auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Ph. Blommaert

geboren: 27 augustus 1808 te Gent
overleden: 14 augustus 1871 te Gent


Biografie(ën) over Ph. Blommaert

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)
Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (2004-...)

Werken van Ph. Blommaert

'Aenmerkingen over de verwaerloozing der Nederduitsche tael', 1832
'Geschiedenis der nederduitsche dichtkunst in België', 1834
Liederik de Buck, 1834
Theophilus, 1836
Iwein van Aelst (1128), 1842
Aloude geschiedenis der Belgen of Nederduitschers, 1849
Volu-Spa of voorzegging der priesterin, 1851
Gedichten, 1853
De Nederduitsche schryvers van Gent, 1861

Uitgaven van Ph. Blommaert

Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen (3 delen), 1838-1851
Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen. Deel 1, 1838
Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen. Deel 2, 1841
Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen. Deel 3, 1851

Werken in een editie van Ph. Blommaert

Beclach van Joncheer Jan van Hembyse (1839)
Kronyk van Vlaenderen (1839)
Gedichten (1840)
Leven van Sinte Amand, patroon der Nederlanden. Dichtstuk der XIVe eeuw (1842-1843)
Der vrouwen heimelykheid, dichtwerk der XIVe eeuw (1843)
Het beleg van Gent ten jare 965 (1845)
De borch van vroudenrijc (1851)
Beschryvinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'excellentie des princen van Oraengiën binnen der stede van Ghendt (1852)
Het leven van Joannes den Onbevreesden (1852)
Grimbergse oorlog (1852-1854)
Het leven van Philippus den Stauten, Hertoch van Borgonien, ende van Margarita van Male, Gravinne van Vlaenderen (ca. 1852)

Primaire teksten van Ph. Blommaert elders in de dbnl

Ph. Blommaert, ‘Inhuldiging van Jan zonder Vrees, als graef van Vlaenderen, te Gent, in het jare 1405.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 1 (1837)
Ph. Blommaert, ‘Beknopte geschiedenis der Kamers van Rhetorica te Gent.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 1 (1837)
Ph. Blommaert en Jan Pieter van Male, ‘Joannes Petrus van Male, geboren te Brugge, 1669, overleden te Vladsloo, 1735.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 2 (1838)
Ph. Blommaert, Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 2 (1838)
Ph. Blommaert, ‘Rederykkamers van Veurne en ommestreken.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 2 (1838)
Ph. Blommaert, ‘Nederlandsche Sagen.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 3 (1839)
Ph. Blommaert, ‘Over de Gilden en ambachten. I. Ambachtsgilden of neringen te Gent.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 4 (1840)
Ph. Blommaert, ‘Boudewyn de Yzeren, Eerste graef van Vlaenderen.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 4 (1840)
Ph. Blommaert, ‘Tooneelgenootschappen te Gent.’, ‘Rhetorykkamer De Fonteine.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 10 (1846)
Ph. Blommaert, ‘Vryheidscharter der Vlamingen te Weenen. (Ao 1208.)’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 10 (1846)
Ph. Blommaert, ‘[Woord vooraf]’ In: Gewoonten, vryheden en privilegien der stad Sint-Truyen (XIVe eeuw) (1846?)
Ph. Blommaert, ‘[Woord vooraf]’ In: Beschryvinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'excellentie des princen van Oraengiën binnen der stede van Ghendt (1852)
Ph. Blommaert, ‘Een edel Exempel, medegedeeld door Jhr Mr Ph. Blommaert.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
Ph. Blommaert, ‘Ene figure, medegedeeld door Jhr Mr Ph. Blommaert.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
Ph. Blommaert, ‘De pastoor van Velthems Spiegel Historiael.’ In: Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 2 (1858)
Ph. Blommaert, ‘Die interpretatie van Dominus, Uitgegeven door Jhr Ph. Blommaert.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)

Secundaire literatuur over Ph. Blommaert in de dbnl

Jacob van Maerlant, ‘Inleiding.’ In: Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen (1873)
J. Verdam, ‘De Dietsce Lucidarius.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 1 (1881)
Johan Hendrik Gallée, ‘Een fragment van Seghers Parlement van Troyen, volgens een Utrechtsch Handschrift.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 2 (1882)
Theodoor van Rijswijck, ‘De moedelooze dichter. Den weledelen heere Ph. Blommaert toegewyd.’ In: Volledige werken. Deel 3 (1884)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Jhr Philip-Marie Blommaert.’ In: Het Belfort. Jaargang 11 (1896)
Paul Fredericq, ‘Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging’, ‘Hoofdstuk I De Vlaamsche Beweging tot aan het jaar 1870’ In: Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging (1906-1909)
Th. Coopman en L. Scharpé, Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)
Th. Coopman en L. Scharpé, Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)
Jozef Muls, ‘De Dichters der Schelde Door Dr. Jozef Muls, werkend lid der Koninklijke Vlaamsehe Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1934 (1934)
Manu Ruys, ‘Tweede hoofdstuk Laatste bedreiging (1830-1870)’ In: De Vlamingen (1972)
Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)


Terug naar overzicht