auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jacob Cats

geboren: 10 november 1577 te Brouwershaven
overleden: 12 september 1660 te Den Haag

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Iacobus Adrianus Brey
Jacobus Felinus


Biografie(ën) over Jacob Cats

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 2 CAB-GYZ (1822)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 3 (1858)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6 (1924)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Jacob Cats

Carmen in laudem doctissimi & eximij juvenis Iohannis Antonii Amstelrodamensis (onder ps. Iacob. Adri. Brey), 1593
Ode epithalamia in nuptias nobilissimi iuvenis Galeni van-der-Laen ac generosae virginis Franciscae ab Hemstede, 1595
Disputatio de actionibus, compilata quasi per Saturam ex. Tit. Inst. De Actionibus, 1598
Aenmerckinghe op de tegenwoordige steert-sterre, 1618
Huis- en zedebeelden en Maeghdenplicht, 1618
Maechden-plicht ofte ampt der ionkvrouwen, in eerbaer liefde, aen-ghewesen door sinne-beelden, 1618
Silenus Alcibiadis, sive Proteus, 1618
Self-stryt, 1620
Tooneel der mannelycke achtbaarheyd, 1622
Houwelick, 1625
Proteus of Sinne- en minnebeelden en Galathea, 1627
Spiegel van den ouden en nieuwen tyt, 1632
Klagende maeghden en raet voor de selve, 1634
Trouringh, 1637
Alle de wercken van Jacob Cats, 1655
Koningklyke herderin Aspasia, 1655
Ouderdom, buytenleven en hofgedachten op Sorghvliet, 1655
Doodkiste voor den levendige, 1656
Alle de werken, vermeerdert met tachtig-jarig leven, huyshoudinge en bedenckingen op Zorg-vliet., 1658
Twee- en tachtig-jarig leeven, 1700
Alle de wercken, 1712
Dichterlijke zedelessen voor de jeugd (alleen scans beschikbaar) , 1844 (4de druk)
Het Spaens heydinnetje (alleen scans beschikbaar) , 1922 (4de, herziene druk)
Keur uit de verhalende gedichten van Jacob Cats (alleen scans beschikbaar) , 1929 (2de druk)
Schalkse Jacob, 1960 (2de druk)
Het Spaens heydinnetje, 1976 (4de, herziene druk)

Uitgaven van Jacob Cats

Dichtwerken, 1843-1854
Dichtwerken. Deel 1, 1843
Dichtwerken. Deel 2, 1845
Dichtwerken. Deel 3, 1847
Dichtwerken. Deel 4, 1848
Dichtwerken. Deel 5 (alleen scans beschikbaar) , 1850
Dichterlijke vertellingen uit den Trouwring en het Huwelijk (alleen scans beschikbaar) , 1851
Dichtwerken. Deel 6 (alleen scans beschikbaar) , 1852
Dichtwerken. Deel 7 (alleen scans beschikbaar) , 1853
Dichtwerken. Deel 8 (alleen scans beschikbaar) , 1854
Alle de werken. Deel 1, 1862
Alle de werken (2 delen), 1862
Alle de werken. Deel 2, 1862
Werken (alleen scans beschikbaar) , 1870? (Volksuitgaaf)
Het Spaens heydinnetje, 1890
Zinne- en minnebeelden (ed. E.v.O.) (alleen scans beschikbaar) , 1905
Verzamelde dichtwerken (alleen scans beschikbaar) , 1911
Keur uit zijn verhalende gedichten, 1920
Spiegel van den ouden en nieuwen tijd, 1946
Schalkse Jacob, 1952
Sorghvlietrymen, 1953
Sinne- en minnebeelden, 1960
Spiegel van menselijk leven in prenten en verzen, 1962
Het Spaens heydinnetje (alleen scans beschikbaar) , 1963
Spiegel van den ouden ende nieuvven tijd, 1968
Zedenkundig vermaan voor jong en oud, 1977
Aenmerckinghe op de tegenwoordige steert-sterre en drie lofdichten op Philips van Lansbergen, 1986
De schat der gezondheid, 1992
Huwelijk, 1993
Sinne- en minnebeelden. Deel 1. Teksten (alleen scans beschikbaar) , 1996
Sinne- en minnebeelden. Deel 2. Inleiding en commentaar (alleen scans beschikbaar) , 1996
Sinne- en minnebeelden. Deel 3. Apparaat (alleen scans beschikbaar) , 1996

Primaire teksten van Jacob Cats elders in de dbnl

Jacob Cats, ‘'t Kleyn Lust-Hofje, vol Brvyloft-zangen.’, ‘Grondt-Houwelick,’ In: 't Kleyn lust-hofje vol van bruyloft-zangen, echt-liedekens, houwlijcx-baken en feest-gedichten (1649)
Jacob Cats, ‘Samen-Gezangh. Tusschen Damon en Floride’ In: 't Kleyn lust-hofje vol van bruyloft-zangen, echt-liedekens, houwlijcx-baken en feest-gedichten (1649)
Jacob Cats, ‘[Daer den schat is, is het hert]’ In: Het Brabandts nachtegaelken, met zijn driederley gesangh, te weten minne-liedekens, herders-sanghen, ende boertigheden (1650)
Jacob Cats, ‘Klaegh-liedt, op de fenijnige tongen der achter-klappers.’ In: Het Brabandts nachtegaelken, met zijn driederley gesangh, te weten minne-liedekens, herders-sanghen, ende boertigheden (1650)
Jacob Cats, ‘[Als van twee gepaerde schelpen]’ In: Het Brabandts nachtegaelken, met zijn driederley gesangh, te weten minne-liedekens, herders-sanghen, ende boertigheden (1650)
Jacob Cats, ‘[Dat ick sweegh is noyt gheschreven]’ In: Het Brabantsch Nachtegaaltjen bestaande in minneliederen, herders zangen, boertigheden en drinkliederen (1654)
Jacob Cats, ‘[Als van twee ghepaerde schelpen]’ In: Het Brabantsch Nachtegaaltjen bestaande in minneliederen, herders zangen, boertigheden en drinkliederen (1654)
Jacob Cats, ‘Antwoordt op het voorige.’ In: De Nieuwe Haagsche Nachtegaal (1659)
Jacob Cats, ‘Het selve vervolght door den Heer Iacob Cats.’ In: Het Haerlems leeuwerckje in-houdende veel aerdige nieuwe liedekens, met veel nieuwe voysjens (1672)
Jacob Cats, ‘t'Samen-spraak tusschen Damon en Florida, zijnde Herder ende Herderinne,’ In: Delfschen Helicon ofte grooten Hollandschen nachtegael (1720)
Jacob Cats, ‘Regels van mr. Jacob Cats over het onderwijs, geschreven in de XVIIde eeuw.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1823 (1823)
Jacob Cats, ‘Nog al eens weder iets over meiboomen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 (1833)
Jacob Cats, ‘Behartigingswaardige les van vader Cats.’ In: Lenteloveren (1845)
Jacob Cats, ‘Lijdzaamheid.’ In: Lenteloveren (1845)
Johan de Brune (de Oude), Jacob Cats en Jacob Luyt, ‘Bijlage. Lofdichten op 't Costelyck mall en 't Voor-hovt.’ In: Gedichten. Deel 1: 1607-1623 (1892)
C. Barlaeus, Johan van Brosterhuyzen, Jacob van der Burgh, Jacob Cats, Daniël Heinsius, P.C. Hooft, Laurens Reael, Joost van den Vondel en Jacob Westerbaen, ‘Bijlage. Lofdichten, opdracht, voorrede, enz. van de Otia (1625).’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
Marcus Zuerius Boxhorn, Henrick Bruno, Jacob van der Burgh, Jacob Cats, R. Descartes, Jan van Foreest, J. Golius, Lamb. Goris, Johannes Fredericus Gronovius, Isaac Gruterus, Adriaan Heereboord, Constantijn Huygens jr., Eleazar Lootius, S. Maresius, Marin Mersenne, Erycius Puteanus, Friedrich Spanheim en Piërius Winsemius, ‘Voorrede, enz. van de Momenta desultoria (1655).’ In: Gedichten. Deel 5: 1652-1656 (1895)
C. Barlaeus, H. van Beaumont, François le Bleu, Cornelis Boey, Marcus Zuerius Boxhorn, Henrick Bruno, Jacob van der Burgh, Jacob Cats, Jeremias de Decker, George Rataller Doubleth, Daniël Heinsius, Nicolaus Heinsius, P.C. Hooft, Daniël Mostart, Hendrik Nierop, Catharina Questiers, Anna Maria van Schurman, Joost van den Vondel en Jacob Westerbaen, ‘Opdracht, lofdichten, enz. van de Korenbloemen (1658).’ In: Gedichten. Deel 6: 1656-1661 (1896)
Jacob Cats, ‘Niet en kander beter passen als dat t'samen is gewassen.’ In: Gedichten. Deel 3 (1905)
Jacob Cats, ‘Nopen.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Jacob Cats, ‘Principiis Obstra.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Jacob Cats, ‘Aliquid putat esse, quod vmbra est.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Jacob Cats, ‘Claegh-Gedicht Op het af-scheyden van den Weerden, Eer-vveerden, God-saligen Symon Rvytinck, Dienaer des Goddelicken woorts, in de Nederlantsche Gemeente, tot Londen.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Jacob Cats, ‘Rien, que les premiers Amours.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Jacob Cats, ‘Ghedicht Op het bouck Des vveerde eervveerden ende Godsalighen Dienaers des VVoordts MR. Willem Teellinck. Ghenaemt Balsem Gileads voor Zions VVonde.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Jacob Cats, ‘Ghedicht Ter eeren den Eer-weerden, Hoogh-geleerden, ende Wijt-beroemden D. Philips van Lansberge, des selffs Bouck van 't ghebruyck des Astronomischen ende Geometrischen Qvadrants.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Jacob Cats, ‘Optimvs est ivvenilis amor.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Jacob Cats, ‘Aen-spraecke Tot L. Scipio, Over het vvedergeven van sekere E. over schoone Maget, aen haren Bruydegom.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Jacob Cats, ‘Nievwe-iear ghedicht.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Jacob Cats, ‘Cvpido Brille-Man.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Jacob Cats, ‘Lof-ghedicht op de ghedenck-vveerdighe Nationale Synode, ghehouden tot Dordrecht, Anno 1618. ende 1619.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Jacob Cats, ‘Bedenckinghe Op de Steert-Sterre, Ghesien int Iaer 1618. ende gheduydet op de vergaderinghe van de Synode, Ghehouden tot Dordrecht.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Jacob Cats, Anthonis de Hubert en L. Strengholt, ‘Twee brieven aan Constantijn Huygens L. Strengholt’ In: Voortgang. Jaargang 5 (1984)
Jacob Cats en J.J. Kloek, ‘De afdeling negentiende eeuw van het Museum Catsianum De canonisatie van Jacob Cats J.J. Kloek’ In: De boekenwereld. Jaargang 11 (1994-1995)
Isaac Burchoorn, Jacob Cats en Maria de Witte, ‘Gewiekste drukker overtroeft Jacob Cats (1636)’ In: Wat wonders, wat nieuws! De zeventiende eeuw in pamfletten (2002)
Jacob Cats, ‘Blaauw-scheen lopen.’ In: Apollo's vastenavond-gift. Voorzien met de nieuwste en aangenaamste minne- harders- en bruylofs gezangen (ca. 1750)
Jacob Cats, ‘Nieuwe-jaars lied.’ In: Apollo's vastenavond-gift. Voorzien met de nieuwste en aangenaamste minne- harders- en bruylofs gezangen (ca. 1750)
Jacob Cats, ‘Maagdeklagt.’ In: Apollo's vastenavond-gift. Voorzien met de nieuwste en aangenaamste minne- harders- en bruylofs gezangen (ca. 1750)

Secundaire literatuur over Jacob Cats in de dbnl

Jacob Cats, ‘Lof-dicht ter eeren vanden hooch-gheeleerden d. Iacob Cats. Op sijn Maechden-plicht.’ In: Maechden-plicht ofte ampt der ionkvrouwen, in eerbaer liefde, aen-ghewesen door sinne-beelden (1618)
Gillis Jacobsz. Quintijn, ‘Aen mynen Heer, Den Here Ridder, Iacob Cats: Raedt en Pensionaris, in Dordrecht.’ In: De Hollandsche Liis met de Brabandsche Bely (1629)
anoniem Hollants wijve-praetjen, Het, Het Hollants wijve-praetjen (1652)
Adriaan Loosjes Pzn., ‘Vader Cats.’ In: Volks lieden-boek (1785)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Kleine Dichterlyke Handschriften. Tweede Schakeering. Te Amsterdam, by P.J. Uylenbroek. 1789. In groot 8vo. 128 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1789 (1789)
J. le Francq van Berkhey, ‘Vierde afdeeling. Derde Hoofdstuk. Behelzende eene inleiding tot de Verloskunde der Koeijen, en schets der pligten van een' Koemeester of Koehelper.’ In: Natuurlyke historie van Holland. Deel 7 (1808)
J. le Francq van Berkhey, ‘Vierde afdeeling. Derde Hoofdstuk. Behelzende eene inleiding tot de Verloskunde der Koeijen, en schets der pligten van een' Koemeester of Koehelper.’ In: Natuurlyke historie van Holland. Deel 7 (1808)
Jeronimo de Vries, ‘Tweede afdeeling. Opgave der dichters dezer eeuw.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Keur van Dichterlijke Zedelessen, voornamelijk uit J. Cats, door Matthijs Siegenbeek. Te Amsterdam, bij J. Allart. In gr. 8vo. VIII en 147 Bl. f 2-10-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1812 (1812)
Adriaan Loosjes Pzn., Het leven van Hillegonda Buisman (1814)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Proeven van uiterlijke Nederlandsche Welsprekendheid, in navolging van P. Francius, benevens eene Redevoering over Jacob Cats, als Verlichter des Volks en Bevorderaar van het nut van 't algemeen, door Jan Kops, Hoogleeraar te Utrecht. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes, Pz. 1818. In gr. 8vo. XVI en 122 Bl. f 1-8-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1819 (1819)
Jacob Carel van de Kasteele, ‘Mengelwerk.’, ‘Eerzuil voor den nederlandschen dichter Jacob Cats, gesticht uit zijne eigene werken.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1821 (1821)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Brief aan een' vriend, over onzen vaderlandschen dichter Jacob Cats.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1821 (1821)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Jacob Cats aan Neêrlands Jufferschap. Te Dordrecht, bij Blussé en van Braam. 1820. In 12mo. XXX, 320 Bl. f 3-:-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1821 (1821)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Jacob Cats zedelijke en meest bijzondere Schoonheden, bijeenverzameld en op eene alphabetische orde gebragt door Mr. Sandelin. Te Brugge, bij Bogaert-Verhaeghe. 1822. In gr. 8vo. 482 Bl. Bundel, uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde, te Brugge, onder de zinspreuk: Eendragt en Vaderlandsliefde, voor 1821. Te Brugge, bij denzelfden. In gr. 8vo. 131 Bl. Voorleezingen gedaen in de Zael der Koninglyke Maetschappy enz. te Brugge, 22 Sept. en 28 Oct. 1822, behelzende: 1o. Twee Uyttreksels eener Nederlandsche Dichtkunst. 2o. Den roemrugtigen Veldslag by Nieupoort, enz. Door Ths. van Loo, Lid der zelve Maetschappy, enz. Te Brugge, by denzelfden. In gr. 8vo. 32 Bl. Zegeprael behaeld door Maurits van Nassau, Prins van Oranje, by Nieupoort, enz. Heldendicht door J.J. Lambin, van Ypre, enz. Ypre, by Annoy-Vandevyver. In 4to. 8 Bl.’, ‘ De Herder op het Slagveld te Nieuwpoort, door L.G. Visscher. Brussel, bij Brest van Kempen. 1822. In gr. 8vo. 7 Bl. f :-8-: Redevoering gehouden by de openbare Prysuitdeeling der Koninglyke Academie van beeldende Kunsten, te Antwerpen, den 6 April 1823. Door J.F. Willems, Lid en Raed derzelve Academie. In gr. 8vo. 14 Bl. f :-8-: By 's Konings komst te Antwerpen, den 17 Oct. 1822. Door J.F. Willems. T'Antwerpen, by de Wed. J.S. Schoesetters. In gr. 8vo. 8 Bl. f :-5-8’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1823 (1823)
Willem de Clercq, ‘Derde Tijdperk. Van het begin tot het midden der zeventiende Eeuw.’ In: Verhandeling ter beandwoording der vraag welken invloed heeft vreemde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen? (1824)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vader Cats in miniatuur. De Houwelijksfuyck. Een Geschenk voor Vrijers en Vrijsters, Bruidegoms en Bruiden, zoo wel als een stuk in het huishouden voor Jonggetrouwden. Te Amsterdam, bij de Gebr. Diederichs. 1827. In 16mo. 48 Bl. f :-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1828 (1828)
Willem Bilderdijk, ‘Vrede met God.’ In: Avondschemering (1828)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Feestviering bij de ontsluijering van het Standbeeld van Jacob Cats, Ridder, Raadpensionaris van Holland, opgerigt te Brouwershaven, den 11 Dec. 1829. Uitgegeven door het Bestuur van het Dep. Schouwen der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Met eene Afbeelding. Te Amsterdam, bij de Gebr. Diederichs. 1830. In gr. 8vo. IV en 17 bl. f :-80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1830 (1830)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Nuttige wenk, naar vader Cats, vooral in deze dagen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1832 (1832)
[tijdschrift] Braga, ‘Recepten voor Navolging.’ In: Braga: dichterlijke mengelingen. 1844 (1844)
F.A. Snellaert, ‘Vierde tijdvak.’ In: Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1850)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Jacob Cats, de Gids en Troost, inzonderheid der ouden van dagen. Eene Bloemlezing uit zijne belangrijkste werken; in zamenhang gebragt door A.B. van Meerten, geb. Schilperoort. Te Gouda, bij G.B. van Goor. 1852. In post 8vo. 141 bl. f :-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1852 (1852)
L.Ph.C. van den Bergh, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 20 (1856)
W.J. Hofdijk, ‘Derde tijdvak Latere Nederlandsche letteren. (Van 1550-1790.)’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1857)
Willem Bilderdijk, ‘Houwelycx-prent door Jacob Cats. (Uit een oud Handschrift, onlangs gevonden.)’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 10 (1858)
C.P. Serrure, ‘Over het gedicht: ‘Vanden Eenhoren.’’ In: Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 2 (1858)
Willem Bilderdijk, ‘Aan Cats.’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 12 (1859)
Willem Bilderdijk, De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 12 (1859)
Willem Bilderdijk, ‘Aan Cats.’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 12 (1859)
Willem Bilderdijk, ‘Cats.’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 14 (1859)
Cd. Busken Huet, ‘Letterkunde.’ In: De Gids. Jaargang 27 (1863)
Willem Gerard Brill, ‘Tweede hoofdstuk. De Rhetorico-didactiek in poëzij.’ In: Nederlandsche spraakleer. Deel III. Stijlleer (Rhetorica. Letterkundige encyclopedie en kritiek) (1866)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De liefdesgeschiedenissen van twee Nederlandsche dichters.’ In: De Gids. Jaargang 35 (1871)
Anna Roemer Visscher, ‘Aan Cats in Dordrecht. 1623.’ In: Alle de gedichten. Deel 2 (1881)
Anna Roemer Visscher, ‘Aan Jacob Cats. Op het boek zijner zinnebeelden. 1618.’ In: Alle de gedichten. Deel 2 (1881)
Anna Roemer Visscher, ‘Aan Cats, in Zeeland. Twee gedichten. 1622.’ In: Alle de gedichten. Deel 2 (1881)
Cd. Busken Huet, ‘VII [Hollandsche schilders in Italie. - Delftsche plateelbakkunst. - De prenten in Cats]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘Jacob Cats.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 1 (1884)
Theodoor van Rijswijck, ‘Zinnebeeldig Gedicht, (in den smaek van Cats;) voor eene Mosselfeest vervaerdigd.’ In: Volledige werken. Deel 2 (1884)
Theodoor van Rijswijck, ‘Vader Cats.’ In: Volledige werken. Deel 2 (1884)
Johannes Aletta Marinus Mensinga, ‘De invloed van Cats op het karakter, het leven, het geluk van ons volk. door J.A.M. Mensinga te Flensburg.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 8 (1885)
Frederik van Eeden, ‘Aan Jacob Cats’ In: Grassprietjes (onder ps. Cornelis Paradijs) (1885)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Dichtkunst, letteren. Jacob Cats in kunst- en drukwerk door Jozef Alberdingk Thijm.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
W.J.A. Jonckbloet, ‘II. Jakob Cats.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: De zeventiende eeuw (2) (1890)
W.J.A. Jonckbloet, ‘De Nederlandsche letterkunde in de zeventiende eeuw. Tweede boek.’, ‘I. Buiten Amsterdam.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: De zeventiende eeuw (2) (1890)
Constantijn Huygens, ‘[1622]’ In: Gedichten. Deel 1: 1607-1623 (1892)
Constantijn Huygens, ‘[1621]’ In: Gedichten. Deel 1: 1607-1623 (1892)
J.A. Worp, ‘Brieven van Huygens aan Cats.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 12 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1642]’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1624]’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
Joost Hiddes Halbertsma, ‘Cats en de taal.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 4 (1894)
Abraham Seyne Kok, ‘Aren-lezing. XI. Voortzetting van bl. 234 deel XVII.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 17 (1894)
Abraham Seyne Kok, ‘Aren-lezing. VIII. Voortzetting van blz. 564, deel XVI.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 17 (1894)
Abraham Seyne Kok, ‘Aren-lezing. IX. Voortzetting van blz. 16, deel XVI.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 17 (1894)
J.A.F.L. van Heeckeren, ‘Vader Cats. Door J.A.F.L. Baron van Heeckeren.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 5 (1895)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘De zachte en scherpe E en O bij Cats.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 14 (1895)
Constantijn Huygens, ‘[1658]’ In: Gedichten. Deel 6: 1656-1661 (1896)
Constantijn Huygens, ‘[1660]’ In: Gedichten. Deel 6: 1656-1661 (1896)
Johannes Bolte, ‘Verdeutschungen von Jakob Cats' Werken.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 16 (1897)
Hendrik de Marez, ‘Jacob Cats.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
F.W. Drijver en Victor Nickmans, ‘Boekennieuws en Kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 14 (1899)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Cats.’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Cats.’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
G. Kalff, ‘Kunstkritiek.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 9 (1899)
G. Kalff, ‘De populariteit van Cats.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 9 (1899)
G. Kalff, ‘Cats.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 9 (1899)
G. Kalff, ‘Constantyn Huygens.’ In: De Gids. Jaargang 64 (1900)
Adriaan Beets, ‘Een deftigh werck.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 19 (1900)
E.H.G. Wrangel, ‘Tiende hoofdstuk.’ In: De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw (1901)
Foeke Buitenrust Hettema en G.A. Nauta, ‘Kleinigheden.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 14 (1904)
Foeke Buitenrust Hettema, ‘Een en ander over Jacob Cats.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 14 (1904)
J.H. van den Bosch en G. Engels, ‘Kleinigheden.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 14 (1904)
P.C. Molhuysen, ‘Brief van Jacob Cats aan Const. Huygens.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 24 (1905)
G. Kalff, ‘Cats en Huygens.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4 (1909)
P.C. Molhuysen, ‘Nog een brief van Cats aan Huygens.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 29 (1910)
Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 1: 1608-1634 (1911)
A.H. Kan, ‘Het vertrek van Jacob Cats van Middelburg naar Dordrecht.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 31 (1912)
H. J. Eymael, ‘De lofdichten van J. Cats, J. de Brune en I. Luyt op C. Huygens' Costelick Mal en Voorhout.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 32 (1913)
Albert Verwey, ‘Afrikaans pleidooi Beantwoord Door Albert Verwey’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
Constantinus Bake en G. Kalff, ‘Kleine mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1916)
Constantijn Huygens, ‘5227. J. Cats. (L.B.)’ In: Briefwisseling. Deel 5: 1649-1663 (1916)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Zoekers van nutte leering’ In: Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916)
Tiemen de Vries, ‘Chapter XXIV The Emblem Books, Van der Noot, Erasmus, Hadrianus Junius, Whitney, Plantyn, Jacob Cats.’ In: Holland's Influence on English Language and Literature (1916)
J. te Winkel, ‘XXIII. Cats als het hoofd der Zeeuwsche poëten.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
J. te Winkel, ‘XXII. De eerste dichtwerken van Jacob Cats.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
J. te Winkel, ‘XXXVII. Werk en invloed van Cats na 1625.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
P.J. Blok, ‘Hoofdstuk III De prins op het toppunt zijner macht’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 2 (1924)
P.J. Blok, ‘Boek VII De republiek tijdens Johan de Witt’, ‘Hoofdstuk I De eerste jaren van vrede’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 3 (1925)
Joseph Vles, ‘Chapitre III Traductions hollandaises de romans picaresques espagnols’ In: Le roman picaresque hollandais des XVIIe et XVIIIe siècles et ses modèles espagnols et français (1926)
Maurits Sabbe, ‘Nota's over de eerste Uitgave van J. Cats' ‘Ghedachten op slapeloose Nachten’ door Dr. Maurits Sabbe, werkend lid.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928 (1928)
Abraham Bogaert, Simon Abbes Gabbema, François Halma, Pieter Rabus, A.J.J. van de Velde en A.V. Westerhout, ‘Zuid- en Noordnederlandsche kruid- en tuinboeken vóór 1800 I. Van Jacob van Maerlant tot Franciscus van Sterbeeck Door Prof. Dr. Alb. J.-J. van de Velde werkend lid der Kon. Vlaamsche Academie van Belgie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1931 (1931)
Catharina Ypes, ‘III. Petrarca in het werk van de Zeventiende-eeuwse dichters en schrijvers’ In: Petrarca in de Nederlandse letterkunde (1934)
Gerard Brom, Vondels geloof (1935)
Anton van Duinkerken, ‘Kroniek der Nederlandsche letteren’ In: De Gids. Jaargang 103 (1939)
W.J.C. Buitendijk, ‘Hoofdstuk X. Adriaen Poirters S.J.’ In: Het calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie (1942)
W.A.P. Smit, ‘Het geestelick Houwelick van Jacob Cats.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 37 (1943)
P.J. Meertens, ‘Jacob Cats’ In: Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw (1943)
P.J. Meertens, ‘Johan de Brune, de Oude’ In: Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw (1943)
P.J. Meertens, ‘V. Letterkundig leven na de Reformatie’, ‘De Zeeusche Nachtegael’ In: Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw (1943)
Jan L. Walch, ‘Volkslitteratuur’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
Isaac Beeckman, ‘[1633]’ In: Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 3: 1627-1634 (1635) (1945)
Marcel Luwel en Antoon Viaene, ‘Mengelmaren’ In: Biekorf. Jaargang 47 (1946)
W.A.P. Smit, ‘Notities van een lezer. Cats over de opvoeding van Huygens.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 41 (1948)
G.A. van Es en G.S. Overdiep, ‘Jacob Cats Van Zeeland over Dordrecht naar Den Haag.’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 4 (1948)
P. Geyl, ‘4. Cultuurleven’ In: Geschiedenis van de Nederlandse stam (1948-1959)
P. Geyl, ‘Boek V In tegenovergestelde kampen, 1609-1648’, ‘1. Voortschrijdende verwijdering in het geestelijke’ In: Geschiedenis van de Nederlandse stam (1948-1959)
W. Drees, ‘Drees citeert Cats’ In: Drees aan het woord (1952)
H. Algra en A. Algra, ‘H. Algra de vrije zee’, ‘1. De dwaalweg naar Stuart’ In: Dispereert niet. Deel 2 (1956)
Gerard Brom, Schilderkunst en literatuur in de 16e en 17e eeuw (1957)
P.A.F. van Veen, ‘De Nederlandse hofdichten’ In: De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken (1960)
P.J. Meertens, ‘Een brief van Cats aan Johan de Brune’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 78 (1961)
W.Gs Hellinga, ‘De zeventiende eeuw’ In: Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie (1962)
W.J.C. Buitendijk, H.W. van Tricht en R. Wiarda, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Hendrik Smilde en W.A.P. Smit, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 56 (1963)
Jo Daan, Anton van Duinkerken, E. Hendrikx en Hendrik Smilde, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 56 (1963)
C.F.A. van Dam, C. Kruyskamp, P.J. Meertens, A. Sassen en A.A. Weijnen, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 79 (1963)
P.J. Buijnsters, ‘Hoofdstuk 6 Comparatistisch perspectief’ In: Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf' (1963)
S.F. Witstein, ‘Menanders Pleidooi’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 60 (1967)
E. de Jongh, ‘De rozen en doornen van de liefde’ In: Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw (1967)
E. de Jongh, ‘‘De soetheydt van de kerle’’ In: Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw (1967)
S.F. Witstein, 'Menanders Pleidooi' (1967)
E. de Jongh, 'Erotica in vogelperspectief. De dubbelzinnigheid van een reeks zeventiende-eeuwse genrevoorstellingen' (1968-1969)
J.C. Margolin, ‘L'inspiration Érasmienne de Jacob Cats par J.C. Margolin’ In: De Gulden Passer. Jaargang 47 (1969)
P.J. Meertens, ‘dr p.j. meertens bloei, inzinking en opleving, letterkundig leven in zeeland vóór 1880’ In: Maatstaf. Jaargang 18 (1970-1971)
G.P.M. Knuvelder, ‘Jacob Cats (1577-1660)’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2 (1971)
J.D.P. Warners, ‘[Nummer 2]’, ‘Al sietmen de luy men kentse daarom niet’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 14 (1972)
A.Th. van Deursen, ‘VII. Gemeentevorming I De groei van de hervormde kerk’ In: Bavianen en slijkgeuzen (1974)
Geert Evert Booij, Anton Bossers, Camiel Hamans, M. van Hattum, Bernt Luger, W.R.D. van Oostrum en P.J. Verkruijsse, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 4 (1974-1975)
Karel Porteman, ‘[Nummer 3]’, ‘Miscellanea emblematica’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 17 (1975)
D.J.M. ten Berge, ‘De Koningklyke herderin Aspasia van Jacob Cats (1)’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 69 (1976)
D.J.M. ten Berge, ‘Jacob Cats als Renaissancistisch dichter’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 69 (1976)
Ulrich Bornemann, ‘4. Kapitel Die Gelegenheitsdichtung am Beispiel der Hochzeitsdichtung’ In: Anlehnung und Abgrenzung (1976)
E. de Jongh, ‘Catalogus’, ‘Lijst van Afkortingen’ In: Tot lering en vermaak (1976)
Karel Porteman, Ons Erfdeel. Jaargang 20 (1977)
Domien ten Berge, ‘De Koningklijke herderin Aspasia van Jacob Cats (2)’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 70 (1977)
Domien ten Berge, ‘De dramatisering van de Spoock-liefde’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 70 (1977)
Karel Meeuwesse, ‘IV De Duytse Lier Poetische Aspecten’ In: Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier (1977)
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Over de interpretatie van Cats' Aspasia’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 71 (1978)
J.J. Poelhekke, ‘Hoofdstuk XXXIV’ In: Frederik Hendrik (1978)
J.J. Poelhekke, ‘Hoofdstuk XXV’ In: Frederik Hendrik (1978)
E.K. Grootes, ‘Literatuur-historie en Cats' visie op de jeugd E.K. Grootes’ In: Spektator. Jaargang 9 (1979-1980)
E.K. Grootes, 'Literatuurhistorie en Cats' visie op de jeugd' (1980)
Jan van Bakel, G. Kazemier, P.G.J. van Sterkenburg, L. Strengholt en P.E.L. Verkuyl, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 97 (1981)
Johanna Coomans, ‘Aenden Hoochgeleerden Heer D. Iacob Cats, Op zijn dry-sinnich Bouck.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Anna Roemer Visscher, ‘Dese aendachtige gedichten zijn gesonden van Jonckvrouw Anna Roemersaen de Heer I. Cats, tot op-vveckinghe des Zeeuschen Nachtegaels; ende daerom tot stichtinghe hier by ghevought. Psalm 5.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Anna Roemer Visscher, ‘Aen den selven.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Johan de Brune (de Oude), ‘Devghds-Lof: Toe-geeygent Aen mijn heer Mr. Iacob Cats,’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
Anna Roemer Visscher, ‘Aen den geleerden Heer Jacob Cats.’ In: Zeeuwsche Nachtegael en bijgevoegd Tafereel van sinne-mal (1982)
L. Strengholt, ‘Uit de commissies’, ‘Commentaar (van Cats?) op Aenden Leser van Hofwijck (Samenvatting)’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 1 (1983)
H. Duits, ‘Cats' Trov-ringh voor Anna Schilders’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 1 (1983)
Marijke Friesendorp en Astrid Joosse, ‘Cats, Vives en acht wijze maagden’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 76 (1983)
L. Strengholt, ‘Commentaar van Cats (?) op een gedicht van Huygens L. Strengholt ’ In: Voortgang. Jaargang 4 (1983)
Hubert Meeus, ‘Jacob Cats’ In: Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden 1600-1650 (1983)
Herman Roodenburg, 'De autobiografie van Isabella de Moerloose. Sex, opvoeding en volksgeloof in de zeventiende eeuw' (1983)
Piet de Keyser, ‘Niet voor echtgenotes en dochters Het gecanoniseerde ‘onzedelijke’ proza van de tweede helft der 19de eeuw in Nederland’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 26 (1984)
A. de Korne en T. Rinkel, ‘II Een Trouwgeval’ In: Cursus zestiende- en zeventiende- eeuws Nederlands (1987)
Geeraardt Brandt de jonge, ‘Het leven van den heere Michiel de Ruiter, Hartog, Ridder &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Tweede boek.’ In: Leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter (1988)
Maria-Theresia Leuker en Herman Roodenburg, ‘‘Die dan hare wyven laten afweyen’ Overspel, eer en schande in de zeventiende eeuw’, ‘[1]’, ‘[2]’, ‘[3]’, ‘[4]’, ‘[5]’, ‘Bijlage’, ‘Chronologische lijst van de geraadpleegde kluchten en blijspelen’ In: '"Die dan hare wyven laten afweyen." Overspel, eer en schande in de zeventiende eeuw' (1988)
Eric J. Sluijter, 'Belering en verhulling? Enkele 17de-eeuwse teksten over de schilderkunst en de iconologische benadering van Noordnederlandse schilderijen uit deze periode' (1988)
Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)
A. Agnes Sneller, ‘Anna Maria van Schurman (1607-1678) als literaire persoon Een geleerde vrouw A. Agnes Sneller’ In: Literatuur. Jaargang 10 (1993)
Lia van Gemert, ‘‘U Kunst gelt over-al’: een Dordtse arts tussen West en Oost Lia van Gemert’ In: Literatuur. Jaargang 10 (1993)
[tijdschrift] Nieuwe Taalgids, De, ‘De aantekeningen van Pieter de la Ruë. Een 18e-eeuwse bron voor receptieonderzoek op letterkundig gebied.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 86 (1993)
Wouter Abrahamse, Marijke Barend-van Haeften, H. Duits, Anneke C.G. Fleurkens, Marjolein 't Hart, Luuc Kooijmans, H.H. Kubbinga, Mieke B. Smits-Veldt, Joke Spaans, Marijke Spies, Bart Jan Spruyt, Johan Verberckmoes, H. Vlieghe en Marijke J. van der Wal, ‘Signalementen’, ‘Henry Méchoulan, Amsterdam ten tijde van Spinoza. Geld & vrijheid. Amsterdam, Arbeiderspers. 290 pp. ISBN 90-295-3055-2. (Vertaling van Amsterdam au temps de Spinoza, Presses Universitaires de France, 1990).’, ‘J.M. Breedveldt Boer, Plafonds in Nederland 1300-1800 (RV Bijdrage 12) 's-Gravenhage, SDU, 1991. 120 pp. ISBN 90-12-06561-5. f 59,-.’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 9 (1993)
S.D. Post, 'De aantekeningen van Pieter de la Ruë. Een 18e-eeuwse bron voor receptieonderzoek op letterkundig gebied' (1993)
Hans Luijten en Mieke B. Smits-Veldt, 'Nederlandse pastorale poëzie in de 17de eeuw. Verliefde en wijze herders' (1993)
Karel Porteman, ‘From First Sight to Insight The Emblem in the Low Countries’ In: The Low Countries. Jaargang 1 (1993-1994)
Antoinette van der Horst, ‘Antoinette van der Horst Villapark Zorgvliet in Den Haag’ In: Jaarboek Monumentenzorg 1994. Monumenten van een nieuwe tijd. Architectuur en stedebouw 1850-1940 (1994)
Kees Middelhoff, ‘1793 - Louis Royer - 1993 De Vlaamse beeldhouwer die De Zwijger deed spreken door K. Middelhoff’ In: Neerlandia. Jaargang 98 (1994)
Jan Bloemendal en Hans Luijten, ‘Ad nova semper hians (Steeds naar iets nieuws verlangend) Het Latijn in Jacob Cats' Sinne- en minnebeelden Hans Luijten, Jan Bloemendal en Grieta Felix’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 10 (1994)
Adriaen van de Venne, ‘Hoofdstuk 4 Boeren op en rond Van de Vennes kermis’ In: Tafereel van de belacchende werelt (1994)
Adriaen van de Venne, ‘Hoofdstuk 5 'De voornaemste Woel-Lieden, ofte Kermis-Gasten'’ In: Tafereel van de belacchende werelt (1994)
Adriaen van de Venne, ‘Hoofdstuk 6 De 'By-gevoegde Raedsel-Spreucken'’ In: Tafereel van de belacchende werelt (1994)
Adriaen van de Venne, ‘Hoofdstuk 7 Van de Vennes stijl’ In: Tafereel van de belacchende werelt (1994)
Joris van Eijnatten, ‘‘Aan Cats’ (1806): Bilderdijks verborgen boodschap’ In: Het Bilderdijk-Museum. Jaargang 12 (1995)
Karel Porteman, ‘Het embleem als ‘genus iocosum’. Theorie en praktijk bij Cats en Roemer Visscher Karel Porteman’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 11 (1995)
Hans Luijten, ‘‘Pracht en pronkstuk van het Nederlandsch Maecenaat’ Het Museum Catsianum van W.C.M. de Jonge van Ellemeet (1811-1888)’ In: Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1995)
Hans Luijten, 'Gezien of gelezen? Realia en ontleningen in Jacob Cats' "Sinne- en minnebeelden"' (1995)
Karel Porteman, 'Het embleem als "genus iocosum". Theorie en praktijk bij Cats en Roemer Visscher' (1995)
A.C.W. Staring, ‘Op het gezicht van trekkende kraanvogels De trant van Cats gevolgd’ In: Ruisend valt het graan (1995)
Constantijn Huygens, ‘Op de berijmde autobiografie van Cats, door hem begonnen in zijn eenentachtigste jaar 16 februari 1660’ In: Korenbloemen (1996)
Constantijn Huygens, ‘Grafschriften voor Cats oktober 1660’ In: Korenbloemen (1996)
Klaus Beekman, G.J. van Bork, Jorine Lamsma en P.J. Verkruijsse, ‘Signalementen’ In: Literatuur. Jaargang 14 (1997)
J.H. Landwehr, ‘De present-exemplaren van ‘Alle de wercken’ van Cats uit 1655 J.H. Landwehr’ In: De boekenwereld. Jaargang 14 (1997-1998)
Marijke Barend-van Haeften, Marten Jan Bok, H. Duits, Arie-Jan Gelderblom, Harold Hendrix, Marijke Meijer Drees, Leo Noordegraaf, Peter Thissen, P.J. Verkruijsse, H. Vlieghe, W. Waterschoot en Evert Wiskerke, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 14 (1998)
Justus van Effen, ‘No. 37. Den 3. Maart 1732. De Hollandsche Spectator.’ In: De Hollandsche Spectator (1998)
J.J. Kloek, 'Burgerdeugd of burgermansdeugd? Het beeld van Jacob Cats als nationaal zedenmeester' (1998)
Jan Oosterholt, ‘3 Het verzet tegen metafysische haarkloverij: een common sense-poëtica’ In: De ware dichter. De vaderlandse poëticale discussie in de periode 1775-1825 (1998)
Willem Frijhoff en Marijke Spies, ‘9 Literatuur en muziek’ In: 1650. Bevochten eendracht (1999)
Hans Luijten, ‘Kruyskamp-prijs 2000 Dankwoord door Hans Luijten’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2000 (2000)
Ariadne Schmidt, 'Van de lusten geproefd. Wellust in het weduwebeeld in de vroegmoderne periode. Twee eeuwenoude weduwebeelden' (2000)
Johan Koppenol, ‘Johan Koppenol De eerste keer. Adam en Eva in het paradijs van Jacob Cats’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)
A. Agnes Sneller, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120 (2004)
Willem Frijhoff, Michiel van Groesen, E.K. Grootes, T. van Houdt, Elmer Kolfin, K. van der Stighelen, Ilja M. Veldman en P.E.L. Verkuyl, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 20 (2004)
Eric Jorink, Het 'Boeck der Natuere' (2006)
anoniem Vreugde en verdriet in kleine kring, ‘De dood van kinderen’ In: Vreugde en verdriet in kleine kring (2006)
anoniem Vreugde en verdriet in kleine kring, ‘Huwelijksleven’ In: Vreugde en verdriet in kleine kring (2006)
Johanna Hobius, ‘Aen mijn Heer Mr. Iacob Cats van Hollandt, en VVestvrieslandt.’ In: Het lof der vrouwen (2009)

Websites over Jacob Cats

http://www.kb.nl/webexposities/100-hoogtepunten-van-de-koninklijke-bibliotheek/50-jacob-cats
http://www.hum.uva.nl/dsp/ljc/cats/
http://emblems.let.uu.nl/emblems/html/c1627front.html
http://emblems.let.uu.nl/emblems/html/c1618front.html


Terug naar overzicht