auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Willem de Clercq

geboren: 15 januari 1795 te Amsterdam
overleden: 4 februari 1844 te Amsterdam


Biografie(ën) over Willem de Clercq

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1844 (1844)
A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 2 (1845)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 3 (1858)
Willem de Clercq, Naar zijn dagboek (1869)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Willem de Clercq

Particuliere aantekeningen e.a. notities
Verhandeling ter beandwoording der vraag welken invloed heeft vreemde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen?, 1824
Welkomst-groete aan Z.M. Koning Willem II, 1841
Naar zijn dagboek (2 delen), 1889 (goedkoope druk)
Naar zijn dagboek. Deel 1 (1811-1824), 1889 (goedkoope druk)
Naar zijn dagboek. Deel 2 (1825-1844), 1889 (goedkoope druk)

Uitgaven van Willem de Clercq

Naar zijn dagboek, 1869
Briefwisseling tusschen Willem de Clercq en Isaäc da Costa (alleen scans beschikbaar) , 1938
Per karos naar St. Petersburg, 1962
Woelige weken: november-december 1813, 1988
Dagboek 1815, 1994

Primaire teksten van Willem de Clercq elders in de dbnl

Willem de Clercq, ‘[Als een grijsaart]’ In: Alle de werken. Deel 2 (1862)
Willem de Clercq en A. Gildemeester, ‘Uit de herinneringen van Adriaan Gildemeester.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)

Secundaire literatuur over Willem de Clercq in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Verhandeling van den Heer Willem de Clercq, ter beantwoording der vraag: Welken invloed heeft vreemde Letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche Taal en Letterkunde, sinds het begin der vijftiende Eeuw tot op onze dagen? met den gouden Eerpenning bekroond, en uitgegeven door de tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Te Amsterdam, bij Pieper en Ipenbuur. 1824. In gr. 4to. 331 Bl. f 4-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1824 (1824)
John Bowring, ‘'s Gravenhage, 19 October.’ In: Brieven (1830)
Willem Bilderdijk en Willem Messchert, ‘V. Aan Willem de Clercq, te Amsterdam.’ In: Brieven. Deel 5 (1837)
Joost Hiddes Halbertsma, ‘Brief aan den WelEdelen Heere Willem de Clercq, lid van het Koninkl. Nederl. Instituut.’ In: De Gids. Jaargang 7 (1843)
Isaäc da Costa, ‘Ter vijf en twintigjarige echtviering van den heere Willem de Clercq en vrouwe Caroline Charlotte Boissevain, 29 julij 1843.’ In: Kompleete dichtwerken. Deel 2 (1862)
Isaäc da Costa, ‘Dichtregelen den Hr. en Mevr. W. de Clercq toegezon den op den morgen van hun zilveren feest, met een kristallen bokaal.’ In: Kompleete dichtwerken. Deel 2 (1862)
Isaäc da Costa, ‘Aan een dichter’ In: Kompleete dichtwerken. Deel 2 (1862)
Isaäc da Costa, ‘Den heere W. de Clercq, in antwoord op een voortreffelijk vers, my by de uitgave der ‘Poëzy’ toegezonden.’ In: Kompleete dichtwerken. Deel 2 (1862)
Allard Pierson, ‘Oudere tijdgenooten.’ In: De Gids. Jaargang 46 (1882)
Allard Pierson, ‘Bij een onuitgegeven werk.’ In: De Gids. Jaargang 52 (1888)
Jan ten Brink, ‘Isaäc da Costa.’ In: Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. Deel 1 (1888)
W.G.C. Byvanck, ‘Het eerste jaar der vriendschap van Isaac da Costa en Willem de Clercq.’ In: De Gids. Jaargang 58 (1894)
E.J. Potgieter, ‘Herinneringen en mijmeringen.’ In: De werken. Deel 16. Studiën en schetsen. Deel 1 (1897)
Nicolaas Beets, ‘Willem de Clercq.’ In: Gedichten. Nog eens winterloof en Dennenaalden (1904)
Nicolaas Beets, ‘Aan Mr. I. Da Costa, op zijn zilveren bruilofts-dag. Herinnering aan Heemstede en Willem de Clercq.’ In: Gedichten. Deel 2 (1905)
J. Hobma, ‘Willem de Clercq, Da Costa en Kohlbrügge.’ In: De Gids. Jaargang 71 (1907)
J.N. van Hall, ‘Drie brieven van juffrouw Toussaint aan Willem de Clercq.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
G. Kalff, ‘Da Costa en De Clercq.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
Willem de Clercq en A. Gildemeester, ‘Uit de herinneringen van Adriaan Gildemeester.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
T. Popma, ‘Derde hoofdstuk Het Byronisme in de Nederlandsche letterkunde voor 1830’ In: Byron en het Byronisme in de Nederlandse letterkunde (1928)
K.H. Heeroma, ‘[Gedichten van Muus Jacobse]’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 10 (1932-1933)
R. Pennink, ‘W. de Clercq’ In: Nederland en Shakespeare (1936)
Jan L. Walch, ‘De Negentiende Eeuw’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
F. de Tollenaere, ‘Willem de Clercq en Rasmus Rask’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 71 (1953)
D.A. de Graaf, ‘Een bewaard gebleven fragment van een van De Clercq's improvisaties.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 47 (1954)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘de Clercq 1795-1844’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
H. Algra en A. Algra, ‘H. Algra het volk wordt mondig’, ‘1. De oude tijden keren niet weerom’ In: Dispereert niet. Deel 3 (1956)
D.A. de Graaf, ‘Nadere bijzonderheden in verband met de dood van Willem de Clercq.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 50 (1957)
J.P. Naeff, ‘Hoofdstuk VI 1780-1830’ In: De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero (1960)
J.C. Brandt Corstius, ‘Willem de Clercq als literatuurhistoricus en comparatist Door Prof. Dr. J.C. Brandt Corstius’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Nieuwe reeks 1961 (1961)
Karel Jonckheere, P.J. Meertens en H.W. van Tricht, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
W.J.C. Buitendijk, H.A. Enno van Gelder, C. Kruyskamp en R. Lievens, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 80 (1964)
Willem van den Berg, ‘7 De periode 1820-1830’ In: De ontwikkeling van de term 'romantisch' en zijn varianten in Nederland tot 1840 (1973)
G.P.M. Knuvelder, ‘Willem de Clercq (1795-1844)’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 3 (1973)
J.J. Kloek, ‘Hoofdstuk I Beeldvorming’ In: Over Werther geschreven... (1985)
M.H. Schenkeveld, ‘Bij de honderdvijftigste sterfdag van Willem de Clercq (15 januari 1795 - 4 februari 1844)’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 12 (1994)
Jan Oosterholt, ‘6 Over de studie der Ouden: de ware dichter en de klassieken’ In: De ware dichter. De vaderlandse poëticale discussie in de periode 1775-1825 (1998)
Toos Streng, ‘Toos Streng Goethe in Nederland tussen 1814 en 1870’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 122 (2006)
Menno ter Braak, ‘Kunst en Letteren Bloemlezingen’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)


Terug naar overzicht