auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Johannes Willem de Crane

geboren: 11 april 1758 te Hoorn
overleden: 31 maart 1842 te Franeker


Biografie(ën) over Johannes Willem de Crane

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1842 (1842)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 3 (1858)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5 (1921)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Johannes Willem de Crane

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Johannes Willem de Crane elders in de dbnl

Johannes Willem de Crane, ‘Mengelwerk.’, ‘Levensschets van den heer Pieter Stinstra, Rustend Leeraar der Doopsgezinde Gemeente te Franeker, en Lid van den Raad dier Stad. Door Mr. J.W. de Crane.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1820 (1820)
Johannes Willem de Crane, ‘Mengelwerk.’, ‘Levensschets van Mr. Daniel Hermannus Beucker Andreae. Door Mr. J.W. de Crane, Oud-Hoogleeraar te Franeker.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1829 (1829)

Secundaire literatuur over Johannes Willem de Crane in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Jo. Guil. de Crane Oratio de Vossiorum Juniorumque familia seculo praesertim XVII insigni eruditionis laude clara, optime de literis, apud posteros etiam, merita; habita Franequerae in Athenaeo publico, cum hujus Rectura iterum abiret, d. VI Novemb. 1820. Groningae, apud J. Oomkens. 1821. 4to. pp. 88.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1822 (1822)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Letter- en Geschiedkundige Verzameling van eenige Biographische Bijdragen en Berigten, door Mr. Jan Willem de Crane, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Oud-Professor enz. te Franeker. Te Leeuwarden, bij W. Eekhoff. 1841. In gr. 8vo. 120 bl. f 1-30.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1842 (1842)


Terug naar overzicht