auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Aagje Deken

geboren: 10 december (gedoopt) 1741 te Amstelveen
overleden: 13 november 1804 te Den Haag


Biografie(ën) over Aagje Deken

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 2 CAB-GYZ (1822)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 4 (1858)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Anthoni van Leeuwenhoek, Alle de brieven. Deel 6: 1686-1687 (1961)
Anthoni van Leeuwenhoek, Alle de brieven. Deel 6: 1686-1687 (1961)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Aagje Deken

Stichtelijke gedichten, 1775
Economische liedjes, 1781
Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, 1782
Voorrede voor den tweeden druk, 1783
Fabelen, 1784
Historie van den heer Willem Leevend (8 delen), 1784-1785
Historie van den heer Willem Leevend. Deel 1, 1784
Historie van den heer Willem Leevend. Deel 2, 1784
Historie van den heer Willem Leevend. Deel 3, 1784
Historie van den heer Willem Leevend. Deel 4, 1784
Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5, 1785
Historie van den heer Willem Leevend. Deel 6, 1785
Historie van den heer Willem Leevend. Deel 7, 1785
Historie van den heer Willem Leevend. Deel 8, 1785
Wandelingen door Bourgogne, 1789
Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut (6 delen), 1793-1796
Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut. Deel 1, 1793
Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut. Deel 2, 1793
Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut. Deel 3, 1793
Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut. Deel 4, 1793
Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut. Deel 5, 1796
Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut. Deel 6, 1796
Mijn offerande aan het vaderland, 1799
Geschrift eener bejaarde vrouw, 1802
Christelijke gezangen en liederen, 1804
Liederen voor den boerenstand, 1804
Liederen voor ouders en kinderen, 1805
Historie van den heer Willem Leevend (8 delen), 1886-1887 (?)
Historie van den heer Willem Leevend. Deel 1-2 (alleen scans beschikbaar) , 1886
Historie van den heer Willem Leevend. Deel 3-5 (alleen scans beschikbaar) , 1886
Historie van den heer Willem Leevend. Deel 6-8 (alleen scans beschikbaar) , 1887
Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (alleen scans beschikbaar) , 1915 (6de druk)
De historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart (alleen scans beschikbaar) , 1979 (22ste druk)

Uitgaven van Aagje Deken

Lotgevallen van Willem Leevend (alleen scans beschikbaar) , 1851
Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken, 1904
Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, 1905
Lotje Roulin, 1954
Bloemlezing uit de economische liedjes, 1963
Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken (2 delen), 1987
Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut, 1992

Primaire teksten van Aagje Deken elders in de dbnl

Aagje Deken, ‘Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders’, ‘Het nut der Proeve’ In: Proeve over de opvoeding (1977)
Aagje Deken en Betje Wolff, Wolff en Deken (1984)

Secundaire literatuur over Aagje Deken in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Brieven van E. Bekker, Wed. Wolff, en A. Deken. Te Hoorn by T. Tjallingius 1777. In groot octavo 25 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1777 (1777)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Nederlands Verpligting tot het handhaaven der nuttige Maatschappyen en Genootschappen in ons Vaderland. Inzonderheid haare betrekking hebbende op den Oeconomischen Tak, en de Vader. landsche Maatschappy te Hoorn. Door E. Bekker, Wed. Ds. A. Wolf, en A. Deken. Te Hoorn by T. Tjallingius 1779. Behalven de Opdragt, 96 bladz. in gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1779 (1779)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Economische Liedjes, uitgegeven door E. Bekker, Weduwe A. Wolff, en A. Deken. In 's Graavenhaage, by J.v. Cleef 1781. Behalven het Voorwerk, 232 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1781 (1781)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Onderwyzend Gesprek over het Geloof en de Zedenleer der Christenen. Door E. Bekker, Wed. Dus. A. Wolff en A. Deken. In 's Graavenhaage, by J.v. Cleef, 1781. Behalven het Voorbericht 346 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1781 (1781)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Economische Liedjes, uitgegeven door E. Bekker, Wed. A. Wolfe en A. Deken. Tweede Deel. In 's Graavenhaage, by J. van Cleef, 1781. Behalven het Voorwerk 262 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1781 (1781)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Brief van A. Deren. In 's Graavenhaage, by J.v. Cleef, 1781. In groot octavo 13 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1781 (1781)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Historie van Mejuffrouw sara burgerhart; uitgegeeven door E. Bekker, Wed. Ds. Wolff en A. Deken. [Niet Vertaalt.] Twee Deelen. In 's Gravenhage, by I.v. Cleef, 1782. Behalven de Voor- en Nareden, 824 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1783 (1783)
Adriaan Loosjes Pzn., ‘Aan de juffrouwen Elizabeth Bekker, weduwe Ds. Wolff, en Agatha Deken.’ In: Volks lieden-boek (1785)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Voorrechten van het Christendom, de middelen, ter zyner oprichting gebeezigd, overwaardig. In eene Verhandeling, door A. Deken. In 's Gravenhage, by J. van Cleef, 1787. Behalven het Voorwerk, 142 bladz. In gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1788 (1788)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Brieven van Abraham Blankaart, uitgegeeven door E. Bekker, Wed. Ds. Wolff en Agatha Deken. Drie Deelen. In 's Gravenhage, by I. van Cleef, 1789. Behalven het Voorwerk, 1035 bladz. In gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1789 (1789)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Gedichten en Liedjens voor het Vaderland; benevens eene Aanspraak aan het Bataafsche Volk; door, Elizabeth Bekker, Weduwe A. Wolff, en, Agatha Deken. In den Haage, by I. van Cleef, 1798. In gr. 8vo. te samen 294 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1798 (1798)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Aan den Schryver der Aanmerkingen, in de Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek, IVde Deel, No. 2. over myn Werkje, genaamd: Myne Offerande aan het Vaderland, door Agatha Deken. Te Leyden, by D. du Mortier en Zoon, 1800. In gr. 8vo. 78 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1801 (1801)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Lofrede op Elisabeth Wolff, geb. Bekker, en Agatha Deken, door J. Konijnenburg. Amsterdam, bij W. Holtrop, 1805. In gr. 8vo. 90 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1805 (1805)
F.A. Snellaert, ‘Zesde tijdvak.’ In: Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1850)
W.J. Hofdijk, ‘Derde tijdvak Latere Nederlandsche letteren. (Van 1550-1790.)’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1857)
Willem Gerard Brill, ‘Derde hoofdstuk. De Roman.’ In: Nederlandsche spraakleer. Deel III. Stijlleer (Rhetorica. Letterkundige encyclopedie en kritiek) (1866)
Betje Wolff, ‘[Brieven van Wolff en Deken, enz.]’ In: Het leven en de uitgelezen verzen van Elizabeth Wolff-Bekker (1866)
Willem Doorenbos, ‘III. De Nederlandsche letterkunde in de 17de en 18de eeuw.’ In: Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde. Deel 2 (1873)
Cd. Busken Huet, ‘Daags na het feest.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 5 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Elizabeth Wolff.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 19 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Elizabeth Wolff, Agatha Deken, en Jacoba Busken.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 22 (1884)
W.J.A. Jonckbloet, ‘VIII. De roman.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: De twee laatste eeuwen (1) (1891)
Joh. Dyserinck, ‘Wolff en Deken.’ In: De Gids. Jaargang 56 (1892)
van der Mate, ‘De Wolff- en Deken-tentoonstelling (gehouden te 's-Gravenhage bij gelegenheid der onthulling van den Gedenksteen op het graf van Elizabeth Wolff-Bekker en Agatha Deken).’ In: Noord en Zuid. Jaargang 19 (1896)
J.W. Muller, ‘Uit brieven van Betje Wolff en Aagje Deken.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 20 (1901)
W.G.C. Byvanck, ‘Betje Wolff en Aagtje Deken. Naar aanleiding van Dr. Joh. Dyserinck's uitgaaf van haar brieven.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
[tijdschrift] Beweging, De, ‘De Tendens in de ‘Willem Leevend’ van Wolff en Deken (II) Door J. Koopmans.’ In: De Beweging. Jaargang 6 (1910)
[tijdschrift] Beweging, De, ‘De Tendens in de ‘Willem Leevend’ van Wolff en Deken (I)’ In: De Beweging. Jaargang 6 (1910)
G. Kalff, ‘1. Vertegenwoordigers van het Patriotisme en de Verlichting. (Van Woensel. Wolff en Deken. Feith. Kinker. Helmers. Wiselius.)’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6 (1910)
Jan Koopmans, 'De tendens in de "Willem Leevend" van Wolff en Deken' (1910)
Johanna Naber, ‘Elizabeth Wolff en Agatha Deken in frankrijk (Fragment.) Door Johanna W.A. Naber.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 12 (1912)
Johanna Naber, Betje Wolff en Aagje Deken (1913)
Albertine Draaijer-de Haas, Gerard van Eckeren, H.E.H. van Loon, Edmond van Offel en S. van Praag, ‘Boekenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 13 (1914)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Het sentimenteele bij Feithe, wolff-Denken en Post.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Het sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken en Post.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Het sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken en Post.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
C.G.N. de Vooys, ‘Kroniek en kritiek.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 9 (1915)
J. Prinsen J.Lzn, ‘De Lijn van Rousseau’ In: Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916)
Hendrika Ghijsen, ‘Eenige werken van Wolff en Deken beschouwd in hun beteekenis voor de kennis van Betje Wolffs persoonlijkheid.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 38 (1919)
Hendrika Ghijsen, ‘Aagje Deken in haar Amsterdamschen tijd. 1741-1777.’ In: De Gids. Jaargang 84 (1920)
Hendrika Ghijsen, ‘Aagje Deken in haar Amsterdamschen tijd. 1741-1777.’ In: De Gids. Jaargang 84 (1920)
Hendrika Ghijsen, ‘Aagje Deken in haar Amsterdamschen tijd. 1741-1777’ In: De Gids. Jaargang 84 (1920)
Hendrika Ghijsen, ‘De samenwerking van Wolff en Deken.’ In: De Gids. Jaargang 86 (1922)
Hendrika Ghijsen, ‘De samenwerking van Wolff en Deken.’ In: De Gids. Jaargang 86 (1922)
Hendrika Ghijsen, ‘Wolff en Deken's romans uit haar bloeitijd.’ In: De Gids. Jaargang 87 (1923)
Hendrika Ghijsen, ‘Wolff en Deken's romans uit haar bloeitijd.’ In: De Gids. Jaargang 87 (1923)
J. te Winkel, ‘X. Samenwerking van Aagtje Deken met Betje Wolff.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 6: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (1) (1925)
J.D. Bierens de Haan, N.A. Donkersloot, G. Knop, Jan Romein en Garmt Stuiveling, ‘Bijlage I: Verslagen der lezingen in de maandelijksche vergaderingen (Behoort bij het Verslag van den Secretaris, afgedrukt op blz. 86)’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1941 (1941)
Christina Kroes-Ligtenberg, ‘Een vriend van Aagje Deken’ In: De Gids. Jaargang 106 (1942)
Christina Kroes-Ligtenberg, ‘Een vriend van Aagje Deken’ In: De Gids. Jaargang 106 (1942)
Jan L. Walch, ‘Het ‘gewricht’ in de XVIIIde eeuw’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
Gerard Brom, ‘Multatuli tegenover Wolff en Deken.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 41 (1948)
Gerard Brom, ‘Kenden Wolff en Deken Italjaans?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 42 (1949)
H.J. Vieu-Kuik, ‘Stilistisch onderzoek naar het aandeel van Betje Wolff in de werken van Wolff en Deken’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72 (1954)
H.J. Vieu-Kuik, ‘Stilistisch onderzoek naar het aandeel van Betje Wolff in de werken van Wolff en Deken (II)’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 72 (1954)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Deken 1741-1804’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
W.J. Buma, C.B. van Haeringen, S.J. Lenselink en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 48 (1955)
P.J. Meertens, ‘Nabetrachting bij de Wolff en Dekenherdenking’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 73 (1955)
F. Jansonius, ‘Hildebrands schuld aan Wolff en Deken.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 50 (1957)
C. Kruyskamp en P.J. Meertens, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 75 (1957)
P. de Kat Angelino, ‘Vijf studies van dr Brom Wilhelmus, de dames Wolff en Deken en de Katholieken, de Bijbel enz.’ In: Neerlandia. Jaargang 62 (1958)
F. Jansonius, ‘Wolff-Deken en Van Deyssel’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 61 (1968)
P.J. Buijnsters, 'Tijd en plaats in de roman Sara Burgerhart' (1970)
P.J. Buijnsters, 'Karakteruitbeelding in de roman Sara Burgerhart' (1971)
H.A. Höweler, ‘II. Een onbekende vriendin van Aagje Deken’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1973 (1973)
G.P.M. Knuvelder, ‘Betje Wolff (1738-1804) en Aagje Deken (1741-1804)’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 3 (1973)
W.R.D. van Oostrum, ‘Wa.R.D. van Oostrum Sara's eerste kraambed: enkele opmerkingen over tijd en ruimte in Sara Burgerhart I’ In: Spektator. Jaargang 3 (1973-1974)
W.R.D. van Oostrum, 'Sara's eerste kraambed: enkele opmerkingen over tijd en ruimte in Sara Burgerhart' (1973-1976)
P.J. Buijnsters, ‘III. Paspoorten van Betje Wolff en Aagje Deken uit 1796’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1975 (1975)
Jos Smeyers en H.J. Vieu-Kuik, ‘Agatha Deken 10.12.1741-14.11.1804 (vóór haar samenwerking met Elizabeth Wolff)’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 6 (1975)
R. Hamburger en J.Z. Kannegieter, ‘Notities’ In: Spektator. Jaargang 5 (1975-1976)
Hendrika Ghijsen, ‘III Twijfelachtige dateringen en andere onnauwkeurigheden in Dyserinck's uitgave der brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken ('s Gravenhage, de gebroeders van Cleef, 1904)’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1976 (1976)
Ria Dijkstra-van Bakelen, ‘VI De veilingcatalogus van maart 1789 van Betje Wolff en Aagje Deken.’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1977 (1977)
Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, ‘Elizabeth Wolff-Bekker’ In: Erflaters van onze beschaving (1977)
Betje Wolff, Proeve over de opvoeding (1977)
W. Gobbers, ‘[Nummer 3]’, ‘Jean-Jacques Rousseau aux Pays-Bas’ In: Septentrion. Jaargang 8 (1979)
W.F.G. Breekveldt, ‘Willem Breekveldt Vorderingen in de Wolff-en-Dekenstudie’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 96 (1980)
J.J. Kloek, 'Vielen de juffrouwen van 'erzelven? Of: is receptiegeschiedenis mogelijk?' (1980)
Hans van den Bergh, Geert Evert Booij, G.J. van Bork, Hans Groot, Sies de Haan, Bernt Luger, A.N. Paasman, Willem Pijffers, Mieke B. Smits-Veldt, Marijke Spies, Gerard Verhoeven en Gerard de Vriend, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 10 (1980-1981)
Marijke Barend-van Haeften, Evert van den Berg, G. Gunneweg, Willem Kuiper, Bernt Luger, Jan van Luxemburg, Paul van der Plank, J. Reynaert, Hanna Stouten, N.F. Streekstra en Jan Stroop, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 10 (1980-1981)
[tijdschrift] Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw, ‘Sara Burgerhart en haar derde stem’ In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. Jaargang 1981 (1981)
J.A. van Leuvensteijn, Marijke Meijer Drees en Joke van der Wiel, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 74 (1981)
Willem van den Berg, 'Sara Burgerhart en haar derde stem' (1981)
J.J. Kloek, ‘Lezen als levensbehoefte Roman en romanpubliek in de tweede helft van de 18e eeuw J.J. Kloek’ In: Literatuur. Jaargang 1 (1984)
Egon Berendsen, Theodoricus Pauli, Georgius de Raat, M.H. Schenkeveld en M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 77 (1984)
J.J. Kloek, 'Lezen als levensbehoefte. Roman en romanpubliek in de tweede helft van de 18e eeuw' (1984)
W.F.G. Breekveldt, ‘Welmeenende lezers! Over een receptie-ongeluk in het werk van Wolff en Deken Wilem Breekveldt’ In: Voortgang. Jaargang 6 (1985)
J.J. Kloek, ‘Hoofdstuk I Beeldvorming’ In: Over Werther geschreven... (1985)
P.J. Buijnsters, ‘Betje Wolff en Aagje Deken 1738-1804 1741-1804’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Christiane Berkvens-Stevelinck en P.J. Buijnsters, Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 6 (1988)
W.F.G. Breekveldt, Pragmatiek van de roman (1988)
P.J. Buijnsters, 'Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw' (1989)
J.J. Kloek, ‘De historie van de juffrouwen Betje Wolff en Aagje Deken, in brieven’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 83 (1990)
Ellen Krol, ‘Over ‘den Meridiaan des huisselyken levens’ in Sara Burgerhart Ellen Krol’ In: Spektator. Jaargang 20 (1991)
Arie-Jan Gelderblom, 'Wolff en Deken als liedjesfabriek' (1991)
Ellen Krol, 'Over "den Meridiaan des huisselyken levens" in Sara Burgerhart' (1991)
[tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn, ‘Het kluisje van Betje Wolff en Aagje Deken’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 12 (1994)
[tijdschrift] Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw, ‘Lia van Gemert ‘Onwederstanelyken drang’: het vrouwelijk schrijverschap in achttiende-eeuws Nederland’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 1995 (1995)
Lia van Gemert, 'Hiding Behind Words? Lesbianism in 17th-Century Dutch Poetry' (1995)
Lia van Gemert, '"Onwederstanelyken drang": het vrouwelijk schrijverschap in achttiende-eeuws Nederland' (1995)
[tijdschrift] Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw, ‘André Hanou Literaire en politieke vrijheidsstrijd 1780-1800: raakvlakken?’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 1996 (1996)
[tijdschrift] Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw, ‘Eveline Koolhaas-Grosfeld ‘Economische’ schilderkunst De verbeelding van broederschap in de laat achttiende-eeuwse genre-schilderkunst, in het bijzonder van Adriaan de Lelie’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 1996 (1996)
A.J. Hanou, 'Literaire en politieke vrijheidsstrijd 1780-1800: raakvlakken?' (1996)
Eveline Koolhaas-Grosfeld, '"Economische" schilderkunst. De verbeelding van broederschap in de laat achttiende-eeuwse genre-schilderkunst, in het bijzonder van Adriaan de Lelie' (1996)
Marijke Mooijaart en Rob Tempelaars, ‘6.5. Lexicologie’ In: Geschiedenis van de Nederlandse taal (1997)
Willem van Toorn, ‘Landschap en literatuur’ In: Leesbaar landschap (1998)
J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘21 Letterkunde: regels, gevoel, idee’ In: 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (2001)
J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘12 Religie’ In: 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (2001)
J.A. van Leuvensteijn, ‘Arjan van Leuvensteijn Van ‘Wel edele gestrenge heer!’ tot ‘Hooggeachte veelgeliefde vriendinne’ Aanspreekvormen in de briefwisseling, 1765-1804, van Betje Wolff en Aagje Deken’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 2002 (2002)
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, 'Leven in de schaduw: Aagje Deken (1741-1804)' (2002)
Edwin van Meerkerk, ‘De vertelde achttiende eeuw Betje en Aagje en de illegale aardappelen’ In: De Achttiende Eeuw. Jaargang 2003 (2003)
Inger Leemans, ‘‘Als een warme bakkersoven’ Plaagstoten in roman over Wolff en Deken’ In: Literatuur. Jaargang 21 (2004)
Peter Altena, ‘Gezelschap dubbel waardig Peter Altena’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 28 (2005)
Johanna Bundschuh-van Duikeren, ‘Johanna Bundschuh-van Duikeren (Freie Universität Berlin) Johann Gottwerth Müller als vertaler van de werken van Wolff en Deken’ In: Internationale Neerlandistiek. Jaargang 2008 (2008)

Websites over Aagje Deken

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/mensen/61095-betje-wolff-en-aagje-deken-levensgezellinnen-tot-het-einde.html


Terug naar overzicht