auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Seerp Gratama

geboren: 14 december 1858 te Groningen
overleden: 22 mei 1923 te Den Haag


Biografie(ën) over Seerp Gratama

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1926 (1926)

Werken van Seerp Gratama

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Seerp Gratama elders in de dbnl

Seerp Gratama, ‘Levensbericht van Jhr. Mr. Johan Adriaan Feith.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1913 (1913)

Secundaire literatuur over Seerp Gratama in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Seerp Gratama, Advocaat te Harlingen, Zeedekundige Verhandeling ter Oplossing van het Voorstel: ‘de Natuur en de Oorzaken des Bygeloofs te onderzoeken en aan te wyzen, waar by het toekome dat het zelve dikwils meer vermag om der Menschen Harten te bewegen, dan de Godsdienst zelve; voorts welke de beste Middelen zyn om in de Burgerlyke Maatschappy het Bygeloof in deszelfs Geboorte en Opgroei te verhinderen, of het reeds ingewortelde behoudens den Godsdienst uit te roeien.’ Aan welke de Eerprys van het Stolpiaansch Legaat, in den Jaare MDCCLXXXXV, is toegeweezen. Waar by nog eene Nederduitsche Verhandeling over 't zelve Onderwerp gevoegd is. Te Leyden, by Sam. en Joh. Luchtmans, 1796. In gr. 4to. 117 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1796 (1796)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Beschouwingen van de Huisselyke Slaverny by de Romeinen, en de Uitwerkzelen daar van op den Staat. Door Seerp Gratama, Advocaat te Harlingen. Te Leyden, by A. en J. Honkoop, 1796. In gr. 8vo. 32 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1796 (1796)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Seerph Gratama Prof. Gron. Oratio qua inquiritur de caussis malorum, quae Jurisprudentia Naturalis ejusque Doctores fuerunt perpessi. - Dat is, over de redenen der tegenheden, waarmede de Natuurlijke Regtsgeleerdheid en derzelver Leeraaren te kampen hadden: gehouden te Groningen, den 10 Oct. 1805, bij de overdragt der Rectoraale Waardigheid dier Hoogeschoole aan 's Mans Opvolger voor het Jaar 193 der Academie, zijnen Ambtgenoot, Driessen. Alsmede IV Programmata, ter aankondiging van een Viertal Inwijdings-Redevoeringen der nieuw beroepen Hoogleeraaren. Te Gron. bij T. Spoormaker enz. 1806. In gr. 4to. 101 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1806 (1806)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Regtsgeleerd Magazijn van Prof. Gratama. Isten Deels 2de Stuk. Te Groningen, bij W. Wouters en M.J. van Bolhuis. 1809. In gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1810 (1810)


Terug naar overzicht