auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Hugo de Groot

geboren: 10 april 1583 te Delft
overleden: 28 augustus 1645 te Rostock

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Hugo Grotius


Biografie(ën) over Hugo de Groot

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 2 CAB-GYZ (1822)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 7 (1862)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2 (1912)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving (1977)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
Hugo de Groot, Het recht van oorlog en vrede (1993)

Werken van Hugo de Groot

Anthologia Graeca
Scutum Auriacum, 1597
Pontifex, 1598
Mauritsepigrammen, 1599-1603
Satyricon, 1599
Mirabilia, 1600
Parallelon Rerumpublicarum, 1600-1604
Adamus exul, 1601
Genealogia Nassovii, 1601
Sacra, 1601
Instrumentum Domesticum, 1602-1603
Inauguratio, 1603
Mathematica principis, 1603
Zeilwagenpoëzie, 1603
De jure praedae, 1604-1608
Erotopaegnia Catulliana, 1606-1608
Christus patiens, 1608
Mare liberum, 1609
De antiquitate reipublicae Batavicae, 1610
Tractaet vande oudtheyt vande Batavische nu Hollandsche republique, 1610
Der heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt godts-diensticheyt, 1613
Bona fides Lubberti, 1614
Decretum ordinum, 1614
Poemata Collecta, 1616
Defensio fidei, 1617
Verclaringhe van de Staten, 1617
T'samensprake over den doop, 1618
Christelijcke betrachtinghe des lijdens Christi, 1619
Vader-ons, 1619
Christelicke gesanghen, ghetrocken uyt het Oude ende Nieuwe Testament, 1621
Bewys van den waren godsdienst, 1622
Stobaeus, 1623
De iure belli ac pacis, 1625
Excerpta ex tragoediis et comoediis Graecis, 1626
De veritate religionis christianae, 1627
Grollae obsidio, 1629
Euripides' Phoenissae, 1630
Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleertheyd, 1631
Baptizatorum puerorum institutio, 1635
Sophompaneas, 1635
Lucanus, 1636 en 1643, herziening van de uitg. 1614
Tacitus, 1640
Annotationes Novi Testamenti, 1641 en 1646
De origine gentium Americanarum, 1642 en 1643
Florum sparsio Justiniani, 1642
Via ad pacem ecclesiasticam, 1642
Votum pro pace ecclesiastica, 1642
Annotata ad Vetus Testamentum, 1644
Uitlegginghe sentbriefs Ioannes, 1644
De fato, uitg. 1648
Historia Gotthorum, Vandalorum et Langobardorum, uitg. 1655
Annales et Historiae, uitg. 1657
Sofompaneas of Josef in 't Hof (alleen scans beschikbaar) , 1692 (?)
Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 1910 (2de druk)
Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 1910 (2de druk)

Uitgaven van Hugo de Groot

De dichtwerken van Hugo Grotius. Eerste deel A, ?
Sacra in quibus Adamus Exul, 1601
Poemata collecta, 1617, 1639, 1639 en 1645, 1670
Anthologia Graeca, 1795-1822
Nederduitsche Gedichten, 1844
Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid. Deel 2, 1895
Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid. Deel 1, 1895
De iure belli ac pacis (alleen scans beschikbaar) , 1919
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 1, 1928
Briefwisseling (17 delen), 1928-2001
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 2, 1936
De iure belli ac pacis [Het recht van oorlog en vrede], 1939
De lijdende Christus, 1941
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 3, 1961
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 4, 1964
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 5, 1966
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 6, 1967
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 7, 1969
De dichtwerken van Hugo Grotius, vanaf 1970
De dichtwerken van Hugo Grotius. Eerste deel B, 1971
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 8, 1971
De dichtwerken van Hugo Grotius. Tweede deel, pars I, 1973
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 9, 1973
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 10, 1976
De dichtwerken van Hugo Grotius. Tweede deel, pars 5 A en B, 1978
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 11, 1981
Inventory of the Poetry of H.G., 1982
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 12, 1986
De Oudheid van de Bataafse nu Hollandse Republiek, 1988
Tractaet vande oudtheyt vande Batavische nu Hollandsche republique, 1988
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 13, 1990
Het recht van oorlog en vrede, 1993
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 14, 1993
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 15, 1996
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 16, 2000
Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 17, 2001
Der heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt godts-diensticheyt, 2003

Primaire teksten van Hugo de Groot elders in de dbnl

Hugo de Groot, ‘[Lofdichten]’ In: Q. Horatii Flacci Emblemata (1612)
Hugo de Groot, ‘In Emblemata Amatoria Othonis VaenI. Hugonis Grotij Epigramma.’ In: Emblemata aliquot selectiora amatoria (1618)
Jacob II Boreel, Hugo de Groot, Dirk Meerman en Reinier Pauw, ‘Bijlage.’ In: Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel 1 (1928)
Hugo de Groot, ‘Wildzang voor François de Thou (1621), door Huigh de Groot’ In: De Gids. Jaargang 96 (1932)
W.Ph. Coolhaas en Hugo de Groot, ‘Een bron van het historische gedeelte van Hugo de Groots De Jure Praedae medegedeeld door Dr. W.Ph. Coolhaas’ In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 79 (1965)
Hugo de Groot, ‘239 (H. Grotius aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
Hugo de Groot, ‘108 Ed. Ernstfeste wijse zer voorzijenige Pieter Cornelissoon Hoofdt Casteleijn ende Drossaert van Muyden Bailiu in Goijlant ten huijse van de Heer burgemeester Hoofdt tot Amsterdam’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
Hugo de Groot, ‘253a (H. Grotius aan Willem de Groot.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
Hugo de Groot, ‘97 (H. de Groot aan P.C. Hooft.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
Hugo de Groot, ‘687 (H. de Groot aan P.C. Hooft).’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
Hugo de Groot, ‘876 (H. Grotius aan W. de Groot.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
Hugo de Groot, ‘1143 (Grotius aan W. de Groot.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
Hugo de Groot, ‘1150 (Grotius aan W. de Groot)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
Hugo de Groot, ‘1105 (Grotius aan W. de Groot.)’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (1979)
Hugo de Groot, ‘Ad Suavissimam Puellam’, ‘Elegia (Monobiblos, 2)’, ‘Aites’, ‘Ostenda loquitur (H. Grotius)’, ‘Anhang’ In: Nederduytsche poemata 1616 (1983)
Samuel Coster, Hugo de Groot, Daniël Heinsius en P.C. Hooft, Het Nederlandse renaissance-toneel (1991)
Hugo de Groot en Arnold Houbraken, De grote schouwburg (1995)
Hugo de Groot, ‘[23. Hugo de Groot, Gedicht voor Johannes van Reygersberg.]’ In: Album Joannis Rotarii (Johan Radermacher) (ca. 1560-1620)

Secundaire literatuur over Hugo de Groot in de dbnl

Joost van den Vondel, ‘Den edelen heere Huigh de Groot, Gezant der Koninginne en kroone van Zweden, by den allerchristelijcksten Koning, Luidewijck van Bourbon, Koning van Vranckrijck en Navarre.’ In: Gysbreght van Aemstel (1659)
Jan Vos, ‘Doodt van Hugo de Groot, in zijn leeven Gezant der doorluchtigste Kroon van Zweeden, &c. by zijn Majesteit van Vrankrijk, &c.’, ‘Op de zelfde Heer, &c.’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
Jan Vos, ‘[Grafdichten]’ In: Alle de gedichten. Deel 1 (1662)
anoniem oprechte Oranje oogen-salf, D', ‘D'Oprechte Oranje Oogen-Salf.’ In: D'oprechte Oranje oogen-salf (1672)
anoniem Nederduitse en Latynse keurdigten, ‘Op de Dood. Van zyn Excellentie Hugo de Groot. In zyn Leven Gezant der Koninginne en Kroon van Zweden, by den Alder-Christelyksten Koning.’ In: Nederduitse en Latynse keurdigten (1710)
Lambert Bidloo, ‘Derde boek.’ In: Panpoëticon Batavum (1720)
Lambert Bidloo, ‘Vyfde boek.’ In: Panpoëticon Batavum (1720)
Jan Wagenaar, ‘II. Redevoering van de Groot, in de vroedschap aldaar, tot verdediging van de Resolutien der Staaten.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
Jan Wagenaar, ‘X. Zonderlinge ontkoming van Hugo de Groot, uit de Loevesteinsche gevangenis.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
Jan Wagenaar, ‘XIV. Derde ondervraaging van Hogerbeets.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
Jan Wagenaar, ‘XXI. DeGroot schryft zyne Verantwoording.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
Jan Wagenaar, ‘III. Oldenbarneveld wordt gewaarschuwd wegens zyne aan staande gevangenis.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
Jan Wagenaar, ‘XV. Prins Maurits schynt den Remonstranten niet gunstig; die zig meest aan Oldenbarneveld vervoegen.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
Jan Wagenaar, ‘XXX. Men tragt de Groot en Hogerbeets te beweegen, om vergiffenis te verzoeken.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
Jan Wagenaar, ‘XXVIII. De Prins en de Gemagtigden der algemeene Staaten komen, insgelyks, te Utrecht.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
Jan Wagenaar, ‘XXII. Raadpleegingen op het aanstellen van Regteren.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
Jan Wagenaar, Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
Jan Wagenaar, ‘IX. Oldenbarneveld, Hogerbeets en de Groot worden geoordeeld misdaad van gekwetste Hoogheid begaan te hebben.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 10 (1754)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het leeven van Hugo de Groot, getrokken uit de voornaamste Historieschryvers en Dichters, doormengd met onpartydige aanmerkingen, en versierd met twee juiste Afbeeldingen van het Koffer, waar in de Groot zyne Gevangenis ontkomen is, getekend naar het echte Koffer zelf, thans berustende onder den Heer Mr. Jacob Klinkhamer. Te Amsterdam, by J.B. Elwe en D.M. Langeveld. In gr. octavo, 164 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1785 (1785)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vlucht van Huig de Groot. Burgerspel. Te Haarlem, bij A. Loosjes Pz. 1785. Behalven het Voorbericht, 70 bladz. in octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1785 (1785)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Aantekeningen van Mr. Willem Schorer over de Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid van Hugo de Groot, door den Aanteekenaar aanmerkelyk vermeerderd en uit het Latyn Vertaald, door Mr. J.F. Austen, practiseerend Advocaat te Middelburg. In Zeeland. Tweede Stuk. Te Middelburg, by P. Gillissen en Zoon, 1786. In quarto, 184 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1787 (1787)
Petronella Moens, Hugo de Groot in zeven zangen (1790)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Afbeelding van Hugo de Groot,in het gewaad van een' Metzelaar, zo als hy, na zyne ontkoming van Loevestein, uit het huis van Abraham Daatzelaargegaan, en vervolgens uit Gorinchem gevlugt, is. Benevens eene byzondere Afbeelding en Beschryving van het Wambuisje, by die gelegenheid gedraagen. Te Leyden by P.H. Trap, 1793. In gr. 8vo. 12 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1793 (1793)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hugonis Grotii, Batavi, Parallelon Rerumpublicarum Liber tertius: de moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum. Vergelyking der Gemeenebesten, door Hugo de Groot; Derde Boek: over de zeden en den inborst der Athenienseren, Romeinen en Hollanderen. Uit een echt Handschrift uitgegeeven, in 't Nederduitsch vertaald, en met Aanmerkingen opgehelderd, door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. Iste Deel. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. 1801. In gr. 8vo. 524 bl. behalven de Voorrede van LXII bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1802 (1802)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hugonis Grotii, Batavi, Parallelon Rerumpublicarum Liber tertius: de moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum. Vergelyking der Gemeenebesten, door Hugo de Groot. Derde Boek: over de zeden en den inborst der Athenienseren, Romeinen en Hollanderen. Uit een echt Handschrift uitgegeeven, in 't Nederduitsch vertaald, en met Aanmerkingen opgehelderd, door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. IIde Deel. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. 1802. In gr. 8vo. 624 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1802 (1802)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Levensgeschiedenissen voor jonge lieden. IIde Deel; of, Het Leven van Hugo de Groot. Door C. Rogge. Te Leyden, by D. du Mortier en Zoon. In 12mo. 198 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1802 (1802)
Johan Meerman, ‘Vergelyking van twee uitsteekende vaderlandsche mannen, D. Erasmus en H. de Groot.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1803 (1803)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hugo de groot, Tooneelspel. In vier Bedryven. Naar het Hoogduitsch, van A. von Kotzebue. Te Amsterdam, by de Wed. J. Dóll, 1804. In 8vo. 108 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1804 (1804)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen.’, ‘Joannis van Voorst Oratio de Joanne Augusto Ernestio, optimo post Hugonem Grotium Duce et Magistro Interpretum Novi Foederis. Publice habita die VIII Febr. MDCCCIV, cum Magistratu Academico abiret, et ordinariam Theologiae Professionem in Academiâ Lugduno-Batava auspicaretur. Lugduni Batavorum, apud A. et J. Honkoop, 1804. 4to. pp. 66.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1804 (1804)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Register op Hugo de Groots Vergelyking der Gemeenebesten, gevolgd door eene Narede, gelyk mede door Athenen onder Cleo, of eene Verhandeling over het Tooneeldicht van Aristophanes, als Bylage tot het Hoofddeel der Vryheid en Slaaverny; door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. Te zamen 361 blz. In gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1804 (1804)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hugonis Groth epistolae ineditae &c. Onuitgegevene brieven van Hugo de Groot aan de Oxenstiern's, den vader en den zoon, en aan andere Zweedsche Staatsdienaars, gedurende zijne zending en verblijf in Frankrijk, in de Lincöpsche boekerij bewaard, en naar een afschrift, onder opzigt van J. Lindblom vervaardigd, thans in het licht gekomen uit de boekerij van Meerman. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. 278 Bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1808 (1808)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Huig de Groots Tweede Ballingschap of Vlugt uit Amsterdam, Tooneelspel door A. Loosjes Pz., gevolgd door een Lofdicht. Te Haarlem, bij A. Loosjes Pz. 1808. In gr. 8vo. 124 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1808 (1808)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Eene onbekende bijzonderheid wegens Elsje van Houwening, bij de groot's verlossing van Loevestein.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1809 (1809)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hugonis Groth Epistolae sex ineditae, edente Adr. Stolker. - Zes onuitgegevene Brieven van Hugo de Groot, thans in het licht gebragt door Adr. Stolker. Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon. 1809. In gr. 8vo. 15 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1809 (1809)
Jeronimo de Vries, ‘Tweede afdeeling. Opgave der dichters dezer eeuw.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Bij het beschouwen der kist, waarin Hugo de Groot Loevestein werd ontvoerd.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1815 (1815)
Willem Hendrik Warnsinck, ‘De ontkoming van Hugo de Groot uit de Loevesteinsche gevangenis, den 22sten van lentemaand MDCXXI.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1819 (1819)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De ontkoming van Hugo de Groot uit de Loevesteinsche gevangenis, den 22sten van lentemaand MDCXXI. Eene Vertelling.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1819 (1819)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Ontkoming van Hugo de Groot, uit Loevestein, in 1621. Vaderlandsch Tooneelspel. Door W.H. Warnsinck, Bsz. Te Amsterdam, bij M. Westerman. 1820. In kl. 8vo. 52 Bl. f :-9-: Pieter Dirkszoon Hasselaar, in 1573. Vaderlandsch Tooneelspel. Door W.H. Warnsinck, Bz. Te Amsterdam, bij A. Mars. 1821. In kl. 8vo. VI en 60 Bl. f :-12-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1821 (1821)
Adriaan Stolker, ‘Twee rekwesten, van Maria van Reigersberch en van Willem Cornelisz. van der Velden, alsmede eene notarieele attestatie, alle betrekkelijk de gevan. genschap van De Groot.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1824 (1824)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Leven en de Lotgevallen van Hugo de Groot, in Gesprekken, door A.C. Oudemans. Met Platen. Te Amsterdam, bij G. Portielje. 1824. In kl. 8vo. IV en 253 Bl. f 2-10.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1825 (1825)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen, door Jeronimo de Vries. Te Amsterdam, bij ten Brink en de Vries. 1827. In gr. 8vo. 235 Bl. f 2-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1828 (1828)
Willem Bilderdijk, ‘Huig de Groot.’ In: Avondschemering (1828)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Ontkoming van Hugo de Groot, en de Erfenis, of het onverwacht Geluk. Twee Tomeelstukjes, geschikt ter uitspanning van (voor) jonge lieden van 14 à 15 jaren. Te Leeuwarden, bij J.W. Brouwer. 1828. In 12mo. f :-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1829 (1829)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hugo de Groot. Bilderdijk.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1829 (1829)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hugo de Groot, uit zijne Lotgevallen en Schriften; door Hendrik Luden, Hoogleeraar in de Geschiedenissen aan de Universiteit te Jena. Te Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor. 1830. In gr. 8vo. XVIII en 346 bl. f 3 - :’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1831 (1831)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hugo grotius Papizans. Hoc est: Notae sq. D.i. Hugo de groot tot het Pausdom overhellende; of, aanmerkingen op sommige plaatsen, welke voorkomen in de groot's Bijvoegsel op zijnen Antichrist, en betrekking hebben op den Roomschen Paus en de Pausselijke Leer en Godsdienst, waardoor de weg gebaand wordt tot het onchristelijke Pausdom. Geschreven door Jacobus Laurentius,Amsterdammer, en Dienaar des Goddelijken Woords te Amsterdam. Nieuwe Uitgave. Te Amsterdam, bij F. Kaal. 1830 In gr. 8vo. IX, 184 bl. ƒ 2-20.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1832 (1832)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Boekbeschouwing.’, ‘Hugonis Grotii Annotationes in Novum Testamentum. Denuo emendatius editae. Volumen IX, continens Indices. Groningae, ex officina W. Zuidema. 1834. 8vo. maj. pag. 351. f 3-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1835 (1835)
Willem Bilderdijk, ‘Grotius.’ In: Geschiedenis des vaderlands. Deel 8 (1835)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Herinnering aan de laatste afscheids-reden van Hugo de Groot.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1840 (1840)
Jeronimo de Vries, ‘Mengelwerk.’, ‘Mededeeling van eenen brief van Maria van Reigersbergen aan Huig de Groot, door Mr. Jeronimo de Vries.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1842 (1842)
Abraham des Amorie van der Hoeven, ‘Aan de Redactie der Vaderlandsche Letteroefeningen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1845 (1845)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De terugkeer van Hugo de Groot tot het Katholiek geloof. Naar aanleiding van het werk van den Heer Broere, Hoogleeraar aan het Seminarie te Warmond. Te Amsterdam, bij E.S. Witkamp. 1857. In gr. 8vo. II en 38 bl. f :-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1857 (1857)
Jan van Gilse, ‘Is Hugo de Groot Roomsch geworden?’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
Robert Fruin, ‘Hugo de Groot en Maria van Reigersbergh.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
Robert Fruin, ‘Hugo de Groot en Maria van Reigersbergh.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Catholicisme van Hugo de Groot. Door E.J. Diest Lorgion, Theol. Doct., en Predikant te Groningen. Te Groningen, bij J. Oomkens, J.z. 1857. In gr. 8vo. 130 bl. f 1-25.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1858 (1858)
Willem Bilderdijk, ‘Huig de Groot.’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 8 (1858)
Willem Bilderdijk, ‘Huig de Groot.’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 9 (1858)
Willem Bilderdijk, ‘Groot.’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 13 (1859)
C.P. Serrure, ‘Brieven van geleerde mannen.’ In: Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 3 (1859-1860)
Johannes Bodel Nijenhuis, ‘Bijlage A. Brieven van den Zweedschen kanselier J.A. Salvius aan Hugo de Groot.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1862 (1862)
H.C. Rogge, ‘IX. Brief van Maria van Reigersbergh aan Huig de Groot. Door H.C. Rogge.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1866 (1866)
Robert Fruin, ‘VII. Memoriën van Hugo de Groot. Door Prof. R. Fruin.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1866 (1866)
Willem Gerard Brill, ‘Eerste afdeeling. Over den Verhalenden en den Beschrijvenden Stijl. Het Diegematische Genre.’, ‘Eerste hoofdstuk. Historiographie.’ In: Nederlandsche spraakleer. Deel III. Stijlleer (Rhetorica. Letterkundige encyclopedie en kritiek) (1866)
J. van Vloten, ‘Historische Aanteekeningen over Letterkundigen en Kunstenaars.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
Robert Fruin, ‘Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot.’ In: De Gids. Jaargang 32 (1868)
Robert Fruin, ‘Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot.’ In: De Gids. Jaargang 32 (1868)
Willem Pieter Wolters, ‘Hugo de Groot, als verdediger van het Christendom.’ In: De Gids. Jaargang 33 (1869)
Jan Soutendam, ‘III. Brief van Dirck Gerritze Meerman aan Hugo de Groot, van 8 januari 1623.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1869 (1869)
C.P. Hooft, ‘XV. Bedenckinge op de apprehensie vande heeren Oldebarnevelt, Hogerbeets ende Grotius’ In: Memoriën en adviezen (2 delen) (1871-1925)
Willem Doorenbos, ‘III. De Nederlandsche letterkunde in de 17de en 18de eeuw.’ In: Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde. Deel 2 (1873)
Willem Hendrik de Beaufort, ‘Hermannus Moded.’ In: De Gids. Jaargang 45 (1881)
J.L. Motley, ‘Achttiende hoofdstuk’ In: De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Deel 12 (herziene vertaling) (1881)
J.L. Motley, ‘Tweeëntwintigste hoofdstuk’ In: De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Deel 12 (herziene vertaling) (1881)
Anna Roemer Visscher, ‘Aan Huig de Groot na zijne ontkoming. 1621.’ In: Alle de gedichten. Deel 2 (1881)
Anna Roemer Visscher, ‘Aan Huig de Groot. 1619. November.’ In: Alle de gedichten. Deel 2 (1881)
Anna Roemer Visscher, ‘Aan den kapitein op Loevestein. 1620.’ In: Alle de gedichten. Deel 2 (1881)
Cd. Busken Huet, ‘V [Stevin en Hugo de Groot]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘XXV [Hugo de Groot en de staathuishoudkunde. Willem Usselincx]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘XXII [Het volkeregt. Hugo de Groot]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘VI [Stevin en Hugo de Groot]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘XIII [Hugo de Groot. - Zijn ‘Bewijs der ware godsdienst’]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘XXIV [Hugo de Groot en het staatsregt]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘XXIII [Het volkeregt. Hugo de Groot]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Tobias Michael Carel Asser, ‘Hugo de Groot. ’ In: De Gids. Jaargang 47 (1883)
Joan Bohl, ‘Hugo de Groot’ In: Canzonen (1885)
Abraham Seyne Kok, P.H. van Moerkerken, J. Verdam en J.A. Worp, ‘Plautus op ons tooneel.’, ‘Huig de Groot's Sonnet.’, ‘Prognostica.’, ‘Granje. (Warenar 1029).’, ‘Het Brusselsche Handschrift van Hein van Aken's Limborch.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 8 (1888)
J.G.R. Acquoy en H.C. Rogge, ‘Bijlage V.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1892 (1892)
Constantijn Huygens, ‘[1623]’ In: Gedichten. Deel 1: 1607-1623 (1892)
H.C. Rogge, ‘Hugo de Groot te Parijs van 1621 tot 1625.’ In: De Gids. Jaargang 57 (1893)
H.C. Rogge, ‘Hugo de Groot te Parijs van 1621 tot 1625.’ In: De Gids. Jaargang 57 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1642]’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1644]’ In: Gedichten. Deel 3: 1636-1644 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1631]’ In: Gedichten. Deel 2: 1623-1636 (1893)
Constantijn Huygens, ‘[1645]’ In: Gedichten. Deel 4: 1644-1652 (1894)
Hans Bontemantel, ‘Hoofdstuk III. Verklaring van het plan dezer uitgave.’ In: De regeeringe van Amsterdam, soo in 't civiel als crimineel en militaire (1653-1672) (1897)
Constantijn Huygens, ‘[1664]’ In: Gedichten. Deel 7: 1661-1671 (1897)
Constantijn Huygens, ‘[1683]’ In: Gedichten. Deel 8: 1671-1687 (1898)
P.C. Hooft, ‘Aen den heere Huigh de Groot Op 't beroepen van twee leeraers ter doorluchtigher schoole, en zijn' koomst, tot Amsterdam.’ In: Gedichten. Deel 1 (1899)
A. Kluyver, ‘Hugo de Groot als verdediger van onze moedertaal.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1901 (1901)
E.H.G. Wrangel, ‘Eerste hoofdstuk.’ In: De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw (1901)
Willem van Oldenbarnevelt, Philips IV en H.C. Rogge, ‘Drie brieven van Willem van Oldenbarnevelt aan Hugo de Groot, met een brief van koning Filips IV van Spanje aan den markies d'Aytona, Medegedeeld door H.C. Rogge.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 24 (1903)
H.C. Rogge, ‘Hugo de Groot's tweede ballingschap.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Jan Koopmans, ‘Boekbeoordeeling’ In: De Beweging. Jaargang 1 (1905)
Tiemen de Vries, ‘Chapter XXXIV John Milton. His Life and Paradise Lost. Milton and Grotius. Milton and Vondel. Milton and Junius. Milton and Salmasius. Milton and Alexander Morus. Bibliography. Hugo Grotius and John Selden. Selden and Ghaswinckel.’ In: Holland's Influence on English Language and Literature (1916)
J. te Winkel, ‘XIX. Arminianen en Gomaristen.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
P.J. Blok, ‘Hoofdstuk V De crisis van 1617-1619’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 2 (1924)
P.J. Blok, ‘Vierde afdeeling De tijd van Frederik Hendrik’, ‘Hoofdstuk I De eerste jaren na het Bestand’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 2 (1924)
Maurits Sabbe, Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925 (1925)
J. Salsmans, ‘Grotius, ‘de fenix der geleerdheid onzer eeuw’ door J. Salsmans S.J., werkend lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925 (1925)
Johan Huizinga, ‘Grotius' plaats in de geschiedenis van den menschelijken geest door Prof. Dr. J. Huizinga, hoogleeraar te Leiden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925 (1925)
Joost van den Vondel, ‘Hvigh de Groots verlossing.’ In: De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640 (1929)
Joost van den Vondel, ‘[Voorwerk]’ In: De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640 (1929)
Joost van den Vondel, ‘Wellekomst van den Heer Hvigh de Groot, 'tAmsterdam.’ In: De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640 (1929)
Joost van den Vondel, ‘[Gedichten]’, ‘Sonnet op den Sophompaneas van den Heer Hvgo de Groot, Vertaelt door I. van den Vondel.’ In: De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640 (1929)
Joost van den Vondel, ‘Op den Heere Hvigh de Groot,’ In: De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640 (1929)
C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, H.W.E. Moller, J. Prinsen J.Lzn en J.F.M. Sterck, ‘Het leven van Vondel door Dr. J.F.M. Sterck III 1627-1640’ In: De werken van Vondel. Deel 3. 1627-1640 (1929)
Joost van den Vondel, ‘Grotius Testament of Hooftpunten’ In: De werken van Vondel. Deel 4. 1640-1645 (1930)
Joost van den Vondel, ‘[Gedichten]’, ‘Aen den Lasteraer van wylen den Konincklycken gezant Huigh de Groot.’ In: De werken van Vondel. Deel 4. 1640-1645 (1930)
Joost van den Vondel, ‘Uitvaert Van zijn Excellentie.’ In: De werken van Vondel. Deel 4. 1640-1645 (1930)
Joost van den Vondel, ‘I De brief van Vondel, afgedrukt op de blzn. 405 en 406 van zijn Verscheide Gedichten (1644).’ In: De werken van Vondel. Deel 4. 1640-1645 (1930)
Joost van den Vondel, ‘Op de selve.’ In: De werken van Vondel. Deel 4. 1640-1645 (1930)
J.W. Muller, ‘Hooft's Baeto.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 50 (1931)
Joost van den Vondel, ‘Uyt Hugo de Groot, Aen Thuanus.’ In: De werken van Vondel. Deel 5. 1645-1656 (1931)
Joost van den Vondel, ‘Uyt het Stam-boeck van Kristiaan Kas, Dienaer van sijn Excellentie De Groot.’ In: De werken van Vondel. Deel 5. 1645-1656 (1931)
Gerard Brom, Vondels geloof (1935)
B.H. Molkenboer, ‘Aanteekeningen door Prof. B.H. Molkenboer O.P.’ In: De werken van Vondel. Deel 10. 1663-1674 (1937)
G.S. Overdiep, ‘Hugo de Groot en onze nationale Renaissance’ In: De Gids. Jaargang 103 (1939)
K. Schilder, ‘Par. V. De kenbronnen van de obligatie van onze wil aan Gods wil’ In: Kompendium der ethiek (6 delen) (1939-1951)
Gerrit Kamphuis, ‘Hoeveel Grieksche treurspelen heeft Grotius vertaald?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 36 (1942)
G.S. Overdiep, ‘De theorie van de moedertaal door Prof. Dr. G.S. Overdiep’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 3 (1944)
S.J. Fockema Andreae, ‘Hugo de Groot en de Friesche gewesten’ In: De Gids. Jaargang 108 (1944-1945)
Willem Jan Mari van Eysinga, ‘De beteekenis van De Groot voor het internationale recht’ In: De Gids. Jaargang 108 (1944-1945)
C.W. Roldanus, ‘De Groot als theoloog’ In: De Gids. Jaargang 108 (1944-1945)
L.J. Rogier, ‘XIII. Geestelijk leven’ In: Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (1945-1947)
J.D.M. Cornelissen, ‘De opdracht van Hugo de Groot's ‘De iure belli ac pacis’ aan Lodewijk XIII’ In: De Gids. Jaargang 109 (1946)
G.A. van Es en G.S. Overdiep, ‘Vondel voor zijn overgang naar de Roomsch Katholieke Kerk door Prof. Dr G.S. Overdiep.’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 4 (1948)
Willem Jan Mari van Eysinga, ‘De wording van het Dubbele Westphaalsche Vredescongres, te Munster en te Osnabrück, in De Groots ambtsbrieven aan Oxenstierna’ In: De Gids. Jaargang 111 (1948)
P. Geyl, ‘Boek V In tegenovergestelde kampen, 1609-1648’, ‘1. Voortschrijdende verwijdering in het geestelijke’ In: Geschiedenis van de Nederlandse stam (1948-1959)
J.A.G. Tans, ‘I. Bossuet et Grotius.’ In: Bossuet en Hollande (1949)
E.J. Dijksterhuis, L.H. Grondijs, A.N. Molenaar, Jan Sebastian Rabie, L.W.G. Scholten en K. Strijd, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 4: Supplément (1953)
Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 4: Supplément (1953)
H. Algra en A. Algra, ‘2. De vrijheid behouden’ In: Dispereert niet. Deel 2 (1956)
H. Algra en A. Algra, ‘4. Botsing van beginselen’ In: Dispereert niet. Deel 2 (1956)
Ferd. Sassen, ‘Tweede hoofdstuk Renaissance en Reformatie’, ‘1. De erfgenamen van het Humanisme’ In: Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw (1959)
C.S.M. Rademaker, ‘Hoofdstuk 3 De Leidse universiteit (1620-1631)’, ‘1. Een nieuwe werkkring’ In: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1967)
C.S.M. Rademaker, ‘3. Regent van het Statencollege’ In: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1967)
C.S.M. Rademaker, ‘2. De Mens Vossius’ In: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1967)
C.S.M. Rademaker, ‘2. Wat treurt ghy, hooghgeleerde Vos?’ In: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1967)
C.S.M. Rademaker, ‘2. Grote en kleine zorgen’ In: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1967)
C.S.M. Rademaker, ‘Hoofdstuk 4 Hoogleraar in Amsterdam (1631-1649)’, ‘1. Het Athenaeum Illustre’ In: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1967)
P.C. Hooft, ‘Aen mijn Heer Hujgh de Groote.’ In: Sonnetten. Reden vande waerdicheit der poesie (1971)
G.P.M. Knuvelder, ‘Voortzetting van het nieuwe te Leiden’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2 (1971)
W.J.C. Buitendijk, Marie-José Desmet-Goethals, F. van Elmbt, W. Gobbers, Karel Porteman, Lieven Rens, Ger Schmook en Carlos Tindemans, ‘Boekbeoordelingen’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 14 (1972)
C. Kruyskamp en D. Kuijper Fzn., ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 89 (1973)
P.C. Hooft, ‘98 Eden Erntfesten Hooghgeleerden welwijsen zeer voorsienighen Heere Mijnen Heere Hugho de groot. eerste Raedt ende Pensionaeris der Stadt Rotterdam.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
P.C. Hooft, ‘127 P.C. Hoofdius H. Grootio S.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
P.C. Hooft, ‘107 Aen mijn Heer H. de Groote.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
P.C. Hooft, ‘Bijlage 127 P.C. Hoofdius H. Grotio S.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
P.C. Hooft, ‘236 Illustri viro, saeculique ornamento D Hughoni Grotio.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
P.C. Hooft, ‘104 Aen mijn Heer Huigh de Groote’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (1976)
P.C. Hooft, ‘678 Illmo Nobilmo Amplmoque Domino, Domino Hughoni Grotio, Regni Suetiae ad Christianissimum Galliae Regem Legato, &c.’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
P.C. Hooft, ‘505 Aenden Ed. Heere Huigh de Groot,’ In: De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 2 (1977)
Arthur Eijffinger, ‘De dichter Hugo de Groot Arthur Eijffinger’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1978 (1978)
Arthur Eijffinger, 'De dichter Hugo de Groot' (1978)
S.H. Levie, Het vaderlandsch gevoel (1978)
S.H. Levie, ‘1621 101 L. Royer 1793-1868 Hugo de Groot stapt in de boekenkist’ In: Het vaderlandsch gevoel (1978)
S.H. Levie, ‘89 L. Royer 1793-1868 Hugo de Groot (1583-1645)’ In: Het vaderlandsch gevoel (1978)
S.H. Levie, Het vaderlandsch gevoel (1978)
J.J. Poelhekke, ‘Hoofdstuk XI’ In: Frederik Hendrik (1978)
J.J. Poelhekke, ‘Hoofdstuk XXV’ In: Frederik Hendrik (1978)
Jan den Tex en Ali Ton, ‘11 Actie en Reactie’ In: Johan van Oldenbarnevelt (1980)
Jan den Tex en Ali Ton, ‘14 Het proces’ In: Johan van Oldenbarnevelt (1980)
Jan den Tex en Ali Ton, ‘13 Het sluiten der rijen’ In: Johan van Oldenbarnevelt (1980)
Gerdien C. Kuiper en W. J. van der Paardt, ‘Notities’ In: Spektator. Jaargang 11 (1981-1982)
Hans Bots, ‘[Nummer 3]’, ‘Hugo Grotius: le miracle de Hollande. Un grand humaniste néerlandais (1583-1645)’ In: Septentrion. Jaargang 12 (1983)
S. Dresden, ‘S. Dresden Ter herdenking van Hugo de Groot Toespraak in de nieuwe kerk te Delft op 9 april 1983’ In: Tirade. Jaargang 27 (nrs. 284-289) (1983)
Daniël Heinsius, ‘IV Die holländischen Gedichte’ In: Nederduytsche poemata 1616 (1983)
Arthur Eijffinger, ‘Hugo de Groot, vierhonderd jaar later’ In: Neerlandia. Jaargang 87 (1983)
Geeraardt Brandt de jonge, ‘[Tekst]’ In: Het leven van Joost van den Vondel (1986)
H.J.M. Nellen, ‘Een Haags dichter over ‘de Delftse Cicero’ Hugo Grotius in de brieven en gedichten van Constantijn Huygens H.J.M. Nellen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 3 (1987)
Constantijn Huygens, ‘De rijkdom van het Nederlands’ In: Mijn jeugd (1987)
H.J.M. Nellen, 'Een Haags dichter over "de Delftse Cicero". Hugo Grotius in de brieven en gedichten van Constantijn Huygens' (1987)
J.A. de Waard, ‘4. De navolgers van Jacques de Gheyn II’ In: De portretten van Marnix van St. Aldegonde. Een ikonografische verkenning (1988)
H.J.M. Nellen, ‘‘Geene vredemaeckers zijn zonder tegenspreeckers’ Hugo Grotius' buitenkerkelijke positie H.J.M. Nellen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 5 (1989)
C.L. Heesakkers, Gerdien C. Kuiper, C.J.M. Potting, Marijke Spies, Marijke van der Tolsma en Geert Vanpaemel, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 6 (1990)
E.O.G. Haitsma Mulier en Anton van der Lem, ‘192 Grotius (de Groot), Hugo’ In: Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (1990)
Marijke Barend-van Haeften, C.L. Heesakkers, H.H. Kubbinga, K.A. Ottenheym, Bert van Selm en Marijke Spies, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 7 (1991)
N. Rowan, ‘Nicole Rowan Jong geleerd is oud gedaan Jeugdliteratuur in lessen Engels’ In: Tsjip. Jaargang 2 (1992)
Edwin Rabbie, ‘Het irenisme van Hugo de Groot Door Dr. Edwin Rabbie’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1993 (1993)
Edwin Rabbie, 'Hugo Grotius's Ordinum pietas' (1994)
Joost van den Vondel, ‘Joost van den Vondel Gysbreght van Aemstel’, ‘Den heere Huigh de Groot Gezant der koninginne en kroone van Zweden, by den alderchristelijxsten koning, Luidewijck van Bourbon, koning van Vranckrijk en Navarre .’ In: Gysbreght van Aemstel (1994)
H.J.M. Nellen, ‘Mengelingen’, ‘‘Het Leidse haylichje’ Hugo Grotius in de twintigste eeuw Door Dr. H.J.M. Nellen’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1995 (1995)
C.L. Heesakkers, ‘Chris L. Heesakkers De Nederlandse muze in Latijns gewaad De bestudering van de Neolatijnse poëzie uit de Noordelijke Nederlanden’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 111 (1995)
C.L. Heesakkers en Marijke Spies, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 111 (1995)
C.L. Heesakkers, 'De Nederlandse muze in Latijns gewaad. De bestudering van de Neolatijnse poëzie uit de Noordelijke Nederlanden' (1995)
Bart Besamusca, H.J. Demeersseman, Lia van Gemert, Annelies van Gijsen, Mariken Goris, Olga van Marion, R.Th. van der Paardt en Ad Zuiderent, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112 (1996)
H.J.M. Nellen en Cornelia M. Ridderikhoff, ‘Hugo de Groot en de voorbereidingen voor de Vrede van Munster Cornelia M. Ridderikhoff en Henk J.M. Nellen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 13 (1997)
Dirk Geirnaert, Marijke Mooijaart, Els Ruijsendaal en Rob Tempelaars, ‘5.2. Interne taalgeschiedenis’ In: Geschiedenis van de Nederlandse taal (1997)
Anneke C.G. Fleurkens, E.K. Grootes en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur-signalementen’ In: Literatuur. Jaargang 14 (1997)
K. van Berkel, ‘De Eerste Gouden Eeuw’, ‘Geleerdheid, vernuft en wetenschap in de Gouden Eeuw’ In: Citaten uit het boek der natuur (1998)
Willem Frijhoff en Marijke Spies, ‘6 Godsdienst en geloof’ In: 1650. Bevochten eendracht (1999)
Pieta van Beek, Marten Jan Bok, E.O.G. Haitsma Mulier, Ton Harmsen, H.L. Houtzager, Jan Konst, Luuc Kooijmans, Ad Leerintveld, Anton van der Lem, Fred van Lieburg, Hubert Meeus, Frank Miedema, Dirk van Miert, Cornelia M. Ridderikhoff, A. Agnes Sneller, Els Stronks, Marijke van der Tolsma, J.J.V.M. de Vet en J. Waszink, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 17 (2001)
anoniem Dien langen Duyvel van Nieukoop [...], ‘6. Recht in de Republiek’ In: Dien langen Duyvel van Nieukoop. Twee pamfletten uit 1651 over baljuw Jan van Sevenhoven (2004)
J. Waszink, ‘Tacitisme in Holland: de Annales et Historiae de rebus Belgicis van Hugo de Groot Jan Waszink’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 20 (2004)
Eric Jorink, Het 'Boeck der Natuere' (2006)
anoniem Vreugde en verdriet in kleine kring, ‘Een vrouw en een man’ In: Vreugde en verdriet in kleine kring (2006)
Pieter Langendijk, ‘Afbeeldingen en byschriften.’ In: De gedichten. Deel 1 (na 1760)

Websites over Hugo de Groot

http://grotius.huygens.knaw.nl/years


Terug naar overzicht