auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Johannes Hermanus Gunning

geboren: 25 februari 1802 te Den Haag
overleden: 1 maart 1889 te Amsterdam


Biografie(ën) over Johannes Hermanus Gunning

Jan Pieter de Bie en Jakob Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 3 (1919-1931)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10 (1937)

Werken van Johannes Hermanus Gunning

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Johannes Hermanus Gunning elders in de dbnl

Johannes Hermanus Gunning, ‘Woordenboek voor de uitspraak van vreemde eigennamen. A. müller's Allgemeines Wörterbuch voor het Nederlandsche publiek bewerkt door H. Frijlink;voorafgegaan van eene uitspraakleer der voornaamste Europesche talen. Te Amsterdam, bij H. Frijlink. 1852. In post 8vo. XII en 548 bl. f 4-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1853 (1853)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Grammatisch-practische leerwijze der Italiaansche taal, ingerigt zoo voor zelfoefening als ten gebruike op Gymnasiën en Instituten, door H.A. Manitius;voor Nederlanders bewerkt en met eene uitvoerige uitspraakleer vermeerderd door D. Sluyter,Onderwijzer in de Italiaansche en andere moderne talen te Amsterdam. Te Amsterdam, bij H. Frijlink. 1853. In gr. 8vo. 284 bl. f 2-25. Italiaansche Vertaal-oefeningen, ten dienste dergenen, die wenschen op eene gemakkelijke en spoedige wijze de Italiaansche taal te leeren verstaan; door dirk sluyter, Instituteur te Amsterdam. Te Amsterdam, bij L.F.J. Hassels. 1852. In kl. 8vo. 120 bl. f :-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1853 (1853)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Ernst en Luim, verzameld uit de Waldblumen van C. Herloszsohn, door Mr. C.M.A. Simon van der Aa, Procureur bij het Provinciaal Geregtshof van Friesland en de Arrondissements-Regtbank te Leeuwarden. Te Leeuwarden, bij V. Meursinge. 1852. In gr. 8vo. 250 bl. f 2-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Almanak voor Christelijke Huisgezinnen, voor het jaar 1854. Eerste Jaargang. Te Amsterdam, bij D.H. Fikkert. In kl. 12mo. 48 bl. f :-10.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Levensvragen over den Weg des Heils in Christus. Leerredenen van S. Hoekstra, Bz., Predikant te Rotterdam. Te Sneek, bij van Druten en Bleeker. 1853. In gr. 8vo. 319 bl. f 3-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Paulus, door Adolphe Monod. Uit het Fransch. Te Arnhem, bij Is. An. Nijhoff en Zoon. 1853. In kl. 8vo. 200 bl. f 1-80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Het leven van Benjamin Franklin, door F.A.A. Mignet. Naar het Fransch, door Mr. G. Mees, Az. Een geschenk voor jonge lieden, ten voorbeeld hoe men door eigen vlijt en deugd tot rijkdom en aanzien kan geraken. Te Deventer, bij A. ter Gunne. 175 bl. f 1-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Jezus' Blik op de Natuur en de Menschenwereld, of: welke is de leer aangaande God en Godsdienst, die Jezus uit de Natuur afleidt? Door L.S.P. Meyboom, Predikant te Groningen. Te Groningen, bij J. Oomkens, J.zoon. 1853. In gr. 8vo. 122 bl. f 1-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Karel van Bourbon, of de Koning en de Gravin. Een historisch verhaal uit den tijd van Frans I. Door S.W. Fullom. Uit het Engelsch vertaald door M.V.O. II Deelen. Te Amsterdam, bij J.M.E. Meijer. 1853. In gr. 8vo. 553 bl. f 5-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Schets van Leerbegrippen van verschillende Genootschappen, in 4 Tabellen, met eene vijfde, waarop eene proeve van Geloofsbelijdenis voor alle menschen en alle tijden. Voorafgegaan van eene aanwijzing der bronnen en een noodzakelijk Voorwoord. Te Kampen, bij K. van Hulst. 1853. In kl. 8vo. 39 bl. f :-25.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Lavater's Gedachten over Jezus Christus in zijn verzoenend lijden en sterven en zijne voortdurende betrekking tot de zijnen, alsmede over den staat der afgescheidene zielen na den dood, en de waarde van het Evangelie. Te Leiden, bij D. Noothoven van Goor. In kl. 8vo. 240 bl. f 1-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Algemeene Kunstwoordentolk, bevattende de vertaling en verklaring van alle vreemde woorden en zegswijzen die in geschriften van allerlei aard, in de taal der samenleving, in handel, bedrijf enz. voorkomen; met aanduiding van de uitspraak en den klemtoon dier woorden en naauwkeurige opgave hunner afstamming en vorming, door J. Kramers, Jz. Tweede, verbe-’, ‘terde en vermeerderde druk. Eerste Aflév. Te Gouda, bij G.B. van Goor. 1853. In gr. 8vo. 96 bl. f :-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
Johannes Hermanus Gunning, ‘De tweede dood (,) en de eeuwigheid der straffen. Twee Leerredenen over Openb. II vs. 11; uitgesproken door Athanase Coquerel, Predikant bij de Hervormde Gemeente te Parijs. Te Amsterdam, bij L.F.J. Hassels. 1851. In kl. 8vo. 92 bl. f :-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1854 (1854)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Miscellanea Philologa. Ediderunt Gymnasiorum Batavorum Doctores Societate Conjuncti. Ultrajecti, apud Kemink et Filium. 1854. In 8vo. 116 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1855 (1855)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal, of Verzameling van Nederlandsche Spreekwoorden en Spreekwoordelijke Uitdrukkingen van vroegeren en lateren tijd, door P.J. Harrebomée. 1e Afl., vel 1-3. Te Utrecht, bij Kemink en Zoon. 1853. In gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1855 (1855)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Musterstücke Niederdeuts(c)her Prosa. Ein Uebungsbuch zum Uebersetzen ins Hochdeutsche für höhere Lehranstalten, von m.r. bruck, öffentl. Lehrer am Gymnasium zu Gouda. Zu Gouda, bei R. Vogelensank. 1854. In kl. 8vo. 133 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1855 (1855)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Evangeline. Het Vrouwelijk Leven, door Mevr. elise van calcar, geb. schiotling. Twee Deelen. Te Schoonhoven, bij S.E. van Nooten. In kl. 8vo. 444 bl. ƒ 3-40, geb. in linnen ƒ 4-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1855 (1855)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Over de Uitspraak, Spelling, Prosodie en Metriek van de Hoogduitsche Taal. Door M.R. Bruck, Leeraar in de Hoogduitsche Taal en Letterkunde aan het Gymnasium te Gouda. Te Gouda, bij R. Vogelensank. 1854. In kl. 8vo. 64 bl. f :-65. Chronologische Tabelle der deutschen Literatur, von M.R. Bruck, Lehrer am Gymnasium zu Gouda. Zu Amsterdam, bei C.L. Brinkman. 1855. In 4to. 7 vellen druks. f 1-20.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1856 (1856)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Litt. Hum. Doct., of the Royal Naval and Military Academy. Te Arnhem, bij D.A. Thieme. 1855. In 8vo. 211 bl. f 1-80.’, ‘Handboek van de Engelsche Nationale Letterkunde. (Select Specimens of the National Literature of England, from Lawrence Minot to the present time. Poetry and Prose; with glossaries, explanatory notes, biographies, etc., by M. Keyzer. Te 's Hage, bij H.C. Susan. 1855. 1e Aflev. In gr. 8vo. 280 bl. f 2-70. Readings in English Poetry. Selected from the best writers, with explanatory notes, by M.P. Lindo, Phil. Theor. Mag.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1856 (1856)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Wetenschappelijke Grondbeginselen der Theoretische en Historische Paedagogie, door Dr. J.J. de Gelder. Tweede Stuk. Historische Paedagogie. Te Deventer, bij A.J. van den Sigtenhorst. 1855. In gr. 8vo. 220 bl. f 2-: De Paedagogik als Systeem. Eene Schets van Dr. Karl Rosenkranz. Uit het Hoogduitsch, door Dr. J.F. Hahn. Met een Voorwoord van J. de Bosch Kemper, Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid te Amsterdam. Uitgegeven ten voordeele der Inrigting: De Vriend van Armen en Rijken. Te Amsterdam, bij E.S. Witkamp. 1855. In gr. 8vo. 191 bl. f 1-90. Het onafscheidelijk verband van Onderwijs en Opvoeding, door H.J. Lemkes. Te Utrecht, bij Kemink en Zoon. 1855. In gr. 8vo. 60 bl. f :-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1856 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm en Johannes Hermanus Gunning, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling; Ernst en scherts.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Handboek voor de Engelsche Nationale Letterkunde. (Select Specimens of the National Literature of England, from Lawrence Minot to the present time. Poetry and Prose: with glossaries, explanatory notes, biographical notes, biographies, etc., by M. Keijzer.) 2e Aflev. Te 's Hage, bij H.C. Susan, C.H.z. 1856. In gr. 8vo. bl. 281-589. f 3-: Compl. in één Deel, f 5-70.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1857 (1857)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Het gele Masker. Uit de Household-Words van Ch. Dickens. Te Utrecht, bij J.D. Doorman. 1856. In gr. 8vo. III en 191 bl., met gelith. titelvignet, f 2-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1857 (1857)
Johannes Hermanus Gunning, ‘Geschiedenis van het Kerkelijke Leven der Christenen gedurende de zes eerste eeuwen, door W. Moll, Hoogleeraar te Amsterdam. Tweede Deel. De openbare Eeredienst en Kerkelijke Zeden. Tweede, verbeterde druk. Te Leyden, bij D. Noothoven van Goor. 1857. In gr. 8vo. 414 bl. f 4-80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1857 (1857)

Secundaire literatuur over Johannes Hermanus Gunning in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Christus de gekruisigde voor en in ons (omwerking van ‘Het kruis des Verlossers’), door J.H. Gunning Jr. (Te) 's Gravenhage, (bij) M.J. Viser, 1861.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1862 (1862)
H.L. Oort en H.M.C. van Oosterzee, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1871 (1871)
David Bierens de Haan, L. de Hartog, Abraham Seyne Kok, W.C. van Manen, R. Ch. Nieuwenhuys en H.M.C. van Oosterzee, ‘Binnenlandsche letterkunde Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1871 (1871)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Bibliographie.’ In: Neerlandia. Jaargang 1 (1896-1897)
Nicolaas Beets, ‘Aan J.H. Gunning, op den 22sten Januari 1894.’ In: Gedichten. Nog eens winterloof en Dennenaalden (1904)


Terug naar overzicht