auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Onno Zwier van Haren

geboren: 2 april 1713 te Sint Annaparochie
overleden: 2 september 1779 te Wolvega


Biografie(ën) over Onno Zwier van Haren

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 3 HAE-IPE (1822)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 8. Eerste stuk (1867)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8 (1930)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Onno Zwier van Haren

Deductie voor Jr. O.Z. van Haren ter zyner noodwendige zuiveringe, van de lasterlyke geruchten en imputatiën, tegen hem verspreid en ingebragt, 1761
Lykreeden over wylen Syne Hoogheid Willem de IV, 1766
Aan het vaderland, 1769
Agon, sulthan van Bantam, 1769
De Geusen, 1771
Willem de Eerste, Prins van Oranje, 1773
Van Japan, 1775
De Geusen. Proeve van een vaderlandsch gedicht, 1776
De Herschijning. Lierzang aan Adelheide, 1776
De landbouw. Lierzang, 1776
De vrijheid. Lierzang, 1778
Pietje en Agnietje, of de doos van Pandora, 1779
De geuzen, 1943 (2de, herziene druk)
Agon, sulthan van Bantam, 1979 (2de druk)

Uitgaven van Onno Zwier van Haren

Leven en werken van Friesche edellui, 1874
Hareniana. Brieven, 1876
De geuzen, 1943
Pietje en Agnietje, of de doos van Pandora, 1954
Agon, sulthan van Bantam, 1968

Primaire teksten van Onno Zwier van Haren elders in de dbnl

Onno Zwier van Haren, ‘Harangue in de vergadering van haar Hoog Mog. gedaan door den heer Onno Zwier van Haaren, ten tijde wanneer door de Raad van State en corps de petitie voor den jaare 1747 ter vergadering van haar Hoog Mog. is overgebragt. Medegedeeld door Jhr. Mr. J.L.A. Martens.’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 1 (1877)
Onno Zwier van Haren, ‘IV.’ In: Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786) (2 delen) (1917)

Secundaire literatuur over Onno Zwier van Haren in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Proeve van eene Nationale Zedelyke Leerreden van een Oud Man aan Nederlands Jeugd. Door Jonkheer O.Z.V. Haren, Fries Edelman, enz. enz. Te Zwolle by S. en F. Clement 1779. In groot octavo 78 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1779 (1779)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Proeven, voor Nederlands Tonneel. Tweede Druk, nagezien en vermeerderd door Jr. O.Z. van Haren, Fries Edelman, enz. Te Zwol, by S. Clement en Zoon, F. Clement. 1779. In gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1779 (1779)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Lykreden over 't afsterven van den H.W.G. Heer Jonkheer O.Z.v. Haren, Grietman in Stellingwerf Westeinde, &c. &c. door den Wel Eerwaarden Heer Simon Nauta, Bedienaar des Godlyken Woords te Wolvega. Te Zwolle by S. Clement en Zoon, 1779. Behalven de Voorreden en Lofdichten op zyn H.W.G. 22 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1780 (1780)
Petrus Loosjes Azn., ‘'t Geval van O.Z. van Haren.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 23 (1789)
Jeronimo de Vries, ‘Tweede afdeeling. Opgave der dichters dezer eeuw.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
Jeronimo de Vries, ‘Derde afdeeling. Besluit van de opgave der dichters dezer eeuw.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Lijkreeden over wylen sijne Hoogheid willem de vierde, Prince van Orange en Nassau, etc. etc. etc. Erf-Staahouder, Capitein Generaal en Admiraal der Vereenigde Nederlanden, door Jonkheer onno zwier van haren, Fries Edelman. Nieuwe Druk. Te Amsterdam, bij P. den Hengst en Zoon, 1832. In kl. 8vo. XII, 77 bl. ƒ :-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1832 (1832)
F.A. Snellaert, ‘Vijfde tijdvak.’ In: Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1850)
W.J. Hofdijk, ‘Derde tijdvak Latere Nederlandsche letteren. (Van 1550-1790.)’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1857)
Willem Gerard Brill, ‘Eerste onderafdeeling. De Rhetorico-Didactische Soort.’, ‘Eerste hoofdstuk. De Rhetorico-Didactiek in proza.’ In: Nederlandsche spraakleer. Deel III. Stijlleer (Rhetorica. Letterkundige encyclopedie en kritiek) (1866)
J.A.F.L. van Heeckeren, ‘De weduwe van O.Z. van Haren.’ In: De Gids. Jaargang 39 (1875)
P.F. Thomas van Hoogstraten, ‘De Van Harens, door P.F.Th. van Hoogstraten.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
A.W. Engelen, ‘Eerste gedeelte. 1748-1775.’, ‘1. Des schrijvers geboorte tijdens het oproer tegen de pachters. Haagsche gebeurtenissen: brand op de Haagsche kermis. Het geval van Onno Zwier van Haren; hoofdpersonen en bijzonderheden van dit familie-drama.’ In: Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte (1882)
Cd. Busken Huet, ‘De Van Haren's.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 6 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Tweede lezing. De school van Bellamy’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 24 (1884)
W.J.A. Jonckbloet, ‘V. De dageraad eener betere toekomst.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: De twee laatste eeuwen (1) (1891)
Willem Hendrik de Beaufort, ‘De Hertog van Brunswijk.’ In: De Gids. Jaargang 56 (1892)
J.A.F.L. van Heeckeren, ‘Een voorganger van Multatuli. Door J.A.F.L. Baron van Heeckeren.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 4 (1894)
J.A.F.L. van Heeckeren, ‘De vrijheid in onze letterkunde. Nagelaten fragmenten van J.A.F.L. baron van Heeckeren.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 5 (1895)
R.A. Kollewijn, ‘Vraag.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 5 (1895)
[tijdschrift] Taal en Letteren, ‘Bastaardwoorden. (Zie Taal en Letteren V, blz. 71.)’ In: Taal en Letteren. Jaargang 5 (1895)
Albert Verwey, ‘Onno Zwier van Haren.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 5 (1895)
Constantinus Bake, ‘De inenting bezongen door O.Z. van Haren.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 19 (1896)
E.J. Potgieter, ‘Jacob van Heemskerck. En vijf en twintig jaren Hollandsche poëzij.’ In: De werken. Deel 14. Kritische studiën. Deel 2 (1898)
J. Aleida Nijland, ‘Jacobus Bellamy als criticus.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
G. Kalff, ‘Het Tweede Geslacht. Dichtgenootschappers. Godsdienstig gemoedsleven in de poëzie. De van Harens.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 5 (1910)
W.M.F. Mansvelt, ‘Onno Zwier van Haren geen voorlooper van Multatuli.’ In: De Gids. Jaargang 84 (1920)
J. te Winkel, ‘XL. Het classiek en het burgerlijk treurspel.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (3) (1924)
J. te Winkel, ‘XLIII. Onno Zwier van Haren.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (3) (1924)
Juliette Louise Cohen, ‘IV’ In: Dante in de Nederlandsche letterkunde (1929)
W.H. Staverman, Mea Verwey en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 37 (1943)
Jan L. Walch, ‘De XVIIIde eeuw tot 1760’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
Jacob Haantjes, ‘Dichters van de vrijheid.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 45 (1952)
H. Algra en A. Algra, ‘5. Verzuimd Brasil’ In: Dispereert niet. Deel 5 (1956)
W. Blok, L.M. van Dis, J.D. Reeder, B. Siertsema, B.Th. Tervoort en T.J.M. Versteeg, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
G.P.M. Knuvelder, ‘De Van Harens’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2 (1971)
Rob Nieuwenhuys, ‘4. Onno Zwier van Haren’ In: Oost-Indische spiegel. (1972)
Jos Smeyers en H.J. Vieu-Kuik, ‘Hoofdstuk III De gebroeders Van Haren’, ‘Willem van Haren 21.2.1710-27.7.1768’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 6 (1975)
W.A.P. Smit, ‘Hoofdstuk XXXIII ‘De Geusen’ van Onno Zwier van Haren 1771’ In: Kalliope in de Nederlanden (1975-1983)
Rob Erenstein, 'Onno Zwier van Haren en "Agon, sulthan van Bantam"' (1978)
José van Aelst, Peter Altena, Karina van Dalen-Oskam, Eep Francken, Annelies de Jeu, J.B. Oosterman, Herman Schaap, J.C. Streng, Els Stronks en Ad Zuiderent, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114 (1998)
Menno ter Braak, ‘Regententragedie’ In: Vaderlandartikelen 1939 (2009)


Terug naar overzicht