auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Johan Meerman

geboren: 1 november 1753 te Den Haag
overleden: 19 augustus 1815 te Den Haag


Biografie(ën) over Johan Meerman

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1816 (1816)
P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 4 JAC-NYV (1823)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 12. Eerste stuk (1869)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (1918)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Johan Meerman

Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa (6 delen), 1804-1806
Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 1, 1804
Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 2, 1805
Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 3, 1805
Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 4, 1805
Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 5, 1806
Eenige berichten omtrent het noorden en noord-oosten van Europa. Deel 6, 1806

Primaire teksten van Johan Meerman elders in de dbnl

Johan Meerman, ‘Vergelyking van twee uitsteekende vaderlandsche mannen, D. Erasmus en H. de Groot.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1803 (1803)

Secundaire literatuur over Johan Meerman in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Geschiedenis van Graaf Willem van Holland, Roomsch Koning, door Mr. Johan Meerman, Vryheer van Dalem. Eerste Deel. In 's Gravenhage, by N.v. Daalen en M. Wetters, 1783. Behalven de Voorrede en den Inhoud, 406 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1784 (1784)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Geschiedenis van Graaf Willem van Holland, Roomsch Koning, door Mr. J. Meerman, Vryheer van Dalem Tweede Deel. In 's Gravenhage, by N.v. Daalen en M. Wetters, 1784. In gr. octavo, 403 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1784 (1784)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Burgerlyke Vryheid in haare heilzaame, de Volksvryheid in haare schadelyke. gevolgen voorgesteld, inzonderheid met betrekking tot dit Gemeenebest. Door Mr Johan Meerman, Vryheer van Dalem. Te Leyden by S. en J. Luchtmans, 1793. In gr. 8vo. 96 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1794 (1794)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Eenige Berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche Monarchiën, benevens sommige daar aan grenzende Staaten. Vierde Deel. In 's Gravenhage, by I. van Cleef. In gr. 8vo. 388 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1796 (1796)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Geschiedenis van Graaf Willem van Holland, Roomsch Koning, door Mr. Johan Meerman, Vryheer van Dalem. Derde Deel. In 's Haage, by M. van Daalen Wetters, 1797. In gr. 8vo. 464 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1797 (1797)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Geschiedenis van Graaf Willem van Holland, Roomsch Koning, door Mr. Johan Meerman, Vryheer van Dalem. IVde Deel. In 's Graavenhaage, by M. van Daalen Wetters, 1797. In gr. 8vo. 430 bl. met een Aanhang van 242 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1798 (1798)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hugonis Grotii, Batavi, Parallelon Rerumpublicarum Liber tertius: de moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum. Vergelyking der Gemeenebesten, door Hugo de Groot; Derde Boek: over de zeden en den inborst der Athenienseren, Romeinen en Hollanderen. Uit een echt Handschrift uitgegeeven, in 't Nederduitsch vertaald, en met Aanmerkingen opgehelderd, door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. Iste Deel. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. 1801. In gr. 8vo. 524 bl. behalven de Voorrede van LXII bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1802 (1802)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hugonis Grotii, Batavi, Parallelon Rerumpublicarum Liber tertius: de moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum. Vergelyking der Gemeenebesten, door Hugo de Groot. Derde Boek: over de zeden en den inborst der Athenienseren, Romeinen en Hollanderen. Uit een echt Handschrift uitgegeeven, in 't Nederduitsch vertaald, en met Aanmerkingen opgehelderd, door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. IIde Deel. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. 1802. In gr. 8vo. 624 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1802 (1802)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Hugonis Groth, Batavi, Parallelon Rerumpublicarum Liber tertius: de moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1803 (1803)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Messias, uit het Hoogduitsch van Klopstock vertaald door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. Iste Deel. In 's Graavenhaage, by I. van Cleef, 1803. In 4to. 212 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1804 (1804)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Register op Hugo de Groots Vergelyking der Gemeenebesten, gevolgd door eene Narede, gelyk mede door Athenen onder Cleo, of eene Verhandeling over het Tooneeldicht van Aristophanes, als Bylage tot het Hoofddeel der Vryheid en Slaaverny; door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. Te zamen 361 blz. In gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1804 (1804)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Eenige Berichten omtrent het Noorden en Noord-oosten van Europa; door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. IIde Deel. In 's Graavenhaage, bij de Erven van I. van Cleef, 1805. In gr. 8vo. 419 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1805 (1805)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Messias, uit het Hoogduitsch van Klopstock vertaald door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. IIde Deel. In 's Graavenhaage, by de Erven van I. van Cleef, 1804. In gr. 4to. 188 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1805 (1805)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Eenige Berichten omtrent het Noorden en Noord-Oosten van Europa; door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. Iste Deel. In 's Graavenhaage, by de Erven van I. van Cleef, 1804. In gr. 8vo. 450 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1805 (1805)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Eenige Berichten omtrent het Noorden en Noord-Oosten van Europa; door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. IIIde Deel. In 's Graavenhaage, bij de Erven van I. van Cleef. 1805. In gr. 8vo. 437 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1806 (1806)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Messias, uit het Hoogduitsch van Klopstock vertaald door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. III en IVde Deel. In 's Graavenhaage, bij de Erven van I. van Cleef. 1805. In gr. 4to. Te zamen 516 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1806 (1806)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Aanspraaken, gedaan op de Gereformeerde Zuidhollandsche Synodes van 's Graavenhaage en Woerden, in Julij1805 en Julij 1806, door Mr. J. Meerman, Heer van Dalem en Vuren. In 's Graavenhaage, bij de Erven van I. van Cleef. In gr. 8vo. 31 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1806 (1806)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Aan den Hoogleeraar Siegenbeek, over de Vocaal-verdubbeling in het Nederduitsch, volgens den regel, welken de Commissie der Psalmberijming in 1773 zich ten dien opzichte heeft voorgeschreeven. Door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. In 's Graavenhaage, bij de Erven van I. van Cleef. 1806. In gr. 8vo. 65 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1806 (1806)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Over de blijken der Goddelijke wijsheid, welke de Geschiedenis oplevert. - Eene Voorleezing, gedaan in de Maatschappij van Natuur- en Letterkunde, onder de Zinspreuk: Diligentia, in 's Graavenhaage, op Dingsdag den 8 April 1806, door Mr. johan meerman, Heer van Dalem en Vuren. 's Graavenhaage, bij de Erven van I. van Cleef. 1806. In gr. 8vo. 53 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1806 (1806)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Eenige Berichten omtrent het Noorden en Noord-Oosten van Europa; door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. IVde Deel. In 's Graavenhaage, bij de Erven van I. van Cleef. 1805. In gr. 8vo. 438 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1806 (1806)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Aan Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren, ten antwoord op zijnen Brief, over de Vokaalverdubbeling in het Nederduitsch; door Matthys Siegenbeek, Hoogleeraar in de Nederduitsche Letterkunde te Leyden. Te Amsterdam, bij J. Allart. 1807. In gr. 8vo. 93 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1807 (1807)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Josia, Antoninus Pius en Hendrik IV met elkander vergeleeken, door Mr. Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren. In 's Graavenhaage, bij de Gebroeders van Clees. 1807. In gr. 8vo. 126 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1807 (1807)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Aanspraken, gedaan op de Gereformeerde Zuidhollandsche Synodes van Buuren en Breda, in Julij 1807 en Julij 1808, door Mr. J. Meerman, Heer van Dalem en Vuren, als Commissaris Politicq. In 's Hage, bij de Gebroeders van Cleef. 1808. In gr. 8vo. 34 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1808 (1808)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Brief aan den Welëdelen Hoogwelgeboren Heer Mr. Johan Meerman, Vrijheer van Dalem en Vuren, Kommandeur van de Koninklijke Orde der Unie van Holland, Directeur Generaal der Kunsten en Wetenschappen, Lid van het Koninklijk Instituut enz. door a.l. barbaz. Te Amsterdam, bij H. van Kesteren. 1810. In gr. 8vo. 18 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1810 (1810)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Discours sur le premier Voyage de Pierre le Grand, principalement en Hollande. Par Mr. J. de Meerman, Comte de l'Empire, et Sénateur. A Paris, chez Debure, Pere et Fils, Libraires de la Bibliotheque Impériale. 1812. 8vo. pp. 79.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1812 (1812)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Proeve eener vrije navolging in Alexandrijnsche voetmaat van het Gedicht Montmartre (door den Heer Mr. J. Meerman in hexámeters), door A. Loosjes, Pz. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1812. In gr. 8vo. f :-15-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1813 (1813)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Elogium Johannis Meermanni Auctore Henrico Constantino Cras. Amst. et Hag. apud P. den Hengst et Filium, Fratresque van Cleef. 1817. 8vo. form. maj. pp. X, 125.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1817 (1817)
E.O.G. Haitsma Mulier en Anton van der Lem, ‘330 Meerman, heer van Dalem en Vuren, Johan’ In: Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (1990)
S.R.E. Klein, ‘I Tussen Oranje en Loevestein (1766-1780)’, ‘1 Republikeins besef in Nederland’ In: Patriots Republikanisme (1995)
J.J. Kloek, ‘3’ In: Een begrensd vaderland (1997)
J.J. Kloek, Een begrensd vaderland (1997)
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Femme du monde, femme savante, dichteres Anna Cornelia Mollerus Riet Schenkeveld-van der Dussen’ In: Literatuur. Jaargang 14 (1997)
J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘17 Woord en werkelijkheid’ In: 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (2001)
J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘Een nieuw beeld van Nederland’ In: 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (2001)


Terug naar overzicht