auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Marten Sikkema

geboren: 10 december 1918 te Utrecht
overleden: 2 mei 2005 te Veendam

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Govert Alettinus Gezelle Meerburg
G. Meerburg


Biografie(ën) over Marten Sikkema

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Marten Sikkema

Stjerrerein (= Sterrenregen), 1946
Swart en wyt (= Zwart en wit), 1946
Skaedbylden (= Schaduwbeelden), 1951
Frysk wurdboek (2 delen), 1952-1956
Frysk wurdboek. Deel 2. Nederlânsk - Frysk (alleen scans beschikbaar) , 1952
Noarderljocht (= Noorderlicht), 1952
Oscar Wilde, Ballade fan Reading Gaol, 1953
De slach forlern (= De slag verloren), 1954
Frysk wurdboek. Deel 1. Frysk - Nederlânsk, 1956
De grize oer de grouwe (= De griezels), 1958
Seinen, 1959
De jaden fluit, 1969

Primaire teksten van Marten Sikkema elders in de dbnl

Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Weromreis’ In: De Tsjerne. Jaargang 1 (1946)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema:’ In: De Tsjerne. Jaargang 1 (1946)
Marten Sikkema, ‘[Nummer 8]’, ‘Marten Sikkema: In forsin.’ In: De Tsjerne. Jaargang 1 (1946)
Marten Sikkema, ‘[Nummer 7]’, ‘Marten Sikkema:’ In: De Tsjerne. Jaargang 1 (1946)
Marten Sikkema, ‘[Nummer 2]’, ‘Marten Sikkema. Nyckle J. Haisma ta in oantinken’ In: De Tsjerne. Jaargang 1 (1946)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Pin en pistol’ In: De Tsjerne. Jaargang 1 (1946)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Gedichten’ In: De Tsjerne. Jaargang 1 (1946)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema:’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema:’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema:’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Glês en Ilastyk’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema:’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Brief oan unbikende’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Marten Sikkema, ‘Op it harspit’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Marten Sikkema, D.A. Tamminga en Anne Wadman, ‘Op it harspit’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema:’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Ungroun’ In: De Tsjerne. Jaargang 3 (1948)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Nocturne.’ In: De Tsjerne. Jaargang 3 (1948)
Marten Sikkema en Anne Wadman, ‘Op it harspit. It sljochte folk en syn pommerant’ In: De Tsjerne. Jaargang 3 (1948)
Marten Sikkema, ‘Frysk en frjemd’ In: De Tsjerne. Jaargang 3 (1948)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Quo vadis’ In: De Tsjerne. Jaargang 3 (1948)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Nije Sweedske lyryk yn oersetting’ In: De Tsjerne. Jaargang 4 (1949)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema:’ In: De Tsjerne. Jaargang 4 (1949)
Marten Sikkema, ‘[Nummer 6]’, ‘Marten Sikkema: De pion.’ In: De Tsjerne. Jaargang 4 (1949)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: It laitsjen.’ In: De Tsjerne. Jaargang 5 (1950)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Minske allinne.’ In: De Tsjerne. Jaargang 5 (1950)
Marten Sikkema, ‘[Nummer 10]’, ‘Marten Sikkema: De oerwinder.’ In: De Tsjerne. Jaargang 5 (1950)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Plagiaet as ynspiraesjeboarne?’ In: De Tsjerne. Jaargang 5 (1950)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Farwol.’ In: De Tsjerne. Jaargang 5 (1950)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Skrael postuer.’ In: De Tsjerne. Jaargang 6 (1951)
Marten Sikkema, ‘Krityk yn it koart: Nei de feestlikheden.’ In: De Tsjerne. Jaargang 8 (1953)
Marten Sikkema, ‘[Nummer 10]’, ‘Marten Sikkema:’ In: De Tsjerne. Jaargang 9 (1954)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Ballade (oan in Heitelânspoëet).’ In: De Tsjerne. Jaargang 9 (1954)
E.B. Folkertsma, Geart Jonkman en Marten Sikkema, ‘E.B. Folkertsma: Gebet foar neneveh.’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
Marten Sikkema, ‘Krityk yn it koart: Rimen, bylden en teltsjes.’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Fersen.’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
Geart Jonkman, Ype Poortinga en Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: PP 131153.’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: 1955’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: De fyftsjinde april.’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
Marten Sikkema, ‘Krityk yn it koart Tusken Obe en Abe’ In: De Tsjerne. Jaargang 11 (1956)
Marten Sikkema, ‘Krityk yn it koart: Journael oer palmelân’ In: De Tsjerne. Jaargang 11 (1956)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: De foarsizzing’ In: De Tsjerne. Jaargang 12 (1957)
Marten Sikkema en Sybe Sybesma, ‘Op it harspit: Rondeau LXIII fan Charles d'Orléans twaris forfryske’ In: De Tsjerne. Jaargang 12 (1957)
Marten Sikkema, ‘Krityk yn it koart: Fan bernlik ta bernich’ In: De Tsjerne. Jaargang 12 (1957)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema It libben giet fierder’ In: De Tsjerne. Jaargang 12 (1957)
Marten Sikkema en D.A. Tamminga, ‘Krityk yn it koart:’ In: De Tsjerne. Jaargang 13 (1958)
Marten Sikkema, ‘[Nummer 5]’, ‘Marten Sikkema: Forlitten doarp’ In: De Tsjerne. Jaargang 13 (1958)
Marten Sikkema, ‘Krityk yn it koart: Bylden ut de greidhoeke’ In: De Tsjerne. Jaargang 13 (1958)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Forjowne kaerten’ In: De Tsjerne. Jaargang 13 (1958)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: De fiif dagen’ In: De Tsjerne. Jaargang 13 (1958)
Marten Sikkema, ‘Krityk yn it koart: Tradysje yn haldershan’ In: De Tsjerne. Jaargang 13 (1958)
Marten Sikkema, Jo Smit, D.A. Tamminga, Reimer Willem van Tuinen en Anne Wadman, ‘Mr. Daem Siccinga à Schuurman Ploegschaeff Thoe Jonghetuyn en Smitspoorte: Tsien stimmen, ien kapittel II’ In: De Tsjerne. Jaargang 14 (1959)
Karel Capek, Josef Capek en Marten Sikkema, ‘Karel en Josef Čapek: Adam de Skepper Blijspul yn seis bidriuwen en in epilooch’ In: De Tsjerne. Jaargang 14 (1959)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Doaitsen en de widdou’ In: De Tsjerne. Jaargang 15 (1960)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Fragmintarysk’ In: De Tsjerne. Jaargang 16 (1961)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Fragmintarysk’ In: De Tsjerne. Jaargang 17 (1962)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Net ta weismiten keard’ In: De Tsjerne. Jaargang 17 (1962)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Fragmintarysk’ In: De Tsjerne. Jaargang 17 (1962)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Njoggen Sjineeske fersen’ In: De Tsjerne. Jaargang 17 (1962)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Inkelde opmerkingen oangeande de regionale omrop yn Nederlan yn forban mei de mooglikheden foar in regionale televyzje’ In: De Tsjerne. Jaargang 17 (1962)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Fragmintarysk’ In: De Tsjerne. Jaargang 17 (1962)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Fragmintarysk’ In: De Tsjerne. Jaargang 18 (1963)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema: Itselde liet - en hieltyd op deselde wize!’ In: De Tsjerne. Jaargang 20 (1965)
Marten Sikkema en D.A. Tamminga, ‘Krityk yn it koart:’ In: De Tsjerne. Jaargang 20 (1965)
Geart Jonkman, Marten Sikkema en D.A. Tamminga, ‘As ik myn sin siz... Hwat leffe dommelul swaeit der de doktorsbul?’ In: De Tsjerne. Jaargang 20 (1965)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema / Elegysk Monumint’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Marten Sikkema, ‘[Nummer 6]’, ‘Pyt Jan Sikkema / It mâl fel stripforhael sûnder printsjes, opdroegen oan 'e kréative lêzer (fragmint)’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Marten Sikkema, ‘Pyt Jan Sikkema’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Marten Sikkema, ‘Pytjan Sikkema He jm jum sin?’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Marten Sikkema, ‘Pyt Jan Sikkema Frysk skriuwer yn Fryslân’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema’ In: Trotwaer. Jaargang 25 (1993)
Marten Sikkema, ‘Marten Sikkema Oer it oersetten fan poëzij’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)

Secundaire literatuur over Marten Sikkema in de dbnl

Ulbe van Houten, ‘Marten Sikkema: It plak fan Ulbe van Houten yn de Fryske literatuer’ In: De Tsjerne. Jaargang 1 (1946)
Freark Dam, ‘Frysk en frjemd.’ In: De Tsjerne. Jaargang 2 (1947)
Freark Dam, ‘Frysk en frjemd.’ In: De Tsjerne. Jaargang 8 (1953)
Freark Dam, ‘Frysk en Frjemd.’ In: De Tsjerne. Jaargang 10 (1955)
E.B. Folkertsma, ‘Krityk yn it koart: Flecht yn 'e malar’ In: De Tsjerne. Jaargang 11 (1956)
W.J. Buma, F. Jansonius en Garmt Stuiveling, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 50 (1957)
Freark Dam, Klaes Dykstra en Pieter Terpstra, ‘Krityk yn it koart’ In: De Tsjerne. Jaargang 12 (1957)
Jan Tjittes Piebenga, ‘XIV. Foar en nei de oarloch’ In: Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse (1957)
Freark Dam, ‘Frysk en frjemd: Gysbert Japikspriis foar Marten Sikkema’ In: De Tsjerne. Jaargang 16 (1961)
[tijdschrift] Trotwaer, ‘Tryng-Wang Hoe / In ûnbikende keat.’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘5. It Nijfryske tiidrek: de 20ste ieu’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)
Joop Boomsma, ‘De geast fan muoike Gryt en oaren Joop Boomsma’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)


Terug naar overzicht