auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
H.L. Spiegel

geboren: 11 maart 1549 te Amsterdam
overleden: 4 januari 1612 te Alkmaar

lid van: Eglentier

Biografie(ën) over H.L. Spiegel

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 5 OGI-VER (1824)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 17. Tweede stuk (1874)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2 (1912)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van H.L. Spiegel

Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst, 1584
Kort begrip des redenkavelings: in slechten rym vervat, 1585
Ruych-bewerp vande redenkaveling ofte Nederduytsche dialectike, 1585
Rederijck-kunst, in rijm opt kortst vervat, 1587
A.B.C. Ketting-Lied op des 8sten Psalms stem, 1593
Numa ofte amptsweygheringe, ca. 1600-1603 (handschrift)
Bijspraakx-almanak, ca. 1606
Nieuw Jaers lieder, 1608
Hert-spiegel, 1614
Hert-spiegel, 1615 (2de druk)
Lieden op 't Vader Ons, 1694

Uitgaven van H.L. Spiegel

Hertspieghel en andere zedeschriften, 1723
Numa ofte amptsweygheringe, 1902
Noordnederlandse rederijkersspelen, 1941
Lieden op 't Vader Ons, 1956
Twe-spraack; Ruygh-bewerp; Kort begrip; Rederijck-kunst, 1962
Hert-spiegel, 1992
Hert-spiegel, 1992

Primaire teksten van H.L. Spiegel elders in de dbnl

H.L. Spiegel, ‘Aan den Lezer, Op des Dichters naam.’ In: Recht ghebruyck ende misbruyck van tydlycke have (1585)
H.L. Spiegel, ‘Aan Sr. N.N. op zijn blaauwe scheen. ’ In: De Nieuwe Haagsche Nachtegaal (1659)
H.L. Spiegel, ‘Het derde gesprek: Of de lust hier het opperste goed van de mens is’ In: Op zoek naar het hoogste goed (1987)
H.L. Spiegel, ‘Hendrik Laurenszoon Spiegel (1549-1612) Lofdicht tot eer van Amsterdam’ In: 'k Wil rijmen wat ik bouw (1994)
H.L. Spiegel, ‘Volghen sommighe ghedichten van Hendrick Laurentsz. Spieghel.’ In: Brabbeling (1614) (2013)
H.L. Spiegel, ‘Het tweede Schock van de Rommelsoo.’ In: Brabbeling (1614) (2013)
H.L. Spiegel, ‘Het vijfde Schock van de Quicken.’ In: Brabbeling (1614) (2013)
H.L. Spiegel, ‘Noch van H.L. Spieghel.’ In: Brabbeling (1614) (2013)
H.L. Spiegel, ‘Iaar-lied, 1595.’ In: Nieu jaar liedekens uyt ghegheven by de retorijck kamer t'Aemstelredam In lied' bloeyende (ca. 1608)
H.L. Spiegel, ‘1587. Een nieuwe Iaar-lied,’ In: Nieu jaar liedekens uyt ghegheven by de retorijck kamer t'Aemstelredam In lied' bloeyende (ca. 1608)
H.L. Spiegel, ‘Een nieuwe jaar-lied,’ In: Nieu jaar liedekens uyt ghegheven by de retorijck kamer t'Aemstelredam In lied' bloeyende (ca. 1608)
H.L. Spiegel, ‘Iaar-lied, 1584.’ In: Nieu jaar liedekens uyt ghegheven by de retorijck kamer t'Aemstelredam In lied' bloeyende (ca. 1608)
H.L. Spiegel, ‘Iaar-lied, 1586.’ In: Nieu jaar liedekens uyt ghegheven by de retorijck kamer t'Aemstelredam In lied' bloeyende (ca. 1608)
H.L. Spiegel, ‘Iaar-lied, 1585.’ In: Nieu jaar liedekens uyt ghegheven by de retorijck kamer t'Aemstelredam In lied' bloeyende (ca. 1608)

Secundaire literatuur over H.L. Spiegel in de dbnl

Balthazar Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde (4 delen) (1782-1794)
P.J.B.C. van der Aa, ‘Uitnoodiging aan alle beminnaars der vaderlandsche letterkunde, ter mededeeling van minbekende bijzonderheden omtrent Hendrik Laurenszoon Spiegel.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1809 (1809)
Jeronimo de Vries, ‘Vierde afdeeling. Zestiende eeuw.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
Willem de Clercq, ‘Tweede Tijdperk. Hetzelve bevat de verspreiding eener hoogere Letterkundige beschaving door de Leden der Kamer in Liefde bloeijende, te Amsterdam, en eindigt bij de terugkomst van Hooft uit Italiën.’ In: Verhandeling ter beandwoording der vraag welken invloed heeft vreemde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen? (1824)
W.J. Hofdijk, ‘Derde tijdvak Latere Nederlandsche letteren. (Van 1550-1790.)’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1857)
Willem Doorenbos, ‘VI. De Nederlandsche letterkunde.’ In: Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde. Deel 2 (1873)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘II. Ontbolstering.’ In: Portretten van Joost van den Vondel (1876)
W.J.A. Jonckbloet, ‘II. De Amsterdamsche rederijkers.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: De zeventiende eeuw (1) (1889)
G. Kalff, ‘Een nieuw handschrift van Hooft en een onuitgegeven tooneelstuk van Spieghel.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 11 (1892)
J.L.C.A. Meyer, ‘Hendrik Laurensz. Spieghel.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 15 (1892)
Taco H. de Beer, J.L.C.A. Meyer en P. Visser, ‘Verscheidenheden.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 15 (1892)
J.L.C.A. Meyer, ‘Hendrik Laurensz. Spieghel. (Slot.)’ In: Noord en Zuid. Jaargang 15 (1892)
Robert Fruin, ‘XIV. De kerk, de godsdienst en de letterkundige beschaving in de Vereenigde Nederlanden.’ In: Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog (1899)
J.W. Muller, ‘Twee onbekende werken van Spieghel.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 20 (1901)
Prudens van Duyse, ‘Vijfde hoofdstuk. Rederijkers, die van in de XVe tot de XVIIe eeuw een voornamen invloed hebben uitgeoefend.’ In: De rederijkkamers in Nederland. Deel 2 (1902)
G. Kalff, ‘Coornhert, Spieghel, Roemer Visscher.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3 (1907)
J. Aleida Nijland, ‘Spieghel en Marot.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 7 (1913)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Renaissance en Humanisme in Nederland’ In: Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916)
J. Prinsen J.Lzn, Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916)
Albert Verwey, ‘Hendrick Laurensz. Spieghel Door Albert Verwey’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Albert Verwey, ‘Hendrick Laurensz. Spieghel Door Albert Verwey’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Albert Verwey, ‘Hendrick Laurensz. Spieghel Door Albert Verwey’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Albert Verwey, ‘Hendrick Laurensz. Spieghel Door Albert Verwey’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
N. van der Laan, ‘Inleiding.’, ‘§ I. Roemer Visscher's leven.’ In: Uit Roemer Visscher's Brabbeling. Deel 1 (1918)
N. van der Laan, ‘Het tweede schock van de Rommelsoo.’ In: Uit Roemer Visscher's Brabbeling. Deel 1 (1918)
N. van der Laan, ‘Het vijfde schock van de quicken.’ In: Uit Roemer Visscher's Brabbeling. Deel 1 (1918)
J. te Winkel, ‘VI. De strijd voor de Nederlandsche taal.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
J. te Winkel, ‘VII. De Eglentier te Amsterdam onder leiding van Spieghel en Visscher.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 3: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (1) (1923)
Marcus Boas, ‘C.A. Boomgaert, een vriend van Coornhert en Spieghel.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 43 (1924)
M. Buisman J. Fzn. en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 25 (1931)
Catharina Ypes, ‘II. Toenemende belangstelling voor Petrarca tijdens de Zestiende eeuw’ In: Petrarca in de Nederlandse letterkunde (1934)
Gerard Brom, Vondels geloof (1935)
Jan L. Walch, ‘Een stap verder’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
A.J. de Jong, ‘Henric Laurens Spiegel door Dr. A.J. de Jong’, ‘Henric Laurens Spiegel’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 3 (1944)
L.J. Rogier, ‘XIII. Geestelijk leven’ In: Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (1945-1947)
P. Geyl, ‘6. Omwentelingen in het cultuurleven’ In: Geschiedenis van de Nederlandse stam (1948-1959)
P. Minderaa, ‘Kanttekeningen bij de Hertspieghellektuur I.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 47 (1954)
H. Algra en A. Algra, ‘4. Restauratie en revolutie’ In: Dispereert niet. Deel 3 (1956)
Isaac van der Velde, De tragedie der werkwoordsvormen (1956)
J.C. Brandt Corstius, G.P.M. Knuvelder, J.J. Mak, Karel Meeuwesse, M.A.F. Ostendorf en J. Wille, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 50 (1957)
L.C. Michels, ‘Spiegels Revierein’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 51 (1958)
P.A.F. van Veen, ‘De Nederlandse hofdichten’ In: De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken (1960)
R. Foncke, ‘Twee dichterlijke vrienden - Hendrick Laurensz. Spieghel en Roemer Visscher - schrijven aan elkaar in verzen Door R. Foncke Lid van de Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Nieuwe reeks 1962 (1962)
W.Gs Hellinga, ‘De zestiende eeuw’ In: Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie (1962)
G. Geerts, ‘Hoofdstuk II Enkele teoretici: hun woorden en hun daden’ In: Genus en geslacht in de Gouden Eeuw (1966)
G. Geerts, Genus en geslacht in de Gouden Eeuw (1966)
L. Strengholt, ‘Kanttekeningen bij de lectuur van Spiegel’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
C.F.P. Stutterheim, ‘Spiegels negenregelige strofe’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
C.G.N. de Vooys, ‘Hoofdstuk III De zestiende eeuw’ In: Geschiedenis van de Nederlandse taal (1970)
J.D.P. Warners, ‘Cebes en H.L. Spiegel’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 64 (1971)
G.P.M. Knuvelder, ‘Rond Amsterdam’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2 (1971)
Ulrich Bornemann, ‘3. Kapitel Der Aufbau der Muttersprache’ In: Anlehnung und Abgrenzung (1976)
D.V. Coornhert, ‘Opdracht van de Zedekunst aan Hendrik Laurenszoon Spiegel’ In: Weet of rust (1985)
D.V. Coornhert, ‘Gelijkmoedigheid bij het verlies van een deugdzame vrouw’ In: Weet of rust (1985)
D.V. Coornhert, ‘Aansporing tot gelijkmoedigheid bij het sterven van vrouw en kinderen; lof van Seneca’ In: Weet of rust (1985)
D.V. Coornhert, ‘Coornherts voorstellen in de praktijk gebracht? 5’ In: Boeven-tucht (1985)
Mieke B. Smits-Veldt, ‘5 De morele instructie van de Ithys’ In: Samuel Coster, ethicus-didacticus (1986)
Mieke B. Smits-Veldt, ‘5 De politiek-morele instructie van de Iphigenia’ In: Samuel Coster, ethicus-didacticus (1986)
Sipko Melissen, ‘De Goddelijke Mens Een humanistendiscussie over de natuur van de mens Sipko Melissen’ In: Spektator. Jaargang 16 (1986-1987)
Jan Kuijper, ‘de tombe van h.l. spiegel’ In: Tomben (1989)
Mieke B. Smits-Veldt, ‘2. Stof en morele lering’ In: Het Nederlandse renaissance-toneel (1991)
Joannes Six van Chandelier, ‘[15] Dank aan Hendrik Laurents Spiegel, voor een mandeken met persen.’ In: Gedichten (2 delen) (1991)
Joannes Six van Chandelier, ‘[72] Aan Hendrik Laurents Spiegel.’ In: Gedichten (2 delen) (1991)
Marijke Spies, 'Developments in Sixteenth-Century Dutch Poetics. From "Rhetoric" to "Renaissance"' (1993)
Nel van Dijk, Jan Konst, H.W.A. Nap, Riemer Reinsma en H.J. Verkuyl, ‘Boekbeoordeling’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 88 (1995)
W. Waterschoot, 'Marot or Ronsard? New French Poetics among Dutch Rhetoricians in the Second Half of the 16th Century' (1995)
Dirk Geirnaert, Marijke Mooijaart, Els Ruijsendaal en Rob Tempelaars, ‘5.2. Interne taalgeschiedenis’ In: Geschiedenis van de Nederlandse taal (1997)
C. Rooker, ‘Terug tot Ida Quekels C. Rooker’ In: Literatuur. Jaargang 14 (1997)
Arie-Jan Gelderblom, ‘[Neerlandica extra Muros - oktober 2000]’, ‘Veelheid en verscheidenheid Diachrone constanten in koloniale beeldvorming Arie Jan Gelderblom (Utrecht)’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000 (2000)
W.M.H. Hummelen, ‘2 12 Numa’ In: Repertorium van het rederijkersdrama 1500-ca. 1620. Herziene editie (2003)
Roemer Visscher, ‘Het tweede Schock van de Rommelsoo.’ In: Brabbeling (1614) (2013)
Roemer Visscher, ‘Noch van H.L. Spieghel.’ In: Brabbeling (1614) (2013)
Roemer Visscher, ‘Het sevenste Schock van de Quicken.’ In: Brabbeling (1614) (2013)
Roemer Visscher, ‘Het eerste Schock van de Rommelsoo.’ In: Brabbeling (1614) (2013)
Roemer Visscher, ‘II.2.2 T'Loff vande mutse (1612); inleiding en gedichten niet voorkomend in de Brabbeling van 1614’ In: Brabbeling (1614) (2013)
Roemer Visscher, ‘Het vijfde Schock van de Quicken.’ In: Brabbeling (1614) (2013)
Roemer Visscher, ‘Volghen sommighe ghedichten van Hendrick Laurentsz. Spieghel.’ In: Brabbeling (1614) (2013)
Roemer Visscher, ‘Het sevenste Schock van de Quicken.’ In: Brabbeling (1614) (2013)
Roemer Visscher, ‘Het eerste Schock van de Rommelsoo.’ In: Brabbeling (1614) (2013)
Roemer Visscher, ‘Hier volghen de ghedichten die by den Autheur, noch by H.L. Spieghel niet bekent zijn: dan heb die hier by gevoecht om datse in't oncorrecte Leytse exemplaer staen, die moocht ghy nemen op u eyghen oordeel.’ In: Brabbeling (1614) (2013)
Roemer Visscher, ‘III.2.2 T'Loff vande mutse (1612); inleiding en gedichten niet voorkomend in de Brabbeling van 1614’ In: Brabbeling (1614) (2013)


Terug naar overzicht