auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan Wagenaar

geboren: 28 oktober 1709 te Amsterdam
overleden: 1 maart 1773 te Amsterdam


Biografie(ën) over Jan Wagenaar

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1766-1799, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1773 (1773)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 20 (1877)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5 (1921)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Jan Wagenaar

Onderzoek over de oudheid en schriftmaatigheid van den kinderdoop, 1740
Vaderlandsche historie, 1749-1759
Vaderlandsche historie. Deel 1, 1749
Vaderlandsche historie. Deel 2, 1749
Vaderlandsche historie. Deel 3, 1750
Vaderlandsche historie. Deel 4, 1750
Vaderlandsche historie. Deel 5, 1751
Vaderlandsche historie. Deel 6, 1752
Vaderlandsche historie. Deel 7, 1752
Vaderlandsche historie. Deel 8, 1753
Vaderlandsche historie. Deel 9, 1753
Vaderlandsche historie. Deel 10, 1754
Brief van een koopman te R. aan een zyner vrienden te A., 1756
Het egt en waar karakter van den heere raadspensionaris Johan de Witt, 1757
Vaderlandsche historie verkort, en by vraagen en antwoorden voorgesteld, 1758
Vaderlandsche historie verkort; en by vraagen en antwoorden voorgesteld (alleen scans beschikbaar) , 1759
Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven, 1760-1768
'T Verheugd Amsterdam ter gelegenheid van het plegtig bezoek van Willem [...] en zyne gemaalinne, 1768
Toets van de egtheid der Rymchronyke die op den naam van Klaas Kolyn uitgegeven is, 1771
Zeven lessen over het verhandelen der H. Schrift in de godsdienstige byeenkomsten, 1771
Berigt wegens de Rymkroniek van Melis Stoke, 1773
De geschiedenissen der christelyke kerke in de eerste eeuwe, 1773
Vaderlandsche historie verkort; en by vraagen en antwoorden voorgesteld (alleen scans beschikbaar) , 1782
Amsterdam, in zyne geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven (10 delen), 1788-1801

Uitgaven van Jan Wagenaar

Verzameling van historische en politieke tractaaten, 1776-1780
Het leven en de leer van Jezus Christus, 1777
Schets van het leeven, den aart en het gedrag van den heer mr. Hermannus Noordkerk, 1780
Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en paalen der waardigheid van Stadhouder in de Vereenigde Provinciën, 1787

Primaire teksten van Jan Wagenaar elders in de dbnl

Jan Wagenaar, ‘Over de politieke dweperij’ In: Een verdeelde Verlichting. Stemmen uit de spectators (2001)

Secundaire literatuur over Jan Wagenaar in de dbnl

J. le Francq van Berkhey, ‘Zevende hoofdstuk. Inhoudende een vertoog wegens de Lugtverschynselen, die door de wateragtige en vuurige verhevelingen veroorzaakt worden.’ In: Natuurlyke historie van Holland. Deel 1 (1769)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Leeven van j. wagenaar. Benevens eenige Brieven van en aan denzelven. Te Amsterdam by Yntema en Tieboel 1776. Behalven de Voorreden 291 bladz. in groot octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1776 (1776)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het leeven van Jan Wagenaar. Benevens eenige Brieven van en aan denzelven. Te Amst. by Yntema en Tieboel. 1776. Bebalven de Voorreden 291 bladz. in groot octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1776 (1776)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Lyst van de gewoonlyke vaste Feestdagen der Roomsche Kerke; dienende tot begrip der Dagtekeningen in oude Brieven. Door den Historieschryver Jan Wagenaar. Te Amsterdam by Yntema en Tieboel 1779. Behalven de noodige Tafelen 16 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1780 (1780)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Vaderlandsche Historie van den Heere J. Wagenaar verkort, en met leerzaame aanmerkingen, ten dienste der Nederlandsche Jeugd, uitgegeven door J.W. te Water, Historieschrijver van Zeeland, Hoogleeraar in de Wijsbegeerte en Vaderlandsche Geschiedenissen te Middelburg. Eerste Deel. Te Amsterdam, P. Schouten enz. Behalven de Voorafspraak, 291 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1785 (1785)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Amsterdam, in zyne Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, Kerkenstaat, Schoolen, Schutterye, Gilden en Regeeringe, beschreven om te dienen ten vervolge op het Werk van Jan Wagenaar, Historieschryver der Stad. Veertiende Stuk. Te Amsterdam en Harlingen, by P. Conradi en V. van der Plaats, 1788. Als bezitters der uitgegeevene Dertien Stukken. In gr. 8vo. groot 301 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1789 (1789)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Amsterdam, in zyne Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, Kerkenstaat, Schoolen, Schutterye, Gilden en RegeeringeIn, Inbeschreeven. Om te dienen ten vervolge op het Werk van Jan Wagenaar,Historieschryver der Stad. Vyftiende Stuk. Te Amsterdam en Harlingen by P. Conradi en V. van der Plaats, 1788. In gr. octavo, groot 320 bladz. Zestiende Stuk, 1789. groot 272 bladz. Zeventiende Stuk, 1789. groot 220 bladz. Achttiende Stuk, 1790. groot 263 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1791 (1791)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Verhandeling over de beweerde gewettigde Afstamming der Heeren van Brederode van Bolsward,uit reinoud den III. Heer van Brederode, Vianen, enz. strekkende ten bewyze van de ongegrondheid der voorgem. Afstamming; en kunnende dienen tot het Aanhangzel der Vaderl. Historie van J. Wagenaar, 1791.In gr. octavo, 67 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1791 (1791)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Amsterdam, in zyne Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, Kerkenstaat, Schoolen, Schutterye, Gilden en Regeeringe; om te dienen ten vervolge op het Werk van Jan Wagenaar, Historieschryver der Stad. Negentiende Stuk. Met Plaaten. Te Amsterdam en Harlingen by P. Conradi en V. van der Plaats, 1791. In gr. 8vo. 179 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1792 (1792)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche Onlusten en den daar uit gevolgden Oorlog tusschen Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de Geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld. Met Plaaten. Ten Vervolge van Wagenaar'sVaderlandsche Historie. Achtste Deel. Te Amsterdam by J. Allart, 1792. bebalven het Register, 375 bl. in gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1793 (1793)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, door Jan Wagenaar,verkort. Met Kaarten, Plaaten en Portraiten. Te Amsterdam by J. Allart, 1792. Behalven een breedvoerigen Bladwyzer, 608 bl. In gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1793 (1793)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Byvoegsels en Aanmerkingen voor het Vierde Deel der Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar.Door Mr, h. van wyn, Mr. n.c. lambrechtsen, Mr. ant. martini, e.m. engelberts, en anderen. Te Amsterdam by J. Allart, 1791. In gr. 8vo. 104 bl. - Dezelfde voor het Vyfde Deel, 1791, 116 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1793 (1793)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Byvoegsels en Aanmerkingen voor het Eerste Deel der Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar. Door Mr. h. van wyn, Mr. n.c. lambrechtsen, Mr. ant. martini, e.m. engelberts, en anderen. Te Amsterdam by J. Allart, 1790. In gr. 8vo. 110 bl. Behalven een kort Voorbericht. - Tweede Deel, 115 bl. - Derde Deel, 111 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1793 (1793)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vaderlandsche Historie verkort, van den Jaare 1751 tot op 1788. Ten vervolge op dat van J. Wagenaar. By de Bezitters van het Fonds vanIzaak Tirion, 1791. In 8vo. 180 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1793 (1793)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Americaansche Onlusten, en den daar uit gevolgden Oorlog, tusschen Engeland en deezen Staat. Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld. Met Plaaten. Ten vervolge van Wagenaar'sVaderlandsche Historie. IXde Deel. Te Amsterdam by J. Allart, 1792. Behalven het Register 357 bl. in gr. 8vo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1793 (1793)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Amsterdam, in zyne Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, Kerkenstaat, Schoolen, Schutteryen, Gilden en Regeeringe, beschreeven; om te dienen ten vervolge op het Werk van Jan Wagenaar,Historieschryver der Stad. Twintigste Stuk. Te Amsterdam en Harlingen, by P. Conradi en V. v.d. Plaats. In gr. 8vo. 210 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1793 (1793)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden Oorlog met Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen Tyd. Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld. Met Plaaten. Ten Vervolge op J. Wagenaar's Vaderlandsche Historie. XVII Deel, Te Amsterdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 423 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1798 (1798)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche Onlusten, en den daar uit gevolgden Oorlog met Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld. Met Plaaten. Ten Vervolge op J. Wagenaar's Vaderlandsche Historie. XVIde Deel. Te Amsterdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 379 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1798 (1798)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Byvoegsels en Aanmerkingen, bestaande in noodige Naleezingen voor de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar, door Mr. H. van Wyn, Mr. N.C. Lambrechtsen, Mr. Ant. Martini, J.W. te Water, E.M. Engelberts, en anderen. Te Amsterdam, by J. Allart, 1797. In gr. 8vo. 448 bl. behalven de Voorreden en twee Bylaagen.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1798 (1798)
Hendrik van Wijn, ‘Tweede avondstond.’ In: Historische en letterkundige avondstonden (1800)
Hendrik van Wijn, ‘Historische avondstonden.’, ‘Eerste avondstond.’ In: Historische en letterkundige avondstonden (1800)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Amsterdam, in zyne Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, Kerkenstaat, Schoolen, Schutterye, Gilden en Regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten Vervolge op het Werk van Jan Wagenaar, Historieschryver der Stad. 22 en 23ste Stuk. Te Amsterdam en Harlingen, by P.E. Briët en V. van der Plaats, 1801. In gr. 8vo. 341 en 222 bl. met den Bladwyzer.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1801 (1801)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Byvoegsels en Aanmerkingen, bestaande in noodige Naleezingen voor de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar, door Mr. H. van Wyn. IIde Deel. Te Amsterdam, by J. Allart. In gr. 8vo. 511 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1802 (1802)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Wagenaar's Verkorte Vaderlandsche Historie in Vragen en Antwoorden, voortgezet tot na den Landvrede van Tilsit, met inachtneming der aangenomen algemeene Spelling, ten dienste der Jeugd, in de Scholen en Huisgezinnen. Te Amsterdam, bij de Opvolgers van I. Tirion. In kl. 8vo. 200 Bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1810 (1810)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Iets uit Wagenaar.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1839 (1839)
W.J. Hofdijk, ‘Derde tijdvak Latere Nederlandsche letteren. (Van 1550-1790.)’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1857)
W.J.A. de Witt Huberts, ‘Eenige aanteekeningen op de middeleeuwsche geschiedenis des vaderlands.’ In: De Gids. Jaargang 23 (1859)
Willem Bilderdijk, ‘Wagenaar.’ In: De dichtwerken van Bilderdijk. Deel 13 (1859)
Willem Gerard Brill, ‘Eerste afdeeling. Over den Verhalenden en den Beschrijvenden Stijl. Het Diegematische Genre.’, ‘Eerste hoofdstuk. Historiographie.’ In: Nederlandsche spraakleer. Deel III. Stijlleer (Rhetorica. Letterkundige encyclopedie en kritiek) (1866)
Willem Doorenbos, ‘III. De Nederlandsche letterkunde in de 17de en 18de eeuw.’ In: Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde. Deel 2 (1873)
E.J. Potgieter, ‘[III. Van den Brink's kindsheid, 1810-1817 Leeftijd 1-7.]’ In: De werken. Deel 5. Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink (1890)
Samuel Muller Fzn., ‘Jan Wagenaar's opvolger. door Mr. S. Muller Fz.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 2 (1895-1896)
P. Geyl, ‘3. Geestelijk leven in de Republiek’ In: Geschiedenis van de Nederlandse stam (1948-1959)
F.K.H. Kossmann, ‘3. De medewerkers en hun aandeel’ In: Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (1966)
E.O.G. Haitsma Mulier en Anton van der Lem, ‘507 Wagenaar, Jan’ In: Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (1990)


Terug naar overzicht