Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Tsjêbbe Hettinga

geboren: 1949 te Burgwerd
overleden: 7 maart 2013

Werken van Tsjêbbe Hettinga

Yn dit lân, 1973
Fan lân loft en leafde, 1975
Tusken de bidriuwen troch is âlderdom, 1981
Riemersma en Riemersma en de fertellers fan Riemersma, 1983
Under seefûgels, 1992
Fan oer see en fierder, 2000
Equinox, 2009
Aan schor en Stad Niks voorbij, 2010

Video's van Tsjêbbe Hettinga


Werken vertaald door Tsjêbbe Hettinga

Aan schor en Stad Niks voorbij (2010)

Primaire teksten van Tsjêbbe Hettinga elders in de dbnl

Tsjêbbe Hettinga, ‘Tsj. Hettinga / Forsyk’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Tsjêbbe Hettinga, ‘Tsjebbe Hettinga / Gedichten’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Tsjêbbe Hettinga, ‘Tsj. Hettinga / Nocturne’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Tsjêbbe Hettinga, ‘Tsj. Hettinga / Wyn’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Tsjêbbe Hettinga, ‘[Nummer 2]’, ‘Tsjebbe Hettinga Fersen’ In: Trotwaer. Jaargang 6 (1974)
Tsjêbbe Hettinga, ‘Tsjêbbe Hettinga It weinhûs’ In: De Revisor. Jaargang 21 (1994)
Tsjêbbe Hettinga, Gysbert Japicx, Obe Postma, Fedde Schurer en D.A. Tamminga, ‘Fedde Schurer (1898-1968)’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 38 (1995)
Tsjêbbe Hettinga, ‘Tsjêbbe Hettinga’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 47 (2004)

Secundaire literatuur over Tsjêbbe Hettinga in de dbnl

Tomas Lieske, ‘Poëziekroniek’ In: Tirade. Jaargang 39 (nrs. 356-361) (1995)
Albertina Soepboer, ‘Albertina Soepboer Kronyk fan de Poëzij’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Yorgos Dalman en Peter Swanborn, ‘Het belang van poëzie 4’, ‘Koorts’ In: Passionate. Jaargang 3 (1996)
Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘6. Taheakke: De resinte Fryske literatuer (1977-1994)’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)
Cornelis van der Wal, ‘In grut dichterman? Cornelis van der Wal’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Jabik Veenbaas, ‘Dionysos yn 'e stringen Untjouwingen yn it dichterskip fan Tsjêbbe Hettinga Jabik Veenbaas’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Korrie Korevaart, Anthonya Visser en Geert de Vries, ‘Tsjêbbe Hettinga: Gysbert Japicxpriis 2001 It eigen lûd fan Tsjêbbe Hettinga Anthonya Visser, Geart de Vries en Korrie Korevaart’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Piet Gerbrandy, ‘‘Oanwaaid en eigen’ De rusteloze epiek van Tsjêbbe Hettinga’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 47 (2004)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)
Reinier Salverda, ‘Littérature’, ‘‘Pour un voyage sans savoir sur une mer sans fin’: Tsjêbbe Hettinga’ In: Septentrion. Jaargang 37 (2008)

Websites over Tsjêbbe Hettinga

http://www.tsjebbehettinga.nl/
http://boeken.vpro.nl/artikelen/25883144/


Terug naar overzicht