Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Luuk Klazenga

geboren: ?(20ste eeuw)

Werken van Luuk Klazenga

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Luuk Klazenga elders in de dbnl

Luuk Klazenga, ‘Sipke Klazema: Wynroas op in iisberch. Fjouwer waeijende fersen.’ In: De Tsjerne. Jaargang 4 (1949)

Secundaire literatuur over Luuk Klazenga in de dbnl

Henk van der Veer, ‘Tsjam kin de Fryske stripwrâld feroarje Henk van der Veer’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Henk van der Veer, ‘Preamkeskower Tsjam is in trochsetter Henk van der Veer’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)


Terug naar overzicht