Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Jelle Krol

geboren: 1957 te Drachten

Werken van Jelle Krol

Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur, 2006

Primaire teksten van Jelle Krol elders in de dbnl

Jelle Krol, ‘Jelle Krol Reaksje op reaksje’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
Jelle Krol, ‘Jelle krol ‘Hwer hast it wei?’’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
Jelle Krol, ‘Ypk en Iris - Ta de saak’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
Jelle Krol, ‘Jelle Krol De nijste Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 17 (1985)
Jelle Krol, ‘[Nummer 5/6]’, ‘Jelle Krol De pûster ûnder it ljurkje Oer poëzij fan Harmen Wind’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Jelle Krol, ‘Jelle Krol In tiidsdokumint yn feuilletonfoarm’ In: Trotwaer. Jaargang 20 (1988)
Jelle Krol, ‘Sjueryrapport Gysbert-Japicxpriis 1989’ In: Trotwaer. Jaargang 21 (1989)
Jetske Bilker, Jelle Krol en Sybren Sybrandy, ‘Oarlochsliteratuer anno 1990 yn koart bestek’ In: Trotwaer. Jaargang 22 (1990)
Jelle Krol, ‘Jelle Krol Trotwaer op 'en nij betegele’ In: Trotwaer. Jaargang 25 (1993)
Jelle Krol, ‘Jelle Krol Leer’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Jelle Krol, ‘Posityf Jelle Krol’ In: Trotwaer. Jaargang 28 (1996)
Jelle Krol, ‘Douwe Kalma en it muzykjen fen de Rattefanger fen Surch In mannich reaksjes fan Postma op Kalma en eat út 'e korrespondinsje fan Kalma oer Postma Jelle Krol’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Remco Ekkers, Jaap Goedegebuure, Jelle Krol en Gerrit Jan Zwier, ‘De kritikus yn in ivoaren toer? (2)’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Jelle Krol, ‘Swietwei nei de ein Skets fan in stikmannich aspekten en ûntjouwingen fan it Fryske proaza, benammen oan 'e ein fan 'e 20e ieu Jelle Krol’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)

Secundaire literatuur over Jelle Krol in de dbnl

Ypk fan der Fear, ‘Ypk fan der Fear Wêr haw ik it wei?’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
Pieter Terpstra, ‘By it ôfskie fan Jelle Krol as LC-resinsint Piter Terpstra’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Klaas Jansma, ‘De ein mei ynmoed beskrept Klaas Jansma’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)


Terug naar overzicht