Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 




Trinus Riemersma

geboren: 17 mei 1938 te Ferwerd
overleden: 15 maart 2011 te Leeuwarden

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Jelke Bos


Biografie(ën) over Trinus Riemersma

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Trinus Riemersma

Fabryk, 1964
By de hannen om 't ôf (= Bij de handen af), 1965
Minskrotten-Rotminsken, 1966
De duvel misbiteard (= De duivel mislukt), 1967
De moardner komt werom (= De moordenaar komt terug), 1967
De hite simmer (= De hete zomer), 1968
Myn folk, myn biminden (= Mijn volk, mijn beminden), 1970
Riemersma II: 26-50, 1970
Roazen ferwylje (= Rozen verwelken), 1972
Oant de dea der óp folget (= Tot de dood erop volgt), 1973
Teksten fwar ien hear (= Teksten voor één heer), 1973
Jest yn de Ardinnen (= Herfst in de Ardennen), 1975
Myksomatoze, 1975
Fôi en fredeloas (= Veeg en vredeloos), 1977
It koarte forhael yn 'e Fryske literatuer fan de tweintichste ieu (= Het korte verhaal in de Friese literatuur van de twintigste eeuw), 1977
De skjintme vurt ferbwôlgwódde (= De schoonheid wordt geveild), 1981
Proza van het platteland, 1984
De reade bwarre, 1992
De reade bwarre, 1993 (2de druk)
Fabryk, 1995 (6de druk)
Bretagne libre!, 1998
Nei de klap, 1999
Minskrotten-Rotminsken, 2008 (?)

Werken in een editie van Trinus Riemersma

Rimen en teltsjes (1993)

Primaire teksten van Trinus Riemersma elders in de dbnl

Trinus Riemersma, ‘Trinus Riemersma: Minske tusken ierde en himel’ In: De Tsjerne. Jaargang 18 (1963)
Trinus Riemersma, ‘Trinus Riemersma: Ein fan in kabaretier’ In: De Tsjerne. Jaargang 19 (1964)
Trinus Riemersma, ‘Trinus Riemersma: Hjerst’ In: De Tsjerne. Jaargang 19 (1964)
Trinus Riemersma, ‘Trinus Riemersma: De herberch mei de wynflek’ In: De Tsjerne. Jaargang 20 (1965)
Trinus Riemersma, ‘Op it harspit: De erotyske aep ut 'e mouwe’ In: De Tsjerne. Jaargang 20 (1965)
Trinus Riemersma, ‘Trinus Riemersma: In snein’ In: De Tsjerne. Jaargang 20 (1965)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma: It goede is gans’ In: De Tsjerne. Jaargang 20 (1965)
Trinus Riemersma, ‘Krityk yn it koart: Masterwurk mei fortrage untstekking’ In: De Tsjerne. Jaargang 20 (1965)
Trinus Riemersma, ‘Op it harspit: Onward, christian soldiers!’ In: De Tsjerne. Jaargang 20 (1965)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma: 't Wie allegear bargebloed’ In: De Tsjerne. Jaargang 20 (1965)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma: Skriuwe sunder risiko’ In: De Tsjerne. Jaargang 20 (1965)
Trinus Riemersma, ‘Op it harspit: Predestinaesje en literaire krityk’ In: De Tsjerne. Jaargang 21 (1966)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma: Memmedei’ In: De Tsjerne. Jaargang 21 (1966)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma: Fiif limericks’ In: De Tsjerne. Jaargang 21 (1966)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma: Hessel Miedema's forhalen, in terreinforkenning’ In: De Tsjerne. Jaargang 21 (1966)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma: Skumplastic’ In: De Tsjerne. Jaargang 21 (1966)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma: Der wurdt foar jin tocht’ In: De Tsjerne. Jaargang 21 (1966)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma: De misljerre duvel’ In: De Tsjerne. Jaargang 21 (1966)
Trinus Riemersma en D.A. Tamminga, ‘Op it harspit:’ In: De Tsjerne. Jaargang 21 (1966)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma: Hald jou f 7,90 yn 'e buse!’ In: De Tsjerne. Jaargang 21 (1966)
Trinus Riemersma, ‘Op it harspit: De dea yn 'e pot’ In: De Tsjerne. Jaargang 21 (1966)
Trinus Riemersma, ‘Krityk yn 't koart:’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / De man mei it burd’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Ofskied fan 'e literatuer’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Trinus Riemersma, ‘Op it harspit’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / De skriuwer foar it Doarpsbilang’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Trinus Riemersma, ‘Trinus Riemersma/It hillich nachtmiel’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Hengist en Horsa’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Trinus Riemersma, ‘Op it harspit’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Trinus Riemersma, ‘Op it harspit’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Fersen’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Trinus Riemersma, ‘Op it harspit’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Fers’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Steven de Jong, Leo Popma, Trinus Riemersma en Geart van der Zwaag, ‘[Nummer 11/12]’, ‘Fan de Redaksje-leden: Bauke de Jong / It fiifde tsjil.’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Oefening biwegende doelen’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / De Hoeder’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Claudia’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Durk van der Ploeg, Leo Popma en Trinus Riemersma, ‘Krityk yn 't koart Tr. Riemersma / Oersetten yn it Frysk’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Op ûre en tiid’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Trinus Riemersma, ‘Trinus Riemersma / Kreas yn 'e kiste’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Durk van der Ploeg, Leo Popma en Trinus Riemersma, ‘Redaksioneel II’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / It bidroch bloeit, seit Abma.’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Trinus Riemersma, ‘Op it harspit’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Steven de Jong, Tjitte Piebenga en Trinus Riemersma, ‘Op it harspit’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Wij komme olles teboppe’ In: De Tsjerne. Jaargang 23 (1968)
Trinus Riemersma, ‘Oan D. Rynks-Wollinga’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Hûpsûpengroattenbrij’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / De frou oan it rut’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Moat da sa?’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / De Fryske bibleteek’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Trinus Riemersma / In taunus 12m’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Yn eigen fleis’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Trioel!’, ‘Tr. Riemersma / De papierkoer fan Freark Dam’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘[Yn eigen fleis (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Paperback? Kikkert yn 'e sek!’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Trije telefoanpetearen’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Dat is D.A.T.’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / In naturalistyske neikommer’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Hoe't Freark Dam konservator waerd’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Trioel Plan stúdzje Fryske literatuer 1900-1940’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / De wachtkeamer’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Dona nobis pacem?’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / It forhael’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / My komt de wrake ta’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘Trioel Tr. Riemersma / Vivat academia (plot fon un nea te ferskynen romon)’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Trinus Riemersma, ‘[Foar de safolste kear (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma: Ta de nekrology fan it skriuwersboun’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Trinus Riemersma, ‘[Foar de safolste kear... (vervolg)]’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Gerben Abma, H. R. Heite, Ria Postma-Stolk, Trinus Riemersma en Geart van der Zwaag, ‘Brievewiksel’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / .... Mevrouw, menear ....’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Trinus Riemersma, ‘[Koperative Utjowerij]’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Leaver ynbring as ynspraek’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / In forsetsje.’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Trinus Riemersma, ‘Foar de safolste kear...’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Jo wolle dat tink wol even weromnimme, hin’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Trinus Riemersma, ‘Trioel’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma (advisearret): Van der Zwaag moat better leze’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Trinus Riemersma, ‘Frjentsjer, 5 oktober 1971.’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma/Nei de kremaesje’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma/Souvenir’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma / Twa uren spraekklanken’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
Trinus Riemersma, ‘[Nummer 7/8]’, ‘Tr. Riemersma/Gysbert op It Skiermuontseach’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma/Forsoeningskomparysje’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma It rotfanke’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Ik gean nei hus, jonges’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
Trinus Riemersma, ‘Tichelwurk Oerstollege brief’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma It is wer safier’ In: Trotwaer. Jaargang 4 (1972)
Trinus Riemersma, ‘Beste Reinder,’ In: Trotwaer. Jaargang 5 (1973)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Myksomatoze (un apology) mei oantekeningen fan A. van Hijum’ In: Trotwaer. Jaargang 5 (1973)
Trinus Riemersma, ‘Literatuer fwar ut karke fon....’ In: Trotwaer. Jaargang 5 (1973)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Foar de leafhawwers’ In: Trotwaer. Jaargang 5 (1973)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Vjerluud’ In: Trotwaer. Jaargang 5 (1973)
Trinus Riemersma, ‘29 fragen oan Gildemacher’ In: Trotwaer. Jaargang 6 (1974)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Oer stavering’ In: Trotwaer. Jaargang 6 (1974)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Ype Poortinga syn forhalen’ In: Trotwaer. Jaargang 6 (1974)
Trinus Riemersma, ‘Kommentaar’ In: Trotwaer. Jaargang 6 (1974)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Oer struktueranalize’ In: Trotwaer. Jaargang 6 (1974)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Retoer ostjoerder’ In: Trotwaer. Jaargang 6 (1974)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Vot is faai yn 't Ôdfriesk?’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Trinus Riemersma, ‘Tichel wurk Frau Steenmeijer en de stofduk’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Ut túnfeest’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Ut Flokfamke’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Trinus Riemersma, ‘Diktatuer fon ut truttedom’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Ut ljocht fon de sinne’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Trijedubbele lulkuk’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Swier vaar’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Hij is myn klont’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma De swatte kot’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
Trinus Riemersma, ‘Tichelwurk’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
Trinus Riemersma en Pieter Terpstra, ‘Tr. Riemersma Net mooi soin, Piter!’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma: De morfology fon ut mearke’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
Trinus Riemersma, ‘[Nummer 3]’, ‘Tr. Riemersma Eksposysje’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
Trinus Riemersma, ‘Tr Riemersma: Gaudlokje’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
Trinus Riemersma, ‘Neiskrift by ‘Heal wurk’ Kwat óm de hûkke’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
Trinus Riemersma, ‘Abma zegt mijn ziel daarop’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Súppermon en súppertrut’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
A. Feitsma en Trinus Riemersma, ‘Avventoeren mai ut honbuk Frieske lyteratuer’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Goed en ferswarge Friesk’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Trinus Riemersma, ‘De mon, de bol en de ómbollingen’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Trinus Riemersma, ‘Tichelwurk Lyteratuer: Dwasbongelje en lekskooie’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma De skjintme vurt ferbwólgwódde 1.’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Oer ynterpretjerjen’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Trinus Riemersma, ‘Tichelwurk Tichelwurk’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma De ‘beliefs’’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma De skjintme vurt ferbwolgwodde 2.’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Trinus Riemersma, ‘Tichelwurk Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 10 (1978)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma (Oer resinsjerjen:)’ In: Trotwaer. Jaargang 10 (1978)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma De skjintme vurt ferbwolgwodde 4’ In: Trotwaer. Jaargang 10 (1978)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma De struktuer fon de ferlossingssege’ In: Trotwaer. Jaargang 11 (1979)
Trinus Riemersma, ‘[Nummer 2]’, ‘Tr. Riemersma Fragmenten út ‘De reade bwarre’’ In: Trotwaer. Jaargang 12 (1980)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Fyfte haadstik ien Klink don en daverje’ In: Trotwaer. Jaargang 12 (1980)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Ut aigen unnyfersem’ In: Trotwaer. Jaargang 13 (1981)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Mar hester stie der boppe.....’ In: Trotwaer. Jaargang 13 (1981)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Nije fragminten ut ‘De klinyk’’ In: Trotwaer. Jaargang 13 (1981)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Halbertsma tróch de bril fon Schuitmaker Fwardrachtbevurkingen os resepsjedokúment’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
Ada Deprez, Elrud Ibsch, Ferdinand van Ingen, H.D. Meijering, Trinus Riemersma en Anne Wadman, ‘Proza van het platteland: opposysjes en ferdigening’ In: Trotwaer. Jaargang 17 (1985)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma In oerstallich boek’ In: Trotwaer. Jaargang 18 (1986)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma De iepenbiering fan Johanneke’ In: Trotwaer. Jaargang 20 (1988)
Trinus Riemersma, ‘[Nummer 4]’, ‘Tr. Riemersma De bining foargoed ferbrutsen Rede by de iepening fan 'e tetoanstelling ‘De skamte de kop ôfbiten’ yn it FLMD, 21 april 1988’ In: Trotwaer. Jaargang 20 (1988)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Neipraat oer in net-skreaun ‘ferhaal’ It projekt ‘De alvestêdetocht fan 1996’’ In: Trotwaer. Jaargang 20 (1988)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Literatuerhistoarje: skiednis fan it omgean mei literatuer’ In: Trotwaer. Jaargang 22 (1990)
Trinus Riemersma, ‘Trioel Trinus Riemersma Op 'e kofje!’ In: Trotwaer. Jaargang 23 (1991)
Trinus Riemersma, ‘Trinus Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 23 (1991)
Trinus Riemersma, ‘Trioel Trinus Riemersma Op 'e kofje!’ In: Trotwaer. Jaargang 23 (1991)
Trinus Riemersma, ‘Tr. Riemersma Jimmer moat ik smeulend hearre’ In: Trotwaer. Jaargang 25 (1993)
John Heymans, Steven de Jong, R.R. van der Leest, Trinus Riemersma, Doete Venema, Goaitsen van der Vliet en Harmen Wind, ‘Priuwkes út 25 jier Trotwaer’ In: Trotwaer. Jaargang 25 (1993)
Trinus Riemersma, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De tritiger jierren’ In: De froulju fan de fetweider (1993)
Trinus Riemersma, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: De rook fan it lân (1994)
Trinus Riemersma, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘Ta oanrin’ In: De kaertlizzer (1994)
Trinus Riemersma, ‘Trinus Riemersma Salto mortale’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Trinus Riemersma, ‘In ongemaklik man Trinus Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Trinus Riemersma en Anne Wadman, ‘Fernijing yn 'e Fryske literatuer Trinus Riemersma en Anne Wadman’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Trinus Riemersma, ‘Staltprakkesaasjes Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Trinus Riemersma, ‘Kleien en kliemen oer útjouwers Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Trinus Riemersma, ‘Trioel’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! In ferfallen stasjon Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Trinus Riemersma, ‘[Nummer 5]’, ‘Altyd wat! Trijejierliks geëarmoed Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Trinus Riemersma, ‘Anne Wadman en H.G. van der Veen Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Trinus Riemersma, ‘Trioel De midsmjitte is ûndermjitsk Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Trinus Riemersma, ‘Unoantaastber bewûnderje? (7) Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Trinus Riemersma, ‘Wurdearringswurd Trinus Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Trinus Riemersma, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: It lyk wurdt oantaest (1998)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma Unthullingen’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma Anty-smooksjippe’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Trinus Riemersma, ‘Antwurd oan Jansma en De Jong’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma Lilk wêze is minsklik, lilk bliuwe is duvels...’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma Pornografy is keunst’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Trinus Riemersma, ‘Sil Fryslân Fryslân bliuwe? Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma Sûpe, frette en smoke’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma Provinsjalisme’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Trinus Riemersma, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: Ut 'e ûnderste lagen (1999)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
A. Feitsma en Trinus Riemersma, ‘Trioel Pieter Breuker en de wittenskip’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Trinus Riemersma, Koop C. Scholten en Jabik Veenbaas, ‘Trioel’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Trinus Riemersma, ‘Twakear itselde is ienkear tefolle Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Trinus Riemersma, ‘Oebele Naneur’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Trinus Riemersma, ‘Help, de emigranten komme! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Pieter Breuker en Trinus Riemersma, ‘Trioel’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Trinus Riemersma, ‘Oebele Naneur’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Trinus Riemersma, ‘Snypsnaren Besykjen ta in analyze fan Piksjitten op Snyp Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Trinus Riemersma, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: Lok en lijen (2000)
Trinus Riemersma, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: Wês foarsichtich, Watse (2000)
Trinus Riemersma, ‘Oebele Naneur’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Trinus Riemersma, ‘Nochris: jongereinliteratuer’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Trinus Riemersma, ‘Trioel In evangelyske oersetting?’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma Fuort mei de metafoar’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Trinus Riemersma, ‘By de dea fan Hylkje Goïnga Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Trinus Riemersma, ‘Oebele Naneur’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Trinus Riemersma, ‘Trioel Reinder mei leauwe wat er wol’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Trinus Riemersma, ‘Oebele Naneur’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Trinus Riemersma, ‘Wurger fan it boek as fan 'e tocht De flok fan 'e technyske mooglikheden Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma Diskriminearje? Asjeblyft!’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Durk Gorter, Trinus Riemersma en Willem Winters, ‘Trioel’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Trinus Riemersma, ‘Altyd wat! Tr. Riemersma De ein fan it histoaryske feit?’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)

Secundaire literatuur over Trinus Riemersma in de dbnl

D.A. Tamminga, ‘Op it harspit: ‘Welcome, stranger!’’ In: De Tsjerne. Jaargang 20 (1965)
Durk van der Ploeg, ‘Op it harspit: Trinus Riemersma en de predestinaesje’ In: De Tsjerne. Jaargang 21 (1966)
Jan J. Bylsma, ‘As ik myn sin siz...’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Tiny Mulder, ‘Tiny Mulder / Yn petear mei Trinus Riemersma’ In: De Tsjerne. Jaargang 22 (1967)
Geart van der Zwaag, ‘G. van der Zwaag (is fan bitinken): Riemersma moat underskiede’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
R.R. van der Leest, ‘Beste Trinus,’ In: Trotwaer. Jaargang 5 (1973)
Karel Ferdinand Gildemacher, ‘Mear as 29 antwurden oan Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 6 (1974)
M.J. de Haan, ‘Séen fan misbigryp’ In: Trotwaer. Jaargang 6 (1974)
S.A.P.J.H. Iansen, ‘Raad voor de Kunst’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Peter Berger, ‘Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
A. Feitsma, Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
G. Willem Abma, ‘Willem Abma Relaesjeproblemen’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
A. Feitsma, ‘Koperative Utjowerij, Postbus 1069, Ossekop 11, Ljouwert. Tel. 05100-20035.’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
Lieuwe Hornstra, ‘Tichelwurk Lieuwe Hornstra Boerekoal sunder woarst’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
G. van der Meer, ‘Tichelwurk Geart van der Meer Standert en stavering’ In: Trotwaer. Jaargang 9 (1977)
J. Pop, ‘Drs. J. Pop Riemersma oer it point of vieuw Krityske skôgings en oansetten ta in eigen theory’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
G. Willem Abma, ‘Achte redaksje,’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
G. van der Meer, ‘Boargerlike Geart en marxistyske Trinus’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
Jaap Ket, ‘[Jaap Ket Manlik literêr trijelûk]’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
Josse de Haan, ‘Josse de Haan Se naide him yn Snaidhm’ In: Trotwaer. Jaargang 16 (1984)
Steven de Jong, ‘Steven de Jong Big Brother en de betizing of Trinus yn 'e penopauze’ In: Trotwaer. Jaargang 17 (1985)
Jelle Kaspersma, ‘Trioel Trinus versus Willem of: de ûnmacht ta skôgjen fan in ferhaleskriuwer, ûnder it motto ‘old sores never die, they just itch away’.’ In: Trotwaer. Jaargang 18 (1986)
G. Willem Abma, ‘Trioel De ynfloed fan Trinus Riemersma op de literêre oardielsfoarming’ In: Trotwaer. Jaargang 23 (1991)
Teake Oppewal, ‘Teake Oppewal Wurdearringswurd by de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis 1995’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Bertus Mulder, ‘Bertus Mulder Taspraak by it útrikken fan de Gysbert Japicxpriis 1995’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
E. Bruinsma, ‘De man fan twa boeken Ernst Bruinsma’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Albertina Soepboer, ‘De ‘argewaasje’-gospels fan Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘5. It Nijfryske tiidrek: de 20ste ieu’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)
Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘6. Taheakke: De resinte Fryske literatuer (1977-1994)’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)
Steven de Jong, ‘It is wer safier’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Klaas Jansma, ‘Trioel Antysemitysk sûnder affêre’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Albertina Soepboer, ‘Tryns-Ryms is boarding Spaceship Fryslân again Albertina Soepboer’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
[tijdschrift] Trotwaer, ‘Hoe't de dea it libben wekker ropt Gerbrich van der Meer’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Geert de Vries, ‘In satiryske tv-roman Geart de Vries’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Eppie Dam, ‘Trinus, God en de Mammon Eppie Dam’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Marga Claus, ‘Oer Jelke, Dr. Bones en Flush Marga Claus’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Mirjam Vellinga, ‘Wij he fan 't jaar al soafeul gedonder had, dy priis kin der noch wel bij De GJP yn 'e sechstiger en santiger jierren Mirjam Vellinga’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)
Joke Corporaal, ‘Folksferhalen fan Tr. Riemersma Pompe en fersûpe Joke Corporaal’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
[tijdschrift] Trotwaer, ‘Ofskied fan Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Sjoerd Bottema, ‘Trioel 't Is wat’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht