Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga

geboren: 1946 te Assen

Werken van Tineke J. Steenmeijer-Wielenga

De oare helte, 1997
De oare helte, 1997 (2de druk)
Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur, 2006

Werken in een editie van Tineke J. Steenmeijer-Wielenga

Samle fersen (1978)
Samle fersen (= Verzamelde gedichten) (1981)
Rimen en teltsjes (1993)

Primaire teksten van Tineke J. Steenmeijer-Wielenga elders in de dbnl

Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Tineke Steenmeijer-Wielinga bern’ In: Trotwaer. Jaargang 13 (1981)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Tineke Steenmeijer-Wielenga Oergong’ In: Trotwaer. Jaargang 16 (1984)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Tineke Steenmeijer-Wielenga ‘Sheherazade van het neevlig Noorden’’ In: Trotwaer. Jaargang 17 (1985)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Tineke Steenmeijer-Wielenga Tas’ In: Trotwaer. Jaargang 17 (1985)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Tineke Steenmeijer-Wielenga Berber van der Geest: ‘ik woe / dat ik in skilderij skreau / sûnder wurden’.’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 3 (1989)
Piter Boersma, Eppie Dam, Jelma Knol en Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Baukje Wytsma har poëzij yn besprek’ In: Trotwaer. Jaargang 21 (1989)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Tineke J. Steenmeijer-Wielenga Koarte skets fan it libben fan Nynke fan Hichtum’ In: Trotwaer. Jaargang 21 (1989)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: Hessel Ypma (1993)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: Peke Donia, de koloniael (1993)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: It Freark Jabiks Folk (1994)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: Trude (1994)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: Fjouwer minsken yn in stêd (1995)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Obe libbet Tineke Steenmeijer-Wielenga’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Bij de honderdste geboortedag van Fedde Schurer’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 16 (1998)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: Swart mar leaflik (1998)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: De besleine spegel (1998)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Earsucht? (1) Tineke Steenmeijer-Wielenga’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Sjoerd Leiker, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga en Simon Vestdijk, ‘Vestdijk en Friesland, deel II Fries letterkundig museum en documentatie centrum’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1999 (1999)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Simon Vestdijk en Anne Wadman, ‘Vestdijk en Friesland, deel I’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1999 (1999)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Oer skriuwer, boek en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: Abbingawâld (1999)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘De fûke: it boek sloopt foar de film? (3)’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Oer skriuwer, boeken en útjeften’, ‘De skriuwer’ In: Komme dy kepers? Boef fan Rys (2001)
Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, ‘Johan Veenstra, syn wurk en plak yn 'e Stellingwerver beweging ‘Ik wie gjin stil en ienlik bern’ Tineke Steenmeijer-Wielenga’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)

Secundaire literatuur over Tineke J. Steenmeijer-Wielenga in de dbnl

G. van der Meer, ‘tichelwurk (Oer ‘De skjintme vurt ferbwólgwódde’ fan Tr. Riemersma, LC 19 sept.'81 geart van der meer’ In: Trotwaer. Jaargang 13 (1981)
[tijdschrift] Trotwaer, ‘Rektifikaasje’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
Frans Debrabandere, R.A. Ebeling, H.T.J. Miedema, R. Van Passen, Rob Rentenaar, K. Roelandts en J.M. Verhoeff, ‘Boekbesprekingen’ In: Naamkunde. Jaargang 20 (1988)
Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof, ‘6. Taheakke: De resinte Fryske literatuer (1977-1994)’ In: Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1997)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht