Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Hylke Tromp

geboren: 1944

Werken van Hylke Tromp

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Hylke Tromp elders in de dbnl

Hylke Tromp, ‘Troch it each fan in oar Hylke Tromp Lot’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Hannah Ludwig, Albertina Soepboer en Hylke Tromp, ‘Hannah Ludwig, Albertina Soepboer en Hylke Tromp Sjueryrapport Gysbert Japicxpriis 1995’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Hylke Tromp, ‘Trioel Wa wie Obe Postma syn ‘boerinne’?’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Jaap Goedegebuure en Hylke Tromp, ‘De kritikus yn in ivoaren toer? (1)’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)

Secundaire literatuur over Hylke Tromp in de dbnl

Koen Koch, ‘Koen Koch Staren op de NAVO-staarders’ In: Maatstaf. Jaargang 23 (1975)
Lolkje Hoekstra, ‘In resinsint mei in missy Lolkje Hoekstra’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)


Terug naar overzicht