Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Johan van der Zee

geboren: 1942

Werken van Johan van der Zee

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Johan van der Zee elders in de dbnl

Johan van der Zee, ‘It Fryslân fan de feroaring Johan van der Zee’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Johan van der Zee, ‘Lêzers (6)’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Johan van der Zee, ‘It imago fan Fryslân (9) It Fryske hokje is te lyts’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Johan van der Zee, ‘Orfeo yn Fryslân In needlanning fan de Hillige Geast Johan van der Zee’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Johan van der Zee, ‘En noch lang gjin ein Johan van der Zee’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)

Secundaire literatuur over Johan van der Zee in de dbnl

Jitske Kingma, ‘Johan van der Zee nimt nei 34 jier ôfskied fan VGTG Yn Fryslân bart in soad dat nijsgjirrich is Jitske Kingma’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)


Terug naar overzicht