Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 30


auteur: [tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap


bron: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 30. Johannes Müller, Amsterdam 1909


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 30


Inhoudsopgave

Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1908.

Bijlage C. Overzicht van den staat der kas van het genootschap.

Bijlage D. Lijst der van Januari 1908 tot Januari 1909 door schenking, ruiling en aankoop voor het genootschap verkregen werken.

Bijlage E. Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch statistische kaarten van Nederland over 1908.

Bijlage F. Verslag van de vergadering der leden van het Historisch Genootschap, gehouden op Dinsdag 21 April 1908 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.

Onuitgegeven bescheiden nopens de berenning en de overgave van Amersfoort in 1629, Medegedeeld door W.E. van Dam van Isselt.

Utrechtsche kout van 1769, Medegedeeld door A.M. Cramer.

Een memorie over de Republiek uit 1728, Medegedeeld door Dr. Th. Bussemaker.

Twaalf onuitgegeven oorkonden uit de 12e eeuw, Medegedeeld door wijlen Mr. C. Pijnacker Hordijk.

Brief over een op den 17den November 1572 te Delft gehouden vergadering van de Staten van Holland, Medegedeeld door Dr. L.A. Kesper.

Vroedschapsresolutiën, sententiën en notarieele acten betreffende de Noordsche Compagnie, Medegedeeld door Mr. Dr. S. van Brakel.