Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 52


Inhoudsopgave

Verslag van het bestuur over het dienstjaar 1930.

Bijlage C. Lijst van de in 1930 door schenking en aankoop voor het genootschap verkregen werken.

Bijlage D. Kasoverzicht van het genootschap 1930.

Bijlage E. Jaarverslag van de centrale commissie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland over 1930.

De verhouding van stad en platteland inzake de kosten der tuchthuisverpleging ten tijde der republiek. Medegedeeld door A. Hallema.

Concept-grondwet op last van koning Willem I in het jaar 1832 samengesteld door E. Canneman, M. Piepers en H. van Royen, met bijbehoorende stukken, Medegedeeld door J.Z. Kannegieter.

Het journaal van den luitenant-admiraal Maarten Harpertszoon Tromp, gehouden aan boord van 's lands schip Amelia in den jare 1639, Medegedeeld door S.P. l'Honoré Naber.

Herinneringen van Jhr. Mr. W. Boreel van Hogelanden, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Medegedeeld door Mr. J. de Louter, Met een voorwoord van Jhr. Mr. J.W.G. Boreel van Hogelanden.

Register op de namen van hen, die medegewerkt hebben aan Bijdragen en Mededeelingen, deel I tot en met LI, met vermelding van de titels hunner bijdragen.