Commentaar op het Hooglied


auteur: anoniem Commentaar op het Hooglied


bron: Commentaar op het Hooglied. In: Instituut voor Nederlandse Lexicologie (samenstelling en redactie), Cd-rom Middelnederlands. Sdu Uitgevers/Standaard Uitgeverij, Den Haag/Antwerpen 1998.


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Commentaar op het Hooglied

editie C. Hap


Inhoudsopgave

[Commentaar op het Hooglied]

Hier beghinnen die boeken die ghe\heten siin cantica canticorum

J Hoe dat God alle dinc maecte ende Lucifer viel

IJ Hoe die mensche viel

III Hoe Gods minne anden mens\che bleef ende makede vrede tot MArien

Vij een ander sprake uan minnen

VIII Hoe Salomoen dit boec makede

IX VAnden drien vianden der doget

X Hoe die boec gheheten is

XIIJ Hoe God ander menscheit quam

XIIII Van drierhande personen die hier te gader spreken vander brulocht

XV Van drien pointen der minnen

XVI Van drien vreden die Adam brac

XVIJ Wie wairdich is Gode te cussen

XVIIJ VAn drien cussen

XIX Een vraghen inder glosen

XX Hoe die bruut onsculdiget

XXI Vandes brudegoms borsten

XXIJ Van den leden der heiligher kerstenheden

XXIII Van den saluen der salicheit

XXIIIJ Hoe die name Ihesus is oly

XXV Wair om die maechde den brudegom minnen

XXVI Sinte Barnaerds woorde

XXVJ Hoe die bruut na Gode begheert te climmen

XXVIII Van Sinte Augustijn

[XXIX] een vragen ende [een antwoorde]

.XXX. Echter uan vier saluen

XXXIIJ Vanden kelren wat si sijn

XXXIIIJ Noch uan drien kelren

.XXXV. Van drien ghesinden Gods

XXXVI Hoe die ouerste al den last draghen

XXXVII Wair bi die prelaten verduldich sullen sijn

XXXVIII Vanden quaden die die kerke verdrucken

XXXIX Hoe Gods gracie is moeder alre creaturen

XL Een ander glose

XLIIJ Van Gods wiingaerde

XLIIII Van des goeden wiingaer\des hoeder

XLV hier is ondersceit uan des wiingaerts hoedere

.XLVI. vijf pointen uan gheware minne

XLVIJ hoe die bruut wil weten wair God rust

XLVIII Een ander glose vanden seluen

LIJ Vanden gauen des brudegoms

LIIJ Van des duuels waghene

LIIIJ Wair bi men die bruut kent

LV Van goeden werken ende bequame

LVI Van der bruut hals ende hair zierheit

LVIJ Vanden rechten gheloue

LVIII Ene iammerlike claghe

LXII Van rechter ootmoedicheit

LXIIJ Van verduldicheit

LXIIII Vanden risen des dogen Gods

LXV Noch vander passien risekiin ende uanden seuen tiden

LXVI Hier wart die bruut getroest om dat hair lief bi hair is mit minnen

LXVIJ Vander duuen dat Cristus is

LXVIIJ Een ander glose

LXIX Een ander glose

LXX Hoe die brudegom dle bruut prijst dit lof is der eerster bruut die van adame is eerst ghecomen ende heet die eerste kerke

LXXJ Vander duuen nature

LXXIJ Noch twee oghen der bruut

LXXIIJ Hoe men God hier siet

LXXIIIJ Echt een vraghen

LXXV Hoe men hier op antwoort

LXXVI Hoe die bruut tevreden is

LXXVIJ Echt uander bruut bedde

LXXVIIJ Vander minnen huse

LXXIX Van den rechten Gods huse

LXXXIJ Hoe die brudegom leert die bruut ootmoedich te sine

LXXXIIJ Een ander soete lere van drien bloemen

LXXXIIIJ Vander lelien nature

LXXXV Hoe die brudegom die bruut prijst

LXXXVI Lof der bruut des brudegoms

LXXXVIJ Hoe die bruut hair belouet vanden brudegom

LXXXVIIJ Die glose

LXXXIX Een ander glose

.XC. Van caritaten

XCJ Wat men minnen sal

XCIJ Hoe die bruut doget begheert

XCIIJ Hoe gheloue sonder werke niet en is

XCVIII Des herten nature

XCIX Hoe dle bruut den maghen antwoort

.C. Van drien berghen

CJ Een merkelic woort uan goods springhen

CIJ Van tween pointen in Cristo

CVI Van Gods werken

CVIJ Van hinder der ghelouen

CVIII Van den winter

CIX Van den reghen

.CX. Vander bequameliker tijt

CXJ Van vijf pointen der salicheit

CXIJ Teerste point

CXIIJ Tander point

CXIIII Terde point

.CXV. Hoe Cristus onse broeder is

CXVI Vander blijscap tijt

CXVIJ Vander tortelduuen manieren

CXVIIJ Dat vierde point

CXXV Twee pointen

CXXVI Hoe die goede predicairs Gode behaghen

CXXVIJ Van drien wiingaerden

.C.XXVIIJ Van gheueinsde kerstene

.C.XXIX Van ualschen be\gheuen luden

CXXX Vanden uossen

CXXXJ Van drien scalken sonden

CXXXII Van rechter minnen sede

CXXXIII Drie pointen die die woorde benemen

CXXXIIIJ Drie pointen uan rechter minnen

CXXXV Noch uander lelien

CXXXVI Welc rechte lelien voor Gode siin

CXXXVIJ Hoe die bruut hair//

CXL Hoe die kerstenheit is gedeelt

CXLIJ Vander bruut bedde

CXLIIJ Hoe wi ter kerstenheit siin comen

CXLVIIJ Hoe die heidenscap an Go\de quam

CXLIX Hoe die eerste bruut vraghet uander ander

CL Van ses pointen der salicheit

CLI Een ander glose

CLIIII Hoe die bruut den brudegom wijst den dochtren.

CLV Noch uanden seluen

CLVI Hoe die brudegom die bruut prijst

CLVIJ Noch ene glose

CLVIII Hoe die brudegom soeket sine vriende

CLIX Ooc hi die bruut prijst in haren leden

CLX Hoe die brudegom der ker\ken voirseit hare viande

CLXI Wat beduut drieweruen comen

CLXIJ Hoe die brudegom troest die bruut ten stride

CLXIII Vander bruut leden

CLXIIIJ Hoe starc die bruut is te vechten

CLXX Van .IJ. bomen sonderlinghe.

CLXXI Vander bruut houe ende wat hair let

CLXXII Hoe die bruut nv noot den brudegom

CLXXIIJ Hoe die brudegom lieflike der bruut andwoort

CLXXIIIJ Hoe die brudeghom vint inder bruut hof al sinen wille

CLXXV Vanden tiden des vreden inder kerken

CLXXVJ Hoe men nv uan gode slaept

CLXXVIJ Hoe die bruut gairne bleue mit rusten in Gode.

CLXXVIIJ Hoe node die bruut hair beslet mitter werelt.

CLXXIX Hoe die brudegom die bruut wel minnentlike dwinghet te prediken

CLXXX Hoe die lerer werdenghetroost in wederstoot

CLXXXI Hoe die bruut ghehoirsam is haren lieue

CLXXXIJ Hoe die bruut hair lief soect

CLXXXIIJ Hoe die bruut die dochtren besweert

CLXXXIIIJ Hoe die dochtren uraghen

CLXXXV Hair lief wijst den dochtren

CLXXXVIJ Dit is der bruut antwoorde den dochtren

CLXXXVIIJ Hoe die minne dicken die woorde breket

CLXXXIX Hoe vier brude vergadert siin in ene minne gods in rechter ghelouen

CXCVIII Die derde graet

CXCIX Der bruut lof

CC Hoe die dochtren nv die bruut prisen

CCIIJ Hier beghint die derde boec

CCIIIJ Die text uander lettren

CCV Hoe sinlicheit bedrieghet

CCXIIIJ Hier beghint dat vierde boec

CCXV Hoe die bruut uut gaet ende wint die heiden te Gode.

CCXVI Hoe die sunamite brenghet voor den brudegom mandra\gora uander heidenscap

CCXIX Hoe die bruut den brudegom hout ende mit hair leet

CCXX Hoe men te Gode climmet mit minnen

CCXXI Hoe die bruut rust nader verga\deringhe hairs lieuen.

CCXXIJ Hoe der synagogen uerwondert vander groter hoocheit der bruut mandragora ccxxij

CCXXIIJ Die brudegom die bruut wairnt uan ualle.

CCXXIIIJ Vander minnen starcheit

CCXXV Den lof der ware minnen

CCXXIX Wat die bruut sal doen

CCXXX Hoe die bruut antwoort