Dietsche Warande. Jaargang 4


auteur: [tijdschrift] Dietsche Warande


bron: Dietsche Warande. Jaargang 4. C.L. van Langenhuysen, Amsterdam 1858


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Dietsche Warande. Jaargang 4


Inhoudsopgave

Inhoud.

De Warandmeester, bij gelegenheid der Vierde ‘Openinghe’.

Christen Kunst.

Nederlandsche Kunstenaers, vermeld in de onuitgegevene geschiedenis van Leuven, van J. Molanus † 1585, door Edward van Even.

Van Seven Prevelegien, die de vrouwen hebben boven de mannen. [Uit] een sermoen, gepreeckt van een docter inder Godtheyt. Anno 1478. tAmsterdam inde Ouwe Kerck.

[Hoverde ende Ommate.] XIV didaktische strofen, naar een HS. van de XVe Eeuw.

Nieuwe bouwwerken en bouwherstellingen in Nederland. III. Kerken (II).

Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling: ernst en scherts.

De Spaensche Vlote, een historisch lied uit het einde der XVIe eeuw, door A. Angz. Angillis.

De Spaensche vlote.

Eerste handvol Kunst-aforismen, van Aug. Reichensperger.

Leven van Sinte Lutgardis.

Willen wij alleen de Gothiek?

De abdij van Rolduc.

Ten-toon-stelling van Oudheden, te Amsterdam, in 1858. Xe brief van Pauwels Foreestier aan den Bestuurder der ‘D. Warande’.

Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)

Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling.

Vaderlandsche charakterschildering in onze spreekwoorden.

Ikonografie der Onbevlekte Ontvangenis.

Oorkonden. II. St-Jansheeren-huis en -kerk te Haarlem, medegedeeld door Mr J.G.A. Faber.

Leven van Sinte Lutgardis.

Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling.

Gewijde Borduurwerken.

‘De Grimbergsche oorlog’ oorspronklijk, middelnederlandsch, ridderdicht der XIVe eeuw.

Nieuwe bouwwerken, -voltooyingen en -herstellingen in Nederland. IV. Kerken (III).

Kerkelijke Nederlandsche Oudheden. I. Eene remonstrancie, van 1522, voortkomende van het voormalige klooster der Clarissen te Amsterdam. II. Een schilderstuk van Jacob Bornwater, van Dordrecht, Ao 1554, door Edward van Even.

Oorkonden. IV. De Kleederkamer van een Zeeuwsch Edelman in het jaar 1600, door J.J. van der Horst, Pr.

De Amsterdamsche Kunst-Ten-toon-stellingen in 1858. XIe brief van Pauwels Foreestier, Buikslooter, aan zijn Vriend D.P. tot Vrijburg (in Baden).

Wandalisme.

Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)

Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling. (Ernst en scherts.)

Een brief uit Munchen, over de ‘Deutsche allgemeine und historische Kunstausstellung’ aldaar, E.Z.V.

Constantijn Huygens en de paters Jezuïeten, door Dr J. van Vloten en G. Grave le Grelle.

‘De Grimbergsche Oorlog’, Oorspronklijk middelnederlandsch ridderdicht der XIVe eeuw.

Nieuwe bouwwerken, -voltooyingen en -herstellingen in het Koninkrijk der Nederlanden. v. Kerken (IV).

Oorkonden. VI. ‘Besteck van tgasthuys kerck [tot 's Hertogenbossche] besteet in november. 1487.’ Medegedeeld door Thomas van Herstelle.

Middelnederlandsche poëzie, deels hersteld, deels voor 't eerst uitgegeven door Mr Prudens van Duyse.

Van die bitter tranen ons Heren.

Van die seven Vruechden onser liever vrouwen.

Van den .XV. vrouden ons Heren.

Nederlandsche bouw- en beeldlegenden.

Een dramatiesch gedicht ter eere van Joost vanden Vondel.

Wandalisme.

Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling.

Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)

[Franse bijlage] Bulletin bimestriel de la ‘Dietsche Warande’. 1858. No 1.

Bulletin bimestriel de la ‘Dietsche Warande’. 1858. No 2.

Bulletin bimestriel de la ‘Dietsche Warande’. 1858. No 3.

Bulletin bimestriel de la ‘Dietsche Warande’. 1858. No 4.

Bulletin bimestriel de la ‘Dietsche Warande’. 1858. No 5 & 6.