Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2


auteur: [tijdschrift] Dietsche Warande


bron: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2. C.L. van Langenhuysen, Amsterdam 1879


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 
[p. 484]

Vondel en de Zijnen.
Over Couvrechef,
door P. Génard.

Den Heere Jos. Alb. Th.

 

Waarde Heer en Vriend,

 

Thans eenige jaren geleden, had ik het genoegen u eenige inlichtingen mede te deelen over Pater Couvrechef, welken gij voor eene historische verhandeling over Vondel hebt gebezigd. Daar ik, onlangs, in de stedelijke archieven van Antwerpen, twee bescheiden over de familie Couvreciaux, alias, Couvrechef heb ontdekt haast ik mij u copij dezer stukken te zenden die u mogelijk nog van nutte zullen kunnen zijn. Beide oorkonden doen den maatschappelijken stand der familie Couvrechef kennen, vooral de tweede die verwijst naar de protocollen van den notaris Guyot, welke ongelukkiglijk niet meer bestaan.

In de ‘Dietsche Warande’ heb ik meermaals gezien dat gij gebeurtenissen uit de XVIe eeuw bespreekt, 't zij mij toegelaten uwe aandacht in te roepen, op de bescheiden van dit tijdvak, welke ik in het Antwerpsche Archievenblad heb uitgegeven.

Aanvaard, waarde Heer en Vriend, de betuiging mijner hoogachting en verkleefdheid.

 

Antwerpen.

P. Génard.

Extract uit de scabinale protocollen der stad Antwerpen van het jaar 1598 sub. Kieffel & Boghe vol. 1 fol. 402.

Joncker Nicolaes de Herde en............ gáven terve ende

[p. 485]

in erflicken rechte Germain Couvreciau, post, ende Margrieten Picart, zijnen wettigen wyve, een huys met vloere.... geheeten den Branthaeck...........

Die XX Augusti anno 1598.

Extract uit de scabinale protocollen der stad Antwerpen van het jaar 1634 vol. 1 fol. 296.

Acte voor Schepenen Brecht & van Ceulen.

 

Compareerde Germain Couvercheff, doude, Courier van Sijne Majesteit, ende bekende ende verclaerde, soo voor hem selven als eenich ende universele geinstitueerde erffgenaem van wijlen Margrete Piecart, zijne huysvrouwe, by hender beyder reciprocquen testamente, opden XIIIe dach van Meerte anno XVIc ende negenentwintich, voor den Notaris Guyot, in presentie van sekere getuygen alhier gepasseert, dat hy comparant mits sekere redenen hem moverende, ende de naebescreven somme van penningen, overgegeven gecedeert ende getransporteert heeft, gelyck hy overgaff, cedeerde ende transporteerde mits desen, Germain Couvercheff, synen sone, oyck Courier van Syne Majesteit, ten desen present synde ende accepterende, Een huys metten gronde ende toebehoorten genaemt den Branthaeck, gestaen ende gelegen in de lange Gasthuystrate, by den dryhoeck alhier, soo ende gelyck hij comparant metten voors. synen sone tselve huys tegenwoordelyck is bewoonende, ende hem toebehoorende vry ende onbelast synde, behalvens dat hy comparant tvoors. huys sal mogen blyven bewoonen ende gebruycken syn leven lange geduerende, om nae syne afflyvicheyt byden voorgenoemden Germain Couvercheff, synen sone, aenveert, beseth, in vryen eygendom ende synen vrijen wille daermede gedaen te worden, sonder tegenseggen van yemanden in eeniger manieren. Dies sal de selve synen sone alsdan gehouden syn daervore aen synen medeerffgenamen goet te doen op te leggen ende te voldoen de somme van tseventich carolusgulden en erffelyck, beloopende in capitael, tegens den penninck sesthien gerekent, duysent een hondert ende twintich guldenen eens, gelyck hem comparant tselve huys

[p. 486]

in coope gecost heeft den twintichsten dach Augusti inden Jaer XVc ende achtentnegentich, oft wel dat hy soe lange sal stille staen tot dat syne voors. medeerffgenamen daertegens met andere goeden sullen wesen vergeleken. Willende ende begeerende de voors. comparant dat allen tselve sal stadt grijpen ende effect sorteren tsy by forme van codicille oft anderssints, niettegenstaende eenige wetten oft costuymen ter contrarien, gelyck hy comparant oyck begeert dat achtervolcht sal worden dacte by hem gepasseert voorden voors. notaris Guijot den derden July anno 1631.

 

Secunda Maii 1634.