Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7


auteur: [tijdschrift] Dietsche Warande


bron: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7. A. Siffer, Gent / L.J. Veen, Amsterdam 1894


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 
[p. 217]

Dichtkunst, letteren.
Vertijloosheid,(1)
door Guido Gezelle

 
Vertijloos, al den dag,
 
en zie 'k, in 't nauw gesteken,
 
geen' blijden zonnengang
 
de duistere wolken breken;
 
en zie 'k noch bol noch boom,
 
noch hout noch iet dat groent,
 
en met den kwaden dag
 
mijn' kwaden zin verzoent.
 
 
 
Het wintert, zonder ijs
 
of sneeuw! Ach, of het snerpen
 
des Noordens nog een' sneê
 
mij liete in 't water scherpen,
 
dat stijfgeworden ligt
 
en glad!... Wach arme, 't stinkt,
 
van 't smoorend smokkelweêr,
 
dat zon noch mane 'n dwingt!
[p. 218]
 
'k Wille uit en blijde zijn!
 
Ach, blijde zijn leert even
 
dat schier gestorven was
 
weêr daden doen en leven!...
 
Ik adem, ja, genoeg
 
om lijf- en longertocht
 
te halen, maar mijn hert,
 
't is lam en zonder locht!
 
 
 
o Kwame 't wederom,
 
o kwame 't lang verleden,
 
't verkwikkend zonneweêr
 
te mijner hulp getreden;
 
dat, hier en daar weleer,
 
dat, zoo en zulk een dag,
 
ik, jong zijnde, ei, hoe lief,
 
hoe dikwijls, dagen zag!
 
 
 
't En gaat niet meer zoo 't ging
 
in 't eerste! En, zijn de dagen
 
u, jongens, veel te kort,
 
mij dunk' het dat ze tragen
 
en roekloos wederstaan
 
mijn ongeduldig hert,
 
dat hunkert naar den nacht,
 
en 't eenzaam kisteberd.
 
 
 
Moet zoo het leven zijn!
 
Moet zoo veel zwoegend pogen
 
door dik en dun, op 't eind,
 
beloond zijn en bedrogen
 
met weemoed en verdriet?
 
Of hongert, inderdaad,
 
dit hongerend herte mij,
 
om nooit te zijn verzaad?
[p. 219]
 
Mijn Redder, Gij, gij leeft;
 
en, moet ik, heengedreven,
 
ook eens het ergste zien
 
van dit ellendig leven;
 
Gij zijt daar, die mij wacht
 
en mij den teug bereidt,
 
wanneer ik sterven zal,
 
van uwe onsterflijkheid!
 
 
 
Dan zal de duistere wolk,
 
het graf, de kerker scheuren;
 
dan zal de zon heur' gang
 
weêr blij ten hemel beuren;
 
dan zal 't weêr zomer zijn,
 
weêr dag, weêr alles: dan,
 
weêr eindloos meer als iet
 
dat blijdschap heeten kan!

Kortrijk, 23sten in Nieuwjaarmaand 1894.illustratie