Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 10


auteur: [tijdschrift] Dietsche Warande


bron: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 10. L.J. Veen, Amsterdam 1897


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 10


Inhoudsopgave

Zedegeschiedenis Inleiding tot de Volkskunde of Folklore, door Pol de Mont.

De Kerkdeur van Sinte Sabina te Rome. door A. De Ceuleneer.

De Navolging Christi is een oorspronkelijk werk. door V. Becker, S.J.

Eene Verbreking van Schuilplaatsrecht gepleegd te Halst in 1715 Medegedeeld door J.F. Kieckens, S.J. I.

Verlichting en Versieringskunst, door P. Alberdingk Thijm.

Boekenkennis.

Inhoud van Tijdschriften.

Omroeper.

Bijlagen.

Bloedarmoede, de ziekte van onzen tijd.

De Navolging Christi is een oorspronkelijk werk. door V. Becker, S.J.

Vondels Karakters, door Gustaaf Segers. II. Attila.

Een Zielenraadsel. door L. Martensen.

De herstelling van de buitenportalen der hoofdkerk van Antwerpen door P. Genard.

Beeldhouwkunst. Eenige aanteekeningen over de Kunstenaarsfamilie Kerrincx. door Jan Broeckaert.

Schilderkunst. De ‘Gregoriusmis’ in de Maria-kerk te Lubeck en Quentin Metsijs. (Met plaat), door A. Goldschmidt en Edw. van Even.

Boekenkennis.

Inhoud van Tijdschriften.

Omroeper.

Vondeliana.

Bijlagen. Aan den Christen Kunstenaar Edgar Tinel, bij het verschijnen zijner ‘Godelieve’.

Aan mijne vrienden T. de M.

Vrije vertaling van het Kernhukers Wachtlied

De sterren.

Vér van de Menschen. Een sprookje.

Iets over Klokken. door A. van Redichem.

De ontdekking in de Opera, Amerikaansch zedeschetsje, door Marius.

Quinten Metsys. door Edw. Van Even.

Mevrouw Marie Zubli, geb. Ionkvrouw v.d. Berch v. Heemstedt. (Met afbeelding.)

Vondels Karakters door Gustaaf Segers. Attila.

Een nieuw Muziekdrama, door E. Van Nieuwenhuyzen.

Een liederen-handschrift door H. Roes.

Boekenkennis.

Inhoud van Tijdschriften.

Omroeper.

Folklore. Voor mijn vijf en voor vele andere kinderen. Van een wonderbaar Dichter, door Pol de Mont.

De Kluizenaars van het Sinte Anna's en Sint Antonius' dal onder Munsterbilsen (Limburg). Medegedeeld door J.-F Kieckens, S.J.

Bouwkunst. De bouwkunstenaar P.J.H. Cuypers, door P. Alberdingk Thijm.

Iets over Klokken. door A. van Redichem.

Toonkunst Naklank van het 74e Nederrijnsche muziekfeest. door P. Alberdingk Thijm.

Een liederen-handschrift door H. Roes. (Vervolg.)

Boekenkennis.

Inhoud van Tijdschriften.

Omroeper

Bijlage. Laudate Dominum!

Zedengeschiedenis. Hoe wen bier brouwen en slijten moest te Brussel ten tijde van keizer Karel (1534). Medegedeeld door J.F. Kieckens, S.J.

Folklore. Van een wonderbaar dichter, door Pol de Mont.

Een liederen-handschrift door H. Roes.

Over het Çvetadvîpa of het ‘eiland der blanken’ in het Mahâbhârata. Door Dr. C. Lecoutere.

Algemeene uitzet te Brussel. Een blik en een lachje, door De Ticheleer.

Mystiek. door J.C. Alberdingk Thijm.

Boekenkennis.

Omroeper.

Bijlagen. Decemberavond. Buiten stad.

Avond.

De Maaier.

Liefde en Lijden.

Briefwisseling. Aan het bestuur der Dietsche Warande.

Zedengeschiedenis. Hoe men bier brouwen en slijten moest te Brussel ten tijde van keizer Karel (1534). Medegedeeld door J.F. Kieckens, S.J. (Slot.)

Letterkunde. In den nacht der krankzinnigheid. Schetsjes door A.W. Sanders van Loo.

Bouwkunst. Het nieuw opgegraven Romeinsche woonhuis in Triër. door Anna C. Croiset van der Kop.

Schilderkunst. Amsterdam op doek en paneel, door Ch. C.V. Verreyt.

Jul. Lagae, door Leonce du Catillon. (Met plaat.)

Nicolaas Chavre, muntmeester en kastelein van Leuven onder Johanna en Wenceslas († in 1397), door J.Th. de Raadt.

Boekenkennis.

Inhoud van Tijdschriften.

Omroeper.

Vondeliana. J. van Lennep's uitgave, ‘herzien en bijgewerkt’ door J.W. Unger. (Vervolg en slot.)

Inhoudstafel van den jaargang 1897.