Geuzenliedboek


auteur: anoniem Geuzenliedboek


editeur: E.T. Kuiper en P. Leendertz (jr.)


bron:   Dr. E.T. Kuiper (ed.), Het Geuzenliedboek. W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1924


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het Geuzenliedboek

editie E.T. Kuiper


Inhoudsopgave

[Deel I] Voorbericht.

Inleiding. I.

Inleiding. II.

Bij verkorting aangehaalde titels.

Totten goedthertigen Sanger.

1. Van Christophoro Fabritio , Dienaer des Godtlicken Woorts, binnen Antwerpen verbrant, Anno 1564 .

2. Een Nieu liedeken

3. De Thien Gheboden des Aerdtschen Gods.

4. Een nieu liedeken.

5. Retrogade.

6. Een nieu Liedeken, ghesonghen van de Cameristen der Violieren tot Antwerpen .

7. Noch een Liedt ghesonghen by de selve Cameristen der Violieren.

8. Troost-Liedeken der Papen onderlaghe.

9. Hier volght een devoot Papen-ghesangh Alsmen ghewoonlicke het Sermoon int midden vande Misse dede.

10. Refereyn, ghestelt tot des Vagheviers spot, end' tot des makers, den Paus den Aertschen Godt, soo hy hemselven uytgeeft, den armen sot.

11. Een Nieuw Liedeken vanden selven inhout,

12. Refereyn teghen een lasterlick ghedicht dat binnen Antwerpen uitghegaen is.

13. Hier volghen twee Dans-Liedekens, sonder welcke tspel niet volmaeckt soude zijn,

14. Een Liedt vanden Roomschen Antechrist.

15. Hier beginnen de Liedekens van Paepken uut,

16. Een Nieu Liedeken.

17. Een nieu liedeken,

18. Een liedeken

19. Een Liedeken gemaect by M. Arent Dircxz . Vos, in zijn leven Pastoor inde Lier,

20. Refereyn.

21. Een nieu liedeken

22. Een nieu liedeken

23. Een nieu liet

24. Een nieu Liedeken,

25. Oorlof Liedt van M. Iooris Silvanus , aende verstroeyde Ghemeynte van Antwerpen .

26. Een ander,

27. Als nu Madamme van Parma met het Hof door den Spaenschen Raedt, de benden van Ordonnantie versien, de Garnisoenen verdobbleert, een ontallijck Crijchsvolck soo bedectelick als sy mochten, vergadert hadden, hebben sy het roemen ende lachen der Geusen, voor een tijdt lanck in bitteren claghen verandert, als volcht:

28. Een claech-liedt over den onderganck vande vermaerde coopstadt Antwerpen .

29. Een Liedeken eertijdts ghemaeckt by Jan Comen van Delff ;

30. Hier beginnen de Geusen haer hert wederom te halen, ende openbaren hen met Graef Lodewijck in Groeningerlant , daer sy eenen victorieusen Slach erworven hebben, tusschen Heyligherlee ende Winschoten .

31. Als nu dit moetwillichste ende die fleur van Ducdalbens Krijchsvolck, die so lange binnen Malta ende elders gheleghen hadden, verslaghen was, Duckdalbe met zijn overghebleven Spaengiaerden, daer om seer verbittert zijnde, heeft de Graven van Egmondt ende van Hoorn , met de Batenburghers ende ander ghevanghen Edelen doen onthalsen.

32. Hier volght een nieu Liedeken vanden Grave van Egmont , hoe hy door giericheyt hem hadde laten om-koopen vanden Paepschen aenhanck, zijnde d'oorsake der twee Graven hun onthalsinge.

33. Een nieu liedeken

34. Refereyn.

35. Een ander vanden thienden penninck

36. Hier volcht een Liedeken van den aelweerdigen Bottoor Sonnius, Bijtschaep (Bisschop had hy geerne dat ick seyde) binnen Antwerpen , etc. Ende van zijn Medegeselle, den olden Herman, die den lieden voor een geheel Sermoon (om dat hem dat Predickampt niet en beviel) drie goede puncten in haren boesem gaf mede thuys te draghen, op dat sy hen daer een geheel Weke mede souden becommeren, etc. Hier by machmen speuren den Huerlinck, by den rechten voorigen Herder Fabritio .

37. De eerste vrucht van Ducdalve was de Banninge der uutghewekene. Een nieu Liedeken, allen vromen uutlantschen Christenen voor desen tijdt seer nut ende oorboorlijck.

38. Een nieu Liedeken van vier Pastooren, die in tSgravenhage , om het getuygenisse Christi geworcht ende ghebrant zijn, Anno 1570. Den 30 May.

39. Als nu Madamme de Parma de Bane weder ruym ghecregen hadde, de principale Hoofden, als den Grave van Egmont ende meer andere, door listige beloften aen haer syde ghewonnen, Is de Weert int Schaeckbert, namelick Duckdalbe , stoutelick int Landt ghevallen, den welcken met zijn Spaensche Enghelkens, de Graef van Egmont , met andere Catholijcken seer feestelick inghehaelt hebben, weynich vermoedende op den quaden nasmaeck van de Spaensche Vijghen. Vanden Weert int Schaecbert.

40. Na dat de Prince door Godes ghehengenisse uut het Landt geweken was, heeft Ducdalve (meynende het spel geheel gewonnen te hebben) een listich Pardoen laten uutgaen. Waer tegen dese twee navolghende Liedekens ghemaect zijn. Ende connen oock mede dienen op het Pardoen van desen nieuwen Commandeur Anno 1574. uutgegaen.

41. Ante-Christs Nieuwe- Jaer 1571 Een ander refereyn

42. Een nieu Liedeken,

43. Van de gene die Pardoen gehaelt hebben. Een nieu Liedeken

44. Corts na dat Graef Lodewijc van Groeningen opghebroken, ende van Gemminghen verdreven was, is de Prince van Oraengien na de Maze ghetoghen. Een nieuw Christelick Liedt gemaect ter eeren des Doorluchtichsten Heeren, Heere Wilhelm Prince van Oraengien, Grave van Nassou, Patris Patria , mijnen G. Forsten ende Heeren. Waer van deerste Capitael letteren van elck veers, syner F.G. name metbrengen.

45. Na dat Duckdalve het zeem door den mont ghestreken hadde metten Pardon, heeft hy willen de wolle beginnen te plucken door den thienden penninck,

46. Een ander nieu Liedeken.

47. Een nieu Liedeken,

48. De wijle het Lant nu dus oproerich was door den Thienden Penninck, heeft de Graef vander Marc, Lume, etc. den Briel ingenomen: ende Hollandt , ende Zeelandt is haest goetwillich gevolcht.

49. Een ander liedeken van den Briel ,

50. Een exelent Liedeken hoe sich de Vlissinghers eerst revolteerden, ende Duckdalvens swagher ghehanghen wert.

51. Een nieu Liedeken,

52. Psalmen van Penitencie Duci Albani . Volcht den eersten Psalm.

53. Den ij. Psalm van Ducdalbe,

54. Van Bergen in Henegouwe , Hoe Graef Lodewijc dat met listicheyt ingenomen heeft.

55. De Prince van Oraengien ten tweeden mael wederom int Lant comende, worden de Steden vermaent, hem bystant te doen.

56. Een nieu Liedeken

57. Een nieu Liedeken.

58. Een Liedeken van den gantschen handel der Nederlanden, ende vanden val Babylons.

59. Refereyn ghestelt uut een stuck ofte punct van B. Cornelis Sermoen nu onlancx gepredict.

60. Van Capiteyn Worst, een nieu Liedeken

61. Vande belegheringhe voor die Stadt van Haerlem ,

62. Een nieu liedeken,

63. Een nieu Liedeken,

64. Een nieu Liedeken,

65. Hier worden verhaelt die voornaemste Feyten die Ducdalve bedreven heeft.

66. Van don Frederico synen soon.

67. Een ander Liedeken van Alckmaer ,

68. Vanden storm van Alckmaer ,

69. Een nieu Liedeken, vande gantsche handelinghe ende belegeringhe der stadt van Alcmaer ,

70. Van de houten Pompen, Een nieu liedt,

71. Vanden Slach ter zee tusschen de Geusen ende Papouwen met haren Ammirael Bossu met zijn Inquisicy:

72. Een claech-Liedeken van den Grave van Bossu , ende voornemelijck doen hy met sijn Schip, de Inquisity gevangen was, ende binnen Hoorn gebrocht werdt, daer hun beter ghenade gheschiede, als hy binnen Rotterdam hadde gedaen.

73. Een nieu Liedeken

74. Een nieu Liedeken

75. Een nieu Liedeken,

76. Sommighe Oorloff Catholijcke Claech-Liedekens: Het eerste is vande Swavelstocken ende vande Spillemanden.

77. Een nieu Liedeken,

78. Volghende Oorlof liedekens van Duckdalve. Een liedeken van Duckdalve.

79. Duckdalve siende dat de Steden hem wederom begosten af te vallen, beclaecht sick dat hy oyt den thienden Penninc gheeyscht heeft:

80. Den iij. Psalm Ducis Albani,

81. Den iiij. Psalm Ducis Albani,

82. Een nieu Liedeken van Duckdalba.

83. Een Claechliedt der Nederlantsche verdrevene Christenen.

84. Een nieu Liedeken,

85. Een nieuwe Jaers Liedeken

86. Hier na volgen de voornaemste Feyten, die onder den nieuwen Governeur Don Loys de Requesens geschiet zijn. Ende ten eersten vanden Slach voor Berghen op Zoom, gheschiet den xxviij. Januarij.

87. Hier na volghen de voornaemste Feyten, die onder den nieuwen Gouverneur, Don Lowys de Requesens gheschiet zijn. Item ten eersten van den slag voor berghen op Zoom , daerse hem willecoom geheeten hebben, ende sijnder hoocheyts eerste Mirakel gheschiet is den 18. Januarij,

88. Een nieu Liedeken, vanden slach voor Berghen .

89. Een nieu Liedeken, van het innemen van Middelburch .

90. Vant overghaen van Middelburch

91. Een nieuw Liedeken,

92. Van den slach gheschiet by Moock ,

93. Een nieu liedt van de Spaniaerden, hoe sy met list binnen Antwerpen gecomen zijn, ende haren moetwille daerin bedreven hebben.

94. Noch een ander Liedeken.

95. Een ander vanden Thienden Penninck.

96. Corts daer na is een aenslach gebleken op den Pinxterdach, soo wel op Hollant als op Zeelant. Een nieu Liedeken

97. Vanden aenslach op Hollandt.

98. Een Claechliedeken van Amsterdam.

99. Corts daer na, als desen aenslach geeyndicht was, heeft de Heere van Lumme dit oorlof Liedeken ghemaeckt, ende int vertrecken laten uutgaen. Een Liedt des Welghebooren Edelen Heeren ende Graven vander Marck, Vrijheere van Lumme etc.

100. Van het Pardoen des Commanduers. Een nieu liedeken

101. Een nieu liedeken vanden Impost ende Coronel van Westvrieslant .

102. Van de schoone Victorie van Leyden .

103. Een nieu Liedeken vande miraculeuselicke verlossinghe der Stadt Leyden .

104. Een Liedt vande ontsettinghe der vromer stadt Leyden.

105. Een Nieu Liedeken

106. Als sy nu mercten, datmen op haer Pardoen niet en achtede, isser eenen listighen Vredehandel voortghestelt: Een nieu Liedeken,

107. Vanden Moordtbrandtschen aenslach in Noorthollant, vanden Monick aengelecht, Anno 1575.

108. Van de incomste des door luchtighe hooch gheboorne Vorstinne en Princesse ,

109. Na de afwijckinghe van Noorthollandt, hebbense met verraet Bueren aengevallen ende verovert, het Slot door de Capiteyn verraden. Namen met gewelt in Oudewater ende Schoonhoven .

110. Een nieu Liedeken,

111. Een nieu Liedeken,

112. Als Zierickzee beleghert was, is de Commandeur na Mechelen ghereyst, alwaer hy met een subijte pestilentie gheraect wert, waer af hy te Brussel sterf,

113. Een Liedeken van de belegheringhe ende opghevinghe van Siericzee ,

114. Een nieuw Liedt van de couragieuse Brusselaers,

115. Een Nieuw liedeken vant affscheydt der Spaengiaerden mispresen, diet niet singhen kan mach het lesen.

116. De Spangiaerden haer moetwille bedrijvende, met Moorden, rooven, ende Vrouwen-schendinghe, zijn die Staten veroorsaect de wapenen aen te nemen, om de Spangiaerden uyt den lande te verdrijven:

117. Na de victory van Zierickzee toghen de Spaenjaerts na Brabant, de Staten gedreycht hebbende, namen Aelst in.

118. Een nieu liedeken op de wijse Swinters Somers even groen, al waer de Staten van Brabandt ende Vlaenderen troosten die van Hollant ende Zeelant, naer haer verlies van Zierickzee , met een cort verhael van al tgene dat by haerlieden geschiet is om haer lant in vryheit te brengen, al eer sy luyden den vrede tot Gent maecten, gemaeckt op Vrage en Antwoorde.

119. De Spaengiaerts voor vyanden verclaert zijnde van de Staten, bedrijven groote Tyranny met rooven, moorden, branden, vrouwen schenden Als geschiet is te Maestricht ende Tantwerpen .

120. Een Claechliedt over de vermaerde coopstadt van Antwerpen,

121. De Staten van Brabant, siende de ruyne der Landen, door de Spaengiaerts, maken vrede met den Prince van Oraengien, ende Staten van Hollandt ende Zeelant.

122. Een nieu liedeken vanden Vrede

123. Een nieu Liedeken,

124. Een jammerlijck Claechliet vanden Coronel van Groeninghen.

125. Een Nieu Liedt tot loff des loffelijcken Heere Georgen van Laleyn , Vry Heer van Ville ende Villeron, etc. Gouverneur in Westvrieslant, op de Letter van zijn Name.

126. Een Nieu liedeken vande Belegheringhe ende bestorminghe van Vreborgh ende het Slot tot Utrecht .

127. Hoe die Spaensche Hoeren comen klagen, om datmen de Spaengiaerts wil verjagen:

128. Vande heerlijcke triumphe over tvertrec der Walen uut Groeningen .

129. Refereyn, Waer mede die nieuwe opgerechte Camer binnen Uutrecht , dExcellentie vanden Prince van Orangien wellecoem gheheeten hebben opten xviij. Augusti. 1577.

130. Een schoon nieu claechliedeken van Dom Jan de Austria , seer lustich en cortwijlich te singhen,

131. Een Refereyn, 't welck ter eeren vanden Heere Prince van Orangien gheseydt werdt binnen de stadt van Gendt , tsavonts doen syne Excellentie over Tafel sat, by een personagie die Ghemeynte hiet.

132. Refereyn tot waerschouwinge der Heeren, Staten, ende Borgheren des Nederlandts.

133. Een Nieuw liedeken.

134. t'Vry gheleyt na der Hellen.

135. Een Nieu liedeken vanden gheschooren hoop.

136. Een Nieu Liedeken, waerin de Coninck van Spaengien claecht over de Nederlanden, ende hun antwoort daer teghen.

137. Een nieu Liedeken van het ontsett van Steenwijck , ende van S. Jans Camp ,

138. Een Nieu liedeken van Duck d'Alenson , hoe hy ghedacht hadde Antwerpen te pilgieren, ende een Franssche Furie aen te rechten, t'welck tegen zijn voornemen met groot verlies misluckt is.

139. Na dat den Hoochgeboren Vorst ende Heere de Prince van Orangien die tyrannye ende tgewelt der Spangiaerden veele Jaren tegengestaen hadde, ende doen de vyanden der waerheyt menichmael versochten hem om te brengen, twaer door verghift, schieten, oft anderssins, ende vanden Spaenschen Coninck tot een prijse ghestelt was van tachtich duysent Croonen wie hem ombrochte, met belofte daer by van Edel te maken, ende boven dien te vergeven de booste misdaet dien hy bedreven mocht hebben (nochtans door Gods gratie haer laghen dickwils ontcomen was:) so is ten laetsten zijn Excellentie (tot Delff in zijn Hof wesende ) verradelijcken doorschoten op den 10 en . Julij 1585. Ende doen de vyanden des Nederlandts meenden sy haddent nu al ghewonnen, hebben eenighe goede Patriotten dit naevolghende Refereyn laten uutgaen.

140. Een nieu Liedeken op de doot ende begraeffenisse van zijne Excellentie, Hoochlooflicker Memorien.

141. Een nieu Liedeken, vervatende int corte den handel der Nederlanden,

142. Een Nieuw liedeken hoe de Prince van Parma een Brug over tScheld maecte, om Antwerpen te dwingen.

143. Een nieuw Liedeken, tot Loff zijnder Exellentie.

144. Een Nieu liedeken tot loff zijnder Princelijcker Excel. Mauritius de Nassou .

[Deel II] Voorbericht.

145. Nae dat de Coninck van Spangien sach dat hy niet en vorderde door den moort aenden Prince van Orangien (hoochloflijcker memorien) bedreven, ende dat de Coninginne van Engelant dees Landen groote assistentie dede, soo heeft hy (ghelijck hy voormaels meer ghedaen hadde) een gheweldighe Vloote toegherust, om hemselven daer door van Enghelandt meester te maken. Maer hoe dattet met de selve Vloote ghegaen is, sal u dit navolghende Liedeken te kennen gheven, het welcke ghenaemt is

146. Lofsang ende dancksegginghe over de nederlaghe ende verstroyinge van de Spaensche Armeye, int Jaer 1588.

147. Een Nieu Liedeken vande Berchse soldaten, hoe sy de stadt aen Parma vercochten. 1589.

148. Als nu de Spaensche Vloot door Gods stercke handt verstroyt ende vergaen was, ende de Prince van Parme met sijn schepen niet inde zee comen en conde, soo heeft hy Bergen op Zoom belegert, meenende de stadt lichtelick te krijgen: Maer also hy met schanden daer af is getrocken, so hebben dese Landen weder wat rusts ghecregen. Ende corts daer naer heeft God de Heere sijn Kercke weder beginnen uyt te breyden ende te segenen, also hier nae volcht. Een nyeu Liedeken vant innemen van Breeda,

149. Een ander nyeu Liedeken, ende is tvervolgh van tvoorgaende,

150. Een Loff-Liedt op de victorie van Zutphen ende Deventer ,

151. Doe nu de Heere almachtich sijn ghenade ghetoont hadde aent innemen van Breda , soo is de vyandt (daer met spottende, als meenende dat hy deselve stadt, te diep int landt leggende, wel haest weder crijghen soude) voor de schants tot Zevenberghen ghecomen, ende heeft dien metter haest wel dapper beschoten ende bestormt, maer veel volcx daer voor latende, is met schanden weder afghetrocken, legghende een stercke schantse ter Heyde , om Breeda alsoo te benauwen. Maer den Hoochgheboren Vorst Graef Mauritz van Nassau , etc. uut den Haghe treckende inde maent van September des selven Jaers xcj. heeft door de hulpe des Heeren niet alleen de voorsz schantse ter Heyde ingenomen, maer oock de huysen Hemert ende Heele, ende de stadt Steenberghen , ende heeft doen sijn volck hier ende daer in garnisoen gheleydt tot inde maent Meye daer aen volghende, ende is doen met grooter heyrcracht nae Ghelderlandt, Overijssel ende Groeningherlandt ghetrocken, alsoo dese naestvolghende Liedekens uutwijsen. Het Kaetspel van syne Excellentie:

152. Noch een Liedeken begrijpende den gheheelen tocht die sijne Excellentie ghedaen heeft, beginnende vanden xxij. Meye, anno 1591.

153. Claech-liedt vanden Prince van Parme .

154. Een Liet van Geertruydenberch,

155. Histori Liet vant innemen van Calis Malis ende vant ghene dat hem int selve exploot heeft toeghedraghen,

156. Van een Jonghe Dochter, die binnen Brussel levendich gedolven is, om datse den Naem Jesu Christi heeft beleden, Anno 1597.

157. Een nieu Liedeken,

158. Een Nieu liedeken vande seven Hoofden oft Gouverneurs,

159. Nieu Lof-sang over de Victorien vercregen Door zijn Excel. zedert Augusti negen. 1597.

160. Een clacht onsoet,, Die Albertus doet,, Tot synder schanden,, Om dat hy moet,, Spelen Banckeroet,, Uut desen Landen,

161. Een nieu Liedeken vande geschiedenissen van den Jare 1588 tot xcvij.

162. Liedeken met een Refereyn daer op accorderende, voor desen gemaect by de Fonteynisten binnen Dordrecht .

163. Een nieu Mey Liedeken.

164. Een Bommels Liedt,

165. Een Nieuw Liedeken, vande Moordaedigheyde van Anthonius Schets , Heere van Grobbendonck, gheschiet aen den Edele Heere Mons Breaute by 'sHertoghen-Bos ,

166. Beclach vanden Cardinael Albertus ghedaen, over het groot verlies, vande schans S. Andries, tot Rossum saen.

167. Een Nieu Liedeken vanden Slach voor Nieupoort . 1600.

168. Een nieu Liedeken vanden grooten slach in Vlaenderen,

169. Slagh Liedt, van den grooten Veldtslach tusschen syn Princelycke Exellentie, ende den Hartocht Albertus , Geschiet in Vlaenderen by Nieupoort . Op de 2 July 1600.

170. Veldt-slach, gheschiedt in Vlaenderen en by Nieupoort , door Albertus ten een sy, ende Maurits Prince van Orangien ter ander sy, daer den Admirant met veel groote Heeren gevangen wiert, ende de nederlage cregen, 2 July.

171. Triumph Liedt ofte t'Romeinsche Feyt, twelck die vande swarte galeye voor die Stadt Antwerpen aengerecht hebben.

172. Een nieu Liedt van die groote verraderie in Zeelandt, van die Stadt Vlissinghen , &c.

173. Een nieu Liedeken, gemaeckt tot lof van sijn Princ. Exellentie.

174. Een nieu Liedt, van de groote Victorye die God ghegheven heeft over de stadt Oostent , waer op den vyant drie stormen ghedaen heeft, smaendaechs nae drie Coningen. 1602.

175. Een heerlijcke tocht ghedaen van sijn Princelijcke Excellentie Graef Maurits van Nassou , in Brabant 1602. In de maent Junij,

176. Een nieuw Liedeken, vervatende de Mirakelen die onse Lieve Vrouwe tot Scherpen-heuvel doet.

177. Victory Liedt, op den Scheep-strijdt, tusschen de Armade des Coninghs van Spangjen, ende de Schepen van Oorloge der E. M. Heeren Staten der Vereenichde Nederlantsche Provintien, ondert beleyt vanden Edelen, ende Manhaftigen Admirael, Heer Jacob van Heems-kerck, Geschiet den 25 April, 1607. Op de Reede ende voor de Stadt Gibralter.

178. Een Liedeken, vanden Zeeslach, geschiet inde Baye van Gibraltar in Spaenjen: onder het cloeckhertighe beleyt vande Manhaftige Heere, Jacob van Heemskerck Admirael: waer door veel Spaensche schepen verdistrueert zijn tot groote schade,

179. Triumphe vanden slach van Heemskerc.

180. Een Beklagh Liedt, van de Soldaten over het maken van de Trevis,

181. Een nieu 'tsamen spreeckinghe tusschen den Keyser en den Hartogh van Brandenborg , elck vers om vers tegen malckanderen spreecken om het Hartogdom van't Landt van Kleef, Gulick en Berghs Landt, en het Lant van der Marck ,

182. Een Nieu Liedeken vande schrickelijcke moort des Conincx van Vranckrijck . 1610.

183. Een Liedt, ghesteldt,, tot Loff den Heldt, draegh Reverenty, Den Stam Nassou,, Spruyten ghetrou zijn Exelenty.

184. Een Bruylofs Liedeken, ter Eeren den Paltz-Graeff vanden Rijn ofte Keurvorstelijcken Heer,

185. Triumph-Liet, van d'Inhalinge van des Paltz Princesse ende zijn Excellentie, binnen Amsterdam , den 24 Mey,

186. Een nieu Liedeken, gemaeckt Tusschen Keulen ende Mullem , sprekende met vragen ende antwoorden,

187. Een nieu Liedeken, vande raseringe der Stadt Mullem ,

188. Liedt ghemaeckt vande Zee-slach die gheschiedt is voor Malacke, tusschen de Hollantsche Schepen ende de Spaensche Schepen,

189. Refereyn.

190. Een nieu Liedeken, ghemaeckt tot lof en prijs zijn Excellentie,

191. Een Nieuw Liedeken,

192. Nieu Liedeken,

193. Een Nieuw Liedeken, daer in vande Hoge Overicheyt geklaegt wort over de ondanckbaerheyt, ontrouwigheyt vande Arminiaens ghesinde,

194. Een nieu Liedeken, waer in Verhaelt wort al 't gheene binnen Uutrecht ghepasseert is,

195. Een Nieu Liedeken, daer in verhaelt wort het afdancken vande Waert-Gelders,

196. Vermaen Liedeken, om 'tsaemen wederom in Eendracht, Liefde ende Vrede met malkanderen te leven.

197. Nieu Liedeken,

198. Een nieuw Liedeken, waer in Verhaelt wort al 't gheene tot Schoonhoven ghepasseert is, sedert dat zijn Exellentie daer binnen ghekomen is,

199. Een nieu Liedeken, vande gevanckenisse van Johan van Oldenbarneveldt , met eenighe van de syne,

200. Een ander nieu Liedeken.

201. Een nieu Liedeken van Johan van Olden Barneveldt , de selfde is ghejusticeert opt binnen Hof in 's Graven Haghe den 13. Mey 1619.

202. Een nieu Liedeken, van den Advocaet Barneveldt ,

203. Een nieuw Liedeken, waer in verhaelt worden de voornaemste gheschiedenissen deses Jaers 1619. in dese Landen.

204. Vervolgh op het voorgaende liedeken,

205. Een Nieuw Liedeken, over de Doodt vande Treves,

206. Een nieu Liedeken vant beghin des Krijchs,

207. Een nieu Liedeken, van de wreede Justitie des Keysers binnen Praghe , als mede vande Heerlicke Victoryen die den Grave van Mandtsveldt , den Grave van Jagers Dorp , den Grave van Theuren tegen de Keyser ende den Hartogh van Beyeren , gekregen hebben.

208. Een nieuw Liedeken, daer in verhaelt wort in wat manieren de stadt Guylick en het Casteel aen Graef Hendrick vanden berghe is overgegeven, en ons volck daer uyt ghetrocken is.

209. Een nieu Lied, gemaect vanden Heerlijcken Tocht gedaen in Brabant, door den doorluchtighen Prince Graef Hendrick van Nassouwe , geschiet in Mey

210. Een nieu Liedeken, van't belegh van Berghen op Zoom , ende wat daer voren ghepasseert is. Als oock vande kompste vanden Grave van Mansveldt , ende den Hertoch van Bruynswijck .

211. Een nieu Liedt, van Marquis Rou-Mantel over Berghen op Zoom ,

212. Een nieu Liedeken van de heerlicke Victorie die God almachtigh ons verleent heeft voor Berghen op den Zoom, op den 3. October int Jaer 1622. daer den vyant met schanden afgheweecken is, naer dat hy elf weken daer voor ghelegen, ende wel 15. duysent man ghelaten hadde sonder eenigh profijt oft voordeel ghedaen te hebben:

213. Een nieu Liedeken, Ghemaeckt op het overgaen van Steenberghen op den 7. October, het welcke den vyant op den 18. Julij te voren inghenomen hadde.

214. Een nieuw Liedeken, van het Haeghsche Discours, belanghende de groote Verraderye, nu int openbaer ghekomen, op den 6 Februarij 1623.

215. Een Nieuw Liedeken, van de vier Verraders, te weten: Cornelis Gerritsz , gebooren van Woerden , Harmen Harmensz van Emden , Jan Claesz uut 'tZuytlandt , ende Dirck Leendertsz van Catwijck , over hare grouwelicke ende moordadige aenslagen tegens den doorluchtigen ende hoog geboren vorst den Heere Prince van Orangien, ende tegens den welstand vant Landt, gheexcuteert in 'sGraven Haghe , Opten 27 Februarij, 1623.

216. Het regte verhael vande verraderse aenslagen, aengeleyt door eenige wraeckgierige Menschen, om de Edele Prince Mauritius om't leven te brengen, hoe wonderlijck het Godt den Heer aen den dach gebracht heeft, waer over verscheydene om gerecht sijn,

217. Een nieuw Claegh Liedt, selfs ghemaeckt van Hendrick Danielsz. Slatius in syn Ghevangenisse, ende aen mijn Adriaen Ledertsz behandight, woonachtich binnen Delft , tot waerschouwinge voor alle die noch in de Arminiaensche dwalinge syn.

218. Vervolgh van de derde Justitie gedaen in 's Gravenhaghe , aen Hendricus Slatius , en Jan en Abraham Blanckerts , ende Wilm Pertey van Leyen, en van haer principaelste woorden die sy op 't Schavot spraken in deure des doots, en is gheschiet den vijfden dach van Mey,

219. Een nieu Liedt van het versoeck des Keysers aen de Ho. Mo. Heeren Staten Ghenerael deser Vereenighde Provintien: Met de antwoorde der selver Heeren Staten op de Propositie des Ambassadeurs sijnes Keyserlijcken Majesteyts; gedaen in s' Gravenhaghe den lesten September, Anno. 1623.

220. Een Lietje van Gramey , Ghesante van den Keyser, Die inden Haegh by nacht was komer en verreyser.

221. Een nieu Liedeken, van den Tocht die ghedaen heeft Graef Hendrick van den Berg in de Velu, maer niet langh daer nae soo is hy weder te rugge geweken met verlies van 600. Man die van kou en onghemack ghestorven zijn,

222. Gesangh over den mis-lucten Aenslagh der vrye Nederlantsche Vyanden: By haer aen-ghevangen teghen die vande Ghereformeerde Religie, geduyrende de stercke ende ghestrenghe Vorst van Vastelavont,

223. Een nieuwe Dancksegginghe over die heerlijcke Victorie, die Godt almachtich ons gegeven heeft teghen onse Vyanden in West-Indien , waerover men God almachtich met goeder herten behoort te loven ende dancken,

224. Loff-Liedeken vanden Zeeslach in Oost-Indien besijden het Coninckrijk van Parssen, tusschen 8. Spaensche Galioenen ende vier Enghelsche met vier Hollantsche Schepen, daer Signeur de neerlage creech, geschiet den 12. 15. ende 24. February,

225. Een nieuw Claegh Liedeken, van Spinola over 't Belech der Stadt Breda ,

226. Begraeffenis-Liet, gemaeckt ter Eeren van den Hooggeboren Vorst Maurits Prince van Oraengien, hooch-loflijcker memory, die overleden is den 23. April, 1625. Begraven den 16. September,

227. Een nieu Liedeken, opt Belegh van Grol ,

228. Een nieu Liedeken, ter Eeren van den Generael Pieter Pietersz Heyn , over den grooten schadt die hy op de Zee bekomen heeft.

229. Een nieuw Liedeken, van de Bossche Maegt, daer soo menigen Minnaer na heeft ghejaegt,

230. Een nieu Liedt vande Bossche Maecht,, hoe zij aen den Coninck van Spangien klaegt,

231. Een nieu Liedt, vande Veeluwe, ende de stadt Amersvoort .

232. Overwinningh Liedt, van het Veroveren der Stadt Wesel , den 19 Augusti 1629.

233. Triumph-Liedt over de heerlicke victorie van 's Hertoghen-bosch .

234. Een nieuw Liedeken van het in-nemen van Farnambuco ,

235. Een nieu Liedeken van Graeff Jan de Mossel Man ,

236. Een nieuw Victory Liedeken,

237. Triumph Ghesangh,

238. Gesangh, over de Victory van Rijnberck,

239. Pater Noster aen den Marquiz de Sante Croce , tot Brussel gestroyt, 1633.

240. Ghesangh vanden aenslagh op Rijnberck ,

241. Gesangh van de Schans Philippijne,

242. Orangiens Bellona: doort hart aen tasten, en Aprocheren op de groote Stadt Breda , verovert door zijn Hoogheyt den Prince van Orangien :

243. Ghesangh op dees Victory,

244. Op't mistich weder in Duyns,

245. Lover, aen den volmaeckten Lauwer Krans, van den Ed. L. Admirael Marten Harperssen Tromp .

246. Oranje Roock: onder de vlaemsche Biekorf, verdryvende de gantsche swerm der Roomsche Honigslickers,

247. Victory Liedeken, op de veroveringe van het Sas van Gent , op den 7 September, 1644.

248. Ghesanck opde selfde Victory,

249. Ghesanck op de selfde Victory,

250. Gesangh op de selfde Victory,

251. Gesangh, over de Victory van Sas van Gent .

252. Een Nieu Liet, vande heerlijcke Magnifique Begraffenisse ende uytvaert, des Hoogh-gedachten Prince Frederick Henderick van Nassouwe, Prince van Oranjen , Begraven binnen Delft : op den thienden May 1647.

Bijlagen. Bijlage A De voorzangen en voorredes der oude drukken.

Bijlage B. Het Wilhelmus van Nassouwe .

Bijlage C. Verwante gedichten.

Aanteekeningen. Aanteekeningen.

Bibliographie. Bibliographie. A. Beschrijving.

C. Nadere bijzonderheden en onderlinge verhouding der drukken.

D. Het Geuzenliedboek in lateren tijd.

Registers A. Inhoud der oude drukken.

B. De uitgave van Van Lummel.

C. Register der zangwijzen.

D. Lijst der Dichters en Zinspreuken.

E. Register van de voornaamste Personen en Zaken.

F. Alfabetisch register der beginregels.