[fol. C4v] origineel

Stroomzang, ter bruilofte van den heere Jacob Alewyn Ghyzen, junior, en jongkvrouwe Debora Blaaupot.

 
Nooit rees het morgenlicht,
 
Gekoesterd door 't gezicht
 
Van Febus minnestraalen,
 
Zo blyde aan 's hemels trans,
 
Noch schonk aan berg- en dalen
 
Een aangenaamer glans,
 
Dan nu de schoone bruid, tot wedermin bewogen
 
Den bruidegom beschynt met haare aanminnige oogen.
 
 
 
De schoone Galathé,
 
Godinne van de zee,
 
Laveert langs Batoos stranden
 
Met heuren waterstoet,
 
Daar Hymens fakkels branden,
 
Door hemelsvuur branden,
 
Men ziet 'er zelfs Nepthuin den watergod verschynen,
 
Op zynen schulpkaros, omçingeld van dolfynen.
 
 
[fol. D1r] origineel
 
De wakkere Ystroomgod,
 
Ontvangt op 't waterslot,
 
Den vorst met al de stroomen,
 
Wel eer op't Bruidsbanket
 
Van Thetis t'saam gekomen,
 
Wanneer de loftrompet
 
Der Goesche zwaan den roem van Peleus heeft gezongen,
 
En d'eed'len zangprys won daar duizenden naar dongen.
 
 
 
Nadat de vorst van 't Y,
 
De stroomgoôn zy' aan zy'
 
Om zynen disch zag rusten,
 
En zy den lieven vreê
 
Met kuische lippen kusten,
 
Tot vreugd van aard en zee,
 
Liet zyne waternimf haar orgelkeeltje hooren.
 
Elk zweeg, want haare stem kon eer den goôn bekooren.
 
 
 
ô Min! die 't al bezielt
 
Dat voor uw outer knielt,
 
Wie zou uw kracht niet loven?
 
Gy queekt de zuivre deugd,
 
Die voedsel krygt van boven,
 
En wekt de leevensvreugd.
 
De Goden hebben niets dan uwen vlucht te vreezen:
 
Want zo gy hen verliet wie wilde onsterflyk weezen?
 
 
 
Het menschelyk geslacht
 
Vergeet door uwe macht
 
Zyn bittre tegenspoeden.
 
Gy dryft den twist en haat
 
Ter slaapzaal uit met roeden,
 
En kroont den echtenstaat.
 
De minnekusjes hebt gy vleugeltjes gegeeven,
 
Waar op het paar hier na ten Hemel in zal streeven.
 
 
[fol. D1v] origineel
 
Beschyn, ô min! beschyn
 
Dit slot van Christallyn,
 
Deez' paerlemoere zaalen,
 
Waar uit men 't liefste paar
 
Vol blyschap in ziet haalen,
 
En leiden naâ 't altaar.
 
Bezegel hunne trouwe, ô Goden aller stroomen!
 
Indien de liefde u ooit het hart heeft ingenomen.
 
 
 
Daar vliegt de min vooruit.
 
Gints koomt de schoone Bruid
 
Met roozen op de kaaken.
 
God Hymen kiest haar' zy',
 
En doet haar echttoorts blaaken.
 
Deez' galm vliegt over 't Y.
 
Dat Debora vol min met haaren Jacob leeve,
 
En langs het pad der deugd naar Hemelpalmen streeve!
 
 
 
Naauw eindigt zy dit lied,
 
Of God Neptuin gebied
 
Den Goden der rievieren,
 
En Nimfen van de zee,
 
Die door den Ystroom zwieren;
 
Alom in rust en vreê.
 
De kielen die zy zien met Hollands vlaggen praalen,
 
Ten zegen van dit paar met blyschap in te haalen.
 
 
 
Dat by de noorder pool
 
Geen schip in 't ys verdool';
 
Maar steets met voordeel vissche;
 
De Noor en Samoyeet,
 
Die in de duisternisse
 
Zich dik met bont bekleedt,
 
Verryk' hen met de vacht gewonnen door het jagen,
 
Wanneer de zon den sneeuw doet smelten onder 't dagen.
 
 
[fol. D2r] origineel
 
Dat nooit de Theems het Y
 
De groote visschery
 
Op haare kust belette;
 
De Seyne nooit de straat
 
Met oorlogsmacht bezette,
 
En breek' den vreede uit haat;
 
Zo ziet men vloot by vloot, langs Herkules pilaaren,
 
Het Middelandsche zout, Euroop ten vreugd, bevaaren.
 
 
 
Zo wisselt men de Waar
 
Ten nutte van elkaêr;
 
Zo bloeijen alle landen;
 
(Dees heeft dat dien ontbreekt)
 
Dus worde aan alle stranden
 
De vriendschap aangequeekt;
 
'k Gebied den Stroomgoôn dan te denken op hunn' zegen,
 
En 't houden van den vreê, door zo veel bloeds verkregen.
 
 
 
Elk kniktte op dit gebod,
 
En zwoer den Watergod
 
Den handel te doen bloeijen;
 
Opdat het scheepryk Y
 
Den rykdom toe moog' vloeijen,
 
En geene roof harpy
 
De felle klaauwen slaa in Ghyzens vlugge schepen,
 
Die 's waerelds ryken oegst in Neêrlands koopschuur sleepen,
 
 
 
Toen galmde 't stroompaleis
 
Van blyschap reis op reis,
 
Terwyl de nimfen zongen:
 
Loof! loof! de schoone Bruid!
 
Loof haar met duizend tongen
 
En Goddelyk geluid!
 
Loof! loof! den Buidegom! de Goôn zyn hen genegen,
 
Wiens gunst niet dan door deugd en liefde werd verkregen.
 
 
 
P:L: