De Gids. Jaargang 1


auteur: [tijdschrift] Gids, De


bron: De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. G.J.A. Beijerinck, Amsterdam 1837.


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

De Gids. Jaargang 1


Inhoudsopgave

[Woord vooraf]

Boekbeoordelingen. Verhandelingen en losse Geschriften van P. van Limburg Brouwer.

Astraea. - Verzameling van de belangrijkste Regtsgedingen in Europa.

Schriften over de homoeöpathie.

Reize naar de Oost- en Westkust van Zuid-Amerika en van daar, naar de Sandwichs en Philippijnsche Eilanden, China enz.

Proeve van een Handboek voor Jongelieden, tot Godsdienstig Bestuur van iederen dag van het jaar, volgens eene daarbij opgegevene Bijbelspreuk, door A.B. van Meerten, geb. Schilperoort.

Handleiding tot het stellen van Bliksem-Afleiders, door den Luitenant-Generaal Baron Kraijenhoff, te Nijmegen, bij C.A. Vieweg.

Het Leven en de Lotgevallen van een' Zee-Officier, door Kapitein Marryat.

Het Slot te Vollenhoven, of Vrijheidsmin en Heldendeugd.

Verdediging der Regten van Nederland tegen de Aanmatigingen van Groot-Brittanniën, met betrekking tot het Tractaat op den 17den Maart 1824, tusschen de beide Rijken gesloten.

Vorstenspiegel. Naar het Hoogduitsch van Johann Jacob Engel, Schrijver van Laurens Starck.

Auswahl niederländischer Gedichte.

Buitenlandsche letterkunde. Over drie der nieuwste werken uit het vak der Oostersche letteren.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Leerredenen. Gehouden in de jaren 1834, 1835, 1836, door W.A. van Hengel.

Het Christelijk Geloof van Schleiermacher in verband tot het Rationalismus beschouwd, door J.H. Reddingius Gz., Theol. Doct. en Predikant te Hoogeveen.

Handleiding bij de beoefening der Sterrekunde van sir John F.W. Herschel, Ridder van de Guelphen-Orde, Lid van de Koninklijke Societeit te Londen en van andere In- en Uitlandsche Geleerde Genootschappen.

Theodosius van Tripolis, over den Bol, door H. van Blanken.

Schriften over de Homoeöpathie.

Bijdragen voor de Vaderlandsche Geschiedenis en oudheidkunde, verzameld en uitgegeven door Is. An. Nijhoff.

Brieven van Mr. Willem Bilderdijk.

Over Hieronymus van Alphen, als Dichter en Kinder-Dichter. Twee Voorlezingen, door J. Clarisse.

Nederlandsche Muzen-Almanak, 1837.

Kunsten. Gezigten in Holland en België, naar Teekeningen op de plaats zelve vervaardigd door W.H. Bartlett.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Twee Leerredenen ter nagedachtenis van Jhr. Mr. W. van Swinderen, laatst Grietman van Wonseradeel, door P. Hofstede de Groot en G.C. Duval Slothouwer.

Brief aan een' Proponent in het hervormd Kerkgenootschap over zijne onderteekening der formulieren van Eenigheid.

Het Christelijk Geloof van Schleiermacher in verband tot het Rationalismus beschouwd, door J.H. Reddingius Gz., Theol. Doct. en Predikant te Hoogeveen.

Specimen Novae Albi Tibulli Editionis, primam exhibens hujus poëtae libri primi elegiam cum adnotatione.

Kritische beschouwing der Theoretische en Practische Geneeskunde, op haar tegenwoordig standpunt, inzonderheid met betrekking tot de leer der bloedontlastingen, door J.J. Pennink, Med. Chir. Art. Obst. Dr.

Taalkundig Magazijn, of gemengde Bijdragen tot de kennis der Nederduitsche taal: bijeenverzameld door A. de Jager.

Verzameling van Officieele Rapporten betreffende den Oorlog op Java in de jaren 1825 tot 1830, voorafgegaan door eenige aanteekeningen en mededeelingen omtrent denzelven, benevens eene memorie over de Verhuring of Uitgifte van Landerijen aan Europeanen, door den Generaal Majoor Nahuys, Raad van Nederlandsch Indië, Ridder van de beide Nederlandsche Orden, 4 Deelen, 8o.; te Deventer bij M. Ballot, 1835.

Schetsen en Verhalen, door den Schrijver van Hermingard van de Eikenterpen.

Uitspannings-Lectuur voor Catholyken.

Almanak voor het Schoone en Goede. Voor 1837.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Het wezen en de Geschiedenis der Hervorming, voornamelijk in Duitschland en Zwitserland, in verband beschouwd met de verschijnselen van onzen tijd.

Bloemlezing. Geschiedkundige minder algemeen bekende bijzonderheden, betrekkelijk de Nationale Synode te Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619.

Schriften over de Homoeöpathie.

I. Elementa Botanices, in usum Lectionum Academicarum(,) conscripta ab H.C. van Hall, Instituti Regii Batavi Socio, Botanices et Oecon.

De Cultuur en Behandeling der Westindische Koffij en Indigo.

Bijdragen voor de Vaderlandsche Geschiedenis en oudheidkunde, verzameld en uitgegeven door Is. An. Nijhoff, Korrespondent der tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van kunsten en wetenschappen, Opzigter van het Provinciaal Archief van Gelderland.

De Roode Zeeroover, door J.F. Cooper, schrijver van den Loods, de Spion, den Bravo, enz.

Gedichten van Mr. H.A. Spandaw.

Zuid-Hollandsche Thalia, inhoudende eene Verzameling van Liederen, voor Feesten, Bruiloften en andere vrolijke partijen, ter bevordering der vrolijke stemming in Vriendenkringen.

Nederlandsche Volks-Almanak voor 1837, (zevende jaar).

Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje, voor 1837.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Bijdragen tot de Staatshuishoudkunde en Statistiek, door Mr. Gerard Wttewaall.

Letter- en Geschiedkundige Mengelingen, verzameld en uitgegeven door Prof. H.W. Tydeman.

Romans en Verhalen van J. Krabbendam Rz., J. Chr. Gewin, E.J. Potgieter en Mr. C.P.E. Robidé van der Aa.

Gedichten van A.C.W. Staring.

Provinciale-volks-almanakken.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Grammatica Arabica, breviter in usum Scholarum Academicarum conscripta a T. Roorda.

Abbildungen neuer oder unvolständig bekannnter (bekannter) Amphibien,nach dem Leben entworfen und mit einem erläuternden Texte begleitet von H. Schlegel, Conservator am Königl. Niederländ Museum.

Grieksche Tafereelen, door H. Pol, Litt. Hum. Dr.

Mijn negenjarig verblijf in Konstantinopel, of Beschrijving van deze Hoofdstad in hare verschillende Deelen, de Gezondheidsleer en de Zeden harer Bewoners, het Mohamedismus en deszelfs invloed en verdere zaken, uit het Fransch van A. Brayer, M.D. enz.

Gedichten van A.C.W. Staring.

Provinciale-volks-almanakken.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Christelijke Leerredenen over Elia, door L.G. Pareau, Hoogleeraar te Groningen.

Beschouwingen over belangrijke onderwerpen der Natuurkunde, door H. van Blanken.

Het Huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste Bezitters. Uit echte bescheiden, door G. van Enst Koning.

De Roos van Dekama. Een Verhaal, uitgegeven door Mr. J. van Lennep.

Gedichten van A.C.W. Staring.

De dood van Orfeus, Lyrisch Treurspel in Vijf Bedrijven, door Mr. S.J.E. Rau.

Provinciale volks-almanakken.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Gronden van de Leer der Smetstoffen, door M.E.A. Naumann, Hoogleeraar te Bonn.

Oudheden van het Gooregt en Groningen, ontleend uit den Giftbrief van Hendrik III aan de St. Martenskerk van Utrecht, van den jare 1040. Door Prof. A. Ypey en Mr. H.O. Feith.

Grammatica Arabica, breviter in usum Scholarum Academicarum conscripta a T. Roorda.

Symbolae Literariae, edidere publici Gymnasiorum doctores societate coniuncti.

Hoofdtrekken der Algemeene Geschiedenis in derzelver oorzaken, gevolgen en onderlinge betrekkingen tot nut en onderhoud geschetst, door A.H. Petiscus, Hoogleeraar.

De Roos van Dekama. Een Verhaal, uitgegeven door Mr. J. van Lennep.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Geschiedenis der Hervorming in de zestiende Eeuw, door J.H. Merle d'Aubigné, uit het Fransch vertaald.

Grammatica Arabica, breviter in usum Scholarum Academicarum conscripta a T. Roorda.

Verzameling van Fransche Woorden, uit de Noordsche talen afkomstig of door sommigen afgeleid, bijeengebragt door Mr. J.H. Hoeufft.

Drie Jaren in Noord-Amerika, door James Stuart, Esq.

Het Regt in Nederland, uitgegeven door Mrs. C.J. van Vleuten en C.H. Perk, Advokaten te Amsterdam.

Gedichten en Rijmen, van J.J.A. Goeverneur.

Schriften voor de jeugd.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie.

Geschiedenis der Hervorming, door J.H. Merle d'Aubigné, uit het Fransch, met aanteekeningen van J.J. Le Roy, Eerste Deel, eerste aflevering.

Grammatica Arabica, breviter in usum Scholarum Academicarum conscripta a T. Roorda.

Gedachten van Jean Paul, met eene Inleiding door Mr. J.A. Weiland.

Gedichten en Rijmen, van J.J.A. Goeverneur.

Schriften voor de jeugd.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Gedenkteekenen der Germanen en Romeinen, aan den linker oever van den Neder-Rijn, ontdekt en opgehelderd door L.J.F. Janssen, Phil. Theor. Mag. Lit. Hum. Doctor, Conservator bij 's Rijks Museum van Oudheden, te Leiden; Lid van het Thüring-Saksische Genootschap voor Oudheidkunde te Halle; van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, en van de Maatschappij der Nederl. Letterk. te Leiden.

Natuur- en Scheikundig Archief, uitgegeven door G.J. Mulder en W. Wenckebach, Jaargang 1837, 1ste stuk, te Leiden bij P.H. van den Heuvell.

Iets over het Dierlijk Magnetismus, ook in Verband met het Zielenleven, door B. Meylink, Philosophiae Naturalis Doctor., Deventer, Ter Gunne, 1837.

Grammatica Arabica, breviter in usum Scholarum Academicarum conscripta a T. Roorda.

Nieuwe Reizen van een Beschaafd Roomsch Katholijk ter opsporing van eene Ware Godsdienst, naar de Hoogduitsche vertaling van J.W.C. Augusti, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Bonn, enz., in twee Deelen, te Amsterdam bij J.F. Schleijer, 1836.

De Mensch, de Wereld en het Leven, Beschouwingen en Opmerkingen, naar het Hoogduitsch van C. von Hacke, Minister van Staat in het Groothertogdom Baden, Gr. Oct. XII, 220 bladz., te Amsterdam bij G.J.A. Beijerinck.

Poëzy. Door J.P. Hasebroek.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Boekbeoordeelingen. Het Wezen en de zedelijke Invloed van het Heidendom, door Prof. Tholuck, uitgegeven door Dr. Neander, uit het Hoogduitsch naar de 2e uitgave vertaald door Ds. W.H. Munting.

Disquisitio de Dei erga hominem Amore, principe Religionis Christianae loco - quam - examini submittit J.H. Schotten, Phil. Theor. Mag. Litt. Hum. Doct.

Grammatica Arabica, breviter in usum Scholarum Academicarum conscripta a T. Roorda.

Taalkundige Handleiding tot de Staten-Overzetting des Bijbels, bevattende eene verklaring der verouderde of min verstaanbare Woorden en Spreekwijzen, in die overzetting voorkomende, door A. de Jager.

Guy de Vlaming. Een Verhaal door Nicolaas Beets.

Album. Korte berigten over boekwerken, vlugschriften enz., aankondigingen van vertalingen, letterkundig nieuws, enz.

Wetenschappelijke bijdragen. Berigten over Sumatra.

Wetenschappelijke bijdragen. Berigten over Sumatra.

Wetenschappelijke bijdragen. Berigten over Sumatra.

Wetenschappelijke bijdragen. Berigten over Sumatra.

Wetenschappelijke bijdragen. Verdediging van de eer van Socrates, tegen eene Verhandeling, getiteld: ‘Aristophanes, beschouwd als de handhaver en verdediger der aloude instellingen van zijn Vaderland, ten opzigte van Zedelijkheid, Godsdienst en Staat.’

Wetenschappelijke bijdragen. Iets over eenige oude gebakkene steenen.

Verdediging van de eer van Socrates, tegen eene Verhandeling, getiteld: ‘Aristophanes, beschouwd als de handhaver en verdediger der aloude instellingen van zijn Vaderland, ten opzigte van Zedelijkheid, Godsdienst en Staat.’

Wetenschappelijke bijdragen. Verdediging van de eer van Socrates, tegen eene Verhandeling, getiteld: ‘Aristophanes, beschouwd als de handhaver en verdediger der aloude instellingen van zijn Vaderland, ten opzigte van Zedelijkheid, Godsdienst en Staat.’

Mengelingen. Oudejaars-avond en nieuwjaars-morgen. Proeve van vriendschappelijke briefwisseling.

Schetsen van Iersche zeden.

De Hindoosche moeder.

Licht en schaduwzijde der Tegenwoordige Vlaamsche Letterkunde.

Koningin Maria, gemalinne van Willem III. Eene bijdrage tot Karakterkunde.

De dooden-brug te Lucern.

Salomo en de koningin van Scheba.

Liefde.

Mengelingen. Ochtend-droomen der wijsbegeerte. (Naar het Engelsch.)

De schaakspelers van Moritz Retzsch.

Marten Harpertsz. 1607-1609.

John Fenimore Cooper op reis.

Philips II en Maria van Engeland.

De alligator en de jonge stier.

Mozaïk. Vaderlijke waarschuwing.

Beschaming.

Zang van het Arabische meisje.

Lied.

De bij.

Mengelingen. Oud-Nederland, door vreemdelingen beoordeeld.

Phebe. (Eene Noord-Americaansche Schets).

Marten Harpertsz. 1607-1609.

De aardmannetjes en de koster. Een Sprookje.

Oosterlingen.

Francesca da Rimini. Uit Dante's Hel.

Mengelingen. Goethe en eenige zijner beroemdste tijdgenooten.

Marten Harpertsz. 1607-1609.

Reisontmoetingen der Pickwickisten. Uit de nagelaten Papieren van de Pickwick-Club.

Mengelingen. Vondel met Roskam en Rommelpot.

Reinder.

Het hotel de Rambouillet. 1652.

Drie kussen. (Heinrich Menzel.)

De Vlieg. (Naar Oldys.)

Mengelingen. Vondel met Roskam en Rommelpot.

Vrouwe Sara Battle's gevoelen over Whist. Naar Charles Lamb's Essays.

De letterkundige bentgenooten te Parijs. Naar aanleiding van Scribe's Camaraderie.

Eene oude romance vernieuwd.

Aan het rijm.

Weeklagt van Charles-Edward. (the Chevalier, 1745.)

Mengelingen. De letterkundige bentgenooten te Parijs. Naar aanleiding van Scribe's Camaraderie.

De dorps-schoolmeester. Uit het Engelsch.

Goethe en Schiller.

Reisontmoetingen der Pickwickisten. Uit de nagelaten Papieren van de Pickwick-Club.

Italië.

Sympathie. (Franz. Dingelstedt.)

Mengelingen. Vondel met Roskam en Rommelpot.

Belfegor. Naar het Italiaansch van N. Machiavelli.

De letterkundige bentgenooten te Parijs.

Gedachten.

Hasselt. 8 Augustus 1831.

Hasselt. 8 Augustus 1831.

Mengelingen. Reisontmoetingen der Pickwickisten. Uit de nagelaten Papieren van de Pickwick-Club.

De letterkundige bentgenooten te Parijs. Naar aanleiding van Scribe's Camaraderie.

Richard Coeur de Lion en Saladin, in den Slag bij Ascalon, 1191.

Oosterlingen.

Mengelingen. Vooruitgang.

Wenken van Goethe, over het Duitsche tooneel en de Duitsche tooneeldichters.

Verdichtselen der Rabbijnen.

Lodewijk de Geer. 1587-1652.

Mengelingen. Het Groot-Winglebury tweegevecht.

Het huwelijk van Jacob Westerbaen.

De harp van Erin, en de Joden-harp.

Vooruitgang.

Mengelingen. Vondel met Roskam en rommelpot.

Frans Hals en zijne dochter. 1629.

Wijsheid van den Indischen Brahman.