De Gids. Jaargang 58


auteur: [tijdschrift] Gids, De


bron: De Gids. P.N. van Kampen & zoon, Amsterdam 1894


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

De Gids. Jaargang 58


Inhoudsopgave

De wederopluiking van het Katholicisme in Noord-Nederland, omstreeks den aanvang der XVIIe eeuw.

Wapenstilstand.

Uit de geschiedenis van Japan.

Onbekenden.

Een avond.

Reisindrukken uit de Vereenigde-Staten.

Dramatisch overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Reis-impressies.

De wederopluiking van het Katholicisme in Noord-Nederland, omstreeks den aanvang der XVIIe eeuw.

Eene Nederlandsche expeditie naar Midden-Borneo.

Het genieten van muziek.

Groenewegen's Potgieter.

Jozef Israëls. naar aanleiding van zijn zeventigjarig jubileum.

Liederen.

Muzikaal overzicht.

Letterkundige Kroniek.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Reis-impressies.

Het muntvraagstuk in Britsch-Indië.

Het eerste jaar der vriendschap van Isaac da Costa en Willem de Clercq.

Canton.

Een nieuwe ontdekkingstocht naar den oorsprong van het Christendom.

Sonnetten.

Muzikaal overzicht.

Letterkundige kroniek.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Een levensdroom.

De Kalewala. Het volksepos der Finnen.

De weesinrichting te Neerbosch en haar stichter.

Het muntvraagstuk in Britsch-Indie

Reis-impressies.

Dante's Beatrice.

Professor Buijs in zijne kracht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Matropaï.

Taal-individualisme.

Hygiënische opmerkingen.

Xenophon en de herinneringen aan Socrates.

Reis-impressies.

Na den strijd.

Een gekleurd glasraam in het nieuwe Utrechtsche Universiteitsgebouw, geschilderd door A.J. Derkinderen.

Akëdysséril.

Sonnetten.

Dramatisch overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Robert Fruin.

Het Chineesche tooneel.

Motieven.

Reisindrukken uit de Vereenigde Staten.

Ezelssproken.

Oud-Fransche vertelsels.

De zûpers van Blîënbèèk.

De Leidsche Rijksmusea.

Muzikaal overzicht.

Dramatisch overzicht.

Letterkundige kroniek.

Buitenlandsch overzicht.

Sursum corda!

Over het begrip der gemeenschap.

Blok's geschiedenis van het Nederlandsche volk.

Jan van Riebeek, de stichter der Kaap-kolonie.

Onbekenden. II. Paul Claudel.

Liedjes.

Gedichten.

Muzikaal overzicht.

Letterkundige kroniek.

Bibliographie.

Sursum corda!

Stadsuitbreiding.

Onbekenden. II. Paul Claudel.

Jan van Riebeek, de stichter der Kaap-kolonie.

Muzikaal overzicht.

Letterkundige kroniek.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Sursum corda!

Goudschaarschte.

De nieuwe Kieswet en de naaste verkiezingen in België.

Van een dooden Mandarijn.

Dooden op weg naar Apollo.

Kindersproke.

Letterkundige kroniek.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Walt Whitman.

Afstammingsleer en Darwinisme door Lord Salisbury geoordeeld.

Over den oorsprong van den Ridder met den zwaan.

Verwey's bloemlezingen van Nederlandsche dichters.

Hermann von Helmholtz. 31 Augustus 1821-8 September 1894.

Onze betrekkingen tot Lombok.

Sonnetten.

Verzen.

Dramatisch overzicht.

Muzikaal overzicht.

Letterkundige kroniek.

De Atjehers.

Staat en Gemeenschap.

Erotische dialogen van Plato.

Onze Betrekkingen tot Lombok.

Uit ‘de legende van Jeschua-ben-Jossef’.

Dramatisch overzicht.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Het Universiteitsfeest te Lyon.

Walt Whitman.

Het middel van Behring-Roux tot voorkoming en genezing van diphtherie.

Kuenen als criticus.

De schuttersmaaltijd door Bartholomeus van der Helst.

Philosophie en Geschiedenis.

Sonnetten.

Letterkundige kroniek.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Register der in dezen jaargang behandelde werken.