De Gids. Jaargang 61


auteur: [tijdschrift] Gids, De


bron: De Gids. P.N. van Kampen & zoon, Amsterdam 1897


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

De Gids. Jaargang 61


Inhoudsopgave

Prins Willem I in het jaar 1570. Naar nieuwe bescheiden.

Nansen's Noordpool-expeditie.

Begrafenis.

De Stembusstrijd en de liberale partij.

Verzen.

William Morris.

Het Hollandsch in Zuid-Afrika.

De Parijsche Universiteit.

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch Overzicht.

Bibliographie.

Sonnetten.

De Oedipus Der Fransche Klassieken.

Werk en brood.

De onderzoekingen van dr. Edouard Toulouse over Emile Zola.

Sociale economie.

De teruggang der staathuishoudkunde.

Tot tegenweer.

Assyrisch.

Jean-Etienne Liotard. 1702-1789.

De spellings-kwestie met het oog op Zuid-Afrika.

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Mevrouw Bilderdijk-Woesthoven en haar slachtoffer.

De Nederlandsche oorlogsbegrooting, voorheen, thans en in de toekomst.

Een vrouwenleven.

De oorzaken der bijziendheid.

Zola's ‘Rome’.

Amieke.

Brieven van Thorbecke.

Voor Potgieter.

Dramatisch overzicht.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Metamorfoze.

De strijd om de Brielsche Zeenimf.

De val van Formosa.

Akëdysseril vertaald.

Bep, die dwaze jongen.

De ligue tegen de tuberculose.

Letterkundige kroniek.

Aanteekeningen en opmerkingen.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Metamorfoze.

Sonnetten.

Alexander L. Kielland.

Egypte en de expeditie naar Khartoem.

De uitvinder der boekdrukkunst nog eens op het tapijt.

Idealisten.

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Metamorfoze.

De gilden en het regeeringstoezicht op handel en nijverheid in de middeleeuwen.

Parijsche devotie.

Gedichten.

Aanteekeningen en opmerkingen.

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Bibliographie.

De erfgenaam.

Gedichten.

Het waterstaatsbudget der laatste vijftig jaren.

Over eenig oud proza.

De gedenkschriften eener Arabische prinses.

De waarde der mystiek.

Demeter bij Keleos.

De ontmanteling van de Nieuwe Kerk.

Letterkundige kroniek.

Aanteekeningen en opmerkingen.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Mijne eerste biecht.

Guido Gezelle.

De bezwaren tegen coöperatieve Rijkshoeven.

Donkere dagen.

De internationale arbitrage.

Liedjes.

Aanteekeningen en opmerkingen.

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Daniël.

Zuid-Afrika zoo als het thans bestaat.

Georg Brandes.

Sonnetten.

Godsdienstigheid in Italië.

Dramatisch overzicht.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Op zee.

Koningin en huwelijksrecht.

George Brandes.

Decentralisatie in Nederlandsch-Indië.

Na het Dordtsch congres.

Dramatisch overzicht.

Aanteekeningen en opmerkingen.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Op zee.

Wu Wei. Eene studie, naar aanleiding van Lao Tsz's filosofie.

Caterina Sforza.

Eierleggende zoogdieren.

Meesters-verdriet.

Gedichten.

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

De moeder der Oranje-Nassau's. 1506-1580.

Ongevallen-verzekering.

Onze taal op de lagere school.

Eene nieuwe vertaling van het Oude Testament.

Biografen van Pierson.

De maatschappij der Nederlandsche letterkunde.

‘Les Déracinés’ van Maurice Barrès.

Liederen.

Sonnetten.

Verzen.

Dramatisch overzicht.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Register der in dezen jaargang behandelde werken.