De Gids. Jaargang 65


auteur: [tijdschrift] Gids, De


bron: De Gids. P.N. van Kampen & zoon, Amsterdam 1901


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

De Gids. Jaargang 65


Inhoudsopgave

Aan het strand.

Twee sonnetten.

Een herinnering aan de Zugspitze en het Passiespel van Ober-Ammergau.

Uitwassen der crimineele anthropologie.

De vredes-conferentie te 's-Gravenhage.

Inleiding tot Shakespeare's Hamlet.

Verzen.

Verzen.

Sonnetten.

Uit: ‘De drie Mysteriën.’

Letterkundige kroniek.

Aanteekeningen en opmerkingen.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Brieven van Potgieter aan Busken Huet.

Wetenschappelijke beoefening der moderne letterkunde.

Theodor Fontane.

Indische decentralisatie-plannen.

Arbeiderskoloniën.

Inleiding tot Shakespeare's Hamlet.

Sonnetten.

Letterkundige kroniek.

Dramatisch overzicht.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Langs de wegen.

Sprekende steenen.

Hugo de Vries' Mutatie-theorie.

Inleiding tot Shakespeare's Hamlet.

Een nieuw poëem van Tristan en Yseut.

Uit ‘de aarde der symbolen.’

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

De doode.

De zesdaagsche slag aan de Boven Tugela. (19 tot 24 Januari 1900.)

Sprekende steenen.

Fransche spraakkunst.

Inleiding tot Shakespeare's Hamlet.

Verzen.

Thuiskomst in Holland.

Twee sonnetten.

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

De Prinses.

Monumentale kunst op Java.

Nieuwe strafrechtspolitiek.

Inwijding. (Fragment)

Inleiding tot Shakespeare's Hamlet.

Fransche spraakkunst.

Lente-uchtend.

Dramatisch overzicht.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Teekenen van den strijd.

De rol van den Oranje-Vrijstaat in den oorlog in Zuid-Afrika.

Openbare boekerijen en leeszalen.

Vaderlandsche-geschiedenisstudies. I.

Aanteekeningen en opmerkingen.

Verzen.

Sonnetten.

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Een grootsch wijf.

Oude brieven. (Lady Mary Wortley Montagu.)

Verzen uit het gevangenkamp te Groenepunt.

Wetenschappelijke beoefening der moderne letterkunde.

Roomsche woorden.

Phoebus Apollo.

Bacchus.

Klooster-tuin.

Aanteekeningen en opmerkingen.

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Verzen.

Laboremus.

Over Borneo

Instantanés uit den Zuid-Afrikaanschen oorlog.

Wetenschappelijke beoefening der moderne letterkunde.

Nationaal landbouwbelang en klein-bedrijf.

Vaderlandsche-geschiedenisstudies. II.

Verzen.

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliografie.

Van de prinses met de blauwe haren.

Uit Multatuli's dienstjaren.

Ons vestingstelsel.

Hervormde woorden.

De Hollandsche taal en het onderwijs in Zuid-Afrika, van 1874 tot october 1899.

School en spel.

In Memoriam. (Mr. L. Serrurier, 1846-1901.)

Laatste verzen.

Verzen.

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Vaderlandsche-geschiedenisstudies.

Na den slag.

Gijsbert Karel van Hogendorp.

Uit de ‘Geheime Aanteekeningen’ van G.K. van Hogendorp.

Het hooger onderwijs in de geneeskunde in Nederland.

Het dagboek van Van Hardenbroek.

Verzen.

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Bibliographie.

Van de kristallen torens.

Het palladium.

Stambelangen en volksteelt.

De staatkundige toekomst van Rusland.

Intermezzo.

Het algemeen verband tusschen hersenen en zieleleven.

Aanteekeningen en opmerkingen.

Verzen.

Volste lente.

Dramatisch overzicht.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

De zelfkant der samenleving.

Middeleeuwsche liefdadigheid.

Jacobus Bellamy als criticus.

Het congres van crimineele anthropologie te Amsterdam.

Toevluchtsoorden en bewaarplaatsen.

Verzen.

Herfst.

Letterkundige kroniek.

Muzikaal overzicht.

Buitenlandsch overzicht.

Bibliographie.

Register der in dezen jaargang behandelde werken.