Leysen-boeck der catholycken daerinne vergadert zyn wt verscheyden boecken veelderhande leysenen himni ende geestelycke leidekens


auteur: anoniem Leysen-boeck der Catholijcken


bron: Leysen-boeck der catholycken daerinne vergadert zyn wt verscheyden boecken veelderhande leysenen himni ende geestelycke leidekens. François Fabri, Leuven 1605


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Leysen-boeck der catholycken daerinne vergadert zyn wt verscheyden boecken veelderhande leysenen himni ende geestelycke leidekens


Inhoudsopgave

Tot den Godtvruchtighen Sanger ofte Leser.

Tafel der Leysen ende Liedekens van desen Boecke.

Tafel vande Refereynen des tegenwoordigen Boecx.

Himnis van den Advent, Conditor Alme Siderum op duyts.

Noch een Himnis ten complete Christe qui hux est et dies

Inder Lof-sanck inden Advendt.

Hier nae volgens die Liedekens ende Leysenen van Kersmissen. [Dies est letitie in ortu regali]

[Puer natus in Betlehem]

[Dies est letitie nam processit]

[Puer nobis nascitur]

[Magnum nomen Domini Emanuel]

Een schoon ende gheneuchlijck sanck, van het Kindeken Iesu.

Refereyn.

Refereyn.

Refereyn.

Een schoon Liedeken

Refereyn.

Refereyn.

Een Leysliet.

Refereyn.

Refereyn.

Een geestelijck nieu Iaer Liet.

Refereyn.

Refereyn.

Een nieu Liedeken, vant nieuwe Iaer.

Refereyn.

Een nieu Geestelijck Liet, vant nieu Iaer:

Refereyn.

Refereyn.

Een nieu Liedeken,

Refereyn.

Refereyn.

Een Leyse te singen op Kers-nacht,

Een out Leyse, ende die gaet op

Refereyn.

Een out Leyse,

Een geestelijck Leyse.

Refereyn.

Dit Liedeken is van den soeten name van onser lieve vrouwem, Maria.

Hier na volghen sommighe Liedekens met Refereynen van dat Hoochweerdich Hoochtijt van Paesschen. Een Gheestelijck Liedeken.

Refereyn.

Leyse ofte Lof-sanck vande verrijsenisse des Heeren Iesu Christi,

Een gheestelijck Liedeken,

Op die selfde wijse

Op die selfde wijse,

Een geestelijck Refereyn,

Ter eeren der blijschap van onser Lieve Vrouwe op den Paes-dach.

Cant. II.

Een Paesch Liedeken,

Hier beginnen die Liedekens met Refereynen van dat Hoochtijdt van Pincxteren. Refereyn.

Een Liedeken te singen opt Hoochtijt van Pincxteren ghemaeckt op den Epistel vanden selven Feest dach in plaets van het ydele weerlijck Liet,

Een Liedeken ghemaeckt op de Sequentie Veni Sancte Spiritus

Het antiphon.

Hier beginnen die Liedekens met die Refereynen vant Hoochweerdich, Heylich Sacrament des Autaers. Hymnus. Pange Lingua.

Refereyn op de Sequentie van t’lichaem Christi.

Een nieu Gheestelijck Liedeken,

[Looft o Sion den behoeder]

Hier nae volghen sommighen geestelijcke Mey-liedekens met Refereyn daer op dienende. Een nieu Liedeken van den Mey.

Refereyn.

Hier na volgen sommige Lofsangen vande H. moeder Gods Maria. Een suyverlijck Lofsanck, ter eeren die ghebenedijde Moeder Gods Maria

Hier na volgen sommige Liedekens vergadert wt verscheyden geestelicke Liet-Boeckens. Een gheestelijck Liedeken gemaeckt op het Vader onse.

Een Gheestelijck Liedeken vant Ave Maria,

Een geestelijck Vader ons

Een nieuwe Iaers Liet:

Een Geestelijck Liet van t’Hemels Broot.

Een gheestelijck Liedt,

Een ander nieu Geestelijck Liedeken van het nieuwe Ierusalem,

Een nieu Geestelijck liedeke, van die Heylige Kerck,

Protestatie.

Een nieu Gheestelijck Liedeken vant aenbidden der heyligen,

Een Lof-sanck vant H, Sacrament, in latijn genaemt Adoro voce latens deiras, nu overgeset in duyts,

Een ander ghemaeckt, op een Professen feest:

Een Geestelijck Maeghde Liedt,

Een gheestelijck Liedeken

Een Gheestelijck Liedt,