Neerlandia. Jaargang 12


auteur: [tijdschrift] Neerlandia


bron: Neerlandia. Jaargang 12. Morks & Geuze, Dordrecht 1908


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Neerlandia. Jaargang 12


Inhoudsopgave

Mej. M.J. Verstege †

De Hollanders in Amerika

Oproep aan Handelaars en Neringdoenden!

Een Sint-Nicolaasfeest op Ceylon.

Beknopt verslag der Hoofdbestuursvergadering op 11 December 1907 te Dordrecht.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland. Jaarverslag over 1907 van den vertegenwoordiger te Mexico D.F.

Uit Venetië.

Noord-Nederland. Beknopt verslag der Groeps-bestuursvergadering op 7 December 1907 te 's-Gravenhage.

Afd. Amsterdam

Afd. Groningen.

Eerste Lustrum der Leidsche Studentenafdeeling.

Afd. Leeuwarden.

Jong Nederland.

Zuid-Nederland. Een Vlaamsche overwinning.

Uit onze Takken.

Postzegelafdeeling.

Zuid-Afrika. Hollander Gedenksteenen.

Een gelukkig jaar.

Afrikaansch Taalcongres.

Gelijke rechten in de Kaapkolonie.

Het tooneel.

Nederlandsche Letterkunde in Zuid-Afrika.

Oost-Indië Nederland in Ned. Oost-Indië. Oost-Indië in Neerlandia. (Ingezonden).

West-Indië Het St. Nicolaasfeest op Curaçao.

Afdeeling Bonaire opgericht.

Ingezonden. Mijn Land.

Nog eens Nederland in Vlaams-België.

Antwoord.

Nederlandsch in Vlaamsch België.

[De Hollandsche Kolonie te Johannesburg]

Uit Natal.

Oostende of Ostende.

Kunnen wij onze huishoudelijke Afdeelings-Vergaderingen niet wat gezelliger maken?

Allerlei en mededeelingen. Consulaat-Generaalschap te Genua.

Holland in den vreemde.

Holland achterlijk?

Een les uit Engeland.

Uit Rosario.

Afd. Berlijn.

Afd. Zoutpansberg.

Wederoprichting der Afdeeling Johannesburg.

Prentwerk.

Advertentie-Nederlandsch in ‘Ons Volksbestaan’.

Wederkeerig Dienstbetoon.

Verbetering.

Vereeniging ‘Het Nederlandsche Lied’.

Holland op zijn malst.

Wetten-Nederlandsch.

Dom geleerd.

Taalcongres te Paarl.

Afdeeling 's-Gravenhage.

Ons Ideaal.

Vraag om inlichting.

Dr. J.H. Gallée. †

Verruiming.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland. Jaarverslag over 1907 uit Genua.

Jaarverslag uit Caïro.

Uit Mexico.

Holland op zijn malst.

Noord-Nederland. Algem. Vergadering van Groep Nederland.

De Friezen, met hun eigen taal, als echte Nederlanders, in het Alg. Ned. Verbond.

Frysk Selskip te Brighton.

Afdeelingsnieuws.

Jong Nederland.

Bladvulling.

Zuid-Nederland. Jaarlijksche Alg. Vergadering van Groep België, op Zondag 15 Maart 1908 te Antwerpen, in de Trouwzaal van het Stadhuis, te 10 uur 's morgens.

Uit onze Takken.

Postzegelafdeeling.

Zuid-Afrika. Een belangrijk congres.

Oprichting der Afd. Johannesburg.

Oost-Indië Een nuttig werkje.

Ingezonden. Aanteekeningen op de Hollanders in Amerika.

[Nog eens Nederlands in Vlaams België]

Allerlei en mededeelingen. Oproep aan Handelaars en Neringdoenden!

XXXe Ned. Taal- en Letterkundig Congres.

Nederlandsche Nijverheid.

Hollandsche Sleepvaart.

Ned. Prentkunst.

Voorkeur voor eigen nijverheid.

Geestkrachtig Holland.

Blauwe Bibliotheek.

Washington en de Hollanders.

Vreemdelingen die Ned. lezen en schrijven.

Ter navolging.

Gymnastiek en Nederlandsch.

Foto Sinterklaasfeest te Colombo.

Den naneef ten voorbeeld.

Voor de Brusselsche Rechtbank.

Nederlandsche Zang.

De Holl.-Afr. Liederbundel.

Nederlandsche plaatsnamen in België.

Uit Londen.

Nagekomen verslagen van vertegenwoordigers. Jaarverslag uit Luxor (Egypte).

Jaarverslag uit Kansas City.

Vraag om inlichting.

Waar een wil is, is een weg.

Beknopt verslag der Verg. van het Hoofdbestuur op Zaterdag 7 Maart 1908 te Antwerpen.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland. [Verslag 1907 uit Rosario de Santa Fe]

Noord-Nederland. Algem. Vergadering van Groep Nederland.

Van de Afdeelingen.

Het daghet in het Zuiden.

Zuid-Nederland.

In memoriam.

Liederavonden voor het volk.

Uit onze Takken.

Postzegelafdeeling.

Zuid-Afrika Consul-generaal Knobel en Nederlanders te Johannesburg.

Afrikaansch Hollandsch.

De zoon van President Steyn.

Afd. Potchefstroom.

Ned. Ver. te Johannesburg.

Hollandsch in Zuid-Afrika.

Oost-Indië Een werkzame afdeeling.

Chineesche scholen in de Oost.

West-Indië De Kunstavond van het Algemeen Nederlandsch Verbond op 13 Februari 1908 in het Tooneelgebouw Thalia.

Lichtbeeldenavond te Paramaribo.

Een feestdag in Suriname.

Ned. Antillen. Van het Groepsbestuur.

Ingezonden. Neerlandiana.

Johan de Witt herboren.

Allerlei en mededeelingen. Holland op zijn best.

Vreemd en Eigen.

Middelnederlandsch.

Zich zelf wegcijferen.

Wanklank op een Ned. muziekavond te Brussel.

Hollanders op hun malst.

Wederkeerig Dienstbetoon.

Staméénheid en stamverkeer. (Van de Afdeeling Stamverkeer.)

Bloembollenvelden in Holland.

Een heele stad opgespoten.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland. André Schmidt †

In het belang van den Nederlandschen Uitvoer-Handel.

H.M. Kruiser ‘Gelderland’ in Mexico.

Uit Mexico.

Jaarverslag uit Torreon, Coah. Mex.

Noord-Nederland. Beknopt verslag der Alg. Verg. van Groep Nederland op 28 Maart te Amsterdam.

Jaarverslag van Groep Nederland. (Uittreksel).

Van de Afdeelingen.

De kleine Zuiveraar.

De Nederlandsche Scheepsbouw in 1907.

Zuid-Nederland. De Studentenafdeeling Antwerpen

Groepeering van Vlaamsche strijdkrachten.

Uit onze Takken.

Holland op zijn malst.

Postzegelafdeeling.

Bladvulling.

Zuid-Afrika. Afrikaansch Hollandsch.

Afrikaansch en Hollandsch.

Zuid-Afrika een tweetalig land.

Oost-Indië Onze bruine broeder.

Ned. Antillen. Algemeene vergadering op 2 Maart 1908 in ‘De Gezelligheid’.

Uiterste Wilsbeschikking.

Ingezonden. Het straatlied.

[Ingezonden]

[Ingezonden]

[Ingezonden]

De Brandaris op Terschelling.

[Noordpannen]

Lijst van Nederlandsche leer- en studieboeken en tijdschriften.

Allerlei en mededeelingen. Herinnering.

Ter behartiging.

Nederlanderschap.

Chicago.

Prettige waardeering.

Na 89 jaar!

Het Vlaamsche Lied.

Holland-nummer.

Nederlandsche spijslijsten.

Voor coiffeurs.

Nederl. Ver. te Madrid.

Voor Duitschers,

Afd. Buenos Aires.

Vraag aan de Ned. nijverheid.

De Nederlanders en hun Industrie.

Uit Singapore.

Een Belgisch blad over de Zuiderzeedemping.

Ned. nijverheid.

Ned. muziek.

Uit Johannesburg.

Groep Suriname.

Holland op zijn malst.

Lenteboden.

Verbetering.

Ter gedachtenis. Mr. J.W.Th. Cohen Stuart † 1855 1908.

Jaarverslag van het Hoofdbestuur.

Vergadering van het Hoofdbestuur van het A.N.V. op Zaterdag 25 April 1908 te Dordrecht.

Uittreksel uit het verslag van de Boeken-Commissie van het Alg. Ned. Verbond over het jaar 1907.

Noord-Nederland. Ons consulaatwezen.

Vertaalde Muziekteksten.

Nederland en Zweden in vroegere eeuwen.

Nederlandsche muzikanten.

Van de Afdeelingen.

Zuid-Nederland. Jaarverslag van Groep België.

Algemeene Vergadering van Groep B, gehouden te Antwerpen op 12 April 1908. in het Stadhuis.

Postzegelafdeeling.

Zuid-Afrika. De Z.-A. Taalbond.

Afrikaanders aan Nederlandsche universiteiten.

Het Nederlandsch tooneel in Zuid-Afrika.

De Ned. boekhandel in Zuid-Afrika.

Oost-Indië Afdeeling Semarang.

Ned. Antillen. Jaarverslag der Groep Ned. Antillen over 1907.

Verkorte rekening en verantwoording over het jaar 1907

Ingezonden. Leiden, 4 Maart 1908. Over de Friezen en hun eigen taal.

Lijst van Nederlandsche Leer- en Studieboeken en Tijdschriften. G.R.

Vreemde woorden.

Vaderlandsliefde.

Allerlei en mededeelingen. Koninklijke steun.

Vierde vacantieleergang te Leiden voor Vlamingen en Zuid-Afrikaanders.

Studentenroeiwedstrijd.

Nog eens de Lintworm.

Een loffelijk streven.

Koningin Wilhelmina en de Ned. muziek.

Holland op zijn best.

Het Ned. consulaat te Zürich.

Ned. diplomatieke en consulaire ambtenaren.

Italië en Nederland.

Bezoek aan de Z.-Afr. Unie te Edinburgh.

Oproep aan Handelaars en Neringdoenden!

Vraag om inlichting.

De Noord-Nederlandsche badplaatsen. (Van de Afd. Stamverkeer).

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland. Uit Rome.

Jaarverslag 1907/8, der Afd. Stellenbosch.

Jaarverslag over 1907 van het Hollandsch Gezelschap te Berlijn.

Boeken-Commissie.

Noord-Nederland. Bezienswaardigheden in Noord-Nederland.

Van de afd. stamverkeer.

Sneeker zeilwedstrijd.

Van de Afdeelingen.

Naar Edinburgh.

Zuid-Nederland. Uit onze Takken.

Holland op zijn malst.

Zuid-Afrika. Consul-Gen. Knobel.

Het Ned. Tooneel in Zuid-Afrika.

Ned. muziek in Zuid-Afrika.

Z.-Afr. Volksmuziek.

Het A.N.V. en de Afrikaanders.

Afrikaansche dichtkunst.

Het Hollandsch in Zuid-Afrika.

Zuid-Afr. studenten in Nederland.

Holl. club te Johannesburg.

Suriname Jaarverslag over 1907 van Groep Suriname. (Uittreksel).

Ned. Antillen Van het Groepsbestuur.

Ingezonden. Het Ned. op onze stoomvaartlijnen.

Treurig, maar waar.

Nederlandsche winkel-opschriften.

[Nederlandse vereniging voor Evangelisatie te Rosario de Santa Fé]

[Ingezonden]

De Aves-eilanden.

Vreemdelingen, die Nederlandsch lezen.

Allerlei en mededeelingen. Verslag der Commissie tot nazien der Rek. en Verantwoording.

Opleiding van Inlanders tot het Rechtersambt.

Opgewekt Holl. leven te Johannesburg.

Wilhelmina-Hospitaal te Smyrna.

Een Engelsch blad over onze Koningin.

Ned. scholen in het Buitenland.

Voor Ned. cacaofabrikanten.

Een Engelsch geleerde over Hooft en Vondel.

Het Hudsonfeest.

Lichaamsoefening en levensgereedheid.

Onder vreemde vlag.

De Amerikaansche trek naar Java.

Hollandsch-Belgisch.

Sport-bargoensch.

Reisgidsen.

Holland op zijn best.

Graaf van Limburg Stirum.

Ledenlijst Z.-A.

Lezingen op Java.

Beiaard-Concerten te Mechelen.

Onze zegeltjes.

Stamverkeer. (Even voor afdrukken ingekomen).

E.J. Potgieter. (1808-1875)

Hollandsche Vereeniging op Ceylon.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland. Jaarverslag der Vereeniging Wilhelmina, Afd. Buenos Aires, over 1907. (Uittreksel).

Verslag der Afdeeling Chicago van het A.N.V. over het jaar 1907-'08. (Uittreksel).

Hollandsch melkvee voor Mexico.

Uit Benguella.

Ned. Vereeniging te Genua.

Inlichtingen over Argentinië.

Van 't Hoofdbestuur.

Bericht.

Noord-Nederland. Leiden en het XXXe Algemeen Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres.

Stamverkeer.

Van 't Groepsbestuur.

Van de Afdeelingen.

Bladvulling.

Boeken-Commissie.

Verkorte Rekening en Verantwoording der Boeken-Commissie over 1907.

Zuid-Nederland. Over Vlaamsche Volkskracht.

Uit onze Takken.

De Beiaard-Concerten te Mechelen.

Postzegelafdeeling.

Fransche adressen.

Zuid-Afrika. Nederlandsche voordragers in Zuid-Afrika.

Stambelangen.

De vereenvoudiging.

Hollandsche onderwijzers.

De Boodschapper.

Het Hollandsch in Zuid-Afrika.

Uit Johannesburg.

Twee nieuwe Afdeelingen.

Afdeeling Heidelberg in zicht?

Afdeeling Bloemfontein.

Oost-Indië Eene opmerking uit Indië beantwoord.

Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad van Januari-April 1908.

Een belangrijke rede.

Ned. Antillen De Aves-eilanden.

Ingezonden. [Ingezonden]

Aantekeningen over de betekenis der afdelingen ‘Jong-Nederland’.

Allerlei en mededeelingen. Een A.N.V.-lied.

Handelsbetrekkingen.

Linschoten-Vereeniging.

Oud-Ned. Boerendansjes.

Bureau voor Handelsinlichtingen.

Muziekgeschiedenis.

In Nederland Nederlandsch!

Groep Suriname

Zeebad Vlieland.

Ethnografische verzameling te Kampen.

Holland op zijn best.

De A.N.W.B. en 't Nederlandsch.

Uit Genua.

Vraag om inlichting.

10 Oude Ned. Liederen, door Fl. van Duyse.

Rekening en Verantwoording van het Hoofdbestuur over 1907.

Vergadering van het Hoofdbestuur op Woensdag 8 Juli 1908 te Antwerpen.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland. Naar Argentinië.

Noord-Nederland. Vlagvertoon.

Nederland en Rusland.

De vierde Vacantieleergang te Leiden voor Vlamingen en Zuid-Afrikaanders.

Zuid-Nederland. Waarom herdenken wij den Guldensporenslag?

Uit onze Takken.

Stamverkeer.

Postzegelafdeeling.

Zuid-Afrika. Hooger onderwijs in Zuid-Afrika.

Ned. Vereenigingen in Zuid-Afrika.

Van de Kaap tot de Kongo?

Voordrachtwedstrijd te Stellenbosch.

Oost-Indië Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad van Mei 1908.

Dessascholen op Java.

West-Indië Het geschil met Venezuela.

Ingezonden. Over de Friezen en hun eigen taal.

Ned. briefwisseling met Vlaanderen.

Allerlei en mededeelingen. Sprekers voor 't Verbond.

Gedenkplaat ter eere van Van der Capellen tot den Pol.

Het Ned. Lied.

De Toekomst van Curaçao.

Doel der Friesche Beweging.

Holland op zijn allermalst.

Amsterdam, Rotterdam, Dordt!

Een woord van Burgemeester Zimmerman

De Nederlanders in Hongarije.

Wat is er in een naam?

Holland op zijn malst.

Het voetspoor der vaderen.

Holland op zijn best.

Het Fransch op de bijzondere R.-K. Gymnasia.

Een kluifje voor het Alg. Ned. Verbond.

Uit Philadelphia.

Vraag om inlichting.

Arbeidsbeurs.

Na het Leidsche Congres.

Van Ceylonsche ‘Hollanders’.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland. Verzoek aan inlichtingenvragers.

Koninginnefeesten.

XXXste Ned. Taal- en Letterkundig Congres.

Zuid-Nederland. Het Nederlandsch in Congo.

Uit onze Takken.

Postzegelafdeeling.

Zuid-Afrika Hollandsch, Nederlandsch en afstamming.

Voorheen en Thans.

Uit Natal.

Oost-Indië Statuten-wijziging.

Jaarverslag van de Groep Nederlandsch-Indië van het Algem. Nederl. Verbond van Juni 1907 tot Mei 1908.

Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad van Juni 1908.

West-Indië Van het Groepsbestuur.

Hollandsche bibliotheken op onze West-Indische eilanden.

Allerlei en mededeelingen. Onbekendheid met de Ned. Antillen.

Holl. Studentenclub te Pennsylvanië.

Vereeniging ‘Het Ned. Lied’.

Een monument voor Koningin Victoria te Soerabaja.

Engelsch in den Achterhoek.

Electrotechnisch Nederlandsch.

Vlaamsche Propaganda.

Holland op zijn malst.

De Javabode over het A.N.V.

Een neger lid van het A.N.V.

Vervolg Sprekerslijst.

Vergadering van het Hoofdbestuur op Zaterdag 26 September 1908 te Dordrecht.

De Nederlandsche taal in Oost-Friesland en de Westphaalsche Graafschappen, door A.J.L. Juten.

Noord-Nederland. Het Friesch element en het Algemeen Nederlandsch.

De Friezen en het A.N.V.

De vierde Vacantieleergang te Leiden.

Jong Nederland.

Jongelieden-Afdeeling Amsterdam.

Zuid-Nederland. Aan de Leden van Groep België.

Nederlandsche scholen in het buitenland.

Nieuwe leden over September 1908. Groep Nederland.

Groep België.

Groep Ned. Antillen.

Buitenland.

Ingekomen adressen:

Studie aan Nederlandsche Hoogescholen en Rijks-Inrichtingen van Onderwijs.

Wederkeerig Dienstbetoon. Afrika.

Veranderingen.

Adressen.

Vergadering van het bestuur van Groep B op 4 October 1908 te Gent.

Uit onze Takken.

Belgisch Congo.

Postzegelafdeeling.

Zuid-Afrika. Hollandsche voordrachten in Zuid-Afrika.

Afdeeling Kaapstad.

Het consulaat-generaal te Kaapstad.

Oost-Indië Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad van Juli 1908.

De Rhijnsche Zending op Sumatra.

Ingezonden. Nederlandsche Toonkunst. Een oproep.

Voor een Liederboek,

Naklank van den Zeilwedstrijd te Sneek.

Allerlei en mededeelingen. Van eten en drinken.

Nieuwe woorden gevraagd.

Uit Suriname.

Ongerechtvaardige klacht.

Zutphen.

Stamverkeer.

Germanismen.

Belangstelling voor het stamverkeer in Zuid-Afrika.

Dr. Staring als taalzuiveraar.

Van den Nederlandschen Boekhandel.

Een goed voorbeeld.

Vlaamsche plaatsnamen.

Vervolg der Sprekerslijst.

Vraag om inlichting.

Aan het volk van Nederland.

Aan Dr. Kiewiet de Jonge,

De Nederlandsche taal in Oost-Friesland en de Westphaalsche Graafschappen,

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland. Uit Mexico.

De Hollanders te Bremen.

Inlichtingen over Argentinië.

Uit Berlijn.

Uit Australië.

Onze vertegenwoordiging te Karlsbad.

Boeken-Commissie.

Noord-Nederland. Bestuursvergadering en bijeenkomst met afgevaardigden der Afdeelingsbesturen.

Van de Afdeelingen.

Van eten en drinken.

Ons eigen land

Nederlandsche Muziek.

Zuid-Nederland. Aan de Leden van Groep België.

Belgisch Kongo.

Een Vlaamsch Handelsverbond.

Uit onze Takken.

Postzegelafdeeling.

Zuid-Afrika. Uit Johannesburg.

Verschillende stemmen.

Briefwisseling.

Verbondsleven te Kaapstad.

Het Hollandsch in Transoranje.

Het Hollandsch in Natal.

Oost-Indië Bericht.

Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad over Augustus 1908.

Jong-Indië. De vereeniging Boedi Oetomo.

Nog wel wat goeds in de Oost.

Afdeeling Buitenzorg.

Suriname Potgieter-herdenking.

Ned. Antillen Van 't Groepsbestuur.

Ingezonden. Vlaamsche Plaatsnamen.

De Friezen en het A.N.V.

Koninginnefeesten te Rosario de Santa Fé.

Allerlei en mededeelingen. De reis van Dr. Kiewiet de Jonge naar Zuid-Afrika.

Nederlandsche nijverheid in het Buitenland.

Beleefd verzoek aan Buitenl. leden.

Het Nederlandsch Lied.

Nieuwe woorden.

Oud-Nederlandsche Boerendansjes.

Uit St. Petersburg.

Het Maleisch in Japan.

Tentoonstelling van Australische monsters.

Wet op het Nederlanderschap.

Een overwinninkje.

Tucht-Unie.

Die skoone Hollandske taal.

Paragraafteekens en N's te weinig.

Aanvulling der Sprekerslijst.

Vraag om inlichting.

Julius Sabbe.

Voor Curaçao.

Bericht.

Hollandsche herinneringen in Noordwest-Duitschland.

Van onze Vertegenwoordiging in het Buitenland. Iets over Egypte.

St. Nicolaas te Berlijn.

Noord-Nederland. Beknopt verslag der Bestuursvergadering van Zaterdag 28 November 1908.

Begroeting der Groep Nederland van het A.N.V. voor 1909.

Van de Afdeelingen.

Holland in de Muziek.

Uiterste wilsbeschikking.

Zuid-Nederland. De Belgische wetten op het gebruik der Nederlandsche taal.

Uit onze Takken.

Postzegelafdeeling.

Zuid-Afrika. De Bijbel in de Vereenvoudigde.

Een Afrikaansch dichter.

Hollandsch in Zuid-Afrika.

Oost-Indië Sprokkelingen uit het Indische Groepsblad van September 1908.

De Inlander vóór en nà de stichting van het A.N.V.

Het Hollandsch, het A.N.V. en de B.-C. in de Batahlanden.

Een vervolg op ‘een nuttig werkje’.

Ingezonden. Volkszang.

Het Nederlands onderwijs in Oost-Indië.

‘Bataven kent Uw Spraak!’

Vreemdelingen die Nederlandsch lezen.

Vlaamsche catalogus van Nederl. boeken.

Een Amst. Tooneelvereeniging

Allerlei en mededeelingen. Sprekers voor de Afdeelingen.

Afkortingen.

Wat het A.N.V. niet wil.

De Hollanders en de Japansche beschaving.

Nieuwe woorden.

Gebrekkige aardrijkskunde.

Begrooting van het Hoofdbestuur voor 1909.

Holl. Gezelschap te Berlijn.

Geschiedenis van het A.N.V.

Nederlandsche nijverheid in Zuid-Afrika.

Afdeeling Kaapstad en omstreken.

Onze Dichters.