Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 1


auteur: [tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn


bron: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 1. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden 1983  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 1

bron

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 1. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden 1983

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr _nie012198301_01
logboek

- 2007-02-15 MG colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand is, met een aantal hierna te noemen aanpassingen, een diplomatische weergave van de eerste jaargang van Nieuw Letterkundig Magazijn uit 1983.

 

redactionele ingrepen

p. 1 en 17: op deze pagina's zijn koppen toegevoegd tussen vierkante haken.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (p. 36) is niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina ongenummerd (p. 1)]

Nieuw Letterkundig Magazijn

Mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden

Redactie: H. Duits, Peter van Zonneveld en R. Breugelmans (redactie-secretaris)

Redactie-adres: Cobetstraat 47, 2313 KA Leiden

Jaargang I, nummer 1 (april 1983)


Peter van Zonneveld, Het Nieuw Letterkundig Magazijn en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1
Rob Tempelaars, Refereynen en Baladen van Dingman Beens 2
H. Duits, Cats' Trov-ringh voor Anna Schilders 5
Peter van Zonneveld, Nicolaas Beets en François Biccard 6
Christiane Berkvens-Stevelinck, Drie legaten van J. Verdam, A.A. van Rijnbach en J. Aleida Nijland 9
Boudewijn Büch, Lone Some 10
P.E.L. Verkuyl, Kosmografie in Hoofts lyriek 11
A. Sassen, Over attributieve bepalingen die dat niet zijn 11
J.P.A. Stroop, Sandhiverschijnselen in de zuidelijke Nederlandse dialecten 12
J.R. Bruijn, Brieven aan ‘Wijffje Lief’ 12
R. Visser, De uitreiking van de Henriette Roland Holst-prijs 1982 13
Willem van Toorn, De uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1982 14
Verslag van de werkvergadering op 28 maart 1983 15
Dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds 15

 

 

[pagina ongenummerd (p. 17)]

Nieuw Letterkundig Magazijn

Mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden

Redactie: H. Duits, Peter van Zonneveld en R. Breugelmans (redactie-secretaris)

Redactie-adres: Cobetstraat 47, 2313 KA Leiden

Jaargang I, nummer 2 (december 1983)


Jef Notermans, Veldekens visie op de vrouw. I. 17
Christiane Berkvens-Stevelinck, Beets' Bloemverkoopster te Heidelberg 19
Jos A.A.M. Biemans, Kopij en druk bij Willem de Vreese 20
Willem van Toorn, Theole. 1-2 23
L. Strengholt, Commentaar (van Cats?) op Aenden Leser van Hofwijck 23
J.L.A. Heestermans, Prototypische betekeniselementen 24
C. Willemijn Fock, Leidse verzamelaars in de zeventiende en achttiende eeuw 24
Anne Wadman, Geen revolutie te zien 27
Peter van Zonneveld, Willem Bilderdijk en Rapenburg 37 33
Brief aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen 35
Leden, commissies en bestuur 35