Het Offer des Heeren


auteur: anoniem Het Offer des Heeren


bron: S. Cramer (ed.), Het Offer des Heeren. Bibliotheca Reformatica Neerlandica, deel II . Martinus Nijhoff, Den Haag 1904


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het Offer des Heeren

editie S. Cramer

* Bij deze tekst wordt ook de mogelijkheid geboden om de originele pagina's te bekijken via de knop ‘origineel’ naast het paginanummer.


Inhoudsopgave

Voorrede.

[Het Offer des Heeren naar de uitgaaf van 1570] Inleiding.

Proeven van spelling in verschillende uitgaven van het ‘Offer des Heeren’.

[Tekst]

§ Voorreden .

§ Dit is de Belijdinge ende Eyndinge Stephani, also ons de Apostolen in schrift na gelaten hebben, Act. 6. ende 7 .

§ Dit is de Belijdinge van Michiel Satler, die welcke hy te Rotenborch aenden Necker met zijnen bloede betuycht heeft .

§ Hier begint het Testament dat Anneken Esaias haren Sone bestelt heeft, den 24. dach Januarij, Anno. 1539. Des morghens te neghen vren over gheleuert, als sy haer bereyde te steruen, voor den name ende dat ghetuychenisse Jesu, ende nam daer mede oorlof aen haren Sone tot Rotterdam .

§ Hier na volgen sommighe Testamenten ende Brieuen, de welcke Jan Claesz wt der geuanckenisse geschreuen heeft, aen zijn Huysurouwe ende kinderen, ende aen zijnen gheslachte . //

§ Dit is de Belijdinghe van een teeder Meysken, geheeten Elisabeth, die een Bagijnken hadde geweest, de welcke tot Leeuwerden geuangen ende ghedoot is. Int Jaer. 1549 .

§ Dit is de Belijdinghe van Hans van Ouerdamme, de welcke hy wt der gheuanckenisse gheschreuen heeft, ende daer na tot Gent met zijnen doot betuycht heeft, Int Jaer 1550 .

§ Dit is eenen Brief van Jannijn Buefkijn, diemen noemt, Hans keescooper, inder geuanckenis geschreuen te Gent, Anno. 1550 .

§ Dit is eenen Brief van Jeronimus Segersz, geschreuen in der geuanckenis tot Antwerpen, aen zijn Huysurou ghenaemt Lijsken, die oock aldaer gheuanghen lach, Anno 1551 .

§ Dit is eenen Brief van Peter Bruynen, de welcke hy gheschreuen heeft inder gheuanckenisse tot Antwerpen, ende is aldaer zijnder vijfster om des Heeren woort gedoodet, Anno 1551. Den 2. Octobris.

§ Dit is eenen Brief van Peter van Weruick, de welcke hy geschreuen heeft in der geuanckenisse te Gent, ende heeft al daer om tghetuygenisse Jesu zijn leuen gelaten. Anno. 1552 .

§ Hier nae volcht een Gebedt, Vermaninge, ende Belijdinge van Adriaen Cornelisz glaesmaker, geuangen wesende tot Leyden, ende is aldaer om het getuygenisse Jesu gedoodet, Anno 1551 .

Eenen Brief ofte Belijdinghe van eenen genaemt Jooskint, geuangen wesende tot Cortrijck, ende heeft daer nae om tgetuychenisse Jesu zijn leuen aldaer gelaten, int Jaer 1553. Te rekenen tbegin sel des Jaers van nieu Jaers dach af.

§ Dit is die Belijdinge van Claes de Praet, inde gheuanckenis wesende te Ghent, ende is aldaer om des Heeren woort omgebracht, Anno. 1556 .

§ Dit is het Testament, dwelck Jorian Simonsz nae ghelaten heeft zijnen sone Simon, doen hy binnen Haerlem, om des Heeren woort geuangen sat, ende is daer nae ghedoodet, Int Jaer 1557. Den 26. Aprilis .

§ Een Bekentenisse des Gheloofs van eenen genaemt Jacques, inder geuanckenis wesende, die hy daer na met zijnen doodt betuycht heeft Anno. 1559 .

§ Dit is de Belijdinge van een vrouwe ghenaemt Claesken, die om tghetuychenisse Jesu Christi haer leuen heeft ghelaten, Anno, 1559.

§ Dit is eenen Brief van Adriaen Pan, geuanghen wesende tot Antwerpen ende is aldaer omghebracht, int Jaer. 1559 .

§ Hier volget een Belijdinge, gescreuen by Hans de vette te Gent, daer hy zijnder twaelfster in banden lach, int Jaer, 1559. Ende zijn daer na alle twaelf om tghetuygenisse Jesu ghedoodt .

§ Een Belijdinge van Hans van der Maes, die hy gheschreuen heeft in der gheuanckenisse liggende tot Waesten, int Jaer. 1559. Ende is aldaer om het woort des Heeren ghedoodet .

§ Dit is een Testament van Lenaert Plouier, het welck hy zijnen kinderen nae gelaten heeft, doen hy gheuangen lach om het woort des Heeren tot Antwerpen, ende heeft aldaer zijn leuen ghelaten, int Jaer 1559. Te rekenen tbeginsel des Jaers van Paesschen af

§ Hier volghet een Testament, geschreuen van Gielis Bernaerts aen zijn Huysurouwe, als hy inde gheuanckenisse lach tot Antwerpen, daer hy om het woort des Heeren is ghedoodet, In het Jaer. 1559 .

Een Testament ghemaeckt Jan Geertsz, Gheuanghen wesende in s Grauen Haeghe, die welcke aldaer om het ghetuychenisse Jesu Christi, verbrandt is. Anno M. D.LXiiij. den. xv. December .

§ Een schoone Belijdinge ende troostelijcke Sentbrief van Mayken Boosers, gheuanghen wesende tot Doornick, daer si haer gelooue met haer bloet bezeghelt heeft, ende is aldaer tot asschen verbrant, Anno 1564. Den. 18. Septembris .

§ Een Belijdinge van een vrouwe, genaemt Weynken Claes Dochter van Monicken dam, Weduwe zijnde, de welcke in den Hage gedoot ende verbrant is. Int Jaer. 1527 .

§ Dit is de Belijdinge van twee lieue urienden, de eene was genaemt Fije, de ander Eelken, die welc ke om tghetuychenisse Jesu tot Leeuwerden ghedoot zijn .

§ De Belijdinghe van Peter Witses Metselaer, geuangen wesende tot Leeuwerden, die aldaer om tgetuychenisse Jesu, aen eenen staec verworcht ende verbrant is. Int Jaer. 1553 .

Eenen Brief van Willem droochscheer der geschreuen inder geuanckenisse tot Antwerpen, aldaer hy om het getuychenisse ons Heeren Jesu Christi gedoot is, Anno. 1557 .

§ Dit is eenen Brief van M. Gielis Mathijsz, gheschreuen inder geuanckenisse tot Middelborch, int Jaer 1564. Ende heeft aldaer om den naem des Heeren zijn leuen gelaten .

Eenen Brief van Clement Henricksz, die hy wt de geuanckenisse ghesonden heeft tot Amsterdam, ende is daer na ter seluer stede aen eenen staeck geworcht ende gebrant, int iaer 1569. den 17. Decembris .

[Register]

Een Lietboecxken / tracterende van den Offer des Heeren. Inleiding.

[Tekst]

§ Na de wijse: Crux fidelis inter omnes.

§ Na de wijse: Mijn Siele mach gheen troost ontfaen.

§ Na de wijse: De Mey staet nv in zijnen tijt.

§ Na de wijse: O Sion wilt v vergaren.

§ Na de wijse: De Mey staet nv in zijnen tijt.

§ Na de wijse: O Sion wilt v vergaren.

§ Na de wijse: O Heer al in der eewicheyt.

§ Na de wijse: Te Munster staet een steenen huys.

§ Na de wijse: O Sion wilt v vergaren.

§ Na de wijse: Rosina hoe ist met v ghestelt.

§ Nae de wijse: Met eenen droeuen sanghe.

§ Na de wijse: Mijn God waer sal ic &c. .

§ Na de wijse: Ick roep v o Hemelsche Vader aen.

§ Na de wijse: Het sweert is wt der scheyden.

§ Na de wijse: Och Heere ghy staet altijt in mijnen sinne.

§ Nae de wijse: Adieu reyn bloemken .

§ Nae de wijse : O Rat van auontueren.

§ Na de wijse: Op v betrou ick Heere.

§ Na de wijse: O Sion wilt v vergaren.

§ Na de wijse: Tis nv schier al, veruult ons Broeders getal.

§ Nae de wijse: Jesabels Priesters zijn opghestaen.

§ Na de wijse: In doots ghewelt lach ick geuaen.

§ Nae de wijse: Het was een Molenarinne.

§ Na de wijse: Het daget wt den Oosten.

§ Na de wijse: Ick dancke v lieue Heere.

§ Besluyt ,

[Register]

De brieven en liederen, die in de andere uitgaven van het Offer des Heeren met het Lietboecxken voorkomen, maar in die van 1570 worden gemist. Inleiding.

[De brieven en liederen] Een Briefken vanden kinderen an haer moeder, bedankende haer onderwijs .

Totten Sangher .

Eene Brief van Hendrick Verstralen, gheschreuen inder gheuanckenisse tot Rijpermonde aen zijn Huysurouwe, in't Jaer 1571. Ende heeft aldaer om den name des Heeren zijn leuen ghelaten .

Eene Brief, de welcke Mayken Deynoots gheschreuen heeft aen haer B. ende S. geuangen liggende tot Rijpermonde, int Jaer 1571 .

§ Na de wijse: Een eeuwige vruecht die niet en vergaet.

§ Na de wijse: Het was een Joden dochterken.

§ Na de wijse: Adieu reyn bloemken Rosiere.

Lijst van de Brieven en Liederen, die in de andere uitgaven van het Offer des Heeren met het Lietboecxken voorkomen, maar in die van 1570 worden gemist.

Lijst der lezingen in de uitgaaf van 1570 (na bl. 619 die van 1578b), van welke in dezen herdruk in letters of in leesteekens is afgeweken.

Aanvullingen en verbeteringen.

Alphabetisch register.