Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1839


auteur: [tijdschrift] Surinaamsche almanak


bron: Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1839. Departement Paramaribo der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, z.p. 1838


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1839


Inhoudsopgave

Voorberigt.

Almanak voor het jaar 1839, berekend op den meridiaan van Paramaribo.

Koninklijk huis der Nederlanden.

De regerende hoofden der Europesche Rijken.

Ministerie van Koloniën.

Hooge regering, schutterij, militie-wezen, kollegiën en ambtenaren in de gezamenlijke Nederlandsche Westindische bezittingen.

Chronologische naamlijst der Leden van het Departement Paramaribo, der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.

Naamlijst der plantaadjes en gronden, aanwijzende de grootte der concessiën en derzelver produkt, zoo ook de namen der Heeren eigenaren, directeuren en administrateuren.

Alphabetische naamlijst der plantaadjes. Alphabetische naamlijst der plantaadjes, derzelver gelegenheid, negernamen en aanwijzing.

Bijlagen. Bijlagen. Wet,

Wet,

Mengelingen. Redevoering over het Saint-Simonismus, in deszelfs betrekking tot het christendom; Uitgesproken in de algemeene vergadering van het departement Paramaribo, der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, gehouden op den 26sten februarij, 1838, door J. Crietee, Predikant der Evang. Lut. Gemeente aldaar

Bijlage No. 1.

Bijlage No. 2. Uittreksel uit de Allgem. Kirchenz, van Mei, 1831, No. 79.

Beknopt overzigt van het zendelingswerk der Evangeliesche Broedergemeente in de kolonie Suriname, van het jaar 1735 tot 1838.

Statistische tabelle van Paramaribo.

Uitgevoerde produkten naar Nederland gedurende het jaar 1837.

Naar Noord-Amerika gedurende het jaar 1837.