Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1890


auteur: [tijdschrift] Surinaamsche almanak


bron: Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1890. Erve J. Morpurgo, Paramaribo 1889


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1890


Inhoudsopgave

[Advertenties]

Voorwoord.

Reinhard Frans van Lansberge

Tijdtafel aantoonende den stand der uurwerken op hetzelfde oogenblik op verschillende plaatsen van den aardbol.

Tijdperken voor het Jaar 1890.

Chronologische Cirkels.

Zons- en Maansverduisteringen en Hemelverschijnselen voor het jaar 1890.

Verklaring omtrent den Almanak.

Verklaring der Teekens van den Zodiak.

Tafel betreffende ons Zonnestelsel. Millioen Duitsche Mijlen.

Israëlitische Feestdagen.

Christelijke Feestdagen.

Breedte en Lengte van eenige plaatsen in Suriname.

Verschillende mijlmaten in Nederlandsche ellen.

Verschil van lengte en breedte van Braamspunt met Amsterdam (Westertoren).

Het Metrieke Stelsel.

Tafel van de veelvouden en onderdeelen der metrieke Maten en Gewichten,

Hoeveel planten noodig om eene hectare te beplanten.

Maten en Gewichten, nog in gebruik in de Nederl. West-Indische Bezittingen.

Herleidingstafelen.

Soortelijke Gewichten.

Vreemd Geld - Zilveren Geldstukken en Munten.

Thermometerschalen.

Smeltpunt van eenige stoffen.

Koninklijk Huis der Nederlanden.

Verjaardagen van het Koninklijk Huis.

Ministers van Koloniën sedert 1848.

Gouverneurs van Suriname, gerangschikt naar de jaren van opvolging.

Gouverneurs van Curaçao,

Verjaardagen van Vorsten en andere Hoofden van Buitenlandsche Mogendheden waarvan er Consuls in de kolonie gevestigd zijn.

Presidenten der Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

Opgave van Titels en Praedicaten.

Januari, 31 dagen.

Februari, 28 dagen.

Maart, 31 dagen.

April, 30 dagen.

Mei, 31 dagen.

Juni, 30 dagen.

Juli, 31 dagen.

Augustus, 31 dagen.

September, 30 dagen.

October, 31 dagen.

November, 30 dagen.

December, 31 dagen.

Grenzen van Suriname.

Watergetijen.

Hoeveelheid gevallen regen te Paramaribo van 1879-1888

Postwezen.

Post- en Portzegels en Briefkaarten in Suriname in gebruik.

Postwisselverkeer met Nederland.

Telephoonlijnen Paramaribo - Fort Nieuw-Amsterdam - Frederiksdorp.

Aanwijzing tot het invaren der Geul naar de rivier Marowijne.

Zeilaanwijzing en betonning van het Gat der Niekerie-rivier.

Ligging van het lichtschip bij Braamspunt.

Vermoedelijke dagen van aankomst en vertrek onzer Mail, en bepalingen omtrent de communicatie met de buitendistricten.

Tarief van Passagegelden

Tarief van Vrachtgelden op de gouvernements-vaartuigen.

Postverkeer voor Paramaribo, gedurende 1890.

Koninklijke West-Indische Maildienst.

The Direct Line of Steam Packet.

The Demerara & Berbice Steam Ship Line.

Clyde Line of Steamers.

Atlantic & West-India Line of Steamers.

Royal Mail Steamers.

Compagnie Générale Transatlantique.

Gewichten en inhouden bij belading van zeeschepen.

Vereeniging voor Suriname, gevestigd te Amsterdam.

Land- en Tuinbouw Vereeniging Suriname.

Nederlandsche Handel Maatschappij.

Landbouw en Cultuur Maatschappijen.

Surinaamsche Bank.

Balans op 31 December 1888.

Levens-, Brand- en Zee-Assurantie Maatschappijen, waarvan Agentschappen gevestigd zijn in de kolonie.

Verdeeling der stad in wijken, met vermelding van de namen der wijkmeesters.

Ziekenfondsen.

Orde der Vrijmetselaren.

Ancient Order of Foresters.

Tooneel-Gezelschappen.

Liefdadigheids Instellingen.

Bewaarplaats voor Krankzinnigen.

Pare Vaccinogène.

Goudindustrie.

Stations per Roeiboot naar de Boven Suriname en Sarakreek bij een' normalen waterstand.

Afstanden die men aflegt, wanneer men met een geladen boot, bij een' normalen waterstand de Boven Saramacca rivier opvaart.

Tabel van afstanden varende bij gunstig tij, met goede roeiers, in een zesriems vaartuig.

Graphische Voorstelling van het aantal H.A. jaarlijks in concessie verleend tot ontginning van delfstoffen in Suriname van 1875/1888.

Graphische Voorstelling van het aantal grammen goud uitgevoerd van 1880/1888.

Uitgevoerde landbouwproducten van 1700/1885, zooveel mogelijk om de 5 jaren vermeld.

Staat van der Waag gepasseerde Producten, gedurende de jaren 1883/1888.

Staat van de waarde van in de kolonie in- en uitgevoerde goederen met daarop gevallen recht, gedurende de jaren 1883/1888.

Opbrengst van Inkomende Rechten onder de werking van het Regeeringsreglement.

Surinaamsche Begrootingen van 1867-1890.

Bevolkingstaat der Kolonie Suriname op 31 December 1888.

Bevolking van Suriname op verschillende tijdstippen.

Revolking van Paramaribo en Buitenwijken op verschillende tijdstippen.

Verdeeling van de Bevolking naar de onderscheidene Betrekkingen, Beroepen en Ambachten in 1888.

Tarief van Werktaken en Loonen voor vrije arbeiders.

Verordening van 9 Februari 1886 op de heffing en invordering der personeele belasting (G.B. 1886 No. 3).

Verordening van 10 Mei 1887, omtrent de heffing van in- en uitvoerrechten en van baak- en los- of laadgelden (G.B. 1887 No. 25).

Besluit van 6 October 1887, tot regeling van het bedrag en de invordering van het schoolgeld op de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs te Paramaribo (G.B. 1887 No. 27).

Ministerie van Koloniën.

Naamlijst van Ambtenaren, Autoriteiten en Collegiën.

Paramaribo.

Boven Cottica, Perica, Boven Commewijne, Commetewane en Matappica.

Beneden Cottica en Beneden Commewijne.

Boven Suriname en Boven Para.

Beneden Suriname en Beneden Para.

Boven en Beneden Saramacca.

Nickerie.

Coronie.

Marowijne.

Addenda et Corrigenda.

Alphabetisch gerangschikte inhoudsopgave.

Advertenties.