Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1896


auteur: [tijdschrift] Surinaamsche almanak


bron: Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1896. Erve J. Morpurgo, Paramaribo 1895


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1896


Inhoudsopgave

[Advertenties]

L.S.

[Salomon Soesman Jr.]

Verklaring omtrent den Almanak.

Verklaring der Teekens van den Zodiak.

Tijdtafel aantoonende den stand der uurwerken, op hetzelfde oogenblik op verschillende plaatsen van den aardbol.

Tijdperken voor het Schrikkeljaar 1896.

Verschillende mijlmaten in Nederlandsche ellen.

Israëlietische Feestdagen.

Christelijke Feestdagen.

Quatertempers.

Verschil van lengte en breedte van Braamspunt met Amsterdam (Westertoren).

Breedte en Lengte van eenige plaatsen in Suriname.

Maten en Gewichten, nog in gebruik in de Nederl. West-Indische Bezittingen.

Gewichten en inhouden bij belading van Zeeschepen.

Het Metrieke Stelsel.

Tafel van de veelvouden en onderdeelen der Metrieke Maten en Gewichten,

Herleidingstafelen.

Soortelijke Gewichten.

Thermometerschalen.

Herleidingstafel voor een Chronometer die 130 tikken in de minuut maakt.

Tafel betreffende ons Zonnestelsel.

Zons opkomst en ondergang gedurende 1896. Middelbare tijd Paramaribo.

Hoeveelheid planten noodig om eene Hectare te beplanten.

Vreemd Geld-Zilveren Geldstukken en Munten.

Smeltpunt van eenige stoffen.

Opgave van Titels en Praedicaten.

Tafel aanwijzende den dag der week waarop een of ander datum van de jaren 1896 tot 1952 valt.

Tafel aanwijzende den dag der week enz.

Koninklijk Huis der Nederlanden.

Verjaardagen van het Koninklijk Huis.

Ministers van Koloniën sedert 1848.

Gouverneurs van Suriname, gerangschikt naar de jaren van opvolging.

Gouverneurs van Curaçao,

Verjaardagen van Vorsten en andere Hoofden van Buitenlandsche Mogendheden, waarvan er Consuls in de kolonie gevestigd zijn.

Januari, 31 dagen.

Februari, 29 dagen.

Maart, 31 dagen.

April, 30 dagen.

Mei, 31 dagen.

Juni, 30 dagen.

Juli, 31 dagen.

Augustus, 31 dagen.

September, 30 dagen.

October, 31 dagen.

November, 30 dagen.

December, 31 dagen.

Watergetijen.

Grenzen van Suriname.

Verdeeling der kolonie Suriname in Districten (G.B. 1894 No. 7)

Verdeeling der stad in wijken, met vermelding van hare grenzen, het aantal erven dat iedere wijk bevat, de namen der wijkmeesters en het aantal zielen op ieder gedeelte woonachtig.

Postwezen.

Betonning van den mond der Marowijne-rivier.

Zeilaanwijzing en Betonning van het Gat der Nickerie-rivier.

Ligging van het lichtschip bij Braamspunt.

Verboden ankerplaats in de Surinamerivier.

Tarief van Passage- en Vrachtgelden.

b. Zeedienst.

Aan boord van particuliere vaartuigen. Rivierdienst.

Vermoedelijke dagen van aankomst en vertrek onzer Mail, en bepalingen omtrent de communicatie met de buitendistricten, zoowel met gouvernements- als met particuliere vaartuigen.

Koninklijke West-Indische Maildienst.

Compagnie Générale Transatlantique.

The Trinidad Line of Steamers.

The Direct Line of Steam Packets

The Royal Mail Steam Packet Company.

Telefoonwezen.

Telegraafwezen. Compagnie Française des Cables Télégraphiques.

Vereeniging voor Nationale Feesten te Paramaribo.

Vereeniging voor Suriname.

Land- en Tuinbouw Vereeniging Suriname.

Surinaamsche Plantersvereeniging.

Vereeniging van Goudontginners.

Nederlandsche Handel Maatschappij.

Landbouw, Cultuur en andere Maatschappijen.

Maatschappijen ter exploitatie van goud en andere edele metalen.

Surinaamsche Bank.

Levens-, Brand- en Zee-Assurantie Maatschappijen, waarvan Agentschappen gevestigd zijn in de kolonie.

Ziekenfondsen.

Orde der Vrijmetselaren.

Ancient Order of Foresters.

Tooneel- en Muziek-Gezelschappen.

Surinaamsche Oud-Studenten Vereeniging.

Alliance Francaise.

Onderwijzers Vereeniging Broederschap.

Surinaamsche Scherpschutters Vereeniging.

Liefdadigheids Instellingen.

Bewaarplaats voor Krankzinnigen.

Parc Vaccinogène.

Balata-Industrie.

Goudindustrie.

Graphische Voorstelling van het aantal H.A. jaarlijks in concessie verleend tot ontginning van delfstoffen in Suriname van 1881/1894.

Graphische Voorstelling van het aantal grammen goud uitgevoerd van 1886/1894.

Staat van de Goudindustrie gedurende de jaren 1884-94.

Tabel van afstanden varende bij gunstig tij, met goede roeiers, in een zesriems vaartuig.

Stations per Roeiboot naar de Boven Surniame en Sarakreek bij een' normalen waterstand.

Afstanden die men aflegt, wanneer men, met een geladen boot, bij een' normalen waterstand de Boven Saramacca-rivier opvaart.

Schaal der Patenten (Public. 16 Febr. 1856 G.B. No. 1.)

Staat van der Waag gepasseerde Producten, gedurende de jaren 1889/94.

Staat van de waarde van in de kolonie in- en uitgevoerde goederen met daarop gevallen recht, gedurende de jaren 1889/94.

Uitgevoerde landbouwproducten van 1740/1894, zooveel mogelijk om de 5 jaren vermeld.

Surinaamsche Begrootingen van 1873-96.

Opheldering van de op de vorige bladzijde voorkomende noot.

Opbrengst van Inkomende Rechten onder de werking van het Regeeringsreglement.

Gemidd. opbr. van de Middelen en Inkomsten der kolonie Suriname, ged. 1864 tot 1e halfjaar 1895, zooveel mogelijk per 5 jaren genomen.

Bevolking op verschillende tijdstippen van

Staat aanwijzende het aantal Geboorten en Sterfgevallen in de laatste 10 jaren.

Bevolkingsstaat der Kolonie Suriname op 31 December 1894.

Verdeeling der Bevolking naar de ondersch. Betrekkingen, Beroepen en Ambachten in 1894.

Verordening van 9 Februari 1886 op de heffing en invordering der personeele belasting (G.B. 1886 No. 3).

Magazijn van Gereedschappen voor alle Beroepen. Verordening van 10 Mei 1887, omtrent de heffing van in- en uitvoerrechten en van baak- en los- of laadgelden (G.B. 1887 No. 25).

Scheepvaartverordening (G.B. 1888 No. 1). Enkele daarin voorkomende bepalingen.

Verordening van 17 November 1894, op de goudbelasting (G.B. 1895 No. 12A).

Paramaribo.

Cottica en Boven Commewijne.

Beneden Commewijne.

Boven Suriname en Boven Para.

Beneden Suriname en Beneden Para.

Boven en Beneden Saramacca.

Nickerie.

Coronie.

Marowijne.

Plantages in de kolonie Suriname, die gedurende 1894 geproduceerd hebben, alphabetisch gerangschikt.

Kroniek van 9 Nov. '94 tot 15 Oct. '95.

Addenda et Corrigenda.

Alphabetisch gerangschikte inhoudsopgave.

[Advertenties]