Surinaamsche almanak voor het jaar 1902


auteur: [tijdschrift] Surinaamsche almanak


bron: Surinaamsche almanak voor het jaar 1902. Erve J. Morpurgo, Paramaribo 1901 


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Surinaamsche almanak voor het jaar 1902


Inhoudsopgave

Voorwoord.

F.W. van Eeden.

Verklaring omtrent den Almanak.

Verklaring der Teekens van den Zodiak.

Chronologische Cirkels.

Tijdtafel aantoonende den stand der uurwerken op hetzelfde oogenblik op verschillende plaatsen van den aardbol.

Tijdperken voor het jaar 1902.

Verschillende mijlmaten in Nederlandsche ellen.

Israëlietische Feestdagen.

Christelijke Feestdagen.

Quatertempers.

Tafel betreffende ons Zonnestelsel.

Zons- en Maansverduisteringen.

Breedte en Lengte van eenige plaatsen in Suriname.

Het Metrieke Stelsel.

Tafel van de veelvouden en onderdeelen der Metrieke Maten en Gewichten,

Maten en Gewichten, nog in gebruik in de Nederl. West-Indische Bezittingen.

Herleidingstafel.

Herleidingstafel voor een Chronometer die 130 tikken in de minuut maakt.

Gewichten en inhouden bij belading van Zeeschepen.

Soortelijke Gewichten.

Thermometerschalen.

Vreemd Geld - Zilveren Geldstukken en Munten.

Hoeveelheid planten noadig om een Hectare te beplanten.

Smeltpunt van eenige stoffen.

Waarde in Ned. Ct. van eenige in gebruik zijnde in munten.

Opgave van titels en Praedicaten.

Tafel aanwijzende den dag der week waarop een of ander datum van de jaren 1901 tot 1952 valt

Tafel aanwijzende den dag der week, enz.

Koninklijk Huis der Nederlanden.

Verjaardagen van het Koninklijk Huis.

Ministers van Koloniën sedert 1849.

Gouverneurs van Suriname, gerangschikt naar de jaren van opvolging.

Governeurs van Curaçao,

Verjaardagen van Vorsten en andere Hoofden van Buitenlandsche Mogendheden, waarvan er Consuls in de kolonie gevestigd zijn.

Oppervlakte, Ligging en Grenzen van Suriname.

Watergetijen.

Verdeeling der kolonie Suriname in Districten (G.B. 1894 No. 7).

Verdeeling der stad in wijken, met vermelding van hare grenzen, het aantal erven dat iedere wijk bevat, de namen der wijkmeesters en het aantal zielen op ieder gedeelte woonachtig.

Meteorologische waarnemingen te Paramaribo, gedaan door den Directeur van den Cultuurtuin J.R. Wigman.

Postwezen.

Pakketpostdienst.

Postwisselverkeer.

Frankeer- en Portzegels en Briefkaarten in Suriname in gebruik.

Telephoonwezen.

Telegraafwezen.

Zeilaanwijzing en Betonning van het Gat der Nickerie-rivier.

Betonning en invaren der Marowijne-rivier.

Ligging van het lichtschip bij Braamspunt.

Verboden ankerplaats in de Surinamerivier.

Tarief van Passage- en Vrachtgelden. Aan boord van de Koloniale Vaartuigen.

Aan boord van particuliere vaartuigen.

Vermoedelijke dagen van aankomst en vertrek onzer Mail, en bepalingen omtrent de communicatie met de buitendistricten, zoowel met gouvernements- als met particuliere vaartuigen.

Postverkeer voor Paramaribo gedurende 1902.

Tarief van Passage.

Vracht-Tarief van New-York naar Suriname.

Tarief voor Vrachtgoederen v/Amsterdam n/Paramaribo.

Tarief Pakketdienst.

Compagnie Générale Transatlantique.

The Royal Mail Steam Packet Compagnie.

The Direct Line of Steam Packets

Vereeniging voor Nationale Feesten te Paramaribo.

West-Indisch Comité voor wetenschappelijke onderzoekingen.

Vereeniging voor Suriname.

Vereeniging voor den Grooten Landbouw in Suriname.

Nederlandsche Handel Maatschappij.

Landbouw, Cultuur en andere Maatschappijen.

Maatschappijen ter exploitatie van goud en andere edele metalen.

Surinaamsche-Handelsvennootschap.

Handels-Vereeniging C. Kersten & Co.,

Surinaamsche Bank.

Levens, Brand en Zee-assurantie Maatschap, pijen, waarvan Agentschappen gevestigd zijn in de kolonie.

Ziekenfondsen.

Orde der Vrijmetselaren.

Ancient Order of Foresters.

Onderwijzers Vereeniging Broederschap.

Surinaamsch Onderwijzers Genootschap.

Surinaamsche Studentenvereeniging Minerva.

Tooneel- en Muziek-Gezelschappen.

Surinaamsche Scherpschutters Vereeniging.

Militair Te Huis te Paramaribo.

Surinaamsche Athleten-Club.

Surinaamsche Sport-Club.

Liefdadigheids-Instellingen.

Bewaarplaats voor Krankzinnigen.

Parc Vaccinogène.

Balata-Industrie.

Goud-Industrie.

Staat van de Goudindustrie ged. 1890-1900.

Afstanden van Albina naar de Lawa of Tapanahony met een geladen boot bij normalen waterstand.

Stations per Roeiboot naar de Boven Suriname. en Sarakreek bij een' normalen waterstand.

Afstanden die men aflegt, wanneer men, met een geladen boot, bij een' normalen waterstand de Boven Saramacca-rivier opvaart.

Tafel van afstanden varende bij gunstig tij, met goede roeiers, in een zesriems vaartuig.

Staat van der Waag gepasseerde Producten, gedurende de jaren 1895-1900.

Staat van de waarde van in de kolonie in- en uitgevoerde goederen met daarop gevallen recht, gedurende de jaren 1895-1900.

Gemiddelde opbrengst van de Middelen en Inkomsten der kolonie, ged. 1864 tot 1e halfjaar 1901, zooveel mogelijk per 5 jaar genomen.

Uitgevoerde landbouwproducten van 1794/1900, zooveel mogelijk om de 5 jaren vermeld.

Surinaamsche Begrootingen van 1879-1902.

Opbrengst van Inkomende Rechten onder de werking van het Regeeringsreglement.

Bevolking op verschillende tijdstippen van:

Bevolkingsstaat van Suriname op 31 Dec. 1900.

Staat aanwijzende het aantal Geboorten en Sterfgevallen in de laatste 10 jaren.

Verdeeling der bevolking naar de ondersch. betrekkingen, beroepen en ambachten in 1900.

Schaal waarnaar het patentrecht van verkoopers van gedistilleerd wordt geheven.

Schaal volgens welke de personeele belasting

Tarief van Werktaken en Loonen voor vrije arbeiders.

Verordening van 10 Mei 1887, omtrent de heffing van invoerrechten en van baak- en los- of laadgelden

Verordening van den 5n Maart 1872 betreffende het recht van Zegel, gewijzigd bij die van 22 November 1886

Publicatie van 1 Aug. 1863 (G.B. 1863 No. 23) regelende de voorwaarden, waarop de vestiging van personen of gezinnen als landbouwers in de kolonie Suriname zal kunnen plaats hebben.

Verordening van 19 April 1895 (G.B. 1895 No. 24) houdende bepalingen tot bevordering van de vestiging van -immigranten als kolonisten in de kolonie.

Verordening van 17 Dec. 1898 (G.B. 1898 No. 45) ter nadere bepaling van het bedrag der akkergelden.

Verordening van 24 Maart 1900 (G.B. 1900 No. 12), houdende vrijstelling van zegel en leges voor alle stukken, betrekking hebbende op het verleenen door het Gouvernement van rentelooze voorschotten aan kleine landbouwers.

Verordening van 12 Maart 1900 (G.B 1900 No.13), houdende bepalingen omtrent het rijden.

Ministerie van Koloniën.

Naamlijst van Ambtenaren, Autoriteiten en Collegiën.

Paramaribo.

Cottica en Boven Commewijne.

Beneden Commewijne.

Boven Suriname en Boven Para.

Beneden Suriname en Beneden Para.

Boven en Beneden Saramacca.

Nickerie.

Coronie.

Marowijne.

Januari, 31 dagen.

Geschiedkundige Aanteekeningen.

Februari, 28 dagen.

Geschiedkundige Aanteekeningen.

Maart, 31 dagen.

Geschiedkundige Aanteekeningen.

April, 30 dagen.

Geschiedkundige Aanteekeningen.

Mei, 31 dagen.

Geschiedkundige Aanteekeningen.

Juni, 30 dagen.

Geschiedkundige Aanteekeningen.

Juli, 31 dagen.

Geschiedkundige Aanteekeningen.

Augustus, 31 dagen.

Geschiedkundige Aanteekeningen.

September, 30 dagen.

Geschiedkundige Aanteekeningen.

October, 31 dagen.

Geschiedkundige Aanteekeningen.

November, 30 dagen.

Geschiedkundige Aanteekeningen.

December, 31 dagen.

Geschiedkundige Aanteekeningen.

Plantages en Gronden

Addenda et Corrigenda.

Alphabetisch gerangschikte inhoudsopgave.