De Nieuwe Taalgids. Jaargang 9


auteur: [tijdschrift] Nieuwe Taalgids, De


bron: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 9. J.B. Wolters, Groningen 1915


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

De Nieuwe Taalgids.
Jaargang 9

bron

De Nieuwe Taalgids. Jaargang 9. J.B. Wolters, Groningen 1915

codering

DBNL-TEI 1
dbnl-nr _taa008191501_01
logboek

- 2008-09-02 MG colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van jaargang 9 van De Nieuwe Taalgids uit 1915.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren beijvert zich voor het verkrijgen van toestemming van alle rechthebbenden; eenieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op in dit tijdschrift opgenomen bijdragen, wordt verzocht dit onverwijld aan ons te melden (post@dbnl.org).

 

redactionele ingrepen

p. 127-129: de originele pagina's zijn als scan toegevoegd, omdat deze pagina's niet goed weergegeven kunnen worden.

p. 146: het nootteken bij noot 2 ontbrak in de lopende tekst, wij hebben deze alsnog geplaatst.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (p. II) is niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina I]

DE NIEUWE TAALGIDS.

 

[pagina III]

DE NIEUWE TAALGIDS.

TWEEMAANDELIKS TIJDSCHRIFT, onder redaktie van J. KOOPMANS, te dordrecht, en Prof. Dr. C.G.N. DE VOOYS, te utrecht.

NEGENDE JAARGANG.

TE GRONINGEN BIJ J.B. WOLTERS' U.M., 1915.

 

[pagina IV]

boekdrukkerij van j.b. wolters.

 

[pagina V]

INHOUD VAN DE NEGENDE JAARGANG.


Blz.
J.M. Acket: Uit mijn praktijk. Brokjes les, gedachten en ervaringen: Ons hoofddoel 250
J. van der Elst: Het isochronisme in het Nederlandse vers 1
J. van der Elst: Hoger rythme 123
Jac. van Ginneken: De statistiek en de taalwetenschap 65
J.A. vor der Hake: De voorgeschiedenis van ons alfabet 161
J.A. vor der Hake: De ondergang van het voornaamwoord du 241, 296
D.C. Hesseling: Iets over het vertalen van de bijbel 229
A. Jacob: Vreemde invloed in ‘De Vlaamse Leeuw’ 132
A. Kluyver: Perfectieve vormen in het Middelnederlandsch 50
J. Koopmans: Johan Six van Chandelier 25
J. Koopmans: Nieuwe Schoolleesboeken 187, 234
J. Koopmans: Vondel en De Decker in Westerbaen's jachtperk 209
E. Kruisinga: De vorm van de verkleinwoorden 96
F.P.H. Prick van Wely: Verklaring van spreekwoorden en spreekwijzen 133
M. Schönfeld: Geijkte beeldspraak in het Oud-Noors 293
E. Slijper: Het Joods in Nederland 287
W.H. Staverman: De compositie van Potgieter's ‘Rijks-museum’ 273
C.G.N. de Vooys: Aantekeningen bij Potgieter's ‘Florence’ 98
C.G.N. de Vooys: Multatuli-studie 113
C.G.N. de Vooys: Een principiële opmerking bij het etymologiseren van spreekwoordelike uitdrukkingen 178
C.G.N. de Vooys: Perk-studie 254, 298
N. van Wijk: Een Poolse ‘Nieuwe Taalgids’ 282

 

 

[pagina VI]

BOEKBEOORDELINGEN.


Blz.
J. Koopmans: Het Nederlandsch Kinderspel vóór de Zeventiende Eeuw, door Dr. Johanna W.P. Drost 143
J. Koopmans: De Nederlandsche Vrouw in de Eerste Helft der 18e Eeuw, door Dr. S.J. von Wolzogen Kühr 148
J. Koopmans: De Opvoedkundige Denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken door Dr. A. de Vletter 195
J. Koopmans: Individueel taalonderwijs. Aanwijzingen voor het samenstellen van een Eigen Methode door G.J. Nieuwenhuis 198
J. Koopmans: Handleiding bij het Vrije Stelonderwijs door J. Klootsema en A. Brands 263
D.C. Tinbergen: Dat Kaetspel ghemoraliseert door Dr. J.A. Roetert Frederikse 260
D.C. Tinbergen: Nieuwe Bijdragen tot de Geschiedenis van het Nederlandsch Tooneel in de 17e en 18e eeuw, door G.F. Kossmann 310
C.G.N. de Vooys: Klank en symbool, scheepstermen, jagerstaal en symboliek, door P. Kat Pzn. 56
C.G.N. de Vooys: E.J. Potgieter's Albert, uitgegeven door Dr. G. Engels (Zwolse Herdrukken, No. 27) 57
C.G.N. de Vooys: Viertalig aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland door Dr. F.P.H. Prick van Wely 105
C.G.N. de Vooys: Van Varen en van Vechten. Verzen van tijdgenooten op onze zeehelden en zeeslagen, lof- en schimpdichten, matrozenliederen, verzameld door Dr. D.F. Scheurleur. Drie deelen 153
C.G.N. de Vooys: Nederlandsche Volkskunde. Eerste deel door Dr. Jos. Schrijnen 200
C.G.N. de Vooys: Van Zeevarende Luyden en Zee-Poëten door G. Kalff 202

 

 

[pagina VII]

KRONIEK EN KRITIEK.


Blz.
C.G.N. de Vooys: Taalveredeling of taalverhaspeling? 193
C.G.N. de Vooys: Tekstherstel in de ‘Sara Burgerhart’ 313
C.G.N. de Vooys: Noodzakelike berusting? 313

 

BLADVULLINGEN.


‘Op zijn eigen houtje’ (H.J. Eymael) 97
Strijk en zet (C.d.V.) 228
De Keyzer's portret van Constantijn Huygens (F. Schmidt Degener) 310
Strijk en zet (E.J. van Sonsbeek) 312

 

 

[pagina VIII]

UIT DE TIJDSCHRIFTEN.


Blz.
De Beweging 59, 157, 203, 267, 315
De Gids 59, 107, 156, 203, 267, 314
De Katholiek 63, 271
De Nieuwe Gids 60, 108, 157, 204, 268, 316
De Nieuwe School 160, 208
De Schoolwereld 64
De Tijdspiegel 60, 108, 205, 270, 317
De Vlaamsche Gids 63
Den Gulden Winckel 64, 109, 159, 206, 270, 318
Elseviers Maandschrift 61, 109, 159, 206, 270, 317
Groot-Nederland 60, 158, 205, 268, 316
Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 63, 320
Het Boek 160, 272
Museum 111, 159, 206, 318
Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis 160
Ons Tijdschrift 61, 109
Onze Eeuw 61, 158, 269, 317
Opvoeding en Onderwijs (Bijblad voor Taal en Letteren) 112, 207, 272
School en Leven 64, 112, 160, 208
Stemmen des Tijds 62, 108, 158, 205, 269, 317
Studiën; tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren 318
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 110, 271
Van onzen tijd 64, 109, 159, 206, 271, 319
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen 319
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie 207
Verslagen van de Vereeniging ‘Vondel-Museum’ 63
Vragen des tijds 110