De Nieuwe Taalgids. Jaargang 19


auteur: [tijdschrift] Nieuwe Taalgids, De


bron: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 19. J.B. Wolters, Groningen / Den Haag 1925  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 308]

Aankondigingen en mededelingen.

Middelnederlandsch Woordenboek. Het verdienstelike, onmisbare standaardwerk van Verdam, dat niet geheel afgewerkt werd, nadert nu zijn voltooiing, door de toewijding van Prof. Dr. F.A. Stoett, die er veel zorg en tijd aan besteedde. De eerste aflevering (weic-werdich) is reeds verschenen; in de loop van 1926-27 zullen er nog ongeveer zes volgen (Prijs per afl. ƒ 4.50). Het is te hopen dat later ook een bewerker gevonden wordt voor het omvangrijke supplement, dat vooral voor de eerste delen noodzakelik is.

 

Een nieuwe Vondel-uitgave. De ‘Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur’ verzond een Prospectus en uitnodiging om in te tekenen op de Werken van Vondel, die met volledige toelichting en geïllustreerd zullen verschijnen in tien mooi uitgevoerde delen (Prijs per deel ƒ12.50). Voor elk deel zal Dr. J.F.M. Sterbk de levensbeschrijving, bibliografie en literatuuropgaven geven; de taalkundige bewerking is opgedragen aan Dr. H.W.E. Moller, terwijl inleidende Vondelstudieën geschreven zullen worden door C.E. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen JLzn. en L. Simons. Moge deze standaard-uitgave, die op veel hoger peil zal staan dan de vroegere, door Van Lennep-Unger bezorgd, alom krachtige steun vinden.

 

De Nederlandsche dialecten in den loop der eeuwen.’ Met deze titel zal bij de firma J.B. Wolters, onder leiding van Dr. Jac. van Ginneken ‘een verzameling van historiese dialektbloemlezingen’ verschijnen. Drie delen, over het West-Vlaams, (door Dr. J. Jacobs), het Fries (door P. Sipma) en het Zeeuws (door Dr. H.C.M. Ghijsen) zullen reeds dit jaar verschijnen; een negental andere zijn in bewerking. Het welslagen van deze onderneming is ongetwijfeld voor de beoefening van de Nederlandse taalkunde van groot belang.

 

Handelingen van het elfde Nederlandsche Philogen-Congres. In een deel van 72 blz. zijn deze Handelingen onlangs verschenen (Groningen - J.B. Wolters). Evenals voor drie jaar werden, om de hoge kosten te vermijden, slechts beknopte verslagen van de voordrachten opgenomen.

[p. 309]

Phonetische beschrijving van de klanken der Schiermonnikoogsche taal. Deze verhandeling van de bekende foneticus L.P.H. Eykman, het resultaat van een langjarig experimenteel onderzoek, verscheen in de Verhandelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (afd. Lett. N.R., deel XXV), een pendant van zijn vroegere studie over de Hindelopense taal. De talrijke tabellen en kurven-reprodukties getuigen van een bewonderenswaardige vlijt. De eerste afdeling (blz. 1-98) behandelt het met instrumenten verkregen materiaal; de tweede afdeling geeft, op grond van eigen waarneming, een beknopte beschrijving van de klanken in de taal van Schiermonnikoog. De derde afdeling (blz. 110-124) bevat een aantal fonetiese transscripties, van losse zinnen, losse woorden en teksten.

 

Schriftelijke opgaven van de examens Middelbaar Onderwijs. Deze verzameling, samengebracht door G. Bolkestein, bevat o.a. de opgaven voor Nederlandse taal- en letterkunde gedurende de jaren 1918-1924 (Groningen - J.B. Wolters - 1925; prijs ƒ 0.90).

 

Leesboeken voor de lagere school. In de loop van dit jaar ontvingen wij ter aankondiging een reeks leesboeken. Bij de firma J.B. Wolters verschenen: Ons nieuwe leesboek, voor het voortgezet onderwijs, door J. Ek en C. Moerman Jr., geïllustreerd door H. Verstijnen (4 delen); Samenspraken, voor de hoogste klassen der lagere school en de eerste klasse van het voortgezet onderwijs, door J.J. Visser; Dierenvreugd en leed door L. Dorsman Cz. en Jac. van der Klei; In het Wonderland, door Josef Cohen en Wytze Keuning, geïllustreerd door Joh. Dijkstra.

Bij de firma G.B. van Goor Zonen: Oogst voor de kleintjes, vier boekjes met leesst of voor het aanvankelik leesonderwijs, door F.H.N. Bloemink, met gekleurde platen van Sytje Aafjes, Bas van der Veer en B. Midderigh-Bokhorst; Oogst, bloemlezing door F.H.N. Bloemink: voorlopertjes (A-D) en zes deeltjes; Eenvoudig Schoon, bloemlezing uit de kinderlectuur, door H. van Strien en P.J. Mols (8 dln.); Frisch en Fraai, bloemlezing voor Roomsch-Katholieke scholen, verzameld door Willem Wildschut (No. 17 en 18 en Deel B); Javaansche sagen en legenden, zeden en gewoonten door J.L. Amerika en A. Soeardi, met illustraties van Yang Lain; Miauwke, de geschiedenis, van een kater door David Tomkins, met teekeningen van den schrijver.

C.d.V.