[p. 152]

Bouwstoffen van het Middelnederlandsch Woordenboek
Addenda en corrigenda1)

II

1524. (60) Berijmde Brugsche Wetten.

De editie van Gilliodts-van Severen is volstrekt zoo slecht niet als hier gezegd wordt. Zie mededeeling van E.I. Strubbe bij P. Gorissen, Costuimen van het Brugse Vrije. Fragment van een recensie in proza - Handel. v.d. Kon. Commissie v.d. Uitg. der Oude Wetten en Verordeningen van België XVIII (1955), p. 511, noot 1.

1525. (86) Blisc. v. M2.

Zie thans Die eerste bliscap van Maria, opnieuw uitgegeven en toegelicht door Willem de Vreese. 's-Gravenhage, 1931. 8o (XXXII, 186 blzz.).

1526. (406) Elizab. Leg.

2. Hs. B, Brussel, Kon. Bibl. 1683-87 is geschreven na 1552 (zie f. 128 r.). 9. Hs. I, Brussel, Kon. Bibl. 4302-05, is geschreven in dezelfde hand als hs. Leiden, U.B., B.P.L. 2541. Dit hs. is gecopieerd door een der zusters van Sint Agnes te Maeseyk in 1486 en vertoont ook de dialectkenmerken van die streek. Zie J. Deschamps, Catalogus der Tentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen. 17 Juli-25 Aug. 1954, blz. 9 en nrs. 35-41.

1527. (408) Eng. hss.

92. Afschriften uit Cod.-Hulthem no 194, Brussel, Kon. Bibl. 15642-'651.

1528. (437) Flovent

2. Het fragment dateert wel uit de 2e helft der 14e eeuw. Een foto te Leiden, U.B., B.P.L. 2485.

Fragment te Gent - Zie art. 495.

1529. (488) Gelre, Wapenb.

Door F. Gorissen wordt het hs. gedateerd in het laatste derde deel der 14e eeuw. Zie Jan Malwael und die Brüder Limburg in Bijdragen Gelre LIV

[p. 153]

(1954). Anhang ‘Ueber den Verfasser des Codex Gelre (Wapenboek)’, p. 180-189.

1530. (495) Gentsch fragm. (hs.) - ook Fragment te Gent (hs.).

Fragment van een berijmde geschiedenis van Barlaam en Josephat?

In het Mnl. Wbk. twee maal aangeduid gevonden: Mnl. Wbk. 5, 1495: Fragment te Gent (hs.); 4,670: Gentsch fragment (hs.).

Hs.: Gent, U.B., 1592. Een strook perkament van c. 1400. Uitgegeven door W. de Vreese in Ts. 14 (1895), p. 170-172. - Vlaamsch.

1531. (613) Hs. aangeh. M. Loep Gloss, blz. 201.

F. xv ra Hier na als adam out was... tot f. xx rb... Ende doe vercreech adam die oly der ontfermherticheit die hem beloeft was is afgedrukt door J. Tydeman als bijlage tot zijn editie van Dboec vanden houte, p. 46-58. Zie artt. 1318 en 1544.

1532. (653) Hs. Lett(k). 339.

De dateering is te vroeg. De tractaten ff. 118b, 126a en 137b bestonden nog niet in 1426 en 1430. Zie C.C. de Bruin, De middelnederlandse vertaling van De imitatione Christi (Qui sequitur) van Thomas a Kempis in hs. Leiden, Maatschappij der Ned. Letterk. 339 (Leiden 1954), p. 10.

Naar een ander hs. uitgeg. ... lees. Naar een andere redactie uitgeg. ...

1533. (693) Hs. Yp.

3a. Bl. 476: Gelaetkunde. Zie art. 56 sub 32 en 108.

1534. (835) Lev. v. Lutg.

Onnauwkeurige en willekeurige uitgave. Zie D.A. Stracke, Een Lutgartcollatie in Versl. en Meded. der Kon. Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde 1927, p. 853-873. De editie verraadt bovendien gebrek aan paleographische kennis.

1535. (869) Madelg. - fr.

2. De signaturen in de Gem. Bibliotheek te Rotterdam zijn sindsdien gewijzigd: nr. 14D26 is thans 96 C 4.

5. De verwijzing naar het artikel van W.L. de Vreese in Ts. 15 (1896) moet vervallen. Daar is sprake van een ander fragment, nl. Gent U.B. nr. 1651.

1536. (871) Maleg.

4. De fragmenten Leiden, U.B., Letterk. 202 en 203 behoorden eens tot hetzelfde handschrift.

5. Fragment-Serrure I lees II.

1537. (872) Maleg. - fr., Onuitgegeven.

Zie art. 1535 (869) sub 2.

[p. 154]

1538. Naamloos citaat.

Mnl. Wbk. IV, 1161 naamloos citaat lees Vierde Mart. 887.

1539. (923) Nat. Bl. (I).

3. Detmold, Lippische Landesbibl.

Ms. 70. - Voor de editie zijn slechts die gedeelten gebruikt die uitgegeven waren door M.L. Petri in Jacob van Maerlant, und Der Naturen Bloeme, eine Ms. der öffentlichen Bibliothek in Detmold. Detmold, 1853.

6. Alleen het eerste van de beide bladen is uitgegeven in deze editie: Boek III 1895-2202.

7. Van fragment E deelt Bormans op p. 388 in variis lectionibus bij Boek III 2877 mede: ‘dit is eigentlijk geen handschrift van Maerlants Naturen bloeme, maar een medecijnboek met sommige uittreksels uit dat werk’. De bedoelde codex is Handschrift Brussel, K.B. 15624-41 (zie art. 693. Hs. Yp.), uit de collectie van Van Hulthem, waarin op f. 75v-77r uittreksels uit Der Naturen Bloeme voorkomen, beginnende bij Boek II 113. De eerste drie passages heeft Bormans niet opgenomen: hij begint bij II 263.

1540. (1013) Patr. Vag.

Hs.: Berlijn, Pruis. Staatsbibl. ms. germ. 8o 1087 lees 4o 1087.

1541. (1154) Scalc e. Cl.

Opmerking: Mnl. Wbk. IV, 1660 mistaet - hs.: mistant?

1542. (1171) Serv.

De Servaes-fragmenten te Leipzig, Bibl. des Reichsgerichts berusten thans in het Oberstes Gericht der Deutschen Demokratischen Republik. Het fragment van München is nog niet teruggevonden. Zie J. Deschamps, Catalogus der Tentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen. 17 Juli-25 Aug. 1954, blz. 9.

1543. (1188) Sp.

I, 3.

G: Een blad perkament, langen tijd verloren, doch in 1941 terug in het Gemeente-Archief te Zutphen, waar het gevonden was. Sinds 1957 te Leiden. De uitgever heeft het fragment niet gezien, doch hij nam de varianten om uit een artikel van W.G. Brill, Fragment van een handschrift van Maerlants Spiegel Historiael, gevonden te Zutphen in deel 2 van vol. VII (1856) van de N.R.v. Werken van de Mij der Ned. Letterk. (Zie art. 826 sub 7, waar ook deel 2 bedoeld is).

Hs.: Leiden, U.B., Letterk. 1197, 2, uit het begin der 14e eeuw - Vlaamsch. (Zie ook art. 1547).

1544. (1318). V.d. Houte.

Blz. 46-58: Bijlage A. In het Mnl. Wbk. geciteerd naar blz. en regel. Een prozabewerking van de legende, die ook als stof heeft gediend voor het Boec vanden Houte.

Hs.: Leiden, U.B., Letterk. 262, f. xvra-xxrb. Zie artt. 613 en 1531.

[p. 155]

1545. (1327) Verk. Mart.

Opmerking: Mnl. Wbk. II, 55 - Verk. Mart. 523 lees Vierde Mart. 523.

1546. (1342) IV Mart.

Opmerking: Mnl. Wbk. III, 1609 Vierde Mart. 177 lees 777 en VIII, 71 Vierde Mart. 150 lees 550.

1547. (1363) Vr. e.M.

3. Van de nrs. 1-5 de varianten ontleend aan het fragment te Leiden, vroeger eigendom van M. de Vries. Zie thans G.I. Lieftinck, Fragment G van Maerlants Eerste Partie van de Spiegel Historiael in Ts. 75 (1957), blz. 145-151.

Hs.: Leiden, U.B., Letterk. 1197, 1. Een blad perkament uit de eerste helft der 14e eeuw - Vlaamsch.

Corrigenda

In de vorige Corrigenda, art. 1498, Nat. Bl. is voor 1. te lezen 2. De verwijzing naar art. 503b moet zijn art. 1503b.

In de artt. 1509, 1513 en 1514 wordt een photocollectie van fragmenten genoemd, te Leiden, U.B., B.P.L. 2586. Dit moet zijn B.P.L. 2485.

 

De samensteller is dank verschuldigd aan H. van Alfen † (artt. 1538, 1545, 1546), J. Deschamps (art. 1526), Dr. K. Heeroma (art. 1530), Dr. W.G. Hellinga en zijn staf (artt. 1525, 1535-37, 1540), Mej. A. Kampstra (art. 1539) en Dr. R.G. Lievens (artt. 1531 en 1544)

 

G.I. Lieftinck