Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112


auteur: [tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde


bron: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112. Stichting Dimensie, Leiden 1996


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112

bron

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112. Stichting Dimensie, Leiden 1996

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr _tij003199601_01
logboek

- 2010-03-26 VH colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: S. Ned. 12 8483

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van jaargang 112 van Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde uit 1996. De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren beijvert zich voor het verkrijgen van toestemming van alle rechthebbenden; eenieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op in dit tijdschrift opgenomen bijdragen, wordt verzocht dit onverwijld aan ons te melden (post@dbnl.org).

 

redactionele ingrepen

Op verschillende plaatsen zijn de eindnoten opgenomen in de lopende tekst. Hierdoor zijn de betreffende pagina's, inclusief de kop ‘Noten’, komen te vervallen.

p. 1: het nootteken bij noot * ontbrak in de lopende tekst, wij hebben deze alsnog geplaatst.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de pagina's met adverenties zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina *1]

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

UITGEGEVEN VANWEGE DE MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSE LETTERKUNDE TE LEIDEN

DEEL 112, aflevering 1

STICHTING DIMENSIE - LEIDEN - 1996

 

[pagina *2]

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

Verschijnt vier keer per jaar. Een aflevering bevat tenminste 80 bladzijden.

 

Redactie

 

dr. A.A.M. Besamusca
dr. A.Th. Bouwman
dr. G.R.W. Dibbets
dr. L. van Gemert
dr. J. Noordegraaf
dr. O. Praamstra

 

Redactie-assistent: Th.P.F. Wortel

 

Redactiesecretariaat

 

Universiteitsbibliotheek

t.a.v. dr. A.Th. Bouwman

Postbus 9501

2300 RA Leiden

 

Overname van artikelen of gedeelten van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de redactie en de uitgever.

 

Kopij

 

De kopij dient te worden ingeleverd op twee prints, de definitieve kopij - waarin het redactioneel commentaar is verwerkt - op diskette.

De maximale omvang van een artikel bedraagt 10.000 woorden (ca. 20 gedrukte pagina's), inclusief eindnoten en bibliografie. Het artikel dient te beginnen met een samenvatting in het Engels van ten hoogste 100 woorden. Boekbeoordelingen beslaan in de regel 750-1500 woorden, signalementen 250-500 woorden.

Door de redactie aanvaarde kopij geldt als definitieve tekst. Wijziging in de drukproeven, anders dan verbeteringen van zetfouten, kan de auteur in rekening worden gebracht door de uitgever.

Nieuwe alinea's springen links in; een nieuw tekstgedeelte begint met twee regels wit. Titels van geciteerde boeken en tijdschriften worden onderstreept, titels van tijdschriftartikelen tussen enkele aanhalingstekens geplaatst. Nadere gegevens over kopijbehandeling, tekstverzorging, noten en literatuurvermelding staan in de ‘Richtlijnen voor de auteurs’, verkrijgbaar bij het redactiesecretariaat. De redactie behoudt zich het recht voor om geaccepteerde kopij te (laten) onderwerpen aan deze ‘Richtlijnen’.

De auteurs wordt verzocht voor het citeren van de volgende woordenboeken en periodieken gebruik te maken van onderstaande afkortingen:


WNT Woordenboek der Nederlandsche Taal
 
MNW Middelnederlandsch Woordenboek
 
RGl J.J. Mak: Rhetoricaal glossarium
 
BMDC Bijdragen en mededelingen van de dialectencommissie
 
FdL Forum der Letteren
 
HCDT Handelingen van de commissie voor dialectologie en toponymie
 
LB Leuvense bijdragen
 
MKA, Lett. Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, afd. Letterkunde
 
Ntg De nieuwe taalgids
 
SpL Spiegel der Letteren
 
TNTL Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
 
TT Taal en tongval
 
VMKA Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde te Gent

 

Overdrukken

 

Medewerkers ontvangen 20 gratis overdrukken van hun artikel (5 van een boekbeoordeling).

 

Ontvangen boeken

 

Elke aflevering bevat een lijst van ontvangen boeken. Boeken die daarvoor naar het oordeel van de redactie in aanmerking komen, worden besproken. Ongevraagd toegezonden boeken worden niet geretourneerd.

 

ISSN 0040-7550

 

[pagina *4]

Inhoud


  artikelen
1 R. Resoort
Jonathas ende Rosafiere: een religieuze roman?
18 F. Riddy
Giving and receiving. Exchange in the Roman van Walewein and Sir Gawain and the Green Knight
30 P.E.L. Verkuyl
Een dichterlijk pamflet naar aanleiding van de komeet van 1664
44 E. Stronks
‘Een nektardoos en avontslaatje’. Liefdesgedichten van de predikant Joannes Vollenhove
57 R. Marres
Slauerhoffs ‘Larrios’ en ‘Het eind van het lied’. Zoeken met en zonder einde
65 O. Vries
Het raadselachtige rechtswoord ‘heidenmoord’
 
  boekbeoordelingen
 
76 J. Don [et. al.]: Inleiding in de generatieve morfologie;
G. Booij en A. van Santen: Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands - (J. Hoeksema)
80 De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw in duizend en enige bladzijden. [Samenst.] G. Komrij
- (D.E. vander Poel)
83 J.A. Schippers: Middelnederlandse fabels. Studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels - (Th. Mertens)
84 R. Stein: Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw - (A.L.H. Hage)
88 P. Thissen: Werk, netwerk en letterwerk van de familie Van Hoogstraten in de zeventiende eeuw. Sociaal-economische en sociaal-culturele achtergronden van geletterden in de Republiek - (A. de Jeu)
91 H.K. Poot: Gedichten. Voorafgeg. door de biogr. van de dichter door J. Spex. [Ed.] M.A. Schenkeveld-Van der Dussen - (L. van Gemert)
93 L. Dirikx: Louis Couperus en het decadentisme. Een thematologische confrontatie - (R. de Jong)
 
96 signalementen
 
103 ontvangen boeken

 

Abonnementen

 

Voor alle zaken betreffende abonnementen, verschenen afleveringen en jaargangen wende men zich tot de uitgever: Stichting Dimensie, Leliestraat 37A, 2313 BE Leiden. De abonnementsprijs per jaargang bedraagt voor particulieren ƒ 98, -, voor instellingen ƒ 148, - en voor studenten, AIO's en OIO's ƒ 49, -.

Auteurs van artikelen krijgen abonnementskorting: auteurs die nog geen abonnee zijn, kunnen twee jaargangen voor ƒ 130, - ontvangen; abonnee-auteurs ontvangen de jaargang volgend op die waarin hun artikel verschijnt voor ƒ 65, -. Donateurs van Stichting Dimensie ontvangen 10% korting. (Alle prijzen excl. verzendkosten)

 

[pagina *5]

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

UITGEGEVEN VANWEGE DE MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSE LETTERKUNDE TE LEIDEN

DEEL 112, aflevering 2

STICHTING DIMENSIE - LEIDEN - 1996

 

[pagina *6]

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

 

Verschijnt vier keer per jaar. Een aflevering bevat tenminste 80 bladzijden.

 

Redactie

dr. A.A.M. Besamusca
dr. A.Th. Bouwman
dr. G.R.W. Dibbets
dr. L. van Gemert
dr. J. Noordegraaf
dr. O. Praamstra

 

Redactie-assistent: Th.P.F. Wortel

 

Redactiesecretariaat

 

Universiteitsbibliotheek

t.a.v. dr. A.Th. Bouwman

Postbus 9501

2300 RA Leiden

 

Overname van artikelen of gedeelten van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de redactie en de uitgever.

 

Kopij

 

De kopij dient te worden ingeleverd op twee prints, de definitieve kopij - waarin het redactioneel commentaar is verwerkt - op diskette.

De maximale omvang van een artikel bedraagt 10.000 woorden (ca. 20 gedrukte pagina's), inclusief eindnoten en bibliografie. Het artikel dient te beginnen met een samenvatting in het Engels van ten hoogste 100 woorden. Boekbeoordelingen beslaan in de regel 750-1500 woorden, signalementen 250-500 woorden.

Door de redactie aanvaarde kopij geldt als definitieve tekst. Wijziging in de drukproeven, anders dan verbeteringen van zetfouten, kan de auteur in rekening worden gebracht door de uitgever.

Nieuwe alinea's springen links in; een nieuw tekstgedeelte begint met twee regels wit. Titels van geciteerde boeken en tijdschriften worden onderstreept, titels van tijdschriftartikelen tussen enkele aanhalingstekens geplaatst. Nadere gegevens over kopijbehandeling, tekstverzorging, noten en literatuurvermelding staan in de ‘Richtlijnen voor de auteurs’, verkrijgbaar bij het redactiesecretariaat. De redactie behoudt zich het recht voor om geaccepteerde kopij te (laten) onderwerpen aan deze ‘Richtlijnen’.

De auteurs wordt verzocht voor het citeren van de volgende woordenboeken en periodieken gebruik te maken van onderstaande afkortingen:


WNT Woordenboek der Nederlandsche Taal
 
MNW Middelnederlandsch Woordenboek
 
RGl J.J. Mak: Rhetoricaal glossarium
 
BMDC Bijdragen en mededelingen van de dialectencommissie
 
FdL Forum der Letteren
 
HCDT Handelingen van de commissie voor dialectologie en toponymie
 
LB Leuvense bijdragen
 
MKA, Lett. Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, afd. Letterkunde
 
Ntg De nieuwe taalgids
 
SpL Spiegel der Letteren
 
TNTL Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
 
TT Taal en tongval
 
VMKA Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde te Gent

 

Overdrukken

 

Medewerkers ontvangen 20 gratis overdrukken van hun artikel (5 van een boekbeoordeling).

 

Ontvangen boeken

 

Elke aflevering bevat een lijst van ontvangen boeken. Boeken die daarvoor naar het oordeel van de redactie in aanmerking komen, worden besproken. Ongevraagd toegezonden boeken worden niet geretourneerd.

 

ISSN 0040-7550

 

[pagina *8]

Inhoud


  artikelen
 
105 M.-Th. Leuker
Katholieke en protestantse martelaren in de negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur. Over de nationale mythologie van Nederland.
 
129 J.W.J. Burgers
De invoering van het Nederlands in de dertiende-eeuwse documentaire bronnen in Holland en Zeeland
 
151 Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek op weg naar voltooiing. Ten geleide
 
152 W.J.J. Pijnenburg en T.H. Schoonheim
Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (1200-1300). De geschiedenis van een project
 
  boekbeoordelingen
 
165 J.A.M. Komen: Over de ontwikkeling van absolute constructies -
(M.J. van der Wal)
168 A.C.G. Fleurkens: Stichtelijke lust. De toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie -
(M. Meijer Drees)
172 N.F. Streekstra:
Afbeeldingsrelaties. Een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donnevertalingen - (A. Leerintveld)
176 Ph. Vermoortel: De parabel bij Multatuli. Hoe moet ik u aanspreken om verstaan te worden? -
(O. Praamstra)
179 D.C. Grit: Driewerf zalig Noorden. Over literaire betrekkingen tussen de Nederlanden en Scandinavië -
(O. Praamstra)
 
  interdisciplinair
 
182 M. van Vaeck: Adriaen van de Vennes ‘Tafereel van de belacchende werelt’ (Den Haag, 1635) - (J. Becker)
 
150 signalementen
189  
 
198 ontvangen boeken

 

Abonnementen

 

Voor alle zaken betreffende abonnementen, verschenen afleveringen en jaargangen wende men zich tot de uitgever: Stichting Dimensie, Leliestraat 37A, 2313 BE Leiden. De abonnementsprijs per jaargang bedraagt voor particulieren ƒ 98, -, voor instellingen ƒ 148, - en voor studenten, AIO's en OIO's ƒ 49, -.

Auteurs van artikelen krijgen abonnementskorting: auteurs die nog geen abonnee zijn, kunnen twee jaargangen voor ƒ 130, - ontvangen; abonnee-auteurs ontvangen de jaargang volgend op die waarin hun artikel verschijnt voor ƒ 65, -. Donateurs van Stichting Dimensie ontvangen 10% korting. (Alle prijzen excl. verzendkosten)

 

[pagina *9]

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

UITGEGEVEN VANWEGE DE MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSE LETTERKUNDE TE LEIDEN

DEEL 112, aflevering 3

LEIDEN - 1996

 

[pagina *10]

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

 

Verschijnt vier keer per jaar. Een aflevering bevat tenminste 80 bladzijden.

 

Redactie

 

dr. A.A.M. Besamusca
dr. A.Th. Bouwman
dr. G.R.W. Dibbets
dr. L. van Gemert
dr. J. Noordegraaf
dr. O. Praamstra

 

Redactie-assistent: Th.P.F. Wortel

 

Redactiesecretariaat

 

Universiteitsbibliotheek t.a.v. dr. A.Th. Bouwman

Postbus 9501

2300 RA Leiden

 

Overname van artikelen of gedeelten van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de redactie en de uitgever.

 

Kopij

 

De kopij dient te worden ingeleverd op twee prints, de definitieve kopij - waarin het redactioneel commentaar is verwerkt - op diskette.

De maximale omvang van een artikel bedraagt 10.000 woorden (ca. 20 gedrukte pagina's), inclusief eindnoten en bibliografie. Het artikel dient te beginnen met een samenvatting in het Engels van ten hoogste 100 woorden. Boekbeoordelingen beslaan in de regel 750-1500 woorden, signalementen 250-500 woorden.

Door de redactie aanvaarde kopij geldt als definitieve tekst. Wijziging in de drukproeven, anders dan verbeteringen van zetfouten, kan de auteur in rekening worden gebracht door de uitgever.

Nieuwe alinea's springen links in; een nieuw tekstgedeelte begint met twee regels wit. Titels van geciteerde boeken en tijdschriften worden onderstreept, titels van tijdschriftartikelen tussen enkele aanhalingstekens geplaatst. Nadere gegevens over kopijbehandeling, tekstverzorging, noten en literatuurvermelding staan in de ‘Richtlijnen voor de auteurs’, verkrijgbaar bij het redactiesecretariaat. De redactie behoudt zich het recht voor om geaccepteerde kopij te (laten) onderwerpen aan deze ‘Richtlijnen’.

De auteurs wordt verzocht voor het citeren van de volgende woordenboeken en periodieken gebruik te maken van onderstaande afkortingen:


WNT Woordenboek der Nederlandsche Taal
 
MNW Middelnederlandsch Woordenboek
 
RGl J.J. Mak: Rhetoricaal glossarium
 
BMDC Bijdragen en mededelingen van de dialectencommissie
 
FdL Forum der Letteren
 
HCDT Handelingen van de commissie voor dialectologie en toponymie
 
LB Leuvense bijdragen
 
MKA, Lett. Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, afd. Letterkunde
 
Ntg De nieuwe taalgids
 
SpL Spiegel der Letteren
 
TNTL Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
 
TT Taal en tongval
 
VMKA Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde te Gent

 

Overdrukken

 

Medewerkers ontvangen 20 gratis overdrukken van hun artikel (5 van een boekbeoordeling).

 

Ontvangen boeken

 

Elke aflevering bevat een lijst van ontvangen boeken. Boeken die daarvoor naar het oordeel van de redactie in aanmerking komen, worden besproken. Ongevraagd toegezonden boeken worden niet geretourneerd.

 

ISSN 0040-7550

 

[pagina *12]

Inhoud


  artikelen
 
201 H. van Dael
De dwaze Salomon en de wijze Vondel. Een interpretatie van Vondels Salomon
 
227 W.P. Gerritsen
Walewein goes international
 
238 K.H. van Dalen-Oskam en T.H. Schoonheim
Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (1200-1300). Namen en hun plaats in de woordenschat
 
249 R. Salverda
Culturele linguistiek
 
  boekbeoordelingen
 
264 Willem Bilderdijk: De kunst der poëzy. [Ed.] W. van den Berg en J.J. Kloek - (M.A. Schenkeveldvan der Dussen)
 
266 T. Streng: ‘Realisme’ in de kunsten literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875 -
(M.H. Schenkeveld)
270 M.G. Kemperink: Nederlands toneel in het fin de siècle, 1890-1900 - (N. Maas)
 
272 R.M. Vugs: F. Bordewijk. Een biografie - (S.N. Bakker)
 
275 R. Supheert: Yeats in Holland - (M.H. Schenkeveld)
 
276 R. van Daele: Ruimte en naamgeving inVan den vos Reynaerde’ - (A.Th. Bouwman)
 
280 G. Warnar: Het Ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid - (J.M. Willeumier-Schalij)
 
283 S.D. Post: Pieter Boddaert en Rutger Schutte. Piëtistische dichters in de achttiende eeuw - (P. van Beek)
 
286 signalementen
295 ontvangen boeken

 

Abonnementen

 

Voor alle zaken betreffende abonnementen, verschenen afleveringen en jaargangen wende men zich tot de uitgever: Internationaal Forum, Leliestraat 37A, 2313 BE Leiden. De abonnementsprijs per jaargang bedraagt voor particulieren ƒ 98, -, voor instellingen ƒ 148, - en voor studenten, AIO's en OIO's ƒ 49, -.

Auteurs van artikelen krijgen abonnementskorting: auteurs die nog geen abonnee zijn, kunnen twee jaargangen voor ƒ 130, - ontvangen; abonnee-auteurs ontvangen de jaargang volgend op die waarin hun artikel verschijnt voor ƒ 65, -. Donateurs van Dimensie ontvangen 10% korting. (Alle prijzen excl. verzendkosten)

 

[pagina *13]

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

UITGEGEVEN VANWEGE DE MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSE LETTERKUNDE TE LEIDEN

DEEL 112, aflevering 4

LEIDEN - 1996

 

[pagina *14]

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

 

Verschijnt vier keer per jaar. Een aflevering bevat tenminste 80 bladzijden.

 

Redactie

dr. A.A.M. Besamusca
dr. A.Th. Bouwman
dr. G.R.W. Dibbets
dr. L. van Gemert
dr. J. Noordegraaf
dr. O. Praamstra

 

Redactie-assistent: Th.P.F. Wortel

 

Redactiesecretariaat

 

Universiteitsbibliotheek

t.a.v. dr. A.Th. Bouwman

Postbus 9501

2300 RA Leiden

 

Overname van artikelen of gedeelten van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de redactie en de uitgever.

 

Kopij

 

De kopij dient te worden ingeleverd op twee prints, de definitieve kopij - waarin het redactioneel commentaar is verwerkt - op diskette.

De maximale omvang van een artikel bedraagt 10.000 woorden (ca. 20 gedrukte pagina's), inclusief eindnoten en bibliografie. Het artikel dient te beginnen met een samenvatting in het Engels van ten hoogste 100 woorden. Boekbeoordelingen beslaan in de regel 750-1500 woorden, signalementen 250-500 woorden.

Door de redactie aanvaarde kopij geldt als definitieve tekst. Wijziging in de drukproeven, anders dan verbeteringen van zetfouten, kan de auteur in rekening worden gebracht door de uitgever.

Nieuwe alinea's springen links in; een nieuw tekstgedeelte begint met twee regels wit. Titels van geciteerde boeken en tijdschriften worden onderstreept, titels van tijdschriftartikelen tussen enkele aanhalingstekens geplaatst. Nadere gegevens over kopijbehandeling, tekstverzorging, noten en literatuurvermelding staan in de ‘Richtlijnen voor de auteurs’, verkrijgbaar bij het redactiesecretariaat. De redactie behoudt zich het recht voor om geaccepteerde kopij te (laten) onderwerpen aan deze ‘Richtlijnen’.

De auteurs wordt verzocht voor het citeren van de volgende woordenboeken en periodieken gebruik te maken van onderstaande afkortingen:


WNT Woordenboek der Nederlandsche Taal
 
MNW Middelnederlandsch Woordenboek
 
RGl J.J. Mak: Rhetoricaal glossarium
 
BMDC Bijdragen en mededelingen van de dialectencommissie
 
FdL Forum der Letteren
HCDT Handelingen van de commissie voor dialectologie en toponymie
 
LB Leuvense bijdragen
 
MKA, Lett. Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, afd. Letterkunde
 
Ntg De nieuwe taalgids
 
SpL Spiegel der Letteren
 
TNTL Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
TT Taal en tongval
VMKA Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde te Gent

 

Overdrukken

 

Medewerkers ontvangen 20 gratis overdrukken van hun artikel (5 van een boekbeoordeling).

 

Ontvangen boeken

 

Elke aflevering bevat een lijst van ontvangen boeken. Boeken die daarvoor naar het oordeel van de redactie in aanmerking komen, worden besproken. Ongevraagd toegezonden boeken worden niet geretourneerd.

 

ISSN 0040-7550

 

[pagina *16]

Inhoud


  artikelen
 
297 R. Zemel
Moriaen en Perceval in ‘Waste Land’
 
320 T. ter Meer
Huygens' eerste pennevruchten.
Schoolwerk of toch niet helemaal?
 
336 B. Hartlieb
Der Frieden als höchstes Gut.
Jan de Marres Jacoba van Beieren (1736)
 
352 K.H. van Dalen-Oskam en K.A.C. Depuydt
Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (1200-1300).
Over betekenissen en meer
  interdisciplinair
 
365 F. van Oostrom: Maerlants wereld - (B. Besamusca, W. Kuiper, J.W.J. Burgers, A.P. Orbán, K. Busby)
 
380 E. de Jongh: Kwesties van Betekenis. Thema en motief in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw - (L. Buijnsters-Smets)
 
383 J.J.M. Meijers: J.H. Leopold als klassiek filoloog - (M.H. Schenkeveld)
 
385 signalementen
 
391 ontvangen boeken

 

Abonnementen

 

Voor alle zaken betreffende abonnementen, verschenen afleveringen en jaargangen wende men zich tot de uitgever: Internationaal Forum, Leliestraat 37A, 2313 BE Leiden. De abonnementsprijs per jaargang bedraagt voor particulieren ƒ 98, -, voor instellingen ƒ 148, - en voor studenten, AIO's en OIO's ƒ 49, -.

Auteurs van artikelen krijgen abonnementskorting: auteurs die nog geen abonnee zijn, kunnen twee jaargangen voor ƒ 130, - ontvangen; abonnee-auteurs ontvangen de jaargang volgend op die waarin hun artikel verschijnt voor ƒ 65, -. Donateurs van Internationaal Forum ontvangen 10% korting. (Alle prijzen excl. verzendkosten)