Trou moet blijcken. Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'. Deel 4: Boek D


auteur: anoniem Trou moet blijcken


bron: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars (eds.) Trou moet blijcken. Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Deel 4: Boek D. Uitgeverij Quarto, Assen 1994 


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 12]

[Vrou Lorts]

 
+O Redelick welvaren / wel waer isse gegaen
 
wie heeft dit gedaen / waer isse gevloogen
 
ick en siese hier nergens voor mijn oogen
5
ick gruw te sijn bedroogen / nae ick beproeff
 
welvaren sal wech sijn Daerom heb ick geen gelooff
 
dies ick mijn bedrooff jae ick voirwaer
Ongeordonneert Leven
 
Troert niet een haer
10
noch en weest dus swaer niet met druck gequelt
 
ghij sult bij een ander wel werden bestelt
 
daer geen gewelt / u sal mogen verseeren
Tgemeen volck
 
Sow weelden soo haest van mijn keeren
15
en mijn dan verneeren / Doer sulcxs verwijt
 
sow ick redelick welvaren wel blijven quijt
 
twaer seeker een spijt waer ging ick heen
Ongeordonneert Leven
 
Weest toch te vreen
20
mijn sal u wel Leen / op ander weegen
 
daer ghij niet en sult blijven verleegen
 
twert al weer vercreegen / wat ghij nu mist
Tgemeen volck
 
Dat waer wel gegist
25
en voorspoedich gevist / mocht sulcxs gescien
 
waer suldij mijn Leijen / bij wat Lien
 
ick sout garen sien / sonder Laet tarden
Ongeordonneert Leven
 
Comt rijst uuijt weelden Laet mijn bewarden
30
coendij volharden / ghij crijcht bijstant
 
segt nu a Dieu weelden / comt geeft mijn die hant
 
mischien off ghijse in Lang niet weer en saecht
 
want daer ick u sal brengen / wert wat anders bejaecht
 
tdient nu niet gewaecht / Laet sulcxs sijn verdreven
Tgemeen volck
 
Ick volch altemet ongeordonneert Leven
 
off ick niet en sal sneeven / door deese drachten
 
redelick welvaren riet // dat ick mijn sow wachten
 
bij dagen bij nachten / voor uwen persoon
Ongeordonneert Leven
 
Ghij sult mijn altemet wel werden gewoon
 
dus vreest gen hoon / want hoe sout ick Dijn
 
conen verleijen / al die werlt volcht mijn
 
alst blijct int scijn / ghij sijt quaelick bedocht
Tgemeen volck
 
Ghij hebt mijn Immers uuijt weelden gebrocht
[p. 13]origineel
 


illustratie

[p. 14]origineel
 


illustratie

[p. 15]origineel
 
+daer ick in was gerocht / door reedelick welvaren
 
en neeringe alst blijct / hebdij doen verhaeren
50
die mijn beswaeren / dickmaels genas
Ongeordonneert Leven
 
Dat quam soo te pas
 
en al is Dit glas / nu dus verloopen
 
altijt moet ghij ten besten hoopen
55
ghij sult u wel bedroopen / door mijn te met
Tgemeen volck
 
Jae isset niet mager soo isset vet
 
ick ben in tnet / Dat voel ick aen u
 
maer segt mijn waer ontrent sien wij nu
60
dees wech is soo ruu ick ben hier onbekent
Ongeordonneert Leven
 
Tsal wel drae nu sijn geent
 
wij sijn hier ontrent Lombaerdijen
 
hier sietmen die Luijden alle daechs doerrijen
65
tot cranck verblijen met swaer getruer
 
dit suldij altemet mee Loopen Duer
 
achter en vuer / om Noomgen te spreeken
Tgemeen volck
 
Dats een quaet teeken
70
sijn dit die treeken / die ghij gaet bereijen
 
ick ducht ghij sult mijn in armoet Leijen
 
in weenen en screijen / en commer swaer
Ongeordonneert Leven
 
Ick sal u helpen daer ickse breng allegaer
75
deen metten aer / Dit doch gelooft
 
al die mijn oijt volchden / mosten onvertooft
 
door dese passage hoe welse niet verfroijt
Tgemeen volck
 
Met redelick welvaren ging ick dit noijt
80
tis hier over al beroijt / waer ick bescowe
 
ick gelooff naw off tent moet streckken tot rowe
 
dits een arme Landowe seeker ick meens
Ongeordonneert Leven
 
Redelick welvaren en ick sijn niet alleens
85
wij sijn gans oneens / en versceijen van Loos
 
waer ick coom daer ruijmtse altoos
 
met een droevige voijs elck heeft sijn aert
Tgemeen volck
 
Hoe wel ben ick Dan met u bewaert
90
al waer ick beswaert / sonder biecht gesturven
 
al Lachende dunct mijn wert ick bedurven
 
en gans beroijt / tblijct wel aen deesen
Ongeordonneert Leven
 
Hier comtse gaen daer wij sowen weesen
[p. 16]origineel
 
+die bloem gepreesen aen alle eggen
 
al u gebreck moechdij haer nu seggen
 
wiltet wel over Leggen / want sij heeft veel horts
Tgemeen volck
100
Hoe is haer naeme
Ongeordonneert Leven
 
Sij hiet vrow Lorts
 
vol commers vol storts / noijt saechdij ongerusters
Tgemeen volck
105
Ja Ja Lortsen en borgen tsijn twee gesusters
 
ick hebse eertijts wel hooren noemen
Ongeordonneert Leven
 
Hoort gemeen volck nu sijdij gecoomen
 
daer wij sonder scroomen / onlanxs aff spraeken
110
nu moechdijt met malcanderen maeken
 
a Dieu vordert u saeken sonder op houwen
 
ick Laet u tesaemen backken en brouwen
Hier gaet ongeordonneert Leven binnen
Tgemeen volck
 
Vrow Lorts godt geeff u goeden dach
 
ick coem u besoeken nu ick niet bet en mach
 
ick naems wel verdrach / ick arme welpen
 
+ick ben seer benout / moechdij niet helpen
120
mijn commer stelpen / soo moet ick smooren
Vrow Lorts als een coppellaerste
 
Wat is dat u hindert
Tgemeen volck
 
Ick heb redelick welvaren met nering verlooren
125
die mijn te vooren plaegen te voen
Vrow Lorts
 
Hoe comt Dat toch bij
Tgemeen volck
 
Ongeordonneert Leven heeftet / gaen doen
130
door haer sijn mijn goen aldus gespilt
 
want soo drae ickker aen hing raectet al int wilt
 
dus heeft sijt bedilt / Dat ick nae bequeelde
Vrow Lorts
 
Waer van daen brochtse u
Tgemeen volck
 
Sij trock mijn uuijt weelde
 
daer ick als Die geelde / in was gestelt
 
ick hadt redelick welvaren van goet en gelt
 
maer sij heeftet al gevelt / dat is die sceele
[p. 17]origineel
 


illustratie

[p. 18]origineel
 


illustratie

[p. 19]origineel
+
Vrow Lorts
 
Ongeordonneert Leven brengter hier veele
 
tot deesen speele / alst blijct te hant
 
ick en heb ter werlt geen beter callant
145
die mijn meer profijts doet dan sij alleen
Tgemeen volck
 
Och moechdij mijn oick helpen
Vrow Lorts
 
Ick seg altoos Jae Dus weest te vreen
150
ick sal soo ick meen / mijn reden vaet
 
u wel weer helpen in een eerlijcke staet
 
maer ghij moet doen mijn raet / tot elcken termijn
Tgemeen volck
 
Och wat ghij segt dat sal soo sijn
155
ick wil volgen dijn / in als ongeloogen
 
mach ick weer coomen tot eenich vermoogen
 
ick salt anders voogen / dan ick heb gedaen
Vrow Lorts
 
Hoort vrient wilt mijn verstaen
160
hier comter soo veel dier sijn belaen
 
van alle paen / jae uuijt meenijgen stadt
 
ick heb dit Jaer soo grooten neering gehadt
 
meer dan in ses ander Jaren tblijct allincken
 
hier sijnder nu gecoomen daermen Luttel op sow dincken
165
die benoutheijt ginck crencken / sonder genaet
 
en scijnen te sitten in eerlijcken staet
 
dees coomen vroech ende Laet vrow Lorts besoeken
 
ick helpse voort haer commer vercloecken
 
godt geeff uuijt wat hoeken / tsijn Leeken off clercken
Tgemeen volck
 
Maer segt mijn vrow Lorts / waer mee gaet ghijse versterken
 
met woorden met wercken / off geefdij haer goet
 
segt waer mee helpt ghijse weer op die voet
 
maect mijn dat vroet / indient u behaecht
Vrow Lorts
 
Wats dat gevraecht
 
verstaedij u niet van vrow Lorts en dingen
 
mijn condicij is anders / die ick gae volbringen
 
ick weetet te mingen te Lappen te borgen
180
daer ick wat off coop die Laet ick sorgen
 
al roep ick morgen / tlijt noch wel een Jaer
 
ick Lorset hier ick borget daer
 
ick denck niet een haer / om sulcxs te pleegen
 
coop ickker ses ick geeff daer weer negen
185
soo ben ick selden verleegen / tot eenijgen tij
 
ick hebber soo veel geholpen van die traperij
 
die sonder mij naekende waren groot Leet
[p. 20]origineel
 
+ick riet haer Laekens te borch te coopen int secreet
190
en vercoopense weer gereet / om tgeldeken te verpachten
 
soo raectense aen monij om haer Leet te versachten
 
oick ander ambachten / Leerden ick Die selfde cans
 
dus heb ickker veel geholpen en noch doe staphans
 
die anders int Lijen hadden moeten verstijven
Tgemeen volck
 
Och vrow Lorts wilt mijn oick gerijven
 
dat ick wat mach beclijven / in corte wijl
 
stelt mijn een voet geeft mijn een stijl
 
eert spul int gijl heel gaet vercowen
Vrow Lorts
 
Hoort gemeen volck ick sal u wat ontfowen
 
wiltet wel onthowen / soo blijfdij niet verlooren
 
veel heeftet geholpen dit suldij orbooren
 
slaettet al om u ooren / alst gaet op een nijpen
205
waermen huijsen vercoopt / past een plockpenninken te grijpen
 
Let wel op sulcke strijpen / hoe die mogen sijn
 
wat ghij te borch hoort veijlen segt altoos mijn
 
dit heb ick fijn veel volcxs geleert
 
die nu niet moogen sien off tis al haer begeert
210
ist rechts ist verkeert sij mogent al beloopen
Tgemeen volck
 
Maer hoe raeckmer an
Vrow Lorts
 
Stopt een veijnster / doet een doer oopen
215
wilt Lommeren en coopen / hoet u past
 
onsteect sinte Lorts een caers soo groot als een mast
 
elck een belast / met sulck onthiet
 
borcht over al wat / geeft niemant ijet
 
tis meer gesciet / al schijntet verkerlt
220
hoe souden die sommige aers raeken doer die werlt
 
neempt op voorgaende exempelen merck
 
voecht u als een clerck die niet en dut
 
en alst heel wil houden speelt dan bankerut
 
sonder eenich verscut / dit is mijn Les
225
haest crijchdij respijt off een ander ces
 
onthout dit sles / het sal u baten
 
dit Leer ick dagelicxs mijn ondersaeten
 
diet oick aen vaten / en vinnen profijt
 
spoijt u hier vrij in tes meer dan tijt
230
ghij verstaet mijn belijt / Immers wel te deegen
Tgemeen volck
 
Ja Ja ghij Leert mijn die naers aen die poort veegen
 
wat baetet versweegen / es dat niet die sin
[p. 21]origineel
 


illustratie

[p. 22]origineel
 


illustratie

[p. 23]origineel
+
Vrow Lorts
 
Tis Juijst dat selfde meer noch min
 
voecht u Daer in sonder verstrangen
 
weijnich werter doch om scult gehangen
 
en al wordij gevangen / in dorp off stadt
240
eet u selfs vrij slacht die schilt padt
 
soo werdense drae mat / die u hebben gevaen
 
+compt ick sal u voort wijsen wilt met mijn gaen
 
tot sulcxs Die paen / soo muechdij niet doolen
Tgemeen volck
245
Ick heb mijn heel en al u bevoolen
 
waer ghij gaet scoolen volch ick van vorts
 
sal ick niet bedijen goe Luij ick volch vrow Lorts
Pausa
Hier compt vrow Lorts mettet geemeen volck weer uuijt en tgemeen volck is nu heel beroijt van cleeren
Vrow Lorts
 
Wel gemeen volck est quaelick gebrowen
 
hoe behaecht u mijn handeling hoe staetse u an
Tgemeen volck
 
Ick mocht soo veel seggen tsow mijn rowen
Vrow Lorts
 
Wel gemeen volck
Tgemeen volck
260
Ick heb eerst in een cruijs niet behowen
 
mijn cleeren sijn wech / Die buers is wan
Vrow Lorts
 
Wel gemeen volck
 
hoe behaecht
Tgemeen volck
 
Ick was noijt soo beroijt / neen bij sint Jan
 
ick weet hier van / niet meer te seggen
Vrow Lorts
 
Wij sullen gaen besoeken noch ander eggen
270
om soo te verleggen u commer swaer
Tgemeen volck
 
Waer suldij mijn nu Leen
Vrow Lorts
 
Daer ickse breng allegaer
275
bij een groote scaer / dus weest niet verbolcht
 
die mee vrow Lorts al hebben gevolcht
 
u sal geschien als anderen / dan hebdij geen claegen
Tgemeen volck
 
Jae Jae een gedrenct calff is goet te waghen
280
tmoet mijn behaegen / dats sonder chij
 
maer isset noch verde
[p. 24]origineel
+
Vrow Lorts
 
Neen neen wij coomender haest bij
285
dus weest vroolick en blij / siet hier isset huis
 
daer ghij in sult Leven / sonder confuijs
 
suver en cuijs / wat wilmen veel teemen
Tgemeen volck
 
Ho esset geheeten
Vrow Lorts
 
Dat suldij wel verneemen
 
Laet varen sulcke streemen // tmocht droefheijt ontwinnen
 
comt gemeen volck hier moet ghij binnen
 
scarpt hier wel u sinnen // tot uwen verhal
295
want wie vrow Lorts oijt volchden coomen hier al
Noch vrow Lorts
 
Ick how hij te deegen wel is ter pal
 
bij een groot getal / die uuijt alle hoeken
 
mijn eeven staech vast coomen besoeken
300
ick scijnse te vercloecken als een verfroijder
 
maer hoe sij mijn meer volgen hoese werden beroijder
 
want sulcxs is mijn nature geweest van outheijt
 
wie vrow Lorts oijt volchden quam in benoutheijt
Pausa
Tgemeen volck
 
Hoe ben ick onstelt wat sal ick bedrijven
 
waer ben ick gebrocht / wat gae ick nu scrijven
 
noijt dusdanich ontrijven / quam mijn oijt bespien
 
alder Leij benoutheijt / gaet mijn verstijven
310
armoet ende noot schijnen mijn tontlijven
 
waer sal ick bliven ick en weet waer vlien
 
tes al commercans waer ick gae sien
 
onder alle Lien / elck claecht van gebreeken
 
neering is wech welvaren soo ick mien
315
es oick bij dien van veelen geweeken
 
tgelooff is uuijt / Dits een quaet teeken
 
ten baet geen smeeken / elck wijst mijn die door
 
vrow Lorts mach ick niet Langer een caers op steeken
 
sij heeftet al gestreeken nae ick bespoor
320
vraech ick om ijet te Leen niemant geeft mijn gehoor
 
elck stopt sijn oor / dus ben ick geacht
 
gelijck een hont in die huspot / achter en voor
 
en gae vast te Loor / als een die versmacht
 
eertijts placht ick selfs te sijn van macht
325
als dit over wert gedacht / thert wil mijn ontsluijten
 
mocht ick ick sow in die aerde cruijpen
Loon nae werken een mans personage Redelick gecleet
 
Hach hach hach haij ick moet belachhen
[p. 25]origineel
 


illustratie

[p. 26]origineel
 


illustratie

[p. 27]origineel
 
+dusdanich prachhen / tes mijn een solaes
 
en siet hem daer staen / die arme dwaes
 
hij gemaect een geblaes gelijck Die sotten
Tgemeen volck
335
Est nu een tijt mijn te bespotten
 
daer ick scijn te vermotten in al dit Lijen
 
gaedij in tongeval van een ander verblijen
 
sijn dit nu tijen / int cleijn off int groot
 
alsulcxs te pleegen
Loon nae werken
 
Ick moet Lachhen al waer ick Doot
 
die saeck is te snoot / om te bescreijen
 
noch moet ick eens Lachhen om dit vermeijen
 
eij siet hem toch reijen / die propere gast
Tgemeen volck
 
Och dat ghij wist hoe ick waer belast
 
doer Lijen verrast / in alle weegen
 
twaer niet mogelick dat ghij sulcxs sout pleegen
 
tes naw te Dreegen / wat wil ick veel crijten
Loon nae wercken
 
Wel met oorloff wie wijldijt wijten
 
dat u tlijen dus gaet rijten / voor ende nae
 
segt eens doorsaeck / waen compt die scae
 
wie doetet u Doch / dat ghij dus moet bewelven
Tgemeen volck
 
Maer dees benoude Tijen
Loon nae werken
 
Maer wie is hier oorsaeck off dan ghij selven
 
wilt elders niet Delven / daer Leijt die stee
360
te vooren wast oorloch Diet u Dee
 
nu ist Immers paijs en vree waer ick hier wander
 
maer tlet u altoos op een ander
 
en tgebreck is in u selfs / doersiet wel die gront
Tgemeen volck
365
Och ick heb naw Langer broot in mijn mont
 
thart is ongesont / duer weemoedicheijt
Loon nae werken
 
Hoe baerden / hoe tierden ghij doen ghij hadt voorspoedicheijt
 
ghij bruijcte overvloedicheijt / niemant mochtet met u maken
370
wat ghij daechs wont most tsavonts onder tlaeken
 
twerck gingde ghij staeken / soomen over al saghen
 
alle weeken dronckt ghij twee off drie Daghen
 
nae niemant ghingt ghij vraghen / ghij waert die man alleen
 
+dan waerdij te heemstee dan saet ghij toverveen
375
off in ander steen / die daer ontrent waren
 
hadt ghij Doen gedocht om wat tebesparen
 
off ijet te vergaeren / tegens die winter cout
[p. 28]origineel
 
+ghij en hadt dus niet geseeten sonder turff off hout
380
sonder speck sonder vleijs / sonder bier sonder broot
 
sonder meer ander dingen / diemen heeft van noot
 
tblijct Immers wel bloot / want nu hebdij naw drop
 
en doen ghij wat wont / mostent teffens op
 
even vol most die crop / doe alle daechs sijn
Tgemeen volck
 
Och wat Lij ick al pijn
 
in deesen schijn // Daer ick staech in sidt
 
nu behoeff ick dat / dan gebreect mijn dit
 
altoos ben ick besmit met eenich verseeren
390
ick heb weijnich Linnens mijn gebreeken cleeren
 
om die cout off te weeren / wat wil ick veel callen
Loon nae werken
 
Hoe Lichtelijck plaecht ghij tgelt te vermallen
 
te verquissen te verrallen // sonder vertraegen
395
altemet reet ghij tot cavijerts met die waghen
 
off socht ander aenslaegen / om druck te vermuijten
 
selden wast heijlige dach off een buert wasser buijten
 
met harpen met Luijten ghij wistet te passen
 
ghij baerden off tgelt aen boomen hadt gewassen
400
hoe sow u dan niet verrassen dusdanich crackkeel
 
ghij most al mee draegen wat sijts off fluweel
 
off tspel en hadt geheel niet veel gedoogen
 
aen onnotruftige dingen hingt ghij u vermoogen
 
soomen voor oogen / sach vroech ende Laet
405
op een cleijne winning woudij voeren veel staet
 
sonder reden off maet / dit is het principael
 
dat u verdurven heeft en gemaect dus cael
 
jae bloot als een ael / bij naest versturven
 
want door hooch teeren / werter veel bedurven
410
ten gronde aff gekurven / dit moet ghij bekinnen
 
want waermen meer verdoet danmen can winnen
 
daer moet het goet dinnen dat is verlooren
Tgemeen volck
 
Ick peijns ghij sijt mijn ter spijt gebooren
415
ghij brengt niet te vooren dan mijn verwijt
 
wat is doorsaeck dat ghij mijn dus benijt
 
heb ick u gedaen eenich spijt / off eenijge swaerheijt
Loon nae werken
 
Ick en seg u niet dan die waerheijt
420
soomen in claerheijt over al mach mercken
Tgemeen volck
 
Hoe is uwen naeme
Loon nae werken
 
Ick wort gehieten Loon nae wercken
425
snel van vlercken / tot inden gront
[p. 29]origineel
 


illustratie

[p. 30]origineel
 


illustratie

[p. 31]origineel
 
+want wat Iemant doet Loon nae wercken volcht terstont
 
hoe subtijl van gront / Dattet mach weesen
 
doet Iemant wel / ick maeck hem gepreesen
430
boven anderen uuijtgeleesen / nae ende vert
 
doet hij oick onrecht / ick Loon met pijn en smert
 
met een onrustich hart / datmen niet can verschoonen
 
somma soo elck een doet / gae ick hem Loonen
 
dit can ick betoonen / offment niet geloofden
435
die Dronckaerts Loon ick met seere hoofden
 
met Leege buersen met scoerde rockken
 
hoereerders boeleerders Loon ick met pockken
 
met Leemten / met wrockken / met Lasarij
 
Tuijskers / speelers Loon ick onblij
440
met veel fantasij ende ander ongenaedicheijt
 
gierigers Loon ick met onversaedicheijt
 
en met veel quae dadicheijt daerse in enden
 
wraeckgiere Loon ick met smijten met scelden
 
met veel elenden divers om nomen
445
dhovaerdige Loon ick met vreesen en scroomen
 
met selsaeme droomen soomen wel siet
 
die nijdige Loon ick met een eewich verdriet
 
om datse dick niet / hoor Leet mogen wreeken
 
Die vermetele Loon ick met steeken en breeken
450
met sulcke treeken / daerse veel in sneeven
 
maer die vroomen / Loon ick met een rustich Leven
 
dat niet wert verdreeven tot eenijge termijn
 
dus hoe Igelick doet elck geeff ickket sijn
 
tsij vruecht off pijn / nae hij heeft verdient
Tgemeen volck
 
Maer segt mijn toch vrient
 
ghij sietet nu wel selveren immers van als
 
wat mijn al Lijens compt op den hals
 
tis duijts noch wals / hoement gaet mingen
460
mijn en gebrect niet Dan alle Dingen
 
hoe sout ick niet wringen mijn handen te gare
 
ick ben vol Lijdens / alst blijct int claere
 
niemant weet hoe swaere / dan die dat drecht
Loon nae werken
465
U geschie niet dan recht
 
hoe seer dattet wecht / dus hebt verdult
 
wat u overcompt tes u eijgen scult
 
tis al Loon nae wercken dus smaeckt den keest
Tgemeen volck
470
Hoe sow dat mogen sijn
Loon nae werken
 
Heucht u niet hoe brootdroncken ghij hebt geweest
 
int minst int meest / soo daer vlus is verclaert
 
doen ghij neering hadt / en redelijcke welvaert
[p. 32]origineel
 
+hadt ghij doen wat gespaert / soo hadt ghij nu wat gehat
 
maer doen dronckt ghij u alle daechs vol en sat
 
Leuij / en mat / dat ghij niet const gedoen
 
hier duer ginck neering en welvaert verwoen
480
en van u spoen / soo hier soo Daer
 
want die neering en welvaert / heeft moetse neemen in waer
 
off tgedijt tot een quaer / soomen siet alle daghen
 
weelden en const ghij oick niet verdraghen
 
wat wildij dan claegen / van eenich ongelijck
Tgemeen volck
 
Die Troost is noch cranck dies ick versijck
 
waer ick nu wijck / tis over al alleens
 
est buijten ist binnen tis al vol geweens
 
vol gescreij vol gesteens / waer toe ben ick gebrocht
Loon nae werken
 
Ghij hebt geleeft sonder eenich afterdocht
 
blint onversocht / in een wilt rumoer
 
tsij dat ghij omgingt met sulcken hoer
 
+met ongeordineert Leven / wat mocht ghij bedencken
495
wie oijt haer volchden / ghinck sij crencken
 
met valsche swencken / brocht sij u niet corts
 
met veel scande en scaede / tot vrow Lorts
 
daer thoopken voort bleeff wasser wat tover
Tgemeen volck
500
Dat beken ick / Daer worden ick voor cael en pover
 
als een arm scrover / Doer veel misval
 
gelooff ende eer ick Lieter al
 
en quam ter pal / doer haer scijnent gelaet
 
maer segt toch Loon nae werken / wetij gen raet
505
om uuijt deese staet / mijn te treckken
 
och wijstij daer toe ijet in eenijge vleckken
 
ick sow mijn streckken nae uwen reen
Loon nae werken
 
Niet beter dan dat ghij u scict te vreen
510
in dit geween / want het moet dus blijven
 
ghij hebt u selfs in dit net gaen drijven
 
ten baet geen kijven / off eenich getroer
 
maer coemdij eens weer in u oude floer
 
weest dan gedachtich dat u nu mach verdrieten
Tgemeen volck
 
Men darff mijn dat niet hieten
 
ick heb soo gaen genieten / dit swaer benowen
 
dat ickket wel mennigen tijt / sal onthouwen
 
tsal soo haest niet vercowen / gelooft dat vrij
Loon nae werken
 
Al dat u overcomt verstaet toch mij
[p. 33]origineel
 


illustratie

[p. 34]origineel
 


illustratie

[p. 35]origineel
 
+es sonder chij / al verdiende scult
 
dus weest pacientich hebt verdult
525
off ghij wert vervult / met ongelijck meer
 
want onwillich Lijen is een dubbelt seer
 
twast niet aen te breer / alsment verstoort
 
u gesciet niet anders dan tbehoort
 
nu wil ick voort / en elders gaen stroomen
530
hadt ghij reelick geleeft / ghij hadt hier niet toe gecoomen
Tgemeen volck
 
Och wat sal ick seggen / ken mach niet roomen
 
tlijen gaet mijn betoomen / aen alle hoeken
 
tis al vol elents / waer ick gae soecken
535
hoe sow ick mijn vercloecken / in dusken Lachtere
 
hoe ickket aenleg tes altoos een backlis ten achtere
 
dus blijff ick een pachtere / vol tegenspoets
 
tis goet te seggen hout wat moets
 
sij geven wel wat voets / in sommige dingen
540
maer quam tongeluck hoer soo eens bespringen
 
sij souwen wel singen een ander toon
 
maer paciencij per fors / ick macht worden gewoon
 
est werck nae Loon waer wil ick dan vlien
 
ick rae een ander in weelden bet toe te sien
545
finis Lanck 943 Regulen

Conclusie

Deerste
 
Tgeen dat wij speelwijs hebben gaen toogen
 
es niet dan die waerheijt tes ongeloogen
550
men siet voor oogen dat sulcxs gesciet
Tweede
 
Want het gemeen volck Leeft boven sijn vermoogen
 
elck gaet hem selfs om tseerste verhoogen
 
waer doermen gedoogen / soomen dagelicxs siet
Derde
 
Alderleij armoet Jammer en verdriet
 
twelck oick ducht ick niet sal verkeeren
 
ten sij dat wij ons selven Leeren
 
kennen en regieren vroech ende Laet
Deerste
 
Want soo Lang een Igelick niet wel howen maet
 
in sijnen staet / daer hij in is geset
 
maer wel teeren en gecleet gaen boven sijn wet
 
gelijck een cadet Die wonder vermach
[p. 36]origineel
+
Tweede
 
Soo salt noch verargen dach aen dach
 
met veel geclach / Dit seeker sijt
 
dus Laet ons toe sien / tes meer dan tijt
570
op dat geen swaerder verwijt / ons comt ten fijne
Derde
 
Laet elck hem draegen in een tamelijcke scijne
 
een burger als een burger / een buer als een buer
 
een ambachts Man wat minder / elck redelick int sijne
575
soo mach dees pijne / die ons nu hout aent snoer
Deerste
 
Ophouwen en vergaen sonder meerder roemoer
 
met al ander getroer / dat ons nu compt bespien
 
want waer maet gevoert wert / soomen wel sien
580
moet druck vervlien ver en beneeven
Tweede      Derde
 
Dus Laet ons toch scickken      Om redelick te Leven
Deerste      Tweede
 
Soo mach vergaen      Al Dees ellent
Derde      Deerste
 
Hoe swaer ment wickken      Twert soo verdreven
Tweede      Derde
 
Dus Laet ons toch scickken      Om redelick te Leven
Deerste      Tweede
590
Want ist dat wij verstickken      Int sondich sneven
Derde      Deerste
 
Soo sal verquaen      Onse Torment
Tweede      Derde
 
Dus Laet ons toch scickken      Om redelick te Leven
Deerste      Tweede
 
Soo mach vergaen      Al dees Elent
Derde
 
Dat gun ons den heer die alle herten kent
 
ver en ontrent // hier in dit verschooven dal
600
ons spel neemt toch in Danck door Lieft boven al
 
 
 
Lauris Janz fecit
 
Anno 1565 den 24 november
[p. 37]origineel
 


illustratie