Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908


auteur: [tijdschrift] Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde


bron: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 1908


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908


Inhoudsopgave

Vergadering van 15 Januari 1908.

Een trits Vlaamsche woorden verklaard door Dr. Willem de Vreese.

Onnoozele-kinderendag. Eenige teksten uit de Brugsche ‘Hallegeboden’, door Edw. Gailliard.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Handelingen van de Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch.

Vergadering van 19 Februari 1908.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Secretarie. Boekerij. Verslag over het dienstjaar 1907.

Bestendige commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. 3e Verslag over de Van de Ven-Heremans' Stichting (1907).

Een nieuw handschrift van den Reinaert Door J.W. Muller.

Vergadering van 18 Maart 1908.

Michiel Davidts door Jan Bols.

De ‘Gave Gods’, door Edw. Gailliard.

Een Register van de voormalige Rederijkerskamer ‘Altijts Doende’ te Leffinghe door Dr. K. van den Haute, Onderarchivaris van den staat, te Brugge.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Handelingen van de Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. Nr 8. Over den eerbied voor de taal door Dr. Jac. Muyldermans.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.

Vergadering van 15 April 1908.

De Germaansche ballade door Omer Wattez. Haar ontstaan en hare beteekenis.

Vergadering van 20 Mei 1908.

Letterkundige Wedstrijden voor 1908. Verslagen der keurraden. Vierde prijsvraag. Vak- en kunstwoorden (Zeevisscherij).

Vijfde prijsvraag. Vak- en kunstwoorden.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd.

Vergadering van 17 Juni 1908.

Onderzoekingen over de Gisting van het Brooddeeg (2de mededeeling) door Dr A.-J.-J. Vandevelde, Bestuurder van het gemeentelijk laboratorium, leeraar aan de beroepsschool voor voeding en aan het hooger instituut voor gistingnijverheden, te Gent en L. Bosmans en A. Revijn, bakkers, Leerlingen aan de beroepsschool voor voeding, te Gent (afdeeling bakkerij). (4o Mededeeling uit de Beroepsschool voor Voeding, te Gent.)

Plechtige Vergadering van 28 Juni 1908 in de groote feestzaal van het Gouvernementshotel.

Volkswijsheid over het Weer door Dr. A. Beets.

Jaarlijksch feestmaal 28 Juni 1908.

Kleine verscheidenheden.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.

Vergadering van 15 Juli 1908.

Een pamflet tegen pater Joannes David door Victor Dela Montagne.

Vergadering van 5 Augustus 1908.

De Voertaal van het Onderwijs door Gustaaf Segers.

Wedstrijden Lijst der uitgeschreven prijsvragen.

Commissie tot het voorstellen van prijsvragen.

Vergadering van 30 September 1908.

Kleine verscheidenheden. III. ‘hoetje.’

Hoe men dichters genieten kan door Kan. Am. Joos.

Dient Het Nederlandsch noodeloos met bastaardwoorden doorspekt te zijn om als wetenschappelijke taal te kunnen doorgaan? door Jhr. Dr. K. de Gheldere.

Kleine verscheidenheden. IV. ‘Travellieren’, ‘personage’ en ‘spelen’.

V. ‘Behemelen’, ‘te voorschyne brynghen’, ‘ghisteren was viij daghe’ en ‘dryncpenninc’, alsook ‘brandstichten’ als lijd. ww.

Kyrieleison Eene studie over den oorsprong van het Duitsche vers door Prof. Dr. Franz Jostes.

Een vers bij W. Bilderdijk door Dr. W. de Vreese.

Kleine verscheidenheden. VI. ‘Met pylkins worpen.’

Vergadering van 21 October 1908.

Kleine verscheidenheden. VII. ‘Schijn van oorloghen maken.’

Vergadering van 18 November 1908.

Kleine verscheidenheden. VII. ‘Goidskind.’

Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. Het water in het dagelijksch leven, door Dr. A.J.-J. Vandevelde, bestuurder van het Gemeente-Laboratorium te Gent, als Nr 5 van het Van de Ven-Heremans Fonds' aan de Koninklijke Vlaamsche Academie ter uitgave aangeboden.

De dichter Johan Michiel Dautzenberg bij de honderdste verjaring zijner geboorte (1808 - 6 December - 1908) door Jan Boucherij.

Kleine verscheidenheden. IX. ‘Met pylkins worpen’.

Eenige beschouwingen over de uitspraak onzer taal door Kan. Dr. J. Muyldermans.

Register.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.