Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909


auteur: [tijdschrift] Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde


bron: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 1909


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909


Inhoudsopgave

Vergadering van 20 Januari 1909.

Palmen, pallemen, Zijn poingiaert palmen, Zijn mes pallemen. door Edw. Gailliard.

Lezing van Dr. Jac. Muyldermans: Eenige beschouwingen over de uitspraak onzer taal. - Bespreking. Voordracht door de heeren Prof. Dr. Willem de Vreese, Prof. Mr. Julius Obrie en Prof. Dr. C. Lecoutere, in de Decembervergadering 1908.

Een paar versjes van Vondel opgehelderd door Gustaaf Segers.

Vergadering van 17 Februari 1909.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Secretarie. Boekerij. Verslag over het dienstjaar 1908.

Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. 4e Verslag over de Van de Ven-Heremans' stichting (1908)

Koninklijke Vlaamsche Academie. Karel Boury-fonds. Reglement. - goedkeuring.

De Legende van Tannhäuser door Omer Wattez.

Kleine verscheidenheden. X. Mnl. Muren = Ofra. Muer.

Vergadering van 17 Maart 1909.

Kleine verscheidenheden. XI. Blaemte zegghen.

Het onontbeerlijke voor de Vervlaamsching van het Gerecht door Mr. P. Bellefroid.

Koninklijke Vlaamsche Academie. J. Salsmans-Fonds. Reglement. - goedkeuring. Ministerie van Wetenschappen en Kunsten. (Beheer van Hooger Onderwijs, Wetenschappen en Kunsten.) Koninklijk Besluit van 25 januari 1909.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Handelingen van de bestendige commissie voor het onderwijs in en door het Nederlandsch. Nr 9. Vondels ‘lucifer’ door Gustaaf Segers.

Vergadering van 6 April 1909.

Kleine verscheidenheden. XII. Een ballinc verhaesten.

XIII. ‘Geback’: Iemand ‘een geback’ in zijnen ‘sack schieten’ en Iemand ‘een goet geback’ doen hebben.

Vergadering van 26 Mei 1909.

Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. De statistische methode in de plantkunde en hare toepassingen op de studie van den invloed der levensvoorwaarden door Dr. C. de Bruyker, praeparator aan de Gentsche Hoogeschool, als Nr 6 van het Van de Ven-Heremans-Fonds ter uitgave aangeboden.

Letterkundige Wedstrijden voor 1909. Verslagen der keurraden. Derde prijsvraag. Onderwijs.

Zesde prijsvraag. Vak- en kunstwoorden.

Beknopte monographie van Bacillus Prodigiosus (eene bacterie met roodgekleurde coloniën) met nieuwe proefnemingen door Dr A.J.J. Vandevelde en L. Bosmans.

Kleine Verscheidenheden. XIV. ‘Hooghste van den daeghe.’

XV. ‘Inde handen vanden heere liggen.’

Vergadering van 16 Juni 1909.

Kleine verscheidenheden. XVI. Wapeldrinken.

Koninklijke Vlaamsche academie. Handelingen van de Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. Nr 10. Iets over den dynamischen klemtoon door Amaat Joos.

Plechtige vergadering van 27 Juni 1909 in de groote feestzaal van het gouvernementsgebouw. bezoek van den weledelgeboren heer Baron Ed. Descamps Minister van Wetenschappen en Kunsten.

Over de benamingen onzer taal inzonderheid over ‘Nederlandsch’ door Willem de Vreese

De Prins van Oranje te Antwerpen in October 1830, door Dr. P.-J. Blok.

Jaarlijksch feestmaal 27 Juni 1909.

Vergadering van 7 Juli 1909.

Lijkrede uitgesproken bij de lijkplechtigheid van Ridder Adriaan de Corswarem, lid der bestendige deputatie van den provincieraad van limburg, oud-lid der kamer van volksvertegenwoordigers, briefwisselend lid der koninklijke vlaamsche academie. door Prof. Mr. Paul Bellefroid.

De sage van den te gast genooden doode, door A. de Cock.

Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. ontwerp van reglement (Aangenomen in de vergadering van 7 Juli 1909.)

Vergadering van 4 Augustus 1909.

Kleine verscheidenheden. XVII. ‘Uijt den hoeck soeken.’

Dr. Snellaert Herdacht door Mr. Julius Obrie.

Koninklijke Vlaamsche Academie. Handelingen van de Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. Nr 11. Iets over den muzikalen zinstoon door Amaat Joos.

Lijst der uitgeschreven prijsvragen.

Kleine verscheidenheden. XVIII. ‘geruchtsboede.’

XIX. ‘Heijdissche’ en ‘hydigsche’.

XX. ‘Godomi.’

Vergadering van 29 September 1909.

Kleine verscheidenheden. XXI. ‘Gemaeckte mannekens.’

Het woord ‘stragiers’ door Edw. Gailliard.

Kleine verscheidenheden. Nota op XVII. ‘Uyt den hoeck soeken.’ (Zie boven op blz. 723.)

Vergadering van 20 October 1909.

Het oproepend vermogen van de woorden door Amaat Joos.

Bestendige Commissie voor Middernederlandsche Taal-en Letterkunde Verslag bij de Commissie ingediend, door den heer Karel de Flou, werkend lid der Academie, over zijne wetenschappelijke zending naar Frankrijk in Juli 1909.

Verslag aan de Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde over een nieuwe uitgaaf van Marnix' Byencorf, te bezorgen door den Heer P.L. van Eck Jr.

Vergadering van 17 November 1909.

‘Woorden zijn natuurlijke teekens’ door Dr. Hugo Verriest.

Vergadering van 15 December 1909.

De ontwikkeling van het nationaliteitsgevoel door het onderwijs, door Gustaaf Segers.

Register.

Errata.