Vlaanderen. Jaargang 20


auteur: [tijdschrift] Vlaanderen


bron: Vlaanderen. Jaargang 20. Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, Roeselare 1971


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Kunstecho's

Antwerpen

Na een onderbreking zal de ‘Prijs Burgemeester Kamiel Huysmans’, voor schilderkunst, terug kunnen toegekend worden. Naar aanleiding van de 100e verjaardag van de geboortedatum van de prijsstichter zijn er dit jaar twee prijzen ten bedrage van 50.000 fr. elk voorzien en voorbehouden, bij voldoende belangstelling, aan oud studenten van het N.H. Inst. voor Sch. Kunsten, die de instelling verlaten hebben nà 1962. De deelnemers zullen tijdig verwittigd worden van plaats en datum voor het inzenden, vermoedelijk rond 1 mei 1971. De prijsuitreiking zal gepaard gaan met een tentoonstelling.

 

De tweejaarlijkse orgelwedstrijd Alex Papen, met prijzen ter waarde van 77.500 fr., wordt in december 1971 te Antwerpen gehouden. Alle organisten die een eerste plaats behaalden aan een Belgisch konservatorium en alle orgelleraren aan een Koninklijk Konservatorium van België ongeacht hun nationaliteit, kunnen eraan deelnemen.

 

De Boumansprijs voor piano (30.000 fr.) zal in november van 1971 betwist worden door de laureaten van het Kon. Vlaams Muziekkonservatorium te Antwerpen. Inlichtingen op het konservatorium, Desguinlei, 25, 2000 Antwerpen.

 

Het Kon. Vlaams Muziekkonservatorium meldt de aanstelling van Lic. M.-Th. Buyssens als bibliotekaresse, in opvolging van ons betreurd redaktielid Dr. Piet Nuten.

Het Konservatorium hield op 9/3 een Peter-Benoitherdenking met o.m. een toespraak van Dr. Ger Schmook.

Voor de maand april zijn er voorzien: Publieke oefeningen door studenten (22, 23 en 27 april) en Scherzorecitals (1, 23 en 29 april).

 

Onder de tentoonstellingen die in april doorgaan vermelden wij:

-Hedendaagse Vlaamse fantastiek (26/3 tot 6/4) met J. Bilquin, J. Debruyne, P. de Bruyne, De Cauter, M. De Clercq, De Coninck, De Kramer, De Gobert, Demaeyer, Derie, De Waele, L. Ghysebrechts, Maeyens, Pol Mara, Minnebo, Monteyne, D. Pauwels, Vanden Broecke, L. Vanden Driessche, D. Vande Velde, Vanmelle (Campo).
-Het water in de kunst (tot 23/4) in het administratief gebouw van de Antwerpse waterwerken, die de tentoonstelling organiseert (Mechelse stw. 64).
-Peter Stuyvesant kollektie ‘Men who made the world’: Kanadese kollektie van 106 portrettn van vooraanstaanden, door Yousuf Karsh in het Kon. Mus. v. Schone Kunsten (3/4 tot 31/5).
-Prijs van de Kritiek 1968-1970, in het ICC, Meir, van 19/3 tot 18/4 (voordien uitsluitend te Charleroi vertoond). Gratis toegankelijk. Geïll. katal. De prijzen gingen naar de tentoonstellingen Roger Somville en Hans Bellmer.
-Projekten: fotogr. en kinematograf. dokumentatie over het puntenprojekt van Camesi, de muur-wall van Hemsworth, het hoogteprojekt van Guy Mees en Leo Josefstein. (X-One Galery, Lange Noordstraat).
-Filliou, Kopcke, Panamarenko, Vercammen (Wide White Space Galery) en Jef Geys (Mus. v. Schone Kunsten).

Middelheim bereidt voor volgende zomer een tentoonstelling voor van beeldhouwwerk uit Zuid- en Noord-Amerika. Tegelijkertijd zal in het kader van de Belg.-Ned. Akkoordenviering een overzichtstentoonstelling plaats hebben van Ned. beeldhouwers.

 

Het Antwerps festival wordt op 26/4 ingezet. Onder de programmapunten vermelden wij: ‘Hamlet’ (The Prospect Theatre Company, Londen), ‘Golden Bat’ (Jap. rock-musical), het totaaltheater van F. Blaska (Parijs), ‘Orestie’ (Deutsches Theater, Göttingen), Kon. klassieke dansers van Djakarta, ‘Variaties op een Oidippoeskompleks’ (Nieuwe Komedie, Den Haag), ‘La guerre, Yes sir’ (Théâtre du Nouveau monde, Montreal), het Katedraalkoor van Upsala (St.-Karolus), Klavecimbeltentoonstelling (Vleeshuis). Inlichtingen ten stadhuize.

 

De V.T.B. heeft een jaarlijkse Dr. Oskar de Gruyterprijs gesticht, ter aanmoediging van de Vlaamse beroepstoneelkunst. Ter gelegenheid van het gouden jubelfeest van de V.T.B.-V.A.B. (1921-1971) zal dit jaar, bij uitzondering, de prijs worden toegekend én aan een dame én aan een heer, om een opmerkelijke prestatie tijdens het afgelopen toneelseizoen te onderstrepen. De eerste keer was in 1965. De prijs bestaat uit een passende gouden penning, met de Gruyterbeeld en opdracht en een som van 15.000 fr. De leden van alle beroepsgezelschappen komen in aanmerking alsook de Vlaamse aktrices of akteurs die in deze gezelschappen als gast optreden. Alle vaste toneelrecensenten van de Vlaamse dagbladen vormen de jury, die éénmaal per jaar, in juni, samenkomt, om de aktrice en de akteur aan te duiden. In september wordt de prijs overhandigd.

Ter gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan wil de bond nu ook biezondere prestaties van Vlaamse opera- of operettezangers en -zangeressen naar voren brengen.

Daartoe heeft hij een driejaarlijkse prijs van 15.000 fr. gesticht, som die samen met een speciale gedenkpenning afwisselend aan een zangeres of zanger zal overhandigd worden, op voorstel van een jury, onder voorzitterschap van de V.T.B.-voorzitter, en bestaande uit de officiële recensenten voor opera en operette bij de Vlaamse dagbladen. Ter ere van de meer dan 80-jarige Hendrik Caspeele, die zich gedurende een lang leven buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt tegenover opera en operette in Vlaanderen, wordt de prijs naar hem genoemd.

Voor de derde maal wordt door de V.T.B. in 1971, in samenwerking met de Ver. v. VI. Toneelauteurs, een jaarlijkse prijs uitgeloofd ter bevordering van de Nederlandstalige toneelliteratuur (10.000 fr.) aan de persoon, de vereniging, de instelling, het bedrijf, de onderneming of de toneelgroep (beroeps-, semi-professioneel of amateurgezelschap) die zich in een speeljaar uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt wat het propageren van Nederlandstalig toneelwerk van nog levende auteurs betreft. Het is wenselijk dat alle groepen of personen, die menen in aanmerking te komen voor deze prijs, een omstandig verslag van hun aktiviteiten overmaken, vóór 15 juni van elk jaar aan de V.T.B., St.-Jakobsmarkt 45, Antwerpen.

 

In 1970 werd door de Vlaamse Toeristenbond voor de tweede keer

[p. 129]

de wedstrijd ‘Voor Vlaanderen’ georganiseerd, bedoeld om Vlaanderen en de Vlamingen buiten onze grenzen beter bekend te maken. Men ontving inzendingen uit drie kontinenten en negen landen, in vijf talen.

Na beraadslaging kende de jury, voorgezeten door Jozef Van Overstraeten, de prijs toe aan Leo Poppe uit Buenos Aires, die al sinds jaren in het aldaar verschijnende blad ‘El Lazo’ (‘de schakel’) - waarvan hij hoofdredakteur is - én in de Argentijnse pers propaganda maakt voor het Vlaamse kultuurleven.

 

In Antwerpen verschijnt een nieuw ‘kultureel literair tijdschrift’ dat ‘Kultureel Punt’ heet. Het richt zich vooral tot de student, wordt verspreid in verscheidene Antwerpse middelbare scholen, maar wil ook een ander publiek bereiken. De bedoeling is, informatie te brengen over allerhande kulturele aktiviteiten en debutanten publikatiemogelijkheden bieden. Tevens organiseert het blad kulturele manifestaties. Adres: Amerikalei 146, 2000 Antwerpen.

As

De St.-Aldegondiskerk zal gerestaureerd worden dank zij de St.-Aldegondiskring, die met de hulp o.m. van ons redaktielid Arch. Driesen zich hiervoor zal inzetten. Allerlei plannen bestaan reeds, zoals een dia-tentoonstelling over de Gebroeders van Eyck (Pasen) en een Retrospektieve Kunstschilder Karel Theunissen (mei bij de 100e verjaring van zijn geboorte te As).

Averbode

Het Vierde muzikaal lentefestival gaat door, met drie koncerten in de abdij (5/3, 19/3 en 2/4) en één in de gerestaureerde kerk van Testelt (23/4). Het laatste wordt gegeven door het koor ‘Die Cierlycke’ en het Antwerps Kamerorkest o.l.v. Arn. Brand. Inleider is Jo de Troetsel. Inschrijv. ‘Averbodium’, Abdij (tel. 013/71070).

Bassevelde

Van 15 tot 31 mei viert het Technisch Instituut Sint-Bernardus te Bassevelde het 10-jarig bestaan van haar afdeling scheikunde. Onder het thema Mens en Chemie is er een fototentoonstelling en een diarama en worden er medisch-chemische technieken aanschouwelijk voorgesteld. Een ekspositie van schilderkunst met werken van R. Dudant, P. Mara, L. Van Lint, M. Van Saene, M. Wijckaert en R. Noël bekroont deze manifestaties. Op 24 mei gaat een kunstavond door, ingeleid door Karel Geirlandt. Openingsuren van de tentoonstelling: van 10 tot 20 uur (niet op 21 mei). Inlichtingen op adres: Assenedestraat 16 Bassevelde - tel. 09/77.61.05.

Berlijn

Van 16 tot 27 september zal door de Herbert von Karajan Stiftung te Berlijn een internationale dirigentenwedstrijd worden georganiseerd. Inschrijvingen bij: Herbert von Karajan Stiftung, Internationaler Dirigenten-Wettbewerb, 1000 Berlijn 15, Bundesallee 1-12, waar tevens nadere inlichtingen kunnen bekomen worden.

Beveren-waas

De Matheus Passion van Kühnhausen wordt uitgevoerd door de Wase Kantorij en het Burchtse Ceciliakoor o.l.v. Dries De Kindt, op 5/4 in het Inst. M. Piers te 20.30 u. Mede-inrichter is de Piet Stautkring, die ook op 17/4 een reis naar Keulen inricht, met vooral bezoek aan belangrijke oude en moderne kerken.

Bornem

Spiegel van Klein-Brabant is de tentoonstelling georganiseerd door de Verenig. v. Heemkunde in Klein-Brabant, van 28/3 tot 11/4, in de Abdij. Zij wordt samengesteld uit schilderijen, tekeningen en ander ikonografisch materiaal. Tevens wordt hulde gebracht aan de dichter monnik Godefridus Bouvaert van de abdij van St.-Bernardus te Hemiksem, die voortleeft te Bornem. Informaties in de abdij, tel. 03/77.08.11.

Brugge

De Bladen voor de Poëzie en de Bladen voor de Grafiek werden van 1/3 af overgenomen door de Uitg. Orion-DDB met de zelfde lees- en keuzekomitees. Het is gelukkig dat het werk van onze betreurde vriend Herman Van Fraechem zal voortgezet worden. Het komitee bestaat uit Sylv. de Bie, José de Ceulaer, Gaston Durnez, Ast Fonteyne, R. Geerts, Piet Janssens, René Verbeeck en Frans Verstreken en wordt namens de uitg. aangevuld door onze gewezen redaktiesekretaris Fernand Bonneure. Wij wensen de ‘Bladen’ veel sukses. (Wijngaardplein 15). Ook ‘Feiten en meningen’, dat door de Kultuurraad voor Vlaanderen was uitgegeven, is overgenomen door Orion-DDB.

 

Onze vrienden de planten en de dieren was het tema van een Prov. foto- en diaprijskamp, uitgeschreven door het Prov. Bestuur. Prijswinnaars werden M. Brackez, R. Surmont en J. Himpe. Tentoonstelling van 6/3 tot 14/3 in het Provinciaal Hof.

 

Het Centrum voor Teaterstudie bracht o.l.v. Tony Willems voorstellingen van ‘De Nonnen’ van Ed. Manet, op initiatief van de auteur zelf, in het Théâtre de l'Epée de Bois te Parijs. De voorstellingen die, spijt de Nederlandse taal, een groot sukses hadden, moesten wegens een ongeval van een der aktrices jammer genoeg afgebroken worden.

 

Het Korre-toneelgezelschap brengt een reeks vertoningen van ‘Gemengd dubbel’ en van ‘De Bank in de tuin’ in de Beursschouwburg te Brussel. De vertoningen van ‘Laat het geen zomer worden’ te Brugge moesten verlengd worden wegens het groot sukses.

Brussel

12 Owl Variations van Paul Ibou werd met de Intern. prijs voor het Originele Kunstboek 1971 bekroond te Diano Marina (Italië). Hartelijkste felicitaties. Het betreft een uitgave van de eksperimentele uitgeverij van modern-art Multi-Art-Press te Antwerpen.

 

Alle Belgische kunstenaars die op 1 januari 1971 niet jonger waren dan 25 en niet ouder dan 35, kunnen dit jaar deelnemen aan de wedstrijd ‘Grote Prijs van Rome voor beeldhouwen’ (90.000 fr.). Inlichtingen: Administratie voor Kunsten en Letteren, Kortenberglaan 158, 1040 Brussel.

 

Schilders, beeldhouwers en architekten, jonger dan 28 jaar, kunnen mededingen voor beurzen ‘Godecharle’ (80.000 fr.) van 1971. Inlichtingen: Provinciale Kommissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant, Oud-Korenhuisplein 30, 1000 Brussel - tel. 12.06.26.

 

Naar aanleiding van haar vijfentwintigjarig bestaan schrijft DAP Reinaert-uitgaven prijzen voor novellen uit ter waarde van 55.000 fr. Inlichtingen en manuskripten vóór 1 mei bij DAP Reinaert-uitgaven, Wetstraat 133, 1040 Brussel (tel. 35.60.90).

 

De Martini-prijs voor de beste Nederlandse sportreportage 1970 werd gewonnen door onze vriend Frans Tettelin met zijn artikel ‘Een beetje slang’. In de jury zetelden Roger Robberechts, algemeen sekretaris van de Belgische Sportpersbond, Louis Clicteur, Stef Goossens, Joris Jacobs, Piet Theys, Billy Valcke, Marcel Van Bergen en Louis Van Craen, de laureaat van het vorig jaar.

 

In de Rubenszaal van het Museum voor Oude Kunst in Brussel werd de uitslag bekend gemaakt van een kulturele wedstrijd die georganiseerd werd door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België met de steun van een Brusselse bank. Alle leerlingen van de laatste twee jaren van het sekundair onderwijs in de Brusselse agglomeratie mochten aan de wedstrijd deelnemen.

[p. 130]

De wedstrijdvragen liepen over een tiental schilderijen en beeldhouwwerken uit het Museum voor Oude Kunst en het Voorlopig Museum voor Moderne Kunst. Doel van de hele wedstrijd was de musea beter te doen kennen bij de jeugd. Bij de 55 laureaten was er een zevental Vlaamse scholieren. De ‘Vrienden van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België’ hebben twee belangrijke taken aangepakt: de modernisering van het Museum voor Oude Kunst dat niet meer op zijn taak berekend is en de aktie voor de wederopbouw van het Museum voor Moderne Kunst.

 

Pro Civitate biedt financiële steun aan de Belgische musici die wensen deel te nemen aan de internationale klavierwedstrijd koningin Elisabeth 1972.

De Belgische pianisten die van deze steun, in de vorm van studiebeurzen, wensen te genieten dienen een bekwaamheidsproef af te leggen die zal doorgaan in de muziekkapel koningin Elisabeth te Argenteuil op 24 april a.s.

Zij moeten vóór 31 maart een aanvraag tot deelname aan het eksamen richten aan het sekretariaat van Pro Civitate, Gemeentekrediet van België, Pachecolaan 44, 1000 Brussel. Daar kunnen ook alle verdere inlichtingen worden bekomen.

 

Een Staatsprijs voor jeugdliteratuur (125.000 fr.) zal voortaan ook uitgeschreven worden, net zoals voor de andere sektoren van de literatuur.

 

De ‘Scriptores Catholici’, vereniging van katolieke schrijvers van België, hebben hun literaire prijzen voor 1970 toegekend aan Jacques Bergeyck voor zijn roman ‘Het stigma’ en aan France Adine voor haar roman ‘Diane et le faune’. Wij wensen onze vriend Jacques Bergeyck hartelijk geluk. Hij is thans lektor aan de Universiteit Lovanium te Kinshasa. Zijn ware naam is Dr. Jacq. Theuws OFM; hij werd geboren te Lommel (Lb.) in 1914.

 

In het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel werd de jaarlijkse prijs ‘Jeune peinture Belge’ uitgereikt. De president van de jury, de h. Pierre Crowet, proklameerde Paul Lembourg uit Braine-le-Comte tot laureaat voor 1970 met zijn ‘Peinture murale’. Het is de eerste maal dat deze student van de Ecole des Beaux-Arts te Bergen deelneemt aan een prijskamp.

Een biezondere vermelding kregen Hugo Duchâteau uit Sint-Truiden en Jan Withofs uit Zonhoven, leden van de Hasseltse Researchgroep. Zij werden door de voorzitter in het Frans begroet. Beiden werden in 1969 reeds voor dergelijke prijzen geselekteerd. Tot hun groep behoren ook Hélène Keil, Jos Jans en Vincent Vandenmeersch.

 

In het kader van de uitzendingen De toekomst van ons verleden wordt door het Gemeentekrediet van België en de T.V. maandelijks een prijs van 25.000 fr. uitgeloofd voor privé realisaties op het gebied van monumentenzorg. Voor de prijs komen overheidsinstanties niet in aanmerking. Alleen partikuliere initiatieven die op een verdienstelijke realisatie kunnen bogen, kunnen hun kandidatuur stellen door de nodige bescheiden, d.i. een beknopte en duidelijke beschrijving met enkele foto's, over te leggen aan ‘De toekomst van ons verleden’, Vlaamse Televisie, Boondaelsesteenweg 6, 1050 Brussel. De jury bestaat uit P. Baudouin (Antwerpen), L. Devliegher (West-Vlaanderen), A. Dusar (Limburg), R. Verbanck (Oost-Vlaanderen) en A. Verheyden (Brabant). De eerste vier zijn lid van de koninklijke kommissie voor monumenten en landschappen.

Tijdens een perskonferentie in de kunstgalerij van het Gemeentekrediet te Brussel lichtte Prof. Carlo Heyman, van wie het initiatief voor de reeks ‘De toekomst van ons verleden’ uitging, de zin van dit programma en de daaraan verbonden prijs toe. Een biezonder lofwaardig initiatief!

 

Een Nederl.-Franse poëzieavond ging door in het Kult. Centrum Caryatide met medewerking van Neer Vantina, Mark Eemans, Willem M. Roggeman, Annie Reniers, Rob Goswin en ons redaktielid Fred de Swert.

 

De VVL hield verkiezingen o.m. naar aanleiding van het ontslag van M. Coole, J. Droogmans en P. Snoek. Werden verkozen in het bestuur: onze redaktieleden Bernard Kemp en Fred Germonprez, evenals J. Daele, J. Van Baelen en J. van de Weghe. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Jan Vercammen, ondervoorzitters H. van Assche en J. Brouwers, sekretaris E. van Itterbeek en penningmeester J. van Baelen.

Deurne

Acht hedendaagse kunstenaars eksposeerden in het Gemeentehuis, van 19/3 tot 28/3, grafiek, beeldhouwwerk en batik (H. Van Boekhout, G. Van Hool, M. Vanden Dries, René Veris, Marc Vande Poel, Guido Mariman, Greet Rooze, en Mon. van Damme). Inrichter was de Gem. Jeugdraad.

Eeklo

Joost Maréchal, die reeds vanaf de stichting aangesloten was bij ons CVKV, overleed te Eeklo op 22 februari. Hij heeft voor onze Vlaamse kunstwereld een grote betekenis gehad o.m. als eerste Vlaming, die de keramiek beoefende en als professor aan het St.-Lukasinstituut te Gent, waar hij persoonlijkheden vormde zoals Paul de Bruyne, Achiel Pauwels en zijn eigen zoon Bart Maréchal. Ook als glazenier heeft hij een voorname rol gespeeld, zoals in ons ‘Glazenierskunst-nummer’ werd aangetoond. Wij bieden de treurende familie, in het biezonder zijn kinderen-kunstenaars Bart en Ortrud Maréchal, de christelijke deelneming vanwege Verbond en Tijdschrift aan.

Gaasbeek

Het Staatsdomein Gaasbeek biedt ook dit jaar een interessant kunst- en kultuurprogramma o.l.v. konservator Dr. G. Renson. Wij vermelden tentoonstellingen van Lea Decaestecker, Ludo Laagland, Helene Riedel, Th. de Cooremeter en Johan De Maegt, evenals de Kruisweg van Tytgat; een aantal koncerten en voordrachten, o.m. van Dr. M. Casteels (Dekorateurs uit de 17e eeuw in het kasteel, 9/4), Lic. L. Baeyens (Voorwerpen uit het museum, 15/5) en J. Vrancken (Monument en landschap in het Pajottenland, 23/4; over dit onderwerp gaat een grote tentoonstelling door van 3 tot 25 juli); een groepstentoonstelling Pajottenland (24/4-16/5).

Genk

Het Technisch Instituut van het Kempens Bekken te Waterschei, wil haar 15-jarig bestaan vieren met o.a. een tentoonstelling van Jonge Limburgse Kunstenaars. Geïnteresseerden dienen in te schrijven vóór 15 mei. Maximum 5 werken (inbegrepen alle kunstambachten) worden ingebracht ten laatste op 29 mei a.s. De tentoonstelling gaat door op 4, 5 en 6 juni 1971. Korrespondentieadres: T.I.K.B., Halmstraat 6, Waterschei, 3600 Genk.

Gent

Kunstgalerij Mary Grey (Winkelstraat 25, Gent) werd begin 1971 geopend. De kulturele adviseur is kunstschilder Rob de Wulf, Gebr. van Eyckstraat 46. De galerij interesseert zich aan alle kunstvertakkingen.

 

In de Kon. Vlaamse Akademie voor Taal- en Letterkunde hield Prof. Dr. R.F. Lissens een uiteenzetting over de stand der Gezellestudie. Na de tweede wereldoorlog is er een ‘versnelling’ in de Gezelle-studie teweeggebracht door het speurwerk van ‘Biekorf’ en de oprichting, in 1961, van het Gezellegenootschap. Dit genootschap geeft sinds 1963 de ‘Gezellekroniek’ uit. In 1966 ontstond het Centrum voor Gezellestudie bij de Universitaire Fakulteiten

[p. 131]

St.-lgnatius, Antwerpen, met de driemaandelijkse mededelingen ‘Gezelliana’ en de reeks ‘Teksten en Studiën’.

Objektieven van de Gezellestudie zijn een bibliografie van en over Gezelle, een levenskroniek of memoriaal in een nieuwe wetenschappelijke uitgave van het volledig werk. Hiertoe is nog heel wat prospektiewerk vereist, dat tans meer en meer een georganiseerde vorm aanneemt.

 

In juli wordt te Gent een Festival van het nederlandstalig Amateurtoneel georganiseerd. Aan alle deelnemende verenigingen wordt een subsidie verleend. Inschrijven vóór 30 april. Reglement bij de Dienst voor Toerisme en Feestelijkheden, Borluutstraat 9, 9000 Gent.

 

Gent in de 19e eeuw wordt vertoond van 27/3 tot 9/4 in de Kredietbank, Kouter. Prof. Kluyskens presenteerde deze ekspositie, ingericht door de Ver. v. Natuur en Stedeschoon. Belangwekkend schilderwerk van grote en minder grote kunstenaars.

Genua (Italië)

Van 2 tot 10 oktober zal in het Italiaanse Genua het 18e internationale vioolkonkours Nicolo Paganini worden georganiseerd. Violisten die op 1 oktober niet ouder zullen zijn dan 35 jaar kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. Inschrijvingen vóór 31 juli bij: Segreteria de Premio Internazionale de Violino ‘Nicolo Paganini’, Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9, Genova.

Hasselt

In het Provinciaal Begijnhof hield de Provinciale kultuurdienst tot 22/3 een tentoonstelling Armand Vanderlick; inleider was Walter Deraeve. Zij werd gevolgd, van 28/3 tot 11/4, door een tentoonstelling van Hedendaagse Japanse kunst, die geopend werd door de Japanse ambassadeur.

 

De Hasseltse Researchgroep eksposeert van 7/3 tot 4/4 in Duitsland te Giessen, in de Galerij Ortas. Twee van haar leden, de jonge kunstenaars Duchateau en Jan Withofs, kregen een eervolle vermelding in de jongste prijskamp van de Stichting ‘Jeune Peinture 1971’. Hartelijk gefeliciteerd.

 

Het bestuur van de Vereniging van Limburgse Schrijvers vergaderde op 9 maart in hotel Century, onder voorzitterschap van Jozef Droogmans. Er werd besloten aktieve inspraak van de vereniging te eisen in de Werkgroep Schrijversbelangen van het Ministerie van Kultuur en een rechtvaardige verdeling der subsidies onder alle letterkundigen (ook niet-leden van VVL). Het vierde Lustrum der vereniging zal aanleiding geven tot een Limburgvaart. Een gedenkalbum van de Vereniging zal verschijnen, evenals een speciaal nummer van Oostland.

Herzele

Keerpunt is de titel van het nieuwe letterkundig tijdschrift, waarvan het eerste nummer nog in maart dient te verschijnen. Abonnement voor 4 nummers: 100 fr. op giro 10.09.679, Freddy van Steerthem, Groenlaan 46. Men zoekt internationale berichtgeving en literaire medewerking te bekomen. Andere medeorganisatoren zijn Drs. R. van de Zijpe, Guy van Hoof en Paul Monsaert.

Ieper

Een derde Literaire avond ging door op 25/3 met medewerking van de Ieperse auteurs Bert Carrein, André Decadt, Maur. De Clercq, Bart Dejaegher, Dirk Desmadryl, Jan Hardeman, Ivan Lambeets en Paul Tambourijn.

Kalmthout

Jozef Muls, aan wie de vrijwaring van de Kalmthoutse heide is te danken, zal bij de tiende verj. van zijn overlijden herdacht worden op 17/4 en tijdens de veertiendaagse van de heide (28/8 - 12/9). De VTB zal een Jozef-Mulspad inhuldigen.

Knokke-heist

De 6e Intern. Prijs voor Schilderkunst, waarvan het bedrag vergroot werd (100.000 fr.) verwacht de inzendingen vóór 29 april, Kulturele Raad, Zeedijk 26. Drie recente werken van gelijk welke discipline mogen door de deelnemers ingestuurd worden. Jury: Math. Vissers, G. Boudaille, L. Peire, M. Duchateau, G. Nellens, J. Dupreau, W. Vandenbussche. De prijs wordt op 8 mei door de Min. v. Ned. Kultuur uitgereikt; tentoonstelling van de geselekteerde werken tot 17 mei.

 

De 7e Intern. Triënnale v. de Arbeids- en Nijverheidsfilm gaat deze zomer door te Knokke en gaf aanleiding tot een afficheprijs, waarvoor 179 ontwerpen inkwamen. Laureaten werden: 1) Luc De Smet (Gent), 2) Hub. Vanoverschelde (Brussel), 3) J.-P. De Vynck (Gent) en Geert Vanhaezebrouck (Lendelede). De vijftig geselekteerde ontwerpen worden vertoond tot 28/3, in het BP-gebouw te Antwerpen.

 

Speel mee, het driemaandelijks blad van het gemengd koor Cantabile, vierde zijn tienjarig bestaan met een jubileumnummer. Gelukwensen aan voorzitter Rik Ruysschaert, redaktrice Leslie Coolman, het gehele koor Cantabile dat, mede dank zij het blad, tot een ware familie is uitgegroeid. Van gepolykopieerd blaadje werd het een waardig tijdschrift, mede dank zij de presentatie van Albert Setola. Het nummer bevat ook een artikel over musikus, schilder en akteur Tony Venneman, de baas van de kunstkroeg De Kobbe.

Koksijde

Een Artiestenpad wordt door de VVV-Koksijde ingehuldigd; het zal herinneren aan de vele kunstenaars, die de gemeente hebben bewoond, zoals Claus, Artan, Viérin e.a. De gemeente heeft reeds verscheidene dergelijke lofwaardige initiatieven genomen.

Kortrijk

In het Kortrijkse museum voor oudheidkunde en sierkunst loopt tot 4 mei een tentoonstelling van de nagenoeg 600 voorwerpen (geglazuurd aardewerk, pijpen, tegels) die het museum rijk is. Aanleiding voor de tentoonstelling is de eerste uitgave van een katalogus van de verzameling keramiek van het museum, die is uitgegroeid tot een voortreffelijk en rijk geïllustreerd naslagwerk.

Leuven

Victor Leemans overleed op 3 maart en werd op 8 maart ten grave gedragen te Borsbeek. Wij herdenken in hem een der grote vrienden van het CVKV, die o.m. als voorzitter van de Scriptores Catholici bijgedragen heeft tot de groei van de gedachte aan een grote Kunstenaarsvereniging, die het gehele Vlaamse land zou beslaan. Tevens vereren wij in hem de geleerde essayist, die zoveel gedaan heeft om Vlaanderen in te wijden in de brede stromingen van de wereld der gedachte. Het CVKV treurt met de naastbestaanden van onze goede vriend.

 

Laatgotische onbekende Brabantse meesterwerken zullen in de maand september vertoond worden door Inter-Leuven en het Provinciaal bestuur.

 

Het Festival van Vlaanderen zal dit jaar in de maanden oogst en september een zevental koncerten brengen in St.-Pieterskerk, de Aula, de Stadschouwburg en St.-Kwintens. Wij citeren o.m. de

[p. 132]

kreatie van religieuze muziek van de 20e eeuw van Vic Nees in St.-Kwintens, door het BRT-omroeporkest o.l.v. Vic Nees.

Inschrijvingen en abonnementen: Stadsschouwburg, Diestse straat (tel. 016/221.13).

Malderen

Erato is een groep dichters, die vanaf januari een maandblad uitaeven ‘Eksponent’ en reeds een gezamenlijke bundel publiceerden ‘Huidschilfers’. Zij presenteerden te Rotselaar ‘Schoonschrift’ van Jos Maes en Lili Schrevens en te Malderen ‘Naar morgen toe’ van A. Peleman. Korrespondentieadres: Miel De Cock, Mattestraat 27.

Mechelen

De koning en de koningin brachten in huize ‘Adagio’ aan de Stuivenberglaan te Mechelen, een privé-bezoek aan Flor Peeters, organist van de metropolitane kerk van Sint-Rombouts en CVKV-eredeken voor de muziek. Dit gebeurde op 26 maart.

Flor Peeters is ere-direkteur van het Kon. Vlaams Muziekkonservatorium en werd onlangs benoemd tot doctor honoris causa van de KUL. De meester gaf voor het koninklijk paar een Bach-recital op zijn eigen orgel. Einde oktober jl. bracht koningin Fabiola reeds een bezoek aan de wereldvermaarde orgelvituoos.

 

Het Festival van Vlaanderen zal in de maanden oogst en september een twaalftal koncerten organiseren o.m. koncerten van de orgelisten Gabriel Verschaeghen en Flor Peeters, het Belgisch Kamerorkest van Georges Maes, het koor Cantores en de Halewijnstichting. Programma en inschrijvingen: Sted. Dienst v. Toerisme.

Oostende

Een Leon Spilliaert-tentoonstelling zal gehouden worden naar aanleiding van de 25e verj. van zijn afsterven. Eigenaars van werken worden uitgenodigd zich bekend te maken: Vrienden van L. Spilliaert, Res. Splendid, Albert I promenade, 67 B/5 (vóór 15 mei); alle gegevens over de werken, met eventueel een foto, zijn voor volledige inventarisatie nodig.

Ook belangstellenden die wensen toe te treden tot de ‘Vrienden van Leon Spilliaert’ kunnen zich zonder kotisatieverplichting op hetzelfde adres melden.

 

De Europa-prijskamp kreeg één maand voor de afsluiting reeds 1231 inschrijvingen, waarvan de 3/4 van buitenlanders afkomstig. Hij is voorbehouden aan schilders van minstens 25 jaar, onderdanen van landen-leden van de Raad van Europa. Uiterste datum van inzending: 25 april.

's gravenvoeren

Kunstenaars uit de Voerstreek eksposeerden op 6 en 7 maart. Het betreft: Brouwers, Hermens, Jonkers en Wanders.

Sint-Truiden

Van de vier Basilicakoncerten te St.-Truiden, wordt het eerste gegeven in de Minderbroederskerk, door het Limburgs Symfonie Orkest o.l.v. André Rieu, met solistische medewerking van een laureaat van de Kon. Elisabeth Wedstrijd 1971, het tweede in het Kultureel Centrum te Zepperen door het Westvlaams Orkest (Brugge) o.l.v. Dirk Varendonck (een ‘Schubert-Ständchen’), het derde (Muziek uit Middeleeuwen en Renaissance), door Musica Antiqua de Paris in de Sint-Gangulfuskerk, en het laatste in de kerk van het Seminarie door de koren ‘Cantate’ en ‘Audite Nova’ o.l.v. Kamiel Cooremans, samen met het ensemble Alarius.

Steenokkerzeel

Een Kontaktdag van A.K.V. Toneel-Brabant werd georganiseerd door het gouwbestuur, met afgevaardigden van de 18 aangesloten verenigingen. Met het Interfederaal Centrum van het Amateurtoneel (dir. Miel Geysen) zal gestreefd worden naar vervolmaking. Drie vormingscholen, met kursussen over drie jaar (72 lesuren p.j), evenals werkgemeenschappen voor toneel, zullen tot stand komen. De samenkomst ging door in het kasteel van Ham o.l.v. de nieuwe nationale voorzitter Doucet.

Terni (Italië)

Het 6e Int. Pianokonkours ‘Aless. Casagrande’ gaat door van 18 tot 22 mei. Inschrijven vóór 10 mei: Concorso Intern. Al. Casagrande, Comune di Terni I - 05100/Terni.

Tielt

De Vijfde poëzieprijs (15.000 fr.) verwacht de inzendingen uiterlijk 20 mei ten stadhuize. Maksimum drie onuitgegeven gedichten per deelnemer, met schuilnaam of kenspreuk (naam onder gesloten omslag met schuilnaam op buitenzijde). Juryleden zijn Clem Schouwenaars, W. Spillebeen, E. van Itterbeek, Ant. van Wilderode, W. Haesaert (sekr.). Proklamatie op 3 juli.

De deelnemers mogen van gelijk welke nationaliteit zijn en moeten hun gedichten op vijf eksemplaren insturen.

Tongeren

De Tongerse Litteraire kring, voorgezeten door André Dedeyster (Ridderstraat 2) en onderdeel van de Tongerse Kunstkring, werd gereorganiseerd met jongeren, die hun weg zoeken in de literatuur. Hij publiceerde ‘Literaire publicatie I’, met werk van Paul van der Hijden (uitgeput) in januari en brengt Publicatie II eind juli.

 

De Museumkoncerten brengen op 31/3 de Marcus-passie van Reinhard Keiser, uitgevoerd door het Tongers Basilica Koor en Kamerorkest o.l.v. Juliaan Wilmots.

 

De Basilica koncertencyclus zet in op 29/5 in het Gallo-Romeins Museum met een Tentoonstelling Bela Bartok en de Hongaarse Volksinstrumenten (tot 4/7 - gratis). In de Tongerse basiliek zijn er koncerten op 5, 6, 12, 17, 19, 26, 27 juni evenals op 1 en 2 juli. Verder in de Minderbroederskerk te St.-Truiden (9/6), de Seminariekerk (30 juni) en St.-Gundulphus (23/6). Kasteelkoncerten zijn er te Heks (13/6), Rutten (20/6), Otrange (27/6) en Elderen (4/7). Inschrijvingen: Gallo-Romeins museum (tel. 012/339.14; prk. 8617.64). Enkele belangrijke oratoria-werken vormen naar traditie de ruggegraat van deze 18e koncertcyklus te Tongeren: het Requiem van Mozart, Carl Orffs Carmina Burana, ‘A Child of our Time’, van M. Tippett, de ‘Kaddish-Symfonie’ van L. Bernstein. Het Brabants Orkest musiceert o.l.v. Hein Jordans met op zijn programma o.m. de 5e Symfonie van Beethoven en twee Brandenburgse Contertos van Bach, het Limburgs Symfonie Orkest o.l.v. André Rieu met o.m. de Symfonie van Franck en het Nederlands Jeugdorkest (Amsterdam) o.l.v. Nico Hermans met o.m. de 2e Symfonie van Brahms en de Feestouverture van Jef Maes. De Zangvereniging van Bergisch-Gladbach brengt o.l.v. Paul Nitsche de Mis in E voor koor en blazers van Bruckner, het Bonner Bach Verein o.l.v. Gustav Classens de mis KV 275 van Mozart.

Leonce Gras dirigeert het slotkoncert op 3 juli te Tongeren: door BRT-symfonieorkest en -koren: een uitvoering van ‘A Child of our Time’ van de grpte moderne Britse komponist M. Tippett, naar aanleiding van de 25e verjaring van de wereldpremière te Brussel van dit oratorio. De solisten zijn: Elisabeth Harwood, Helen Wats, Richard Lewis en Raymond Herring. Daniel Sternefeld brengt aan het hoofd van het N.O.B., de BRT-RTB-koren en de Gentse Oratoriumvereniging de Europese première van de Kaddish-symfonie

[p. 133]

van Leonard Bernstein voor koren, orkest en solisten en voor de eerste keer zal de beroemde Spaanse dirigent Rafael Frübeck de Burgos in Tongeren te gast zijn, aan het hoofd van zijn Düsseldorfer Symphoniker en Düsseldorfer Musikverein voor de Carmina Burana van Orff en Trois Nocturnes van Debussy (solisten: Ilena Cotrubas, Louis Devos, Peter Binder).

Vaalbeek

Een Passiekoncert wordt door Pro Arte Christiana georganiseerd in de Franciskanerkerk m.m.v. het Kamerkoor ‘Collegium Cantorum’, geleid door Leo Van Nevel, en het Leuvens meisjeskoor van Jan Symoens. Palmzondag 4 april - 16 u.

Venlo

Het Museum Van Bommel - Van Dam, het eerste Limburgse museum voor moderne kunst, zal weldra kunnen geopend worden en zal de rijke kollektie Van Bommel herbergen. Als eerste manifestatie voorziet men een retrospektieve Permeke. Een gelukkig initiatief, dat de faam van onze eerste ere-deken voor de schilderkunst zal helpen handhaven.

Waregem

Originele litografie werd in maart vertoond in galerij Leroy, met werken van Dali, Delvaux, Magritte en Slabbinck.