Voortgang. Jaargang 10


auteur: [tijdschrift] Voortgang


bron: Voortgang. Jaargang 10. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam 1989


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Voortgang. Jaargang 10

bron

Voortgang. Jaargang 10. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam 1989

codering

DBNL-TEI 1

Wijze van coderen: standaard

dbnl-nr _voo004198901_01
logboek

- 2011-11-16 CB colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Voortgang. Jaargang 10 uit 1989.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren beijvert zich voor het verkrijgen van toestemming van alle rechthebbenden; eenieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op in dit tijdschrift opgenomen bijdragen, wordt verzocht dit onverwijld aan ons te melden (post@dbnl.org).

 

redactionele ingrepen

p. 5: noot 7 heeft geen nootverwijzing in de tekst en is daarom door de redactie geplaatst.

p. 18, 33-35, 44-45, 62, 81-83, 119-124, 146-153, 177-180, 202, 235-237, 273, 306-307: de eindnoten op deze pagina's zijn in de lopende tekst geplaatst. Betreffende pagina's zijn daardoor komen te vervallen.

p. 139: noot 43 heeft geen nootverwijzing in de tekst en is daarom door de redactie geplaatst.

p. 181-204: de noten van dit hoofdstuk hebben in het origineel geen nootverwijzing. Wel staan deze op een bijgesloten los blad ‘Erratum’. De noten zijn volgens dit erratum geplaatst.

p. 284: noot 4 heeft geen nootverwijzing in de tekst en is daarom door de redactie geplaatst.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. VI, 2, 36, 46, 66, 90, 154, 238) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.


[pagina voorplat]

VOORTGANG

JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK

X, 1989

Stichting Neerlandistiek VU


[pagina I]

VOORTGANG

JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK


[pagina II]


VOORTGANG, Jaarboek voor de Neerlandistiek IV (1983)
  V (1984)
  VI (1985)
  VII (1986)
  VIII (1987)
  IX (1988)
  X (1989)

 


[pagina III]

VOORTGANG

JAARBOEK VOOR DE NEERLANDISTIEK

X (1989)

Stichting Neerlandistiek VU

Amsterdam

1989


[pagina IV]

Colofon

 

VOORTGANG, jaarboek voor de Neerlandistiek

 

X, 1989

 

Redactie:

 

Prof. dr. C. van Bree (RUL)
Dr. G.R.W. Dibbets (KUN)
Prof. K. Fens (KUN)
Prof. dr. Th.A.J.M. Janssen (VU)
Prof. dr. Margaretha H. Schenkeveld (VU)
Prof. dr. Johanna Stouten (UvA, Sorbonne)
Prof. dr. L. Strengholt (VU)

 

Redactiesecretariaat:

 

Dr. W.F.G. Breekveldt
Dr. J. Noordegraaf

 

Redactieadres:

 

p/a studierichting Nederlands VU

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

 

Abonnement op aanvrage mogelijk.

 

ISBN 90-72365-15-1

ISSN 0922-7865

 

(c) Voortgang 1989

 

Auteursrechten voorbehouden. Overnemen van artikelen of van (een) gedeelte(n) daaruit mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de redactie, met inachtneming van de bepalingen uit de Auteurswet.


[pagina V]


INHOUD  
 
Redactie: L. Strengholt 31-12-1930 - 26-11-1989. In memoriam 1
 
Margaretha H. Schenkeveld: Beelden van de negentiende eeuw  
  Honderd jaar professionele literatuurgeschiedschrijving van de negentiende eeuw 3
 
Ad Leerintveld: Van dichtende bekende tot bekend dichter  
  De jonge Constantijn Huygens op weg naar brede erkenning 21
 
Tineke ter Meer: Stomme dingen spreken  
  Over een emblematisch gedicht van Huygens uit 1664 37
 
Erna van Koeven: Een onwaerdeerlycke vrouw  
  De tekst van Tesselschades Nederlandse gedichten uit de editie van Worp-Sterck vergeleken met de vroegste handschriften of drukken 47
 
L. Strengholt †: Vondel doet ook mee  
  Aanvulling op ‘Donne als model’ (Voortgang VI, 1985) 63
 
L. Strengholt †: Rotgansiana 67
 
G.J. Johannes: Van ‘Tijdzang’ naar ‘Hollandsche politieke poezij’  
  Opmerkingen over een fase in Da Costa's dichterschap 91
 
Clazien Verheul: Geloof, ongeloof en liefde: Hilda door  
  Constantijn (1871) 125
 
Lucien Custers: De kontekst van de Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst van Albert Verwey 155
 
Theo van Loon: Verder met modellen en lyriek 181
 
Tineke Rinkel: Over zeventiende-eeuwse participiumconstructies; participiumconstructies bij Hooft, De Laet, en De Vries 205
 
Frank J.M. Vonk: Karl Bühlers taaltheorie in de Nederlandse taalkunde en psychologie tussen 1920 en 1950 239
 
P.C. Paardekooper: Ken het soms hier legge? 279

 


[pagina los blad]

Erratum

In het artikel van Theo van Loon, ‘Verder met modellen en lyriek’, pp. 181-204, zijn door een technische storing in de hoofdtekst de nummers van de eindnoten weggevallen.


Noot 1 behoort bij p. 183; bij de derde regel van de laatste alinea, achter ‘zou hebben’;
Noot 2 behoort bij p. 185, bij de op een na laatste regel, achter ‘omringende tekst’;
Noot 3 behoort bij p. 187, bij de versregels van Shakespeare;
Noot 4 behoort bij p. 188, bij de derde regel van onder voor de witregel, achter ‘men verwerpt die’;
Noot 5 behoort bij p. 189, bij de eerste regel, achter de paginaverwijzing ‘140-141’;
Noot 6 behoort bij p. 189, ± 2/3 van de pagina, vooraan de regel, achter ‘whole genres’;
Noot 7 behoort bij p. 190, midden op de pagina, achter ‘a selfconsuming artifact’;
Noot 8 behoort bij p. 190, bij de zevende regel van onder, achter ‘146)’;
Noot 9 behoort bij p. 191, het einde van de alinea boven de witregel, achter ‘p. 159)’;
Noot 10 behoort bij p. 192, bij de vierde regel na het wit, achter ‘uiteenzettingen’;
Noot 11 behoort bij p. 192, bij de vijfde regel na het wit, achter ‘aan de orde’;
Noot 12 behoort bij p. 192, bij de tweede regel van de onderste alinea, achter ‘Relativisme en Constructivisme’;
Noot 13 behoort bij p. 192, bij de vierde regel van de onderste alinea, achter ‘Wittgenstein’;
Noot 14 behoort bij p. 192, bij dezelfde regel, achter ‘Scientific realism’;
Noot 15 behoort bij p. 195, bij het einde van de alinea voor het wit, achter ‘(par. 4.2.4.).’
Noot 16 behoort bij p. 195, bij de derde regel van de onderste alinea, achter ‘literatuurwetenschap’;
Noot 17 behoort bij p. 197, bij het einde van de tweede alinea, daarvan twee regels van onder, na ‘tegelijkertijd optreden’;
Noot 18 behoort bij p. 198, iets voor het midden van die pagina, achter ‘de “native speakers” van die taal’.

 


[pagina binnenkant achterplat]

Voortgang, het jaarboek voor de Neerlandistiek, verschijnt nu voor de tiende maal.

 

Ook dit deel bevat weer bijdragen op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde, de algemene taalwetenschap en de literatuurwetenschap. De dertien artikelen in deze bundel vormen de directe neerslag van lopend Nederlands onderzoek op deze terreinen.

 

In het letterkundig gedeelte van deze bundel valt het literair-historisch accent op de zeventiende en negentiende-eeuwse participiumconstructies, aan de invloed van Karl Bühler (1879-1963) in Nederland, terwijl verder de zin ‘ken het soms hier legge’ aan een nadere beschouwing wordt onderworpen.

 

ISSN 0922-7865

ISBN 90-72365-15-1